Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Krzyżu Wlkp. ID grupy: 98/35_g_P1 Opiekun: Renata Dahmani Kompetencja:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Krzyżu Wlkp. ID grupy: 98/35_g_P1 Opiekun: Renata Dahmani Kompetencja:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Krzyżu Wlkp. ID grupy: /35_g_P1 Opiekun: Renata Dahmani Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Demokracja. Wybory do Samorządu Uczniowskiego Semestr/rok szkolny: II semestr / rok sz. 2010/2011

3 Nasza grupA Przewodnicząca Zespół zadaniowy numer 2
Zastępca przewodniczącej Fotograf Kronikarz

4 Spis treści 1. POCZĄTKI DEMOKRACJI 2. DEMOKRACJA 3. KONSTYTUCJA 4. STATUT GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW – NASZE PRAWO WEWNĄTRZSZKOLNE 5. REGULAMIN WYBORÓW 2010 DO RADY SU 6. PROPONOWANE PRZEZ NAS ZMIANY 7. LOKAL WYBORCZY – NASZA PROPOZYCJA 8. KAMPANIA WYBORCZA 9. NASZA OCENA MATERIAŁÓW WYBORCZYCH STOSOWANYCH PODCZAS KAMPANII W SZKOLE 10. IDEALNY PLAKAT WYBORCZY 11. IDEALNA ULOTKA WYBORCZA 12. WYBORY SU r. 13. FREKWENCJA WYBORCZA W SZKOLE 14. BADANIA WŁASNE 15. POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI NOWEGO SU 16. WYBORY SAMORZĄDOWE MATERIAŁY WYBORCZE 18. WYCIECZKA PO MIEŚCIE 19. FREKWENCJA WYBORCZA 20. WYBORY SAMORZĄDOWE NOWY BURMISTRZ 22. DEMOKRACJA Z HUMOREM

5 PoCZĄTKI DEMOKRACJI Demokracja ma swój początek w Starożytnej Grecji (demokracja ateńska). Znaczący wkład w jej rozwój ma także kultura Starożytnego Rzymu oraz kultura Zachodu (Europa, Ameryka Północna i Południowa). Demokracja została nazwana ostatnią formą rządów i rozpowszechniła się znacząco wokół globu. Źródło: historia.pgi.pl/demokracja.php

6 DEMOKRACJA Demokracja ("rządy ludu") – ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli). Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna. Gwarantem istnienia demokracji parlamentarnej jest konstytucja. Źródło:

7 KONSTYTUCJA Konstytucja – akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza, który zazwyczaj ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie. Źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja

8 Konstytucja Za pierwszą historycznie uznaje się konstytucję USA (17 września 1787). Za drugą na świecie, a pierwszą w Europie, uznaje się najczęściej polską Konstytucję 3 Maja z 1791 r. Źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja

9 KONSTYTUCJA 3 maja Postanowienia Konstytucji: -zniesienie wolnej elekcji, -zniesienie liberum veto, -ograniczenie roli senatu, -ograniczenie odrębności Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, -uznanie chłopów za część narodu, -utrzymanie religii katolickiej jako panującej, -zagwarantowanie tolerancji religijnej, -pozbawienie szlachty prawa najwyższej zwierzchności nad poddanymi, -wprowadzenie dziedziczności tronu, -wprowadzenie trójpodziału władzy. Źródło:

10 KONSTYTUCJA RP Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe. PREAMBUŁA Rozdział I (art. 1-29) RZECZPOSPOLITA Rozdział II (art ) WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA Rozdział III (art ) ŹRÓDŁA PRAWA Rozdział IV (art ) SEJM I SENAT Rozdział V (art ) PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Rozdział VI (art ) RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA RZĄDOWA Rozdział VII (art ) SAMORZĄD TERYTORIALNY Rozdział VIII (art ) SĄDY I TRYBUNAŁY Rozdział IX (art ) ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA Rozdział X (art ) FINANSE PUBLICZNE Rozdział XI (art ) STANY NADZWYCZAJNE Rozdział XII (art. 235) ZMIANA KONSTYTUCJI Rozdział XIII (art ) PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE Źródło:

11 STATUT GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRZYŻU WLKP
STATUT GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRZYŻU WLKP. – nasze prawo wewnątrzszkolne

12 Fragment STATUTU Naszej SZKOŁY
Samorząd Uczniowski: 1) Reprezentuje interesy uczniów. 2) Opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej. 3) Przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi gimnazjum wnioski i opinie w zakresie praw uczniów takich jak: -realizacja postanowień wewnątrzszkolnego systemu oceniania, -prawo do zapoznawania z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, -prawo do organizacji życia szkolnego, prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, -prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, -prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

13 REGULAMIN WYBORÓW 2010 DO RADY SU
1. Każda klasa zgłasza trzech kandydatów. 2. Przewodniczący klas automatycznie wchodzą do Rady SU. 3. W dniach od r. do r. trwa kampania wyborcza. Kandydaci mogą rozwieszać plakaty na tablicach przed pracowniami po uzyskaniu zgody nauczyciela. r.- cisza przedwyborcza. Przerwanie ciszy przez kandydata jest równoznaczne ze skreśleniem z listy wyborczej. r.- dzień wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego Uczniowie głosują w lokalu wyborczym według ustalonego porządku, Uczniowie głosują, stawiając znak X przy nazwiskach piętnastu kandydatów. 6. Do Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzi 15 uczniów, którzy uzyskają największą liczbę głosów. 7. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa komisja wyborcza - Przewodniczący klas III oraz opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Zadania komisji: przygotowuje listę kandydatów; sporządza karty do głosowania; przeprowadza wybory, sporządza protokół z wyborów i ogłasza wyniki poprzez wywieszenie listy w gablocie SU.

14 PROPONOWANE przez nas ZMIany
1. Wprowadzić możliwość zgłaszania kandydatów do Rady SU przez grupy uczniów, pod warunkiem dostarczenia listy poparcia podpisanej przez minimum 20 osób. 2. Dać możliwość głosowania uczniom nieobecnym w dniu wyborów, np. poprzez głosowanie 2 – dniowe. 3. Wydzielić odrębny lokal wyborczy (postulat zrealizowany w br. szkolnym) Dokonałyśmy analizy zapisów Regulaminu Wyborów 2010 i zaproponowałyśmy zmiany w regulaminie w przyszłym roku.

15 Lokal wyborczy – nasza propozycja
Zgodnie z naszym postulatem już w bieżącym roku w szkole wydzielono oddzielne pomieszczenie na lokal wyborczy, znalazło się miejsce na dużą urnę, miejsca do głosowania oraz stół komisji wyborczej.

16 KAMPANIA WYBORCZA Na terenie szkoły materiały promocyjne można było umieszczać wyłącznie w wyznaczonych miejscach.

17 KAMPANIA WYBORCZA PROWADZONA W NASZEJ SZKOLE
NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE METODY PROMOCJI KANDYDATÓW: - rozwieszanie plakatów wyborczych, - rozdawanie ulotek, - reklama na portalu internetowym nk.pl PROPONUJEMY KANDYDATOM W PRZYSZŁOŚCI: - wykorzystanie dostępnego w szkole radiowęzła, - skorzystanie ze strony internetowej szkoły.

18 Przykłady ulotek Z kampanii wyborczej
Uczennice wyraziły zgodę na prezentację.

19 Nasza OcenA materiałów wyborczych Stosowanych PODCZAS kampanii W SZKOLE
Mocne strony materiałów wyborczych Słabe strony materiałów wyborczych przystępny język; oryginalna szata graficzna; ciekawy program wyborczy; jasne i rzetelne przedstawienie swojej kandydatury; odpowiednie zdjęcie; zachęcające hasła wyborcze. błędy ortograficzne, interpunkcyjne, językowe; nieaktualne zdjęcia lub ich brak; słaba estetyka; brak haseł wyborczych; zbyt obszerne opisy; podobieństwo treści i szaty graficznej ulotek kilku kandydatów.

20 IDEALNY PLAKAT WYBORCZY
Dobry plakat wyborczy powinien być czytelny, komunikatywny i estetyczny. Powinien zawierać trzy podstawowe elementy: - wizerunek kandydata, - hasło wyborcze, - logo. Styl graficzny plakatu wyborczego powinien korespondować ze stylem wykonania ulotki oraz innych reklam. źródło:

21 IDEALNA ULOTKA WYBORCZA
Ulotka jest najtańszą i zapewne dlatego najbardziej rozpowszechnioną formą drukowanej reklamy politycznej. Aby odnieś zamierzony efekt ulotka powinna zawierać tylko najbardziej istotne informacje, takie jak: - logo, wizerunek kandydata, - slogan, hasło wyborcze, - hasła programowe (nie więcej niż 3-4), - informacje adresowe. źródło:

22 Tak powstał pomysł na „idealny” plakat.
Kłapouchy GŁOSUJ NA MNIE! Będę szukać z Tobą zagubionego ogona. Tak powstał pomysł na „idealny” plakat.

23 A tak pomysł na „idealną ulotkę” …
Kłapouchy Głosuj na mnie! Nazywam się Kłapouchy. Jestem niedużym osiołkiem z odpinanym ogonkiem. Chciałbym zostać jednym z członków Samorządu Uczniowskiego, ponieważ interesują mnie losy szkoły. Jeśli mnie wybierzecie to: będę organizował więcej dyskotek, zabronię zadawania zadań domowych na weekend, z sali Nr 1, która zawsze jest zamknięta i w zasadzie bezużyteczna zrobię stołówkę, zamontuję szafki na korytarzu dla każdego. Wybierz Kłapouchego na przedstawiciela swojego! A tak pomysł na „idealną ulotkę” …

24 I jeszcze jeden przykład wypracowanej przez nas ulotki!
~ Kandydatów jest wielu - Szara Myszka tylko jedna Chciałabym, aby wszystkie szare myszki były bardziej doceniane. Postaram się, żeby na każdej przerwie był rozdawany żółty ser. Jestem ambitna i pracowita - świetnie nadaję się na kandydatkę do SamorząduUczniowskiego. SZARE ~MYSZKI ŁĄCZMY SIĘ~ I jeszcze jeden przykład wypracowanej przez nas ulotki!

25 r. - WYBORY DO SU W dniu wyborów lokal wyborczy był cały czas pełen uczniów – głosowaliśmy wg ustalonego harmonogramu – klasami.

26 Frekwencja wyborcza w szkole (badania własne)
Frekwencja w wyborach do SU była wysoka – wyniosła 78%, jak widać na diagramie dziewczynki głosowały chętniej niż chłopcy.

27 Co skłoniło uczniów naszej szkoły do udziału w wyborach do su
Co skłoniło uczniów naszej szkoły do udziału w wyborach do su ? (badania własne) Najważniejszą przesłanką pójścia do wyborów była chęć poparcia swoich kandydatów. Ciekawą informacją jest to, że chłopcy z naszej szkoły cechują się dużym poczuciem obowiązku.

28 Co wpływało na nasz wybór? (badania własne)
Jak wynika z naszych badań najchętniej głosujemy na kandydatów, których znamy osobiście.

29 Początek działalności NOWEGO su
Uczestniczyłyśmy w zebraniu nowego SU, na którym przedstawiono i zatwierdzono plan pracy na rok 2010/2011. W spotkaniu tym uczestniczył dyrektor szkoły i opiekunowie SU.

30 Jak to robią dorośli? – wybory samorządowe 2010
Spotkaliśmy się z panią Burmistrz, aby porozmawiać jak przebiegają przygotowania do wyborów samorządowych w naszym mieście i gminie.

31 Spotkanie z komisarzem wyborczym
Pani Pełnomocnik Wyborczy przedstawiła nam okręgi wyborcze na terenie naszej gminy, zasady na jakich będą głosować dorośli, pokazała nam obwieszczenia wyborcze, listy kandydatów.

32 MATERIAŁY WYBORCZE Po uważnej analizie stwierdzamy, że nasi rodzice mieli bardzo trudne zadanie: kandydatów na burmistrza, po 20 kandydatów na radnych w każdym z 4 okręgów wyborczych, kandydatów na 6-ciu listach na radnych powiatowych, kandydatów na 11 listach do Sejmiku Wojewódzkiego

33 Wycieczka Po mieście W każdym zakątku naszego miasta można było natknąć się na reklamy wyborcze niestety – nie zawsze wyglądały estetycznie, a czasami śmiesznie.

34 Frekwencja wyborcza – wybory samorządowe 2010
Źródło: 40,29% - 41,99% 42,00% - 43,70% 43,71% - 45,41% 45,42% - 47,12% 47,13% - 48,83% 48,84% - 50,54% 50,55% - 52,25% 52,26% - 53,96% 53,97% - 55,67% 55,68% - 57,38% Powiat czarnkowsko- trzcianecki Frekwencja wyborcza w naszym mieście i gminie była zdecydowanie niższa niż ta, która była w naszej szkole w czasie wyborów do Samorządu Uczniowskiego . Miasto i gmina Krzyż Wlkp %

35 Społeczność Krzyża wybrała nowego burmistrza
sprawne administrowanie Gminą Krzyż Wlkp., które wymaga doświadczenia i dużej wiedzy z zakresu zarządzania, ekonomii i funkcjonowania gospodarki komunalnej; - budowa dróg i modernizacja istniejącej substancji drogowej zgodnie ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Krzyż Wlkp.; -dokończenie kanalizacji sanitarnej w jeszcze nieskanalizowanych obszarach Krzyża Wlkp. i Łokacza Wielkiego; - inwestycja w oświatę – szczególnie w rozwój bazy dydaktycznej i wyposażenia szkół (m.in. modernizacja obiektów z pozyskaniem środków UE np. na termomodernizację) -budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Orlik-2012”; budowa boiska przy Szkole Podstawowej; budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu dla wszystkich miejscowości naszej gminy i rozwój e-administracji; zwiększenie aktywności i wpływu młodych ludzi na zarządzanie gminą, a szczególnie kulturą, sportem i aktywnym wypoczynkiem; - zwiększenie poczucia bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Prezentujemy założenia programu wyborczego, który dał zwycięstwo wyborcze już w pierwszej turze.

36 Spotkanie z nowym burmistrzem krzyża wlkp.
Podczas spotkania z nowym Burmistrzem naszego miasta dowiedziałyśmy się między innymi, że podjął już działania w celu w powstania Orlika w pobliżu naszej szkoły!

37 Na koniec demokracja na rysunkach andrzeja mleczko

38


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Krzyżu Wlkp. ID grupy: 98/35_g_P1 Opiekun: Renata Dahmani Kompetencja:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google