Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolnictwo ponadgimnazjalne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolnictwo ponadgimnazjalne"— Zapis prezentacji:

1 Szkolnictwo ponadgimnazjalne
od 1 września 2012 r.

2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w systemie edukacji
Szkoła podstawowa – 6 lat nauki Liceum ogólnokształcące – 3 lata nauki Matura Gimnazjum – 3 lata nauki Technikum – 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Zasadnicza szkoła zawodowa – 3 lata nauki Kursy dające kwalifikacje zawodowe Gimnazjum dla dorosłych Przedszkole – dzieci od 3 do 5 lat – ostatni rok obowiązkowo Liceum dla dorosłych 2 2 2

3 Szkoły ponadgimnazjalne od 1.09.2012 r.
Trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

4 Szkoły ponadgimnazjalne od 1.09.2012 r. – cd.
Trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy. Trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

5 Szkoły ponadgimnazjalne wygaszane od 1.09.2012 r.
Z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży, dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz trzyletniego technikum uzupełniającego dla młodzieży Z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, technikum dla dorosłych, liceum profilowanego dla dorosłych, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

6 W zawodach wyodrębniono kwalifikacje
W zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wyodrębniono kwalifikacje Kwalifikacja w zawodzie to zasób wiadomości i zakres umiejętności, pozwalający na samodzielne wykonywanie konkretnego zadania lub zestawu zadań zawodowych i umożliwiający podjęcie pracy.

7 Przykład wyodrębnienia kwalifikacji w zawodach elektrycznych

8 Przykład wyodrębnienia kwalifikacji w zawodzie ELEKTRYK
W zawodzie ELEKTRYK można wyodrębnić dwie kwalifikacje: 1. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, np. montaż w (na) ścianach pomieszczeń mieszkalnych kabli elektrycznych zasilających i oświetleniowych, montaż gniazd i wyłączników, montaż lamp oświetleniowych, montaż liczników energii elektrycznej, itd. 2. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, np. montaż silnika lub programatora w pralce automatycznej, montaż magnetronu w kuchence mikrofalowej, montaż termostatu w lodówce, itd. Aby uzyskać tytuł elektryka należy zdać dwa egzaminy potwierdzające powyższe kwalifikacje w zawodzie oraz ukończyć zasadniczą szkołę zawodową.

9 Przykład wyodrębnienia kwalifikacji w zawodzie TECHNIK ELEKTRYK
W zawodzie TECHNIK ELEKTRYK wyodrębniono trzy kwalifikacje: 1. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 2. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 3. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, np. naprawa uszkodzonego sprzętu AGD, regulacja i kontrola pracy systemów inteligentnych domów, tj. systemów alarmowych, sterowania oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, itd. Aby uzyskać tytuł technika elektryka należy zdać trzy egzaminy potwierdzające powyższe kwalifikacje w zawodzie oraz ukończyć szkołę średnią.

10 Przykład wyodrębnienia kwalifikacji w zawodach handlowych

11 Przykład wyodrębnienia kwalifikacji w zawodach SPRZEDAWCA i TECHNIK HANDLOWIEC
W zawodzie SPRZEDAWCA wyodrębniono jedną kwalifikację: 1. Prowadzenie sprzedaży Aby uzyskać tytuł sprzedawcy należy zdać egzamin potwierdzający powyższą kwalifikację w zawodzie oraz ukończyć zasadniczą szkołę zawodową. W zawodzie TECHNIK HANDLOWIEC wyodrębniono dwie kwalifikacje: 2. Prowadzenie działalności handlowej (tj. prowadzi działalność reklamową i promocję oferty handlowej, prowadzi negocjacje handlowe) Aby uzyskać tytuł technika handlowca należy zdać dwa egzaminy potwierdzające powyższe kwalifikacje w zawodzie oraz ukończyć szkołę średnią.

12 Zasadnicza szkoła zawodowa i co dalej?
Od roku 2012 trzyletni okres kształcenia we wszystkich zawodach na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. W klasie pierwszej zsz ta sama podstawa programowa kształcenia ogólnego co w liceum ogólnokształcącym i czteroletnim technikum. Po ukończeniu zsz - trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych; zajęcia od klasy drugiej (dwa lata nauki w liceum, by przystąpić do matury). Dalsze kształcenie zawodowe absolwentów zsz - kwalifikacyjny kurs zawodowy – kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji; ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

13 Zasadnicza szkoła zawodowa i co dalej?
Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego i po zdaniu egzaminu potwierdzającego określoną kwalifikację w zawodzie (przeprowadzonego przez okręgową komisję egzaminacyjną), zdający otrzyma świadectwo potwierdzające ten fakt. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (czyli tytuł technika) otrzyma osoba, która posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada wykształcenie średnie (ukończone liceum ogólnokształcące dla dorosłych w formach szkolnych lub eksternistycznie).

14 Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej z tytułem zawodowym ELEKTRYK chce zdobyć tytuł TECHNIKA

15 Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej z tytułem zawodowym SPRZEDAWCA chce zdobyć tytuł TECHNIKA

16 Liceum ogólnokształcące i co dalej?
Absolwent liceum ogólnokształcącego uzyska tytuł TECHNIKA w dowolnym zawodzie wtedy, gdy: w szkole policealnej zda egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub ukończy kwalifikacyjne kursy zawodowe i zda egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (będzie to główna ścieżka uzyskiwania tytułu technika) UWAGA! Absolwent wygaszanego liceum profilowanego w okresie przejściowym 2012 – 2014 uzyska tytuł TECHNIKA wtedy, gdy ukończy kwalifikacyjne kursy zawodowe i zda egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (absolwent wygaszanego LP może również ukończyć tę samą szkołę policealną, co absolwent LO, pod warunkiem że w wybranym zawodzie istnieje możliwość kształcenia w szkole policealnej)

17 Absolwent Liceum ogólnokształcącego chce zdobyć tytuł TECHNIKA

18 NOWE ZAWODY WE WROCŁAWIU
Kucharz – zasadnicza szkoła zawodowa – jednokwalifikacyjny zawód o kwalifikacji „sporządzanie potraw i napojów” Technik żywienia i usług gastronomicznych – technikum, zawód z dwiema kwalifikacjami: - sporządzanie potraw i napojów - organizacja żywienia i usług gastronomicznych Wędliniarz Murarz-tynkarz Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (dawny zawód: technolog robót wykończeniowych w budownictwie) Technik procesów drukowania – powstały na bazie zawodu Technik poligraf; Technik procesów introligatorskich – powstały na bazie zawodu Technik poligraf; Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Technik eksploatacji portów i termianali


Pobierz ppt "Szkolnictwo ponadgimnazjalne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google