Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie ponadgimnazjalne od 1 września 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie ponadgimnazjalne od 1 września 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie ponadgimnazjalne od 1 września 2012 r.
Wanda Brześcińska Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Rozwoju Edukacji ds. Kontroli Kuratorium Oświaty w Krakowie

2 Kształcenie ponadgimnazjalne od 1 września 2012 r.
Podstawy prawne: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela Ustawa z r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Obszary zmian: struktura szkół ponadgimnazjalnych, podstawa programowa kształcenia ogólnego, podstawa programowa kształcenia w zawodach, klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, organizacja kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.

3 Kształcenie ponadgimnazjalne od 1 września 2012 r.
liceum ogólnokształcące 3-letnie (młodzież i dorośli) Szkoły ponadgimnazjalne szkoła policealna 2 lub 2,5 letnia (młodzież i dorośli) technikum 4- letnie (wyłącznie młodzież) ZSZ 3- letnia (wyłącznie młodzież) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 3- letnia (wyłącznie młodzieży) absolwent ZSZ może kontynuować naukę w LO od 2 klasy

4 Kształcenie ponadgimnazjalne od 1 września 2012 r.
Zmiana struktury szkół ponadgimnazjalnych (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw) art. 7 ust. 2 Od 1 września r. zaprzestaje się naboru do klas pierwszych: liceów profilowanych dla młodzieży i dorosłych, uzupełniających liceów ogólnokształcących dla młodzieży i dorosłych, technikum uzupełniającego dla młodzieży, zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych. art. 7 ust. 3 Od 1 września 2013 r. zaprzestaje się naboru do klasy pierwszej: technikum uzupełniającego dla dorosłych

5 Kształcenie ponadgimnazjalne od 1 września 2012 r.
Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego określa: zawody, w których prowadzone jest kształcenie w systemie szkolnym i wyodrębnione w ramach wskazanych zawodów kwalifikacje nauczane w systemie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach, które nie mogą być nauczane w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zawody, dla których nie wyodrębnia się kwalifikacji w zawodzie (zawody szkolnictwa artystycznego), obszary kształcenia, do których przyporządkowano zawody ujęte w klasyfikacji, typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie.

6 Kształcenie ponadgimnazjalne od 1 września 2012 r
Kształcenie ponadgimnazjalne od 1 września 2012 r. Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Kwalifikacje w zawodzie wyodrębnione w ramach poszczególnych zawodów to zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalający na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych. Kształcenie w zakresie kwalifikacji będzie prowadzone na realizowanych zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach kwalifikacyjnych kursach zawodowych, których ukończenie umożliwi przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.

7 Kształcenie ponadgimnazjalne od 1 września 2012 r
Kształcenie ponadgimnazjalne od 1 września 2012 r. Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Zawody składają się z 1, 2 lub 3 kwalifikacji (ozn. symbolami K1, K2 i K3). wyodrębniono 95 zawodów złożonych z 1 kwalifikacji – zawody nauczane w zasadniczej szkole zawodowej oraz na poziomie technikum i szkoły policealnej, (dla których ministrem właściwym jest minister do spraw zdrowia, minister do spraw zabezpieczenia społecznego, minister do spraw transportu, minister do spraw gospodarki morskiej), w technikum, dominują zawody złożone z 2 lub 3 kwalifikacji. Pierwszą bazową kwalifikacją jest na ogół kwalifikacja ustalona dla zawodów nauczanych w zasadniczej szkole zawodowej, a stanowiących merytoryczną i programową podbudowę do nabywania kolejnych, wyższych kwalifikacji zawodowych (właściwych dla zawodów nauczanych na poziomie technikum).

8 Kształcenie ponadgimnazjalne od 1 września 2012 r
Kształcenie ponadgimnazjalne od 1 września 2012 r. Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Obszar kształcenia - to zestaw zawodów pogrupowanych pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji zawodowych wymaganych do realizacji zadań zawodowych w ramach danego zawodu. Wyodrębniono 8 obszarów kształcenia: administracyjno usługowy - A budowlany - B elektryczno-elektroniczny - E mechaniczny i górniczo-hutniczy - M rolniczo-leśny z ochroną środowiska - R turystyczno-gastronomiczny -T medyczno-społeczny - Z artystyczny - S

9 Kształcenie ponadgimnazjalne od 1 września 2012 r
Kształcenie ponadgimnazjalne od 1 września 2012 r. Na rok szkolny 2012/2013 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej w zawodach: w technikum Technik geofizyk Technik hydrolog Technik meteorolog Technik poligraf Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik organizacji usług gastronomicznych Technik urządzeń audiowizualnych Technik dźwięku Technik informacji naukowej Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Technik elektroniki medycznej Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych Technik instrumentów muzycznych Asystent operatora dźwięku Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego w zsz Kucharz małej gastronomii Murarz Posadzkarz Malarz-tapeciarz Rzeźnik-wędliniarz Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Monter instalacji gazowych Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych Renowator zabytków architektury Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim Monter instrumentów muzycznych

10 Kształcenie ponadgimnazjalne od 1 września 2012 r. od 1 września 2012 r. wprowadza się nowe zawody:
Technik żywienia i usług gastronomicznych – na bazie zawodów: kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych i technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik renowacji elementów architektury – na bazie zawodów: renowator zabytków architektury i technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - na bazie zawodów: monter instalacji sieci i urządzeń sanitarnych i monter sieci komunalnych Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - na bazie zawodów: malarz-tapeciarz, posadzkarz i technolog robót wykończeniowych w budownictwie Stroiciel fortepianów i pianin - na bazie zawodów zawodu korektor i stroiciel instrumentów muzycznych Technik budowy fortepianów i pianin - na bazie zawodu technik instrumentów muzycznych

11 Kształcenie ponadgimnazjalne od 1 września 2012 r. od 1 września 2012 r. wprowadza się nowe zawody:
Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej - na bazie zawodu technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Technik realizacji nagrań i nagłośnień - na bazie zawodu asystent operatora dźwięku Technik sterylizacji medycznej Technik elektroniki i informatyki medycznej - na bazie zawodu technik elektroniki medycznej Technik procesów drukowania - na bazie zawodu technik poligraf Technik procesów introligatorskich - na bazie zawodu technik poligraf Wiertacz - na bazie zawodu wiertacz otworów eksploatacyjnych i geofizycznych Murarz-tynkarz - powstały na bazie zawodu murarz Wędliniarz - powstały na bazie zawodu rzeźnik-wędliniarz Kształcenie w zawodzie kucharz przeniesiono z technikum do zasadniczej szkoły zawodowej.

12 Kształcenie ponadgimnazjalne od 1 września 2012 r
Kształcenie ponadgimnazjalne od 1 września 2012 r. Kwalifikacyjne kursy zawodowe Organizatorami kształcenia w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą być : publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki - (publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego); instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową (np. Ochotnicze Hufce Pracy) o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) ; podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2. (na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - Dz. U. Nr 173, poz. 1807).

13 Kształcenie ponadgimnazjalne od 1 września 2012 r
Kształcenie ponadgimnazjalne od 1 września 2012 r. Kwalifikacyjne kursy zawodowe Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony: według programu nauczania zgodnego z podstawą programową kształcenia w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji z uwzględnieniem efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz w ramach obszaru właściwego dla zawodu obejmującego daną kwalifikację; z zapewnieniem warunków realizacji kształcenia w zawodzie określonych w  podstawie programowej kształcenia w zawodach dla zawodu obejmującego daną kwalifikację; w wymiarze nie niższym niż minimalna liczba godzin określona dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodach; dla uczestników posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie, którego dotyczy kurs, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

14 Kształcenie ponadgimnazjalne od 1 września 2012 r
Kształcenie ponadgimnazjalne od 1 września 2012 r. System egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Zmiany: podstawą przeprowadzenia egzaminu będzie podstawa programowa kształcenia w zawodach, możliwość oddzielnego potwierdzenia przez ucznia każdej wyodrębnionej kwalifikacji – otrzymanie świadectwa potwierdzającego określoną kwalifikację, potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie – otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje (po spełnieniu warunku uzyskania wykształcenia średniego), umożliwienie osobom dorosłym potwierdzanie kwalifikacji zdobytych poza systemem szkolnym, wzmocnienie praktycznego aspektu egzaminu w zawodach na poziomie technikum, utworzenie zinformatyzowanego banku zadań egzaminacyjnych.

15 Kształcenie ponadgimnazjalne od 1 września 2012 r
Kształcenie ponadgimnazjalne od 1 września 2012 r. System egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Egzamin zawodowy przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego (w terminie ustalonym przez dyrektora OKE). Zdający może przystąpić do egzaminu zawodowego z zakresu jednej kwalifikacji. Część pisemna egzaminu zawodowego może być przeprowadzana w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu. Część praktyczna egzaminu zawodowego będzie prowadzona w formie testu praktycznego. Absolwent szkoły, który w trakcie nauki nie przystąpił lub nie zdał egzaminu może przystąpić do egzaminu na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie egzaminów eksternistycznych. Do części pisemnej egzaminu uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza. Pracodawca może przeprowadzić część pisemną egzaminu zawodowego. Przystąpienie po raz trzeci i kolejny do którejkolwiek części egzaminu zawodowego będzie odpłatne.

16 Kształcenie ponadgimnazjalne od 1 września 2012 r
Kształcenie ponadgimnazjalne od 1 września 2012 r. Ramowe plany nauczania Zgodnie z nową podstawą programową w szkołach (z wyjątkiem zasadniczej szkoły zawodowej) przedmioty obowiązkowe mogą być nauczane w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym: 1) tylko w zakresie podstawowym - przedmioty: wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa; 2) w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym: a)  język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny, matematyka; (wymagania szczegółowe dla zakresu rozszerzonego obejmują także wszystkie wymagania szczegółowe dla zakresu podstawowego); b) historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka; uczeń obowiązkowo realizuje zakres podstawowy (zakres rozszerzony stanowi kontynuację nauczania danego przedmiotu w zakresie podstawowym). 3) tylko w zakresie rozszerzonym: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.

17 Kształcenie ponadgimnazjalne od 1 września 2012 r
Kształcenie ponadgimnazjalne od 1 września 2012 r. Ramowe plany nauczania Obowiązkowe przedmioty ogólnokształcące ujęte w podstawie programowej w zakresie podstawowym (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego, matematyki i wychowania fizycznego) będą realizowanie w klasie I liceum ogólnokształcącego (w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych - w dwóch pierwszych semestrach) lub w klasach I-II technikum. W liceum ogólnokształcącym uczeń ma obowiązek wyboru 2 – 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym i 1 przedmiotu uzupełniającego. W technikum uczeń ma obowiązek wyboru 2 przedmiotów w zakresie rozszerzonym, związanych z kształceniem w określonym zawodzie. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Uczeń technikum będzie obowiązany w zdecydowanej większości przypadków realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo.

18 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Kształcenie ponadgimnazjalne od 1 września 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google