Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

80 % badanych uczniów wskazuje rodziców jako najlepszych doradców. Kto ma dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia dziecka? Jaka jest moja rola w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "80 % badanych uczniów wskazuje rodziców jako najlepszych doradców. Kto ma dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia dziecka? Jaka jest moja rola w."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 80 % badanych uczniów wskazuje rodziców jako najlepszych doradców. Kto ma dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia dziecka? Jaka jest moja rola w podejmowaniu tej decyzji? Jakie zmiany zaszły w szkolnictwie ponadgimnazjalnym? Ile jest czasu na ostateczny wybór? Czy zależy nam na usamodzielnieniu się ?

5

6

7

8

9

10 GIMNAZJUM 3-letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla młodzieży i dorosłych 3-letnie LICEUM PROFILOWANE dla młodzieży i dorosłych 4-letnie TECHNIKUM dla młodzieży i dorosłych 2 lub 3-letnia SZKOŁA ZAWODOWA dla młodzieży i dorosłych EGZAMIN MATURALNY 3-letnie TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE dla dorosłych 3-letnie TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE dla dorosłych 2-letnie LICEUM UZUPEŁNIAJĄCE dla dorosłych EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

11 ? GIMNAZJUM 3-letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla młodzieży i dorosłych 4-letnie TECHNIKUM dla młodzieży 3-letnia SZKOŁA ZAWODOWA dla młodzieży ZAWODOWE KURSY KWALIFIKACYJNE dla dorosłych EDUKACJA POZAFORMALNA I NIEFORMALNA EGZAMIN MATURALNY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla dorosłych od II klasy EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN MATURALNY

12 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 4 - letnie TECHNIKUM dla młodzieży 3 - letnia ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA dla młodzieży 3 - letnia SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY dla młodzieży ABSOLWENT ZSZ może kontynuować naukę w LO od 2 klasy 2 lub 2,5 - letnia SZKOŁA POLICEALNA da młodzieży i dorosłych 3 - letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE da młodzieży i dorosłych

13 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I ROZSZERZONE PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM WIEDZA O KULTURZE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYCHOWANIE FIZYCZNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ALBO PODSTAWOWYM, ALBO ROZSZERZONYM JĘZYK POLSKI JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ JĘZYK REGIONALNY MATEMATYKA PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWO REALIZOWANE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM I KONTYNUOWANE W ROZSZERZONYM HISTORIA WOS GEOGRAFIA BIOLOGIA CHEMIA FIZYKA INFORMATYKA PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM HISTORIA MUZYKI HISTORIA SZTUKI JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA FILOZOFIA PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO PRZYRODA

14 wybieramy od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym, jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia; jeżeli uczeń nie wybrał historii w zakresie rozszerzonym, uczęszczasz na zajęcia z historii i społeczeństwa; jeżeli uczeń nie wybrał biologii, chemii, fizyki lub geografii w zakresie rozszerzonym, uczęszczasz na zajęcia z przyrody; obowiązkowe podstawowe przedmioty ogólnokształcące uczeń realizuje w klasie I - z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego, matematyki i wychowania fizycznego; ofertę zajęć realizowanych w zakresie rozszerzonym ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. ?

15 w technikum dysponujemy tą samą listą przedmiotów realizowanych w zakresie podstawowym, jak w liceum; uczeń wybiera obowiązkowo 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym związane z kształceniem w zawodzie, jednym z nich musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia; przedmiotem uzupełniającym będzie najczęściej historia i społeczeństwo, a także ekonomia w praktyce oraz zajęcia artystyczne.

16 zawodu można nauczyć się w szkole młodzieżowej - technikum, zasadniczej szkole zawodowej lub na kursie kwalifikacyjnym dla dorosłych, gdy ukończymy 18 lat; mamy możliwość zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje, jeżeli uczeń uzyska wymagane umiejętności i wiedzę na innej drodze niż edukacja szkolna; kształcąc się w zawodzie, zdobywamy pojedyncze kwalifikacje; liczba kwalifikacji, które wyodrębniono w zawodzie jest zależna od jego złożoności

17

18 potwierdzenie jednej kwalifikacji umożliwia podjęcie pracy z zakresu tej kwalifikacji; uczeń nie będzie zdawał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe tylko egzaminy z poszczególnych kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. Jeżeli zawód ma jedną kwalifikację, to uczeń będzie ją potwierdzał w ostatniej klasie. Jeżeli natomiast ma dwie lub trzy kwalifikacje, to należy się spodziewać egzaminów już w trzeciej klasie.

19 Po każdej potwierdzonej kwalifikacji uczeń otrzyma świadectwo. Przykładowo: jeśli uczeń w drugiej klasie otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, to ten dokument da mu prawo do zatrudnienia na stanowisku pracy, na którym będą wykonywane czynności z tego zakresu. Przykładowa kwalifikacja jest pierwszą i wspólną dla zawodów: elektromechanik, elektryk i technik elektryk.

20 Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 251 kwalifikacji: 23 zawody z trzema kwalifikacjami, 72 zawody z dwiema kwalifikacjami, 98 zawodów z jedną kwalifikacją, 7 zawodów szkolnictwa artystycznego bez kwalifikacji. Kształcenie we wszystkich zawodach w zasadniczej szkole zawodowej będzie trwało trzy lata, w technikum cztery lata. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, począwszy od drugiej klasy oraz uzupełniać kwalifikacje w zawodzie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Zawody tworzą odpowiednie zbiory kwalifikacji.

21 Technik informatyk = Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Projektowanie i administrowanie lokalnych sieci komputerowych Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych + + KWALIFIKACJA E13 KWALIFIKACJA E14 KWALIFIKACJA E15

22 Technik mechanik = Montaż i obsługa maszyn i urządzeń Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń + KWALIFIKACJA M17 KWALIFIKACJA E14 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn i urządzeń. KWALIFIKACJA M20 Użytkowanie obrabiarek skrawających KWALIFIKACJA M19

23 E13 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E14 – Projektowanie i administrowanie lokalnych sieci komputerowych E15 – Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych E16 – Uruchamianie i utrzymanie terminali przyłączy abonenckich E17 – Montaż i eksploatacja sieci rozległych E22 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych Kwalifikacje wspólne, skracające czas uzyskiwania kwalifikacji do wykonywania zawodu: dla montera elektronika i technika elektronika - kwalifikacja wspólna to E6, dla technika informatyka i teleinformatyka - kwalifikacja wspólna to E14.

24 = Rozliczenie wynagrodzeń i danin publicznych. Technik rachunkowości + KWALIFIKACJA A 65 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. KWALIFIKACJA A 35 Prowadzenie rachunkowości. KWALIFIKACJA A 36 Technik ekonomista +=

25 W klasyfikacji opisanej w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego znajdziesz: typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie, kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, zawody, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji, obszary kształcenia, do których są przypisane zawody, kwalifikacje w zawodzie, których kształcenie może być prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

26 Obszary kształcenia: A - administracyjno-usługowy, B - budowlany, E - elektryczno-elektroniczny, M - mechaniczny i górniczo-hutniczy, R - rolno-leśny z ochroną środowiska, T - turystyczno-gastronomiczny, Z - medyczno-społeczny, S - artystyczny. Obszar elektryczno-elektroniczny – zawody: monter elektronik, technik elektronik, elektryk, elektromechanik, technik elektryk, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, monter mechatronik.

27 K1 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych K2 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych K3 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych Dyplom technika pojazdów samochodowych uczeń otrzyma, jeżeli potwierdzi na egzaminie wszystkie trzy kwalifikacje oraz ukończy szkołę.

28

29

30 To warto zapamiętać: podstawą przeprowadzenia egzaminu będzie podstawa programowa kształcenia w zawodach, uczeń ma stworzoną możliwość oddzielnego potwierdzenia każdej wyodrębnionej kwalifikacji, aby otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje do pracy w danym zawodzie, wymagane jest zdanie egzaminów z wszystkich wyodrębnionych w nim kwalifikacji, można potwierdzić kwalifikacje zdobyte poza systemem szkolnym, w zawodach na poziomie technikum egzamin w większym stopniu będzie miał charakter praktyczny.

31 Egzamin zawodowy można zdawać w ciągu całego roku szkolnego (w terminie ustalonym przez dyrektora OKE). Uczeń może przystąpić do egzaminu z zakresu jednej kwalifikacji. Część pisemną egzaminu zawodowego można zdać w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu. W części praktycznej uczeń rozwiązuje test praktyczny. Jeżeli w trakcie nauki uczeń nie przystąpi lub nie zda egzaminu, może przystąpić do egzaminu na zasadach obowiązujących podczas egzaminów eksternistycznych. Do części pisemnej egzaminu uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza. Część pisemną egzaminu zawodowego może przeprowadzić pracodawca. Warto zapamiętać, że przystąpienie po raz trzeci i kolejny do którejkolwiek części egzaminu zawodowego będzie odpłatne.

32 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Inwalidów Wojennych 16 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 ul. Północna 9 aZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 ul. Armii Krajowej 5Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 ul. Promienna 66Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 ul. Promienna 66Technikum Energetyczne ul. Promienna 66

33

34

35

36

37

38

39

40


Pobierz ppt "80 % badanych uczniów wskazuje rodziców jako najlepszych doradców. Kto ma dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia dziecka? Jaka jest moja rola w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google