Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z rodzicami i uczniami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z rodzicami i uczniami"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z rodzicami i uczniami
Dokąd gimnazjalisto ? Spotkanie z rodzicami i uczniami Gimnazjum Nr 1 w Morągu Opracował: Piotr Sawicki

2 Oferta Edukacyjna MEN Od roku szkolnego 2002/2003 rozpoczęto kształcenie młodzieży w zreformowanym systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Bogata oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów stwarza im szansę realizowania różnorodnych dróg zdobywania wykształcenia i planowania własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Nowe typy szkół ponadgimnazjalnych funkcjonują od 1 września 2002 roku, zaś uzupełniające licea ogólnokształcące i technika uzupełniające ruszyły od 1 września 2004 roku. Do szkół policealnych są przyjmowani absolwenci ze świadectwem ukończenia liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników. Kształcenie zawodowe w szkołach policealnych, technikach, technikach uzupełniających i zasadniczych szkołach zawodowych odbywa się w zawodach określonych w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Rozp. MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r., DzU nr 63, poz. 571). Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowuje standardy wymagań egzaminacyjnych, umożliwiające absolwentom szkół zawodowych przystępowanie do egzaminów zewnętrznych, których celem jest potwierdzenie kwalifikacji zawodowych.

3 Kształcenie w trzyletnim liceum ogólnokształcącym ma zapewnić absolwentowi gimnazjum uzyskanie wykształcenia ogólnego na poziomie średnim. Szkołę tego typu powinni wybierać ci absolwenci gimnazjów, którzy planują po 3 latach nauki podjąć studia wyższe. Mogą w niej również znaleźć miejsce osoby nie mające jeszcze sprecyzowanych planów dotyczących swojej drogi edukacyjnej i zawodowej.

4 Absolwenci liceum ogólnokształcącego mogą:
po otrzymaniu świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego – podjąć dalszą naukę w szkole policealnej. Ukończenie szkoły policealnej i zdanie zewnętrznego egzaminu umożliwi im otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, lub po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymać świadectwo dojrzałości i podjąć studia wyższe, lub uzyskać kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych, bądź w trakcie pracy zawodowej.

5

6 Liceum profilowane Kształcenie w trzyletnim liceum profilowanym kształcącym w profilach kształcenia ogólnozawodowego ma zapewnić absolwentowi dobre przygotowanie ogólnokształcące umożliwiające zdawanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach wyższych na równi z absolwentami liceów ogólnokształcących. Gwarantuje to zgodność podstawy programowej kształcenia ogólnego w liceum profilowanym i w liceum ogólnokształcącym. „Licea profilowane będą dawały szeroką wiedzę ogólnozawodową, ale nie będą dawały kwalifikacji zawodowych.” Aby zdobyć tytuł potwierdzający kwalifikacje zawodowe, np. na poziomie technika, trzeba będzie ukończyć szkołę policealną. Jeżeli nauka w szkole policealnej będzie stanowić kontynuację w dziedzinie, którą wcześniej wybrało się w liceum profilowanym, to będzie możliwe ukończenie szkoły policealnej o skróconym cyklu kształcenia.

7 Absolwenci liceum profilowanego mogą:
po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymać świadectwo dojrzałości i podjąć studia wyższe, lub kształcić się w szkole policealnej, której ukończenie oraz zdanie zewnętrznego egzaminu umożliwi im otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, lub uzyskać kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych, bądź w toku pracy zawodowej.

8

9 Absolwenci technikum mogą:
po zdaniu egzaminu zewnętrznego i uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, podjąć pracę w wyuczonym zawodzie, lub kształcić się dalej w szkole policealnej, lub po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskać świadectwo dojrzałości i podjąć studia wyższe.

10

11 Zasadnicza szkoła zawodowa
Zasadniczą szkołę zawodową, o okresie nauczania od dwóch do trzech lat, powinni wybierać ci absolwenci gimnazjów, którzy chcą się szybko usamodzielnić i rozpocząć pracę zawodową. Po zdanym egzaminie zewnętrznym mogą uzyskać dyplom potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe (na poziomie robotniczym).

12 Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogą:
po zdanym egzaminie uzyskać dyplom potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe, lub po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły: kontynuować naukę w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcących lub trzyletnich technikach uzupełniających. Po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskają świadectwo dojrzałości zaś po zdaniu egzaminu zewnętrznego, po ukończeniu technikum, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

13 Formuła wyboru zawodu Chcę - pragnienia, zainteresowania, dążenia
Mogę - umiejętności, talent, stan zdrowia Potrzeba - stan rynku pracy i problemy socjalno-ekonomiczne w regionie strefa optymalnego wyboru zawodu

14 Młodzież, choć nie tylko ona, często spontanicznie pod wpływem chwilowej mody wybiera sobie określony zawód. Czyni to bez analizy własnych możliwości, nie patrząc również na społeczne uwarunkowania, np. zapotrzebowanie na pewne zawody. Obranie niewłaściwego zawodu pociąga zazwyczaj za sobą wysokie koszty ekonomiczne związane z koniecznością zmiany kwalifikacji, może stać się również przyczyną niezadowolenia z pracy, braku sukcesów i w konsekwencji obniżenia poczucia własnej wartości. Aby uniknąć błędnych decyzji, każdy człowiek powinien podjąć działania mające na celu ukształtowanie umiejętności samopoznania i bezstronnej oceny swoich możliwości intelektualnych i fizycznych. Działania te są tym bardziej ważne, że praca zawodowa to nie tylko źródło zdobywania środków finansowych na pokrycie potrzeb materialnych, ale także bardzo istotny czynnik wywierający wpływ na osobowość, charakter i postępowanie człowieka. Stąd płynie wielkie znaczenie wyboru zawodu dla funkcjonowania psychicznego i społecznego człowieka. Powinien pamiętać o tym każdy, kto chce w sposób odpowiedzialny kierować swoim życiem.

15 Błędy przy wyborze zawodu
Stosunek do wybieranego zawodu jak do czegoś, co się nie zmienia Życiowy pogląd na prestiż zawodu Wybór zawodu pod wpływem kolegów (za innymi, aby nie odstawać) Przeniesienie odczuć człowieka do przedstawiciela tego lub innego zawodu na sam zawód Zauroczenie tylko zewnętrzną formą, albo jakąś częścią charakterystyczną zawodu Odniesienie szkolnego pojęcia nauczanego przedmiotu do zawodu lub złe zrozumienie tego pojęcia Przestarzałe stereotypy o charakterze pracy w sferze działań przedsiębiorstwa Nieumiejętność lub niechęć do orientowania się w swoich cechach osobowości (skłonnościach, zdolnościach) Nieznajomość, niedocenianie swoich fizycznych walorów (lub braków), istotnych przy wyborze zawodu Nieznajomość podstawowych działań, operacji i ich kolejności, przy obmyślaniu zadań związanych z wyborem zawodu

16 Dziękuję za uwagę Opracował : Piotr Sawicki


Pobierz ppt "Spotkanie z rodzicami i uczniami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google