Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wybór szkoły w aspekcie zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wybór szkoły w aspekcie zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym."— Zapis prezentacji:

1 1 Wybór szkoły w aspekcie zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym

2 OBECNIE LO – 3 lata LP – 3 lata T - 4 lata ZSZ – 2 lata lub 3 lata TU – 2 lata LU – 2 lata LOD – 3 lata Od 1 września 2012r. LO – 3 lata T - 4 lata ZSZ – 3 lata LOD – 3 lata 2

3 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształ - cące czteroletnie technikum Szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie,

4 4

5 Podstawa programowa kształcenia ogólnego będzie realizowana spójnie-w gimnazjum, liceum i technikum: W okresie tym: - najpierw szkoła wyposaży uczniów we wspólny, solidny fundament wiedzy ogólnej, - następnie znacznie pogłębi się tę wiedzę w zakresie odpowiadającym indywidualnym zainteresowaniom i predyspozycjom każdego ucznia. 5

6 Zmiany w nauczaniu przedmiotów ogólnych możemy prześledzić na przykładzie historii: Przyjęto rozwiązanie, że w gimnazjum uczeń zapozna się z historią Polski i świata do 1918 r. Materiał obejmujący dzieje po I wojnie światowej aż po czasy współczesne zostanie przeniesiony do pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. 6

7 Przedmioty rozszerzone wskazane w ofercie szkół ponagimnazjalnych będą uczone od II klasy. OFERTA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W I klasie technikum lub liceum ogólnokształcącego będą realizowane przedmioty ogólne w podstawie. 7 Wyboru przedmiotów rozszerzonych uczeń będzie musiał dokonać jednak już starając się o przyjęcie do I klasy liceum lub technikum (w trakcie naboru elektronicznego)

8 Liceum ogólnokształcące 8

9 9 trzyletnie liceum ogólnokształcące umożliwia: uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. w LO przedmioty nauczane w zakresie podstawowym 2 – 4 przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym przedmioty uzupełniające

10 10 Liceum Ogólnokształcące (3 lata) Dyrektor liceum ogólnokształcącego, po zasięgnięciu opinii rady liceum, (rady pedagogicznej), rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów, z tym że co najmniej jednym z tych przedmiotów powinna być: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka. Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo. Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.

11 11

12 TECHNIKUM 12

13 13 czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia: uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, przedmioty nauczane w zakresie podstawowym, dwa przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym, przedmioty uzupełniające.

14 14 Technikum (4 lata) Dyrektor technikum, po zasięgnięciu opinii rady technikum, (rady pedagogicznej), rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty, z tym że jednym z tych przedmiotów powinna być: geografia, biologia, chemia, fizyka lub matematyka. Uczeń jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo, z zastrzeżeniem: uczeń, który realizuje w zakresie rozszerzonym: 1) przedmiot historia i jeden z przedmiotów: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce, 2) przedmioty: historia i matematyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.

15

16 W kształceniu ogólnym uczeń będzie obowiązkowo realizował dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, co umożliwi mu dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego Przedmioty te mają być zintegrowane z zajęciami z teoretycznego przygotowania w danym zawodzie 16

17 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 17

18 18 trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa: ukończenie ZSZ umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

19 Szkoła policealna 19

20 20 szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie,

21 21 Zmiany w kształceniu zawodowym

22 22 Kształcenie zawodowe będzie się odbywało w: - szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży – technikach i ZSZ - formach kursowych - branżowych centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego - na rynku pracy, u pracodawców

23 Zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 251 kwalifikacji. W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęto: 23 zawody (po 3 kwalifikacje na zawód), 72 zawody (po 2 kwalifikacje na zawód), 98 zawodów (1 kwalifikacja na zawód), 7 zawodów szkolnictwa artystycznego, dla których nie wyodrębnia się kwalifikacji.

24 Zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wprowadzono do klasyfikacji nowe zawody; wykreślono 28 zawodów min. malarz-tapeciarz, murarz, podsadzkarz; wyodrębniono w ramach poszczególnych zawodów pojedyncze kwalifikacje, z których każda obejmuje określony zasób wiedzy i umiejętności; potwierdzenie wszystkich kwalifikacji w obrębie danego zawodu, oraz posiadanie świadectwa ukończenia szkoły, będzie jednoznaczne ze zdobyciem zawodu i uzyskaniem dyplomu; możliwe będzie także posługiwanie się świadectwem potwierdzającym pojedynczą kwalifikację

25 Zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego W 36 zawodach nie przewidziano kształcenia w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Pozostawiono 55 zawodów kształconych w Szkole Policealnej (7 jednorocznych, jedną półtoraroczną, dwie 2,5 –letnie oraz 45 dwuletnich) 67 zawodów można zdobyć tylko w technikum czteroletnim Kwalifikacja kształtowana na poziomie ZSZ jest z reguły pierwszą kwalifikacja na poziomie technikum

26 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy, PDG - podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, JOZ - język obcy wspomagający kształcenie zawodowe, KPS - kompetencje personalne i społeczne, OMZ – organizacja małych zespołów (technika, szkoły policealne)

27 Zawód – technik budownictwa Kwalifikacje: - Montaż konstrukcji budowlanych albo Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich albo Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych - Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej 27

28 Zawód – mechanik pojazdów samochodowych Kwalifikacje: Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 28

29 Mechanik pojazdów samochodowych - może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych - lub w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych i M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. 29

30 EGZAMINY POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 30

31 Zmiany będą polegać głównie na możliwości oddzielnego potwierdzania przez ucznia w procesie kształcenia każdej wyodrębnionej z zawodu kwalifikacji (egzaminy cząstkowe) i uzyskania przez niego dokumentu w postaci certyfikatu potwierdzającego określoną kwalifikację. Po potwierdzeniu wszystkich wyodrębnionych kwalifikacji w zawodzie absolwent szkoły uzyska dyplom oraz suplement do dyplomu. Egzamin zawodowy 31

32 Do egzaminu będzie można przystąpić: w trakcie nauki w zasadniczej szkole zawodowej lub w technikum (konkretny zawód może być nabywany w jednym, określonym typie szkoły po ukończeniu odpowiednich form kursowych kształcenia ustawicznego po nabyciu kwalifikacji na otwartym rynku pracy lub za granicą. 32

33 ŚCIEŻKA DROŻNOŚCI ZDOBYWANIA KOLEJNYCH KWALIFIKACJI I ZAWODÓW 33

34 Od elektromechanika do technika elektryka E.7 (450) E.7 (450) E.7 (450) elektromechanik E.8 (h350) E.8 (h350) elektryk E.24 (h200) technik elektryk

35 Od robotnika po technika B 20 (K1) B 16 (K1) ZAWÓD monter konstrukcji budowlanych B 20 (K1) - Montaż konstrukcji budowlanych ZAWÓD technik budownictwa B 18 (K1) ZAWÓD murarz- tynkarz B18 (K1) Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich ZAWÓD betoniarz- zbrojarz B 16 (K1) - Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich K2 - B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych K – 3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej lub K1 B 20 K 1 B 18 lub K 1 B 16 lub

36 Od technika do technika 36 E.15 (400h) E.12 (360h) E.13 (300h) E.13 (300h) E.16 (250h) E.14 (420h ) Technik teleinformatyk Technik informatyk

37 Kształcenie ogólne i zawodowe w systemie edukacji


Pobierz ppt "1 Wybór szkoły w aspekcie zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google