Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym
Wyry, kwiecień 2012

2

3 trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa:
ukończenie ZSZ umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

4 trzyletnie liceum ogólnokształcące umożliwia:
uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. w LO przedmioty nauczane w zakresie podstawowym 2 – 4 przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym przedmioty uzupełniające

5 czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia:
uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, przedmioty nauczane w zakresie podstawowym, dwa przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym, przedmioty uzupełniające.

6 szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie,

7

8 Reforma - zmiany Od przyszłego roku szkolnego zajdzie wiele zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Część szkół zostanie zlikwidowana, szykuje się także reforma szkół ogólnokształcących i zawodowych. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych będą mogli uzupełnić wykształcenie tylko w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Terminy wygaszania naboru do likwidowanych szkół prezentuje poniższa tabela.

9 Tabela 1. Termin wstrzymania naboru do klas pierwszych w wygaszanych szkołach

10 Szkoły ponadgimnazjalne
Gimnazjaliści mogą wybierać między następującymi typami szkół ponadgimnazjalnych: 1) ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, 2) TECHNIKUM, 3) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE.

11 Uczeń, który chce zdobyć zawód już po ukończeniu szkoły gimnazjalnej będzie miał do wyboru dwa typy szkół: technikum oraz zasadniczą szkołę zawodową. Kończąc czteroletnie technikum uzyska wykształcenie średnie, a kończąc trzyletnią ZSZ uzyska wykształcenie zasadnicze zawodowe, z możliwością jego uzupełnienia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (od razu od drugiej klasy tego liceum).

12 Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 251 kwalifikacji. Uwzględniając Polską Klasyfikację Działalności (PKD) wyodrębniono następujące obszary kształcenia: administracyjno-usługowy (A), budowlany (B), elektryczno-elektroniczny (E), mechaniczny i górniczo-hutniczy (M), rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R), turystyczno-gastronomiczny (T), medyczno-społeczny (Z), artystyczny (S).

13 Klasyfikacja zawodów przewiduje możliwości nabywania kwalifikacji przez absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, poprzez kształcenie w szkołach policealnych, w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Potwierdzenie wszystkich kwalifikacji w obrębie danego zawodu, oraz posiadanie świadectwa ukończenia szkoły, będzie jednoznaczne ze zdobyciem zawodu i uzyskaniem dyplomu. Możliwe będzie także posługiwanie się świadectwem potwierdzającym pojedynczą kwalifikację.

14 Kwalifikacje Największą zmianą w kształceniu zawodowym będzie podział każdego zawodu na kwalifikacje niezbędne do jego wykonywania (jedną, częściej dwie lub nawet trzy) potwierdzane odrębnie w ramach egzaminów zewnętrznych.

15 kwalifikacja w zawodzie – wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – egzamin umożliwiający uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - jeżeli został przeprowadzony w zakresie jednej kwalifikacji

16 Dzięki temu możliwe będzie szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych.
W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że uczeń, który zdobędzie w trakcie nauki szkolnej kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mógł wykonywać więcej niż jeden zawód.

17

18 Cukiernik Piekarz Wędliniarz
Technik technologii żywności Cukiernik Piekarz Wędliniarz Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

19

20 Aby potwierdzić zdobycie każdej kolejnej kwalifikacji uczeń będzie musiał zdać egzamin, co oznacza, że w trakcie nauki ponadgimnazjalnej każdego czeka nie jeden egzamin ale tyle, ile kwalifikacji potrzeba do wykonywania danego zawodu. Od września przez pojęcie egzamin zawodowy będziemy rozumieć egzamin z zakresu jednej kwalifikacji.

21 Egzaminy będą przeprowadzane w ciągu całego roku szkolnego, co umożliwi cząstkowe potwierdzanie kwalifikacji w toku nauki szkolnej (jedyne zastrzeżenie dotyczy uczniów techników – do egzaminu potwierdzającego ostatnią kwalifikację w zawodzie powinni oni przystąpić nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki).

22 Uzyskanie świadectwa o nabyciu kwalifikacji to pierwszy krok do uzyskania dyplomu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania danego zawodu. Dyplom otrzyma osoba, która: 1) posiada wymagany dla danego zawodu poziom wykształcenia – wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie (wynika to stąd, że technika, szkoły zawodowe kształcą w innych zawodach); 2) zdała egzaminy ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

23 Po ukończeniu szkoły absolwenci będą mogli uzyskać dodatkowe uprawnienia biorąc udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych w formach pozaszkolnych – zdobycie nowych uprawnień będzie możliwe w czasie o wiele krótszym niż w toku obecnego kształcenia w szkole.

24 Nowa podstawa programowa
Reforma podstawy programowej zakłada powiązanie kształcenia w gimnazjum z kształceniem ponadgimnazjalnym. Edukacja w szkołach zawodowych zamknie rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia. Zasadnicza szkoła zawodowa będzie prowadzić tylko trzyletni cykl kształcenia, a uczniowie opanują przedmioty ogólnokształcące niemal w takim samym zakresie jak ich rówieśnicy uczęszczający do liceów i techników. Odrębne będą jedynie wymagania dla języka polskiego, języka obcego i matematyki. Absolwent szkoły zawodowej będzie mógł rozpocząć naukę w liceum dla dorosłych od razu od drugiej klasy tego liceum.

25 Nowe zawody Technik żywienia i usług gastronomicznych – powstały z połączenia zawodów Technik organizacji usług gastronomicznych, Technik żywienia i gospodarstwa domowego i Kucharz; Technik renowacji elementów architektury – powstały z połączenia zawodów Renowator zabytków architektury i Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego; Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – powstały z połączenia zawodów Monter instalacji i urządzeń sanitarnych i Monter sieci komunalnych; Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – zawód powstały z połączenia zawodów: Malarz-tapeciarz, Posadzkarz, Technolog robót wykończeniowych w budownictwie, Stroiciel fortepianów i pianin – powstały na bazie zawodu Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych; Technik procesów drukowania – powstały na bazie zawodu Technik poligraf; Technik procesów introligatorskich – powstały na bazie zawodu Technik poligraf; Wiertacz – powstały na bazie zawodu Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych; Murarz-tynkarz – powstały na bazie zawodu Murarz; Wędliniarz – powstały na bazie zawodu Rzeźnik-wędliniarz.

26 Wykreślone zawody Technik geofizyk; Technik meteorolog;
Technik elektroniki medycznej; Technik poligraf; Technik urządzeń audiowizualnych; Technik dźwięku; Monter instalacji gazowych; Kucharz małej gastronomii; Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych; Asystent operatora dźwięku; Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Murarz; Renowator zabytków architektury; Monter instalacji i urządzeń sanitarnych;

27 Monter sieci komunalnych;
Posadzkarz; Technolog robót wykończeniowych w budownictwie; Malarz-tapeciarz; Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim; Monter instrumentów muzycznych; Rzeźnik-wędliniarz;

28 Podstawowym założeniem reformy jest zapewnienie spójności programowej na etapie kształcenia w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Uczniowie nie będą już powtarzać tych samych treści programowych w kolejnych szkołach. W zreformowanej szkole uczniowie będą mieli więcej czasu na opanowanie klasycznego kanonu wiedzy – jego realizacja zostanie rozciągnięta na trzy lata gimnazjum i część czasu nauki w każdej szkole ponadgimnazjalnej.

29

30 Wybór przedmiotów rozszerzonych
Po dokończeniu rozpoczętego w gimnazjum podstawowego kursu takich przedmiotów jak biologia, chemia, fizyka, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie i geografia, każdy uczeń liceum wybierze od 2 do 4 przedmiotów, których będzie się uczył w zakresie rozszerzonym. Co najmniej jednym z nich powinna być: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka.

31 Nie oznacza to jednak, że straci kontakt z innymi dziedzinami wiedzy – uczeń, który nie wybierze zajęć rozszerzonych z geografii, biologii, fizyki czy chemii, będzie obowiązkowo uczęszczał na przedmiot przyroda, który wyposaży go w podstawową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych. I odwrotnie – uczeń, który nie zdecyduje się na rozszerzoną historię, uzupełni swą wiedzę z zakresu nauk humanistycznych na obowiązkowych lekcjach z historii i społeczeństwa.

32 Możliwości wyboru ścieżki edukacyjnej przez ucznia: przyrodniczo-matematycznej lub humanistycznej – będzie zatem towarzyszył obowiązek uzupełnienia ogólnego wykształcenia o wiedzę z zakresu przedmiotów nierealizowanych na poziomie rozszerzonym.

33 Na IV etapie edukacyjnym pojawią się też nowe przedmioty: zamiast technologii informacyjnej – informatyka, w miejsce przysposobienia obronnego – edukacja dla bezpieczeństwa. W zreformowanym liceum wszystkie przedmioty będą dzieliły się na:

34 nauczane tylko w zakresie podstawowym: wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, etyka;

35 nauczane w zakresie podstawowym i rozszerzonym: język polski, języki obce nowożytne, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka;

36 nauczane tylko w zakresie rozszerzonym: historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.

37 Wymiar godzin zajęć

38

39 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google