Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modyfikacja Mariola Przybylska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modyfikacja Mariola Przybylska"— Zapis prezentacji:

1 Modyfikacja Mariola Przybylska
Wspieranie uczących się w planowaniu kariery zawodowej i edukacyjnej w kontekście zmian w systemie kształcenia Małgorzata Sienna Modyfikacja Mariola Przybylska

2 Podstawy prawne zmian w systemie kształcenia zawodowego
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 sierpnia 2011 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 7 lutego 2012 w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych. z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego , c)

3 Podstawowe obszary zmian w kształceniu zawodowym
a) klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, b) obudowa programowa kształcenia zawodowego – podstawa programowa, c) organizacja kształcenia zawodowego – ramowe plany nauczania, d) system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, e) kwalifikacyjne kursy zawodowe.

4 Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się:
1) przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej; 2) przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy. 4

5 ŚWIADOMY WYBÓR DALSZEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
BIORĄC POD UWAGĘ DALSZĄ KARIERĘ ZAWODOWĄ I MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA 5

6 Wybór ścieżki edukacyjnej po gimnazjum
Zasadnicza szkoła zawodowa 3-letnia Technikum 4-letnie Liceum ogólnokształcące 3-letnie

7 RAMOWY PLAN NAUCZANIA W TECHNIKUM

8 W technikum: dyrektor ustala przedmioty które będą realizowane w zakresie rozszerzonym uczeń spośród nich dwa przedmioty, jednym z tych przedmiotów powinna być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Wymiar godzin dla przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym: - język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia – po 240 godzin - język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka – po 180 godzin Tu należy wspomnieć o uwarunkowaniach tych ustaleń

9 jeżeli w zakresie rozszerzonym realizuje
Uczeń jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo lub: Ekonomia w praktyce jeżeli w zakresie rozszerzonym realizuje przedmioty: Historię i geografię Historię i biologię Historię i chemię Historię i fizykę Przyroda jeżeli w zakresie rozszerzonym realizuje Historię i matematykę

10 TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W TECHNIKUM
klasa I - 33 godzin, klasa II - 35 godzin, klasa III - 34 godzin; klasa IV– 31 godzin TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W TECHNIKUM

11 RAMOWY PLAN NAUCZANIA W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

12 Ramowy plan nauczania 1) Minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w trzyletnim cyklu nauczania wynosi: a) język polski – 160 godzin b) język obcy nowożytny – 130 godzin c) historia – 60 godzin d) wiedza o społeczeństwie – 30 godzin e) podstawy przedsiębiorczości – 60 godzin f) geografia – 30 godzin g) biologia – 30 godzin h) chemia – 30 godzin i) fizyka – 30 godzin j) matematyka – 130 godzin k) informatyka – 30 godzin l) wychowanie fizyczne – 290 godzin m) edukacja dla bezpieczeństwa – 30 godzi, n) kształcenie zawodowe teoretyczne – 630 godzin o) kształcenie zawodowe praktyczne – 970 godzin p) godziny z wychowawcą – 95 godzin

13 Klasa I - 27 godzin, klasa II - 29 godzin, klasa III - 30 godzin;
TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

14 Zawody, które zostały połączone i nadano im inną nazwę
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Posadzkarz + technolog robót wykończeniowych w budownictwie + malarz-tapeciarz Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik organizacji usług gastronomicznych + technik żywienia i gospodarstwa domowego + kucharz Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Monter instalacji i urządzeń sanitarnych + monter sieci komunalnych Technik renowacji elementów architektury Renowator zabytków architektury + technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego Zmiany dostosowano do potrzeb rynku pracy

15 Zawody, które zostały podzielone i dodane
Technik poligraf Technik procesów drukowania Technik procesów introligatorskich Technik sterylizacji medycznej Zmiany dostosowano do potrzeb rynku pracy

16 Elastyczne kształcenie zawodowe
Podkreślamy możliwość uzupełnianie kwalifikacji.

17 Wybór ścieżki edukacyjnej po gimnazjum
Zasadnicza szkoła zawodowa 3-letnia Technikum 4-letnie Liceum ogólnokształcące 3-letnie Świadectwo potwierdzające kwalifikacje Świadectwa potwierdzające kwalifikacje MATURA DYPLOM DYPLOM MATURA

18 Potwierdzanie kwalifikacji - przykład
sprzedawca technik handlowiec Świadectwo potwierdzające kwalifikację Świadectwo potwierdzające kwalifikację Świadectwo potwierdzające kwalifikację DYPLOM DYPLOM

19 Potwierdzanie kwalifikacji - przykład
technik elektryk elektromechanik Świadectwo potwierdzające kwalifikację Świadectwo potwierdzające kwalifikację Świadectwo potwierdzające kwalifikację Świadectwo potwierdzające kwalifikację DYPLOM DYPLOM

20 Świadectwa potwierdzające kwalifikacje
Uzupełnianie kwalifikacji – przykład (od elektromechanika do inżyniera) WYŻSZA UCZELNIA Świadectwa potwierdzające kwalifikacje uzupełnienie Zasadnicza szkoła zawodowa 3-letnia Liceum ogólnokształcące 2 lata + + DYPLOM TECHNIKA MATURA Świadectwo potwierdzające kwalifikacje DYPLOM

21 MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIANIA KWALIFIKACJI

22 Uzupełnianie kwalifikacji od sprzedawcy
do technika handlowca lub technika księgarstwa A.18 Wspólna kwalifikacja A.22 technik handlowiec A.18 A.18 sprzedawca A.21 technik księgarstwa

23 Uzupełnianie kwalifikacji, kolejne zawody
T.13 A.18 A.18 A.22 T.14 Technik obsługi turystycznej sprzedawca technik handlowiec T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych T.12. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

24 Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej
Zasadnicza szkoła zawodowa 3-letnia Kurs kwalifikacyjny Dyplom technika Świadectwo potwierdzające kwalifikacje NAUKA Wyższa uczelnia DYPLOM LO dla dorosłych PRACA matura

25 Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej T
Technikum 4-letnie Świadectwa potwierdzające kwalifikacje PRACA Wyższa uczelnia DYPLOM MATURA PRACA

26 Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej po LO
Liceum ogólnokształcące 3-letnie Kurs kwalifikacyjny PRACA MATURA Szkoła policealna do 2,5 r. Wyższa uczelnia PRACA

27 Jest wiele rzeczy do zrobienia, ale pierwsza to zadać sobie pytanie i odpowiedzieć na nie: Kim chcesz być?, co robić? i do czego dojść…? DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Modyfikacja Mariola Przybylska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google