Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasz kurs - otwarty, europejski uniwersytet badawczy, przyjazny pracownikom doktorantom i studentom Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasz kurs - otwarty, europejski uniwersytet badawczy, przyjazny pracownikom doktorantom i studentom Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski."— Zapis prezentacji:

1 Nasz kurs - otwarty, europejski uniwersytet badawczy, przyjazny pracownikom doktorantom i studentom Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski

2 Politechnika Wrocławska - dzisiaj Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski 25 różnych kierunków kształcenia Liczba studentów na 12 wydziałach oraz w Studium Kształcenia Podstawowego: 32 089 (stan na 30.11.2007) Politechnika Wrocławska największym pracodawcą miasta Wrocławia - 4 078 pracowników

3 UCZELNIA FLAGOWA – REJS – ŚWIATOWE PORTY Zbudowaliśmy piękny okręt, nadszedł czas na rejs zgranej, świadomej swej wartości załogi ku nowym światowym portom. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski

4 PROGRAM – wytyczne rejsu 1.Zapewnienie warunków rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej oraz pracowników niebędących nauczycielami 2.Utrzymanie wysokiego poziomu nauczania, badań naukowych oraz transferu technologii 3.Wypracowanie nowych form organizacji i finansowania Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski

5 Zapewnienie warunków rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej DZIAŁANIA: dalszy rozwój studiów doktoranckich, umożliwienie realizacji doktoratów w renomowanych uczelniach i renomowanych ośrodkach akademickich za granicą, poszerzenie oferty dydaktycznej i uelastycznienie trybu odbywania studiów, a także, w uzasadnionych przypadkach związanych ze specyfiką wydziału, realizacja prac doktorskich w trybie asystentury, poprawa warunków socjalnych poprzez rozszerzenie systemu stypendiów, umożliwienie uzyskiwania dodatkowych przychodów z realizacji projektów badawczych (np. ze środków strukturalnych), stworzenie młodym pracownikom naukowym optymalnych warunków działalności badawczej (staże naukowe w renomowanych ośrodkach, urlopy habilitacyjne), jasnych i czytelnych zasad awansowania (usuwając, w miarę możliwości, czynnik subiektywny np. stanowisko adiunkta bezpośrednio po doktoracie, stanowisko profesora nadzwyczajnego po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego i otwarciu przewodu przez promowanego doktoranta, stanowisko profesora zwyczajnego po uzyskaniu tytułu), Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Cel 1. Zapewnienie warunków rozwoju kadry naukowo- dydaktycznej oraz pracowników niebędących nauczycielami

6 DZIAŁANIA: stworzenie doświadczonej kadrze naukowej warunków i motywacji do kształcenia następców (np. poprzez znaczące obniżenie pensum dydaktycznego), wdrożenie opracowanych zasad godziwego wynagradzania zwłaszcza za prace badawcze realizowane ze środków pozabudżetowych państwa, rozszerzenie możliwości uczestniczenia kadry w przedsięwzięciach związanych rozwojem regionu oraz budową regionu wiedzy i innowacji. Musimy zapewnić swobodę badań naukowych, wykazywać umiejętność zdobywania środków do ich realizacji Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Zapewnienie warunków rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej Cel 1. Zapewnienie warunków rozwoju kadry naukowo- dydaktycznej oraz pracowników niebędących nauczycielami

7 DZIAŁANIA: podnoszenie kwalifikacji pracowników administracyjno-technicznych, wspieranie ich udziału w szkoleniach, studiach, kursach podyplomowych itp. (np. przez współfinansowanie, określone odpowiednimi przepisami), zdefiniowanie ścieżki kariery, określenie kompetencji i wymagań stawianych kandydatom na poszczególne stanowiska, zadbanie o odpowiednie warunki pracy, tworzenie niezbędnej infrastruktury dla każdego stanowiska pracy, dbanie o przyjazną atmosferę, jasne zasady godziwego wynagrodzenia i awansu. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Zapewnienie warunków rozwoju pracowników niebędących nauczycielami Cel 1. Zapewnienie warunków rozwoju kadry naukowo- dydaktycznej oraz pracowników niebędących nauczycielami

8 promować wśród młodzieży nauki ścisłe i techniczne (obecnie zaledwie 14% licealistów chce studiować te nauki), m.in. przez szeroką ofertę kursów przygotowawczych i wyrównujących poziom przygotowania młodzieży (w tym internetowych), która chce studiować w Politechnice, nieustannie dbać o poziom nauczania, jego atrakcyjność i przydatność, także przez dalszy rozwój infrastruktury dydaktycznej Uczelni, doskonalenie laboratoriów, rozbudowę infrastruktury i narzędzi do nauczania z wykorzystaniem internetu i technik multimedialnych, wykorzystanie w dydaktyce doświadczeń nauczycieli akademickich zdobytych w ich działalności gospodarczej np. na drugich etatach, rozsądnie wdrażać idee procesu Bolońskiego poszukując złotego środka między kształceniem podstawowym a specjalistycznym, tak aby absolwent Politechniki Wrocławskiej, będąc przygotowany do dalszej nauki w innych światowych centrach dydaktycznych, mógł podjąć pracę zawodową na zmieniającym się ciągle rynku pracy, Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Utrzymanie wysokiego poziomu nauczania Cel 2. Utrzymanie wysokiego poziomu nauczania, badań naukowych oraz transferu technologii Aby sprostać wymaganiom i rosnącej konkurencji powinniśmy:

9 rozszerzać ofertę studiów, w tym obcojęzycznych, podyplomowych, różnego rodzaju kursów, oraz kształcenia ustawicznego, ze szczególnym naciskiem na rozwój studiów doktoranckich, traktowanych jako kuźnia przyszłej kadry akademickiej Uczelni, rozwijać aktywność studencką i rozwijać bazę dla tej aktywności, w tym zaplecze dla Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, zaplecze dla kół naukowych. Należy wspomagać studenckie imprezy integrujące (rajdy, mecze itp.), wspierać studentów w zdobywaniu doświadczeń przez organizację praktyk i staży, zwłaszcza zagranicznych, rozwijać bazę socjalną dla studentów i doktorantów (akademiki, stołówka, hala sportowa z pływalnią), przy uwzględnianiu opinii samorządu studenckiego i organizacji studenckich. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Mamy wspaniałą młodzież Cel 2. Utrzymanie wysokiego poziomu nauczania, badań naukowych oraz transferu technologii

10 Należy: wzmacniać współpracę międzynarodową przez aktywny udział w programach europejskich, ścisły kontakt z renomowanymi uniwersytetami badawczymi, wymianę naukowców i doktorantów, rozszerzać współpracę z innymi polskimi uczelniami oraz instytutami PAN poprzez udział we wspólnych projektach badawczych, udział w pracach platform technologicznych i wspólnot wiedzy, zachęcić młodych naukowców do robienia w Politechnice karier naukowych, m.in. przez stworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających realizacji badań naukowych i przez budowę zaplecza badawczego przy wydatnej pomocy przyjaznej administracji, rozszerzać zaplecze badawcze Politechniki wykorzystując do tego celu środki pochodzące z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Środki Strukturalne i inne. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Utrzymanie wysokiego poziomu badań naukowych Cel 2. Utrzymanie wysokiego poziomu nauczania, badań naukowych oraz transferu technologii

11 Warto powiązać efekty badań naukowych z oczekiwaniami podmiotów gospodarczych. Dlatego też należy: szczególną opieką objąć badania naukowe, zarówno podstawowe jak i stosowane, których wyniki mogą być wykorzystane w gospodarce, wzmacniać przedsiębiorczość pracowników naukowych, doktorantów i studentów ; rozwijać profesjonalną pomoc w przygotowywaniu projektów badawczych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, których wyniki mogą być komercjalizowane, wprowadzić przyjazne dla twórców rozwiązania z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw do wyników prac badawczych, intensywnie rozszerzać system wspierania inicjatyw pracowników, absolwentów, doktorantów i studentów; wspomagać tworzenie przedsiębiorstw wysokich technologii, działających zwłaszcza w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Transfer technologii Cel 2. Utrzymanie wysokiego poziomu nauczania, badań naukowych oraz transferu technologii

12 Zasady gospodarki finansowej powinny być transparentne i jak najmniej uznaniowe: dotacja budżetowa na działalność dydaktyczną, po wyłączeniu środków niezbędnych na cele ogólnouczelniane (obecnie jest to ok. 30%), powinna być dzielona między jednostki organizacyjne (w miarę możliwości) zgodnie z zasadami, według których ministerstwo dzieli dotacje między uczelnie, a o zasadach jej wydatkowania powinna decydować jednostka (proporcje między wynagrodzeniami, inwestycjami, remontami itp.), jednak z zachowaniem bezpieczeństwa finansowego jednostki, podział dotacji budżetowej między jednostki (wydziały) powinien odbywać się według zasad ustalonych i uzgodnionych ze społecznością poszczególnych wydziałów, pozostałe środki (z wyłączeniem niezbędnych kosztów ogólnych) powinny pozostawać w dyspozycji jednostek, które je wypracowały, lub którym je przydzielono, a poczynione oszczędności powinny przechodzić na lata następne, koszty wszystkich dużych inwestycji, szczególnie ogólnouczelnianych, powinny zyskać akceptację środowiska i być uzgodnione z dziekanami wszystkich wydziałów, Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Wypracowanie nowych form finansowania Cel 3. Wypracowanie nowych form organizacji i finansowania

13 wynik finansowy uczelni (zysk) powinien być dzielony między jednostki organizacyjne proporcjonalnie do wkładu wniesionego do jego wypracowania, konieczne jest ustanowienie kapitału obrotowego niezbędnego do skutecznej realizacji inwestycji, zakupów aparatury, realizacji projektów finansowanych w ramach 7 PR i funduszy strukturalnych, konieczne jest istnienie funduszu rezerwowego, uzgadnianego z dziekanami, na wsparcie jednostek, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej (kredytowanie ich działalności). Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Wypracowanie nowych form finansowania Cel 3. Wypracowanie nowych form organizacji i finansowania

14 Struktura organizacji wewnętrznej Politechniki powinna nadążać za zmianami otoczenia i warunków finansowania przez Ministerstwo i Unię Europejską, a jednocześnie brać pod uwagę nasze tradycje, doświadczenia i dość powszechną zgodę na wielość rozwiązań. Dlatego też szczególnej uwagę należy poświęcić: rozwojowi działów związanych z przygotowaniem wniosków o finansowanie wszelkiej działalno ś ci i ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem działów zajmujących się projektami finansowanymi ze środków strukturalnych oraz zajmującymi się inwestycjami, opracowaniu procedur, obiegu dokumentów, aby one były przyjazne wobec osób realizujących nauczanie, badania naukowe i transfer technologii (przyjazna administracja), wprowadzeniu systemu jakości w obsłudze administracyjnej, a następnie jej informatyzacja. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Wypracowanie form organizacji wewnętrznej Cel 3. Wypracowanie nowych form organizacji i finansowania

15 Moje predyspozycje do bycia kapitanem Doświadczenie w kierowaniu jednostkami PWr Świadomość niepowtarzalnego czasu szans

16 Nasz kurs - otwarty, europejski uniwersytet badawczy, przyjazny pracownikom,doktorantom i studentom Jutro popłyniemy daleko, Jeszcze dalej niż te obłoki, Pokłonimy się nowym brzegom, Odkryjemy nowe zatoki. Konstanty Ildefons Gałczyński

17 www.tadeusz.wieckowski.pwr.wroc.pl Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski


Pobierz ppt "Nasz kurs - otwarty, europejski uniwersytet badawczy, przyjazny pracownikom doktorantom i studentom Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google