Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

22 marca 2005 roku1 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Sprawozdawczość w ramach Priorytetu III ZPORR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "22 marca 2005 roku1 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Sprawozdawczość w ramach Priorytetu III ZPORR."— Zapis prezentacji:

1 22 marca 2005 roku1 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Sprawozdawczość w ramach Priorytetu III ZPORR

2 22 marca 2005 roku2 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] ZPORR W każdym z 16 województw działa Instytucja Pośrednicząca w znaczeniu art.2 rozporządzenia nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r., ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych. Funkcję Instytucji Pośredniczącej powierzono Urzędowi Wojewódzkiemu

3 22 marca 2005 roku3 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Do zadań Instytucji Pośredniczącej należy: podpisywanie (przez Wojewodę lub upoważnionego przedstawiciela) umów o dofinansowanie z funduszy strukturalnych z beneficjentami końcowymi oraz Instytucjami Wdrażającymi przewodniczenie (przez Wojewodę lub upoważnionego przedstawiciela) Podkomitetowi Monitorującemu wdrażanie ZPORR w województwie i prowadzenie jego sekretariatu; (...)

4 22 marca 2005 roku4 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] przygotowywanie we współpracy z Urzędem Marszałkowskim rocznych raportów z wdrażania ZPORR w danym województwie, i po przyjęciu przez Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR, przekazywanie ich Instytucji Zarządzającej ZPORR; przygotowywanie we współpracy z Urzędem Marszałkowskim raportu z wdrażania ZPORR w danym województwie na zakończenie programu i po aceptacji właściwego Podkomitetu Monitorującego, przekazanie do Instytucji Zarządzającej ZPORR obsługa kont ZPORR na poziomie wojewódzkim, na których gromadzone są środki EFRR i EFS dla ZPORR

5 22 marca 2005 roku5 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] proces systematycznego zbierania, raportowania i interpretacji danych opisujących postęp i efekty programu (monitoring rzeczowy i finansowy) przy pomocy odpowiednich wskaźników, spełnia m.in.rolę systemu wczesnego ostrzegania o ewentualnych nieprawidłowościach, biorą w nim udział wszystkie podmioty zaangażowane we wdrażanie programu MONITORING

6 22 marca 2005 roku6 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Beneficjent Końcowy Instytucja Pośrednicząca Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki Instytucja Zarządzająca ZPORR Komitet Monitorujący ZPORR (krajowy) Generowanie danych ze sprawozdań w ramach ZPORR.

7 22 marca 2005 roku7 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Rozporządzenie Rady z 21 czerwca 1999 roku wprowadzające ogólne przepisy dotyczące Funduszy Strukturalnych (1260/1999/WE) Rozdział I Monitorowanie -art. 34 – Zarządzanie przez instytucję zarządzającą -art. 35 – Komitety Monitorujące -art. 36 – wskaźniki monitorowania -art. 37 – roczne i końcowe raporty na temat wdrażania

8 22 marca 2005 roku8 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116 poz.1206 z 2004 r.) Rozdział 8 Sprawozdawczość -art. 46 – rodzaje sprawozdań -art. 47 – podmioty zobowiązane

9 22 marca 2005 roku9 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 roku (Dz. U. Nr 166 poz. 1745)- w załączniku Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - str. 504 do 507 – wskaźniki monitoringowe, komitety monitorujące Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 200 poz. 2051) - każdy Priorytet, a w jego ramach działanie, przewidują procedurę sporządzania sprawozdań i wskaźniki monitoringowe, jakie będą monitorowane z poziomu Instytucji Zarządzającej

10 22 marca 2005 roku10 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY Z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań, sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 284, poz. 2843)

11 22 marca 2005 roku11 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206)

12 22 marca 2005 roku12 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] § 9 1. Beneficjent sporządza sprawozdania okresowe, roczne i końcowe z realizacji projektu po zakończeniu okresu sprawozdawczego i przekazuje je instytucji wymienionej w decyzji lub umowie o dofinansowanie projektu, w formie pisemnej i elektronicznej. Instytucja płatnicza ustala format wersji elektronicznej sprawozdania oraz sposób jej przekazywania. 2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w następujących terminach: 1) okresowe - do 10 dni od upływu okresu sprawozdawczego; 2) roczne - do 25 dni od upływu okresu sprawozdawczego; 3) końcowe - do 25 dni od zakończenia projektu.

13 22 marca 2005 roku13 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, zawierają w szczególności: 1) informacje ogólne dotyczące projektu; 2) informacje dotyczące przebiegu realizacji projektu oraz realizacji planu rzeczowego, z zastrzeżeniem ust. 4; 3) informacje dotyczące postępu realizacji planu finansowego projektu; 4) prognozę przebiegu realizacji projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym, z zastrzeżeniem ust. 5; 5) informację na temat przestrzegania polityk Wspólnoty przy realizacji projektu, z zastrzeżeniem ust. 4; 6) informację na temat wypełnienia zobowiązań w zakresie promocji projektu; 7) informacje o napotkanych problemach oraz przeprowadzonych u beneficjenta kontrolach.

14 22 marca 2005 roku14 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 4. Beneficjent może nie umieścić w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 5, oraz informacji dotyczących stopnia osiągania wartości wskaźników monitorujących rezultatu i oddziaływania określonych w uzupełnieniu programu, decyzji lub umowie o dofinansowanie projektu, o ile instytucja zarządzająca tak postanowi. 5. Sprawozdanie końcowe nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 4.

15 22 marca 2005 roku15 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] § 32 1. Wniosek beneficjenta o płatność może dotyczyć: 1) płatności pośredniej - kwoty wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji projektu; 2) płatności końcowej - kwoty obejmującej wszystkie poniesione wydatki kwalifikowalne na realizację projektu lub ostatniej kwoty poniesionych wydatków kwalifikowalnych. 2. Wniosek beneficjenta o płatność może również dotyczyć pierwszej płatności oraz premii, o której mowa w § 31 ust. 5. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie wymaga przedstawienia kserokopii dokumentów, o których mowa w § 31 ust. 1. 4. Wniosek beneficjenta o płatność końcową składany jest wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu, o którym mowa w § 9.

16 22 marca 2005 roku16 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa) wzór:

17 22 marca 2005 roku17 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] § 3 1. Okres realizacji Projektu ustala się na: 1) rozpoczęcie realizacji:...................... ; 2) zakończenie realizacji:...................... 2. Termin zakończenia realizacji Projektu określony w ust. 1 pkt 2 może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Beneficjenta, złożony zgodnie z § 18 ust. 1. 3. Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowym realizacji Projektu, oraz z zestawieniem planowanych wydatków w ramach Projektu, określonymi we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1. 4. Beneficjent przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca, harmonogram płatności na dwa kolejne kwartały. 5. Beneficjent przekazuje do Instytucji Pośredniczącej nie później niż do dnia 28 lutego każdego roku prognozę wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na rok następny.

18 22 marca 2005 roku18 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] § 10 1. Beneficjent jest zobowiązany do: 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania Instytucji Pośredniczącej o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu; 2)pomiaru wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania osiągniętych dzięki realizacji Projektu zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1; 3)corocznego pomiaru oddziaływania przez 5 lat od zakończenia realizacji Projektu; 4)przygotowywania i przekazywania do Instytucji Pośredniczącej sprawozdań okresowych, rocznych oraz końcowego z realizacji Projektu;

19 22 marca 2005 roku19 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] § 10 5) przekazywania do Instytucji Pośredniczącej wszystkich dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, których Instytucja Pośrednicząca zażąda w czasie obowiązywania niniejszej umowy; 6) składania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów okresowych sprawozdań dotyczących otrzymanej pomocy publicznej zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w przekazanych Instytucji Pośredniczącej sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 pkt 4, Beneficjent zobowiązany jest do przesłania uzupełnionych sprawozdań w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą. 3. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 4 oraz w ust. 2, powoduje wstrzymanie dofinansowania. cd.

20 22 marca 2005 roku20 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

21 22 marca 2005 roku21 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

22 22 marca 2005 roku22 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

23 22 marca 2005 roku23 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

24 22 marca 2005 roku24 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

25 22 marca 2005 roku25 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

26 22 marca 2005 roku26 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

27 22 marca 2005 roku27 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

28 22 marca 2005 roku28 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

29 22 marca 2005 roku29 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

30 22 marca 2005 roku30 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

31 22 marca 2005 roku31 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

32 22 marca 2005 roku32 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

33 22 marca 2005 roku33 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

34 22 marca 2005 roku34 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

35 22 marca 2005 roku35 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

36 22 marca 2005 roku36 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

37 22 marca 2005 roku37 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

38 22 marca 2005 roku38 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

39 22 marca 2005 roku39 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

40 22 marca 2005 roku40 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

41 22 marca 2005 roku41 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Na co należy zwrócić szczególna uwagę: I.Informacje ogólne. 1.Prawidłowe oznaczenie okresu sprawozdawczego; 2.Okres realizacji projektu; 3.Osoba odpowiedzialna za realizację projektu. 4.Dane teleadresowe.

42 22 marca 2005 roku42 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] II. Przebieg realizacji i postęp rzeczowy projektu. 1.Okresem objętym sprawozdaniem jest kwartał, rok i cały okres realizacji projektu (w przypadku sprawozdań końcowych); odnosimy się do okresu sprawozdawczego, z którego przygotowujemy sprawozdanie; to samo dotyczy działań planowanych na następny okres sprawozdawczy; 2. Wskaźniki monitoringowe; należy pamiętać o okresach sprawozdawczych; -sprawozdania okresowe (kwartalne) – wypełniamy wskaźniki produktu -sprawozdania roczne i końcowe – wypełniamy wskaźniki rezultatu -należy odnieść się do wartości osiągniętych bądź nieosiągniętych wartości wskaźników (punkt B – pole komentarza)

43 22 marca 2005 roku43 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] IV. Informacja o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych. - należy zwrócić szczególną uwagę, wypełniając te rubryki, na zapisy wniosku aplikacyjnego (część F wniosku aplikacyjnego) V. Wypełnianie obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu. -wykaz planowanych działań informacyjnych i promocyjnych zawiera wniosek aplikacyjny – część G wniosku -ważne przy sprawozdaniu końcowym

44 22 marca 2005 roku44 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] VIII. Oświadczenie Beneficjenta. -wypełnia się je, gdy sprawozdanie podpisuje osoba inna, niż ta, która podpisała umowę o dofinansowanie projektu; -należy pamiętać o wpisaniu daty i złożeniu pełnego podpisu -wszystkie strony sprawozdania (tabele finansowe dodatkowo opieczętowane) powinny być co najmniej parafowane

45 22 marca 2005 roku45 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Uwagi ogólne: -do każdego sprawozdania należy sporządzić pismo przewodnie – pozwala to łatwiej zidentyfikować Beneficjenta -nawet jeżeli dany Beneficjent realizuje w ramach ZPORR więcej niż jeden projekt, sprawozdania przesyła się odrębnie (dwa różne dokumenty, choć od jednego Beneficjenta) -proszę uważać na daty nadawane przez Państwa pismom przewodnim/sprawozdaniom (uważniejsze konstruowanie tych pism)

46 22 marca 2005 roku46 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] -5 kwietnia – Informacja finansowa za I kwartał 2005 r. -5 kwietnia – harmonogram płatności na dwa kwartały -11 kwietnia – Sprawozdanie za I kwartał 2005 r. -5 lipca – Informacja za II kwartał 2005 r. -5 lipca – harmonogram płatności na dwa kwartały -11 lipca – Sprawozdanie za II kwartał 2005 r. -5 października – Informacja za III kwartał 2005 r. -5 października – harmonogram płatności na dwa kwartały -10 października - Sprawozdanie za III kwartał 2005 r. Harmonogram 2005 r.

47 22 marca 2005 roku47 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] W dniu 24 listopada 2004 r. IZ ZPORR wydała wytyczną znak: DRR-II-074-7672w-MC/ 2004 r., ws. skrócenia terminów przedkładania sprawozdań okresowych przez instytucje wdrażające oraz beneficjentów w ramach ZPORR. I. W związku z powyższym, terminy przedłożenia ww. sprawozdań za IV kwartał 2004 r., przedstawiają się następująco: sprawozdania z realizacji projektów – do 7 dni kalendarzowych od upływu okresu sprawozdawczego, czyli do dnia 7 stycznia 2005 r.; sprawozdania z realizacji działania – do 20 dni kalendarzowych, czyli do dnia 20 stycznia 2005 r.; sprawozdania z realizacji Programu w województwie – 40 dni kalendarzowych, czyli do dnia 9 lutego 2005 r.

48 22 marca 2005 roku48 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Wskaźniki produktu: Bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami np. długość drogi, zwiększona nośność mostu, przepustowość stacji uzdatniania wody.

49 22 marca 2005 roku49 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Wskaźniki rezultatu Przedstawiają efekty bezpośrednie i natychmiastowe spowodowane przez projekt np.. skrócenie czasu drogi, stworzenie nowych miejsc pracy

50 22 marca 2005 roku50 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Wskaźniki oddziaływania Długofalowe konsekwencje zrealizowanego produktu, wykraczające poza natychmiastowy efekt dla beneficjentów, np. zmniejszenie liczy wypadków drogowych, wzrost obrotów firm

51 22 marca 2005 roku51 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Marzena Liszka Kierownik Oddziału Tel.: (12) 61-60-275 E-mail: mlisz@malopolska.uw.gov.pl Katarzyna Stankowska Tel.: (12) 61-60-274 E-mail: ksta@malopolska.uw.gov.pl Łucja Kucmin- Węglarczyk Tel.: (12) 61-60-274 E-mail: lkuc@malopolska.uw.gov.pl Michał Jarosz Tel.: (12) 61-60-275 E-mail: mjar2@malopolska.uw.gov.pl Małgorzata Zawada Tel.: (12) 61-60-275 Oddział Monitoringu i Raportowania

52 22 marca 2005 roku52 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] ©Łucja Kucmin-Węglarczyk i Piotr Krakowiak

53 22 marca 2005 roku53 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Zgodnie z art.36 rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 ustanawiające ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych, Instytucja Zarządzająca ZPORR-em wraz z Komitetem Monitorującym ZPORR prowadzą monitoring w oparciu o fizyczne i finansowe wskaźniki. Wskaźniki, które są określone w ZPORR i uszczegółowione na poziomie działań w Uzupełnieniu Programu, służące mierzeniu postępu realizacji priorytetów, działań i projektów oraz ocenie ich efektywności w ujęciu rzeczowym i finansowym.


Pobierz ppt "22 marca 2005 roku1 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Sprawozdawczość w ramach Priorytetu III ZPORR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google