Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolska społeczna debata nad koncepcją docelowego systemu wspierania osób niepełnosprawnych I kwartał spotkania środowiskowe II kwartał spotkania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolska społeczna debata nad koncepcją docelowego systemu wspierania osób niepełnosprawnych I kwartał spotkania środowiskowe II kwartał spotkania."— Zapis prezentacji:

1

2 Ogólnopolska społeczna debata nad koncepcją docelowego systemu wspierania osób niepełnosprawnych I kwartał spotkania środowiskowe II kwartał spotkania tematyczne III kwartał spotkania strategiczne

3 Kierunki ewentualnych zmian - podstawowe dylematy Które instrumenty są skuteczne, a które nie i dlaczego? Czego brakuje? - niezbędne uzupełnienia Co jest zbędne? Co wymaga zmiany lub uproszczenia? Uwarunkowania i ograniczenia

4 Propozycje nadesłało: 10 pracodawców i organizacji pracodawców 8 organizacji pozarządowych 6 urzędów wojewódzkich 5 urzędów marszałkowskich 7 samorządów powiatowych 2 zakłady aktywności zawodowej 1 związek zawodowy

5 Zgłoszone propozycje dotyczyły m.in.: Założeń systemowych Systemu orzecznictwa Turnusów rehabilitacyjnych Dofinansowania do wynagrodzeń Zakładów Pracy Chronionej Zakładów Aktywności Zawodowej Warsztatów Terapii Zajęciowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Urzędu Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

6 Założenia systemowe Zapewnić spójność i kompleksowość systemu Uprościć procedury Wzmocnić rolę samorządu Powiązać ustawę z systemem edukacji, zdrowia, infrastruktury

7 System orzecznictwa Ujednolicić przepisy i system orzekania (org.poz., UW, UM) Wprowadzić status lekarza orzecznika = statusowi biegłego sądowego (1org.poz.) Umożliwić zachowanie ciągłości orzeczenia (1org.prac.) Wprowadzić standardy WHO oraz orzekanie o % niedoborze funkcji życiowych i % utracie zdolności do zatrudnienia (1org.prac., 1org.poz.) Wprowadzić w orzeczeniu zapis czy osoba niepełnosprawna wymaga rehabilitacji w miejscu pracy (1org.prac.) Ograniczyć liczbę powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (1UW)

8 Turnusy rehabilitacyjne Nadać turnusom ich pierwotny sesns Wzmocnienie w kierunku specjalistycznej opieki Wzmocnienie nadzoru i kontroli Zróżnicować dofinansowanie w zależności od rodzaju turnusu (1org.prac.) Zabezpieczyć bazę rehabilitacyjną na terenie ośrodka (1org.prac.)

9 Dofinansowania do wynagrodzeń Utrzymać formę ryczałtową (3prac.) Uprościć metody rozliczania (2 prac., 1org.prac.) Podwyższyć wysokość pomocy finansowej (1org.poz.) Wysokość dofinansowania nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia, pracodawcy zaniżają wynagrodzenia w zw. z możliwością przekazywania na zfron różnicy miedzy kwotą dofinansowania a wynagrodzenia (1 zz) Zróżnicować pomoc finansową w zależności od stopnia niepełnosprawności, wyrównać w odniesieniu do ZPCh i zakładów otwartego rynku pracy i ngo (1org.prac., 1org.poz., 1UW) Umożliwić odliczenie zaległości wpłat na PFRON od należnego dofinansowania (1prac.)

10 ZPCH Status zpch: (1org.prac.) –płatny –oparty na opinii samorządu i PIP –tylko dla osoby prawnej –nadawany na czas określony przez firmę certyfikowaną przez MPiPS Rozszerzyć specjalne preferencje przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poza ZPCh ( 1org.poz.) Utrzymać i rozwijać ZPCh, w tym spółdzielnie inwalidów( 1org.poz.) Powinny zatrudniać os. niepełnosprawne, które nie mają szans na otwartym rynku pracy (2UW) Powinny zatrudniać os. niepełnosprawne przechodzące z ZAZ (1org.prac.)

11 ZPCH Zlikwidować kryterium zatrudniania co najmniej 25 osób ( 1UW) Rozszerzyć katalog podwyższonych kosztów zatrudnienia os. niep. (1org.prac.) Określić jednoznaczne zasady umarzania pożyczek udzielonych zpch (1ROPS) Zpch powinien umożliwić wykonywanie pracy poprzez: (1org.prac.) –próby pracy –szkolenie –dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb –zapewnienie opieki psychologicznej i medycznej –turnusy rehabilitacyjne

12 ZAZ-y Zapewnienie ścisłych powiązań pomiedzy ZAZ a WTZ Racjoanlizacja kosztów funkcjonowania i wydatków Rozszerzenie ktyteriów naboru do ZAZ Powiązać dotację dla ZAZ z liczbą osób niepełnosprawnych skierowanych do ZPCh (1 org.prac.) Możliwość prowadzenia ZAZ przez podmioty gospodarcze (1org.prac.)

13 ZAZ-y Możliwość premiowania bardziej zaangażowanych niepełnosprawnych pracowników ZAZ (1zaz) Rozszerzyć katalog wykorzystania środków zakładowego funduszu aktywności o pomoc w przygotowaniu, budowie, remoncie, utworzeniu i wyposażeniu nowych – trwałych miejsc pracy poza zakładem (1zaz) Rozszerzyć zapis o kosztach działalności ZAZ finansowanych ze sprzedaży wyrobów i usług o koszty materiałów, energii, sprzętów, urządzeń, usług materialnych i niematerialnych i innych kosztów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej (1zaz) Ograniczyć rehabilitację leczniczą w ZAZ do rzeczywistych potrzeb, bez obowiązku zapewnienia wszystkim uczestnikom min. 1 godz. rehabilitacji dziennie (1zaz)

14 WTZ Ścislejsze powiązania pomiedzy WTZ a ZAZ Ograniczenie uczestnictwa w WTZ Ograniczenia w dofinansowaniu

15 Osoba Niepełnosprawna Przywrócić zasadę, zgodnie z którą środki na wspieranie zatrudnienia idą za osobą niepełnosprawną bez względu na jej status np. rencisty; wyeliminować działania polegające na odbieraniu renty osobom niepełnosprawnym w przypadku dodatkowego zatrudnienia (1org.poz.) Stopień niepełnosprawności określałby stopień jakości życia i funkcjonowania w stosunku do standardu, a rekompensata (nie renta) byłaby szansą na wyrównanie standardu w odniesieniu do sytuacji braku zdolności organizmu na danym etapie rozwoju do osiągnięcia standardu z własnych zasobów (1org.poz.) Nowa ustawa powinna dotyczyć wszystkich osób niepełnosprawnych bez ograniczenia wiekowego (1org.poz.)

16 Osoba Niepełnosprawna Zlikwidować podział kosztów zakupu zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych między NFZ i PFRON. Zakupy powinny być realizowane bezpośrednio w specjalistycznych przychodniach rehabilitacyjnych pod nadzorem i przy współpracy z lekarzami różnych specjalizacji (1PCPR) Umożliwić osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez likwidację barier informacyjnych, architektonicznych i komunikacyjnych (1org.prac., 1PUP)

17 PFRON Utrzymać dotychczasową formę i zakres funkcji PFRON, tworząc jednoznaczne reguły nadzoru i kontroli ze strony Rządu, parlamentu i organizacji pozarządowych (1org.poz.) Decentralizacja i zarządzanie środkami PFRON na szczeblu lokalnym, przy stworzeniu mechanizmów stanowiących zabezpieczenie przed przeznaczaniem funduszy przez samorządy na inne cele (1org.poz.) Zachować procedury programów celowych PFRON z pewnymi modyfikacjami np. dotyczącymi kontroli społecznej, zamianą w udzielaniu świadczeń finansowych kryterium wieku na rzecz sprawności umysłowej, zwiększenie środków na aktywizację społeczną, a głównie zawodową osób niepełnosprawnych (1org.poz.) Wprowadzić zabezpieczenie przed politycznymi decyzjami dotyczącymi wydawania pieniędzy ze środków PFRON (1org.poz.)

18 Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Poprzez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w randze Ministra skoordynować działania resortów zdrowia, edukacji (szczególnie działania dotyczące dzieci niepełnosprawnych). Urząd Ministra powinien czuwać nad standardami opieki nad niepełnosprawnymi w ochronie zdrowia, edukacji, infrastrukturze, zatrudnianiu (1org.poz.) Wzmocnić rangę Pełnomocnika, Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych oraz wojewódzkich i powiatowych rad ds. osób niepełnosprawnych (1org.prac., 1org.poz.) Przekształcić Biuro Pełnomocnika ds.. Osób Niepełnosprawnych w instytucję Rzecznika Osób Niepełnosprawnych wybieranego przez Parlament na 5 lat (1org.prac.)


Pobierz ppt "Ogólnopolska społeczna debata nad koncepcją docelowego systemu wspierania osób niepełnosprawnych I kwartał spotkania środowiskowe II kwartał spotkania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google