Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LUDNOŚĆ I PROCESY DEMOGRAFICZNE W BADANIACH STATYSTYCZNYCH Zielona Góra, 26 czerwca 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LUDNOŚĆ I PROCESY DEMOGRAFICZNE W BADANIACH STATYSTYCZNYCH Zielona Góra, 26 czerwca 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 LUDNOŚĆ I PROCESY DEMOGRAFICZNE W BADANIACH STATYSTYCZNYCH Zielona Góra, 26 czerwca 2013 r.

2 Dane o liczbie ludności opracowane są metodą bilansową, według następującego schematu: Stan ludności na początek okresu (roku, kwartału) + urodzenia żywe – zgony + zameldowania na pobyt stały (z innych jednostek podziału terytorialnego i z zagranicy) – wymeldowania z pobytu stałego (do innych jednostek podziału administracyjnego i za granicę) +(–) przesunięcia ludności z tytułu zmian administracyjnych = Stan ludności na końcu okresu (roku, kwartału). Podstawą (bazą wyjściową) bilansu są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z dnia 31 marca 2011 r. Ludność według płci i miejsca zamieszkania w 2012 r.

3 Dane o liczbie i strukturze ludności w przekroju terytorialnym opracowywane są według faktycznego miejsca zamieszkania, to znaczy – ujmuje się ludność zameldowaną na pobyt stały w danej jednostce podziału terytorialnego (gminie) i faktycznie tam mieszkającą oraz ludność przebywającą tam czasowo (zameldowaną na pobyt czasowy ponad 3 miesiące). Źródłem danych sprawozdawczości bieżącej są: urzędy stanu cywilnego w zakresie zarejestrowanych małżeństw, urodzeń i zgonów, sądy okręgowe w zakresie prawomocnie orzeczonych separacji i rozwodów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w zakresie migracji wewnętrznych i zagranicznych ludności na pobyt stały. Ludność według województw, powiatów i gmin w 2012 r. Stan w dniu 31 XII

4 Różnica między liczą kobiet a liczbą mężczyzn w 2012 r. Stan w dniu 31 XII

5 W tablicach obok roczników wieku oraz tradycyjnych pięcioletnich grup wieku wprowadza się również następujące grupowania: Ekonomiczne grupy wieku: wiek przedprodukcyjny mężczyźni i kobiety w wieku 017 lat, wiek produkcyjny mężczyźni w wieku 1864 lata, kobiety w wieku 1859 lat: wiek mobilny (1844 lata mężczyźni i kobiety), wiek niemobilny (4564 lata mężczyźni i 4559 lat kobiety), wiek poprodukcyjny mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety 60 lat i więcej. Ludność według wybranych grupowań stosowanych w opracowaniach statystycznych Ludność według ekonomicznych grup wieku

6 Biologiczne grupy wieku: 014 lat dzieci (młodość demograficzna), 1564 lata dorośli bez osób starszych, 65 lat i więcej osoby starsze (starość demograficzna). Ludność według wybranych grupowań stosowanych w opracowaniach statystycznych. Ludność według biologicznych grup wieku Edukacyjne grupy wieku: 36 lat, 712, 1315, 1618, 1924 lata.

7 Ruch naturalny uwzględnia fakty zawierania związków małżeńskich, rozwodzenia się, urodzeń i zgonów powodujące zmiany w stanie liczebnym i strukturze ludności według płci, wieku i stanu cywilnego. Ruch naturalny

8

9 Mediana wieku (wiek środkowy ludności) - wskazuje w jakim wieku jest statystyczny człowiek zamieszkujący określone terytorium. Parametr wyznacza granicę wieku, której połowa populacji jeszcze nie osiągnęła, a druga połowa już przekroczyła. Wiek środkowy liczony jest dla mężczyzn i kobiet w podziale na miasta i wieś. Przeciętne dalsze trwanie życia wyraża średnią liczbę lat, jaką ma jeszcze do przeżycia osoba w wieku x lat, przy założeniu stałego poziomu umieralności z okresu, dla którego opracowano tablice trwania życia. Ludność – wskaźniki demograficzne

10 Gdzie: Me - mediana wieku, Xm - dolna granica przedziału mediany, hm - rozpiętość przedziału mediany, Lm - liczebność przedziału mediany, Nm - połowa liczebności wszystkich faktów, Mediana – wskaźniki demograficzne Do obliczenia mediany stosuje się wzór - suma liczebności w szeregu skumulowanym (połączonym, zsumowanym) poprzedzającym liczebność przedziału mediany

11 Ludność – wskaźniki demograficzne Mediana wieku matki – średni wiek kobiet rodzących. Współczynnik dzietności ogólnej – oznacza przeciętną liczbę dzieci, którą urodziłaby kobieta w ciągu okresu rozrodczego (15-49 lat), przy założeniu, że w poszczególnych fazach tego okresu rodziłyby z intensywnością obserwowaną wśród kobiet w badanym roku.

12 Dane o migracjach ludności pochodzą z dokumentacji prowadzonej przez gminy, dotyczącej ewidencji ludności o ruchu migracyjnym w oparciu o druki meldunkowe wypełniane przez osobę zmieniającą miejsce zamieszkania: zgłoszenie pobytu stałego (migracje wewnętrzne i imigracja na pobyt stały), zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego w związku z wyjazdem za granicę (emigracja na pobyt stały), zgłoszenie pobytu czasowego (migracje wewnętrzne i imigracja na pobyt czasowy) oraz zgłoszenie wyjazdu na pobyt czasowy za granicę (emigracja na pobyt czasowy). Od 2006 r. dane pobierane są ze zbioru PESEL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności. Migracje ludności

13 Wydawnictwa demograficzne Głównego Urzędu Statystycznego

14 Wydawnictwa demograficzne Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze

15 Bank Danych Lokalnych (BDL)

16 Baza demografia

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "LUDNOŚĆ I PROCESY DEMOGRAFICZNE W BADANIACH STATYSTYCZNYCH Zielona Góra, 26 czerwca 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google