Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy wojewódzkie w zakresie ochrony zdrowia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy wojewódzkie w zakresie ochrony zdrowia"— Zapis prezentacji:

1 Programy wojewódzkie w zakresie ochrony zdrowia
Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

2 Programy wojewódzkie w zakresie ochrony zdrowia
Jednym z obszarów działania jest realizacja polityki zdrowotnej poprzez programy wojewódzkie w ochronie zdrowia stanowiące propozycje tematyczne rozwiązań przybliżających regionalny system ochrony zdrowia do oczekiwanych standardów: Małopolski Program Ochrony Zdrowia na lata (II edycja), Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata , Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata Specjalistyczne programy zdrowotne: Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego II edycja – projekt, Małopolski Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata

3 Małopolski Program Ochrony Zdrowia (II edycja) został przyjęty
Małopolski Program Ochrony Zdrowia na lata Małopolski Program Ochrony Zdrowia na lata 2006–2013 (II edycja) został przyjęty uchwałą nr LI/651/06 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2006 r. zgodnie z art. 18 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz założeniami Programu, Sejmik Województwa Małopolskiego przyjmuje sprawozdanie z jego realizacji w roku poprzednim.

4 Małopolski Program Ochrony Zdrowia na lata 2006-2013
Regionalny cel strategiczny Programu Poprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców Województwa Małopolskiego poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowie, zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych oraz podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia. Monitorowanie Programu - przedmiot monitorowania Wybrane wskaźniki oceny efektów realizacji każdego z celów operacyjnych Programu Przedmiotem monitorowania jest 5 celów operacyjnych, łącznie 67 parametrów.

5 Małopolski Program Ochrony Zdrowia na lata 2006-2013
CELE OPERACYJNE Poprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez opracowywanie i realizację wieloletnich specjalistycznych programów zdrowotnych. Rozwój oraz integracja regionalnego systemu ratownictwa medycznego. Upowszechnianie zasad zdrowego stylu życia. Poprawa jakości, dostępności, kompleksowości i ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz poziomu satysfakcji pacjentów. Optymalizacja wykorzystania zasobów regionalnego sytemu ochrony zdrowia i globalnych kosztów opieki stacjonarnej.

6 Małopolski Program Ochrony Zdrowia na lata 2006-2013
Rozwój inwestycji Oddanie do użytku Radioterapii przy Tarnowskim Ośrodku Onkologicznym w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

7 Małopolski Program Ochrony Zdrowia na lata 2006-2013
Rozwój inwestycji Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – rozpoczęcie inwestycji Wizualizacja Ośrodka Onkologicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.

8 Cel nadrzędny Programu
Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata Cel nadrzędny Programu Zmniejszenie rozmiarów negatywnych skutków o charakterze rodzinnym, społecznym i zdrowotnym związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu. Monitorowanie Programu - przedmiot monitorowania Realizację celu nadrzędnego zawarto w 5 celach operacyjnych Programu określonych w 30 zadaniach.

9 Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2008-2013
CELE OPERACYJNE Zapobieganie spożywaniu alkoholu przez dzieci i młodzież. Zmniejszenie szkód o charakterze społecznym, ekonomicznym, prawnym i rodzinnym spowodowanych przez picie ryzykowne i szkodliwe. Zwiększenie liczby osób uzależnionych i współuzależnionych podejmujących leczenie. Skuteczne współdziałanie instytucji i osób w dziedzinie rozwiązywania problemów społecznych i uzależnień. Wysoka świadomość problematyki alkoholowej wśród społeczeństwa.

10 Główne zasoby instytucjonalne województwa:
Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata Główne zasoby instytucjonalne województwa: WOTUW - Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, Kuratorium Oświaty, Placówki leczenia uzależnienia od alkoholu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Izby Wytrzeźwień, Organizacje pozarządowe.

11 Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

12 Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013
Cel nadrzędny Programu Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów społecznych w województwie małopolskim. Monitorowanie Programu - przedmiot monitorowania Realizację celu nadrzędnego zawarto w 5 celach operacyjnych Programu określonych w 33 zadaniach.

13 Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013
CELE OPERACYJNE Kształtowanie właściwych postaw wobec narkomanii i narkotyków wśród mieszkańców Małopolski. Ograniczenie liczby osób sięgających po narkotyki. Poprawa dostępności do leczenia, rehabilitacji, postrehabilitacjii i programów ograniczania szkód zdrowotnych. Zwiększenie skuteczności działań i wzrost jakości pracy podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania narkomanii. Budowanie platformy współpracy instytucji i podmiotów udzielających pomocy osobom uzależnionym.

14 Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2004-2008 – zadania zrealizowane
Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień Oddziały w Krakowie i Tarnowie, Realizacja Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata oraz programów lokalnych, Analiza stanu lecznictwa psychiatrycznego w województwie, wypracowanie rekomendacji do dalszych działań organizacyjnych, Uruchomienie oddziału dziennego w Oświęcimiu oraz oddziału dziennego w Nowym Sączu, Uruchomienie oddziału psychiatrii sądowej w Krakowie, Skrócenie czasu pobytu w oddziałach psychiatrycznych, Pozyskiwanie mieszkań chronionych, Zwiększenie liczby miejsc w Warsztatach Terapii Zajęciowej Intensyfikacja szkoleń specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, Propagowanie i konsultowanie rozwiązań modelowych opieki psychiatrycznej na forum międzynarodowym.

15 Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego II edycja - projekt
Program jest kontynuacją i drugą edycją Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Jego opracowanie było przedsięwzięciem nowatorskim w skali kraju, jeszcze przed podjęciem działań związanych z opracowaniem Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Planowany do przyjęcia przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

16 Najistotniejsze zakładane efekty:
Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego II edycja - projekt Najistotniejsze zakładane efekty: Poprawa wskaźników epidemiologicznych. Poprawa wskaźników dotyczących opieki psychiatrycznej. Wypracowanie i wdrożenie regionalnego modelu opieki psychiatrycznej w Małopolsce. Wzrost efektywności wykorzystania zasobów regionalnego systemu ochrony zdrowia.

17 Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego II edycja - projekt
Cele operacyjne zostały sformułowane na podstawie rozporządzenia w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata oraz uwag i propozycji powiatów województwa małopolskiego – aktualnie trwają prace wynikające z przyjęcia w roku bieżącym Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym w województwie małopolskim. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym w województwie małopolskim. Rozwój regionalnego systemu informacji z zakresu zdrowia psychicznego.

18 Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego II edycja - projekt
Cele długofalowe Przewiduje się, że realizacja Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego II edycja przyczyni się między innymi do: poprawy rozmieszczenia zasobów opieki psychiatrycznej, integracji różnych form opieki psychiatrycznej, kształtowania zachowań prozdrowotnych w sferze zdrowia psychicznego.

19 Małopolski Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2010-2013
Przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 848/10 z dnia 20 lipca 2010 r. jako jeden z wieloletnich programów specjalistycznych przewidzianych do opracowania w Małopolskim Programie Ochrony Zdrowia na lata

20 Małopolski Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2010-2013
Regionalny cel strategiczny Programu Poprawa stanu zdrowia populacji mieszkańców województwa Małopolskiego poprzez zwiększenie dostępności do profilaktyki, wczesnej diagnostyki i kompleksowego leczenia chorób nowotworowych. Monitorowanie Programu - przedmiot monitorowania wybrane wskaźniki oceny efektów realizacji każdego z celów operacyjnych Programu Przedmiot monitorowania są 4 cele operacyjne, łącznie 26 parametrów.

21 Małopolski Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2010-2013
CELE OPERACYJNE Rozwój profilaktyki chorób nowotworowych poprzez wdrażanie prewencji pierwotnej i programów profilaktycznych. Poprawa dostępności do wczesnej diagnostyki i kompleksowego leczenia chorób nowotworowych poprzez rozwój zasobów regionalnego systemu ochrony zdrowia. Ograniczanie następstw chorób nowotworowych, poprzez rozwój rehabilitacji i opieki długoterminowej. Rozwój i wsparcie opieki hospicyjnej i wolontariatu.

22 Małopolski Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2010-2013
Realizacja Małopolskiego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata powinna przyczynić się między innymi do: Poprawy wskaźników zdrowotnych w zakresie zapadalności na choroby nowotworowe, zwiększenia odsetka wczesnego wykrycia choroby nowotworowej oraz odsetka uzyskanych przeżyć 5-letnich. Zwiększenia dostępności do kompleksowego leczenia onkologicznego oraz wzrostu poziomu satysfakcji pacjentów. Wzrostu efektywności wykorzystania zasobów regionalnego systemu ochrony zdrowia w zakresie świadczeń służących rozpoznaniu i leczeniu chorób nowotworowych. Dalszego rozwoju ośrodków onkologicznych zapewniających kompleksową opiekę. Poprawy opieki i wsparcia dla osób chorujących terminalnie i ich rodzin.

23 Realizacja Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia
Środki finansowe przeznaczane na realizowane programy zdrowotne Program Zdrowotny Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Małopolskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2004 – 2007 ,00 zł Małopolski Program Ochrony Zdrowia w latach ,00 zł Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata ,00 zł Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata ,00 zł Małopolski Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata zł* *plan

24 Zagrożenia finansowe dla realizacji programów zdrowotnych:
Realizacja Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia Zagrożenia finansowe dla realizacji programów zdrowotnych: realizacja inwestycji zmierzających do dostosowania wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej do wymogów obowiązującego prawa – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej – obowiązujący termin do r. realizacja priorytetów zdrowotnych: rozwój ośrodków onkologicznych zapewniających kompleksową opiekę ze szczególnym uwzględnieniem radioterapii, wdrożenie regionalnego modelu opieki psychiatrycznej ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowych form opieki zdrowotnej i pomocy dla osób psychicznie chorych, poprawa dostępności do leczenia i rehabilitacji dla osób uzależnionych.

25 Realizacja Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia
Podsumowanie: realizacja Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia wymaga zaangażowania różnych podmiotów i instytucji, dzięki współpracy których możliwa jest ocena stopnia realizacji wymienionych Programów, niezbędna realizacja inwestycji zmierzających do dostosowania zakładów opieki zdrowotnej do wymogów obowiązującego prawa oraz priorytetów zdrowotnych. konieczne dalsze zapewnienie możliwości wsparcia finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej realizujących inwestycje przybliżające do osiągnięcia regionalnych celów strategicznych założonych w programach.

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Programy wojewódzkie w zakresie ochrony zdrowia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google