Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowane zmiany w Regulaminie pracy Rady Ministrów Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowane zmiany w Regulaminie pracy Rady Ministrów Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Planowane zmiany w Regulaminie pracy Rady Ministrów Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 W nowym regulaminie wyraźnie oddzielono od siebie: - regulacje określające organizację pracy Rady Ministrów (opracowywanie i doręczanie porządku obrad, zwoływanie i przebieg posiedzeń, zasady podejmowania rozstrzygnięć, sporządzanie protokołów ustaleń itp.) - regulacje określające tryb postępowania z projektami dokumentów rządowych W oddzielnej części ujęto także przepisy dotyczące realizacji obowiązków Rady Ministrów wobec Sejmu i Senatu RP Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 W regulacjach określających tryb postępowania z projektami dokumentów rządowych przyjęto zasadę stosowania regulaminu wprost do: - projektów rozporządzeń ministrów, - projektów rozporządzeń i zarządzeń Prezesa Rady Ministrów Uznano je za projekty dokumentów rządowych, odchodząc od wyrażonej w obecnym regulaminie zasady jego odpowiedniego stosowania do takich aktów. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Regulacje określające tryb postępowania z projektami dokumentów rządowych podzielono na: - część ogólną, zawierającą przepisy wspólne dla wszystkich rodzajów dokumentów rządowych; część ogólna składać się będzie z rozdziałów, z których każdy dotyczył będzie innego etapu postępowania z projektem dokumentu rządowego - część szczególną, zawierającą przepisy właściwe jedynie dla określonych rodzajów dokumentów rządowych; część szczególna składać się będzie z rozdziałów, z których każdy dotyczył będzie innego rodzaju dokumentu rządowego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 W części ogólnej regulacji określających tryb postępowania z projektami dokumentów rządowych, jako kolejne etapy tego procesu, wyróżniono: 1)Opracowanie projektu 2)Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie projektu 3)Rozpatrzenie projektu przez komitet właściwy do rozpatrywania określonych kategorii spraw 4)Rozpatrzenie projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów 5)Rozpatrzenie projektu przez Komisję Prawniczą 6)Rozpatrzenie projektu przez Radę Ministrów - zamieszczając każdy z w/w etapów w odrębnym rozdziale Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 W części szczególnej regulacji określających tryb postępowania z projektami dokumentów rządowych, w odrębnych rozdziałach zamieszczono przepisy właściwe dla: 1)Projektu założeń projektu ustawy 2)Projektu ustawy opracowywanej na podstawie założeń 3)Projektu ustawy opracowanej bez uprzedniego przyjęcia założeń 4)Projektu rozporządzenia Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów 5)Projektu rozporządzenia ministra 6)Projektu stanowiska Rządu do pozarządowego projektu ustawy Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Etap: Opracowanie projektu W regulaminie wskazano wprost na możliwość prowadzenia konsultacji problemowych, dotyczących określonych zagadnień z danej dziedziny życia społecznego, jeszcze przed opracowaniem projektu Wskazano także wprost na obowiązek wprowadzenia projektu do właściwego wykazu prac, tj.: do wykazu prac legislacyjnych – w przypadku projektów ustaw, projektów założeń projektów ustaw oraz projektów rozporządzeń do wykazu prac programowych – w przypadku strategii, programów i innych dokumentów dotyczących planowanych działań Rady Ministrów Przewidziano możliwość sporządzenia OSR: przez organ wnioskujący, na wniosek Szefa KPRM - także dla dokumentów innych niż akty normatywne przez Szefa KPRM, na polecenie Prezesa Rady Ministrów, a w uzasadnionych przypadkach także z własnej inicjatywy – dla każdego rodzaju dokumentu rządowego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Etap: Opracowanie projektu Sformułowano zasadę zamieszczania w projektach ustaw dostosowujących polskie prawo do prawa Unii Europejskiej postanowień wykraczających poza cel wdrożenia przepisów UE jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach Określono obowiązek sporządzenia w takich przypadkach tabelarycznego zestawienia projektowanych przepisów ustawy, które wykraczają poza cel wdrożenia prawa Unii Europejskiej, wraz z wyjaśnieniem niezbędności ich objęcia tym projektem (odwrócona tabela zgodności) Sformułowano zasadę aktualizowania wszystkich dokumentów dołączanych do projektu dokumentu rządowego (np. OSR, Uzasadnienie, tabela zgodności) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Etap: Uzgodnienia, konsultacje publiczne, opiniowanie Uzgodnienia - prowadzone w ramach Rady Ministrów (członkowie Rady Ministrów, Prezes RCL, Szef KPRM), mają na celu osiągnięcie konsensusu co do projektowanego dokumentu, prowadzą do uzgodnienia treści projektu lub stwierdzenia rozbieżności Opiniowanie – działanie nakierowane na pozyskanie opinii organów administracji rządowej innych niż członkowie Rady Ministrów (np. urzędy centralne - URE, ULC, UKE) oraz innych organów i instytucji państwowych (np. KNF, NBP, KRS, Sąd Najwyższy), a także podmiotów, co do których obowiązek zasięgnięcia ich opinii wynika z przepisów odrębnych (np. organizacje związkowe, organizacje pracodawców, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego). Organ wnioskujący rozstrzyga o uwagach zgłoszonych w toku opiniowania. Konsultacje publiczne – działanie nakierowane na zasięgnięcie opinii organizacji społecznych i innych zainteresowanych podmiotów. Organ wnioskujący rozstrzyga o uwagach zgłoszonych w toku konsultacji publicznych. Odstąpienie od prowadzenia konsultacji publicznych wymagać będzie wskazania przyczyn takiego odstąpienia (w OSR lub w Założeniach projektu ustawy) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Etap: Uzgodnienia, konsultacje publiczne, opiniowanie Wprowadzono zasadę kierowania projektu dokumentu do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania po jego wpisaniu do właściwego wykazu prac Oceny OSR projektu aktu normatywnego Szef KPRM będzie co do zasady dokonywał w toku uzgodnień, a przed uzgodnieniami, konsultacjami i opiniowaniem jedynie w przypadku, gdy postanowi tak Rada Ministrów lub jej organ pomocniczy. Analogiczne zasady stosowane będą w odniesieniu do projektu założeń projektu ustawy (w tym przypadku przedmiotem oceny Szefa KPRM będzie test regulacyjny oraz zakres konsultacji publicznych projektu założeń projektu ustawy). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Etap: Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie Wprowadzono obowiązek odniesienia się przez organ wnioskujący do uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień i opiniowania Jeżeli organ wnioskujący organizuje konferencję uzgodnieniową, to do zgłoszonych uwag odnosił się będzie w sporządzanym przez siebie zestawieniu uwag, załączanym do zaproszenia na konferencję Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Etap: Uzgodnienia, konsultacje publiczne, opiniowanie Dla podmiotów, które wyraziły stanowisko w ramach konsultacji publicznych, organ wnioskujący będzie mógł zorganizować odrębną konferencję uzgodnieniową Konsultacje publiczne i opiniowanie będą mogły być prowadzone także w drugim obiegu, z tym, że wprowadzenie w nowej wersji projektu istotnych zmian w obszarach zainteresowania podmiotów, którym organ wnioskujący przekazał projekt w ramach opiniowania lub konsultacji publicznych spowoduje, iż przekazanie tym podmiotom projektu w drugim obiegu będzie obowiązkowe Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Etap: Uzgodnienia, konsultacje publiczne, opiniowanie Po przeprowadzeniu uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania organ wnioskujący obowiązany będzie sporządzić: 1)raport z konsultacji – zawierający: przedstawienie wyników konsultacji publicznych i procesu opiniowania, ze wskazaniem podmiotów, które przedstawiły stanowisko lub opinię, omówieniem tych stanowisk lub opinii, oraz odniesieniem się do nich organu wnioskującego wskazanie podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, wraz ze wskazaniem kolejności dokonania zgłoszeń albo informację o ich braku 2)odrębne zestawienie uwag nieuwzględnionych w ramach opiniowania – z podaniem podmiotu zgłaszającego uwagę i stanowiska organu wnioskującego - oraz załączyć je do projektu kierowanego do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów i Radę Ministrów Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Etap: Rozpatrzenie projektu dokumentu przez komitet właściwy do rozpatrywania określonych kategorii spraw Regulamin w tej części nie będzie określał szczegółowych procedur postępowania z projektem, odsyłając do właściwych przepisów, regulujących tryb pracy danego komitetu (uchwała Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich, zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji ) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Etap: Rozpatrzenie projektu dokumentu przez Stały Komitet Rady Ministrów Procedura rozpatrywania projektu dokumentu rządowego przez Stały Komitet Rady Ministrów zostanie uregulowana w całości w Regulaminie pracy Rady Ministrów Co do zasady procedura ta odpowiadać będzie obecnym regulacjom z tego zakresu, zawartym obecnie z zarządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów Jako wymóg formalny dodano obowiązek załączenia do projektu ustawy kierowanego do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów projektów aktów wykonawczych (w przypadku projektu ustawy dostosowującej prawo polskie do prawa UE – wszystkich wykonujących obligatoryjne upoważnienia ustawowe, a w przypadku pozostałych projektów ustaw – projektów aktów wykonawczych o podstawowym znaczeniu dla projektowanej regulacji) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Etap: Rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą Regulacje dotyczące rozpatrywania projektu przez komisję prawniczą będą co do zasady tożsame z obecnymi Dodano wymóg załączania do projektu kierowanego do rozpatrzenia przez komisję prawniczą opinii o zgodności projektu z prawem UE, oraz projektów aktów wykonawczych (wszystkich obligatoryjnych – w przypadku ustawy dostosowawczej, podstawowych – w przypadku innych ustaw) Prezes RCL przed wyznaczeniem komisji lub zwolnieniem projektu z obowiązku rozpatrzenia przez komisję będzie mógł zgłosić uwagi do projektu Dodano przepis o zobowiązaniu organu wnioskującego do nadesłania do RCL projektu w celu weryfikacji jego zgodności z ustaleniami komisji lub z warunkami zwolnienia z obowiązku jego rozpatrzenia przez komisję (zobowiązanie takie będzie ustaleniem komisji prawniczej albo zostanie wyrażone w piśmie w sprawie zwolnienia projektu z obowiązku rozpatrzenia przez komisję) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Etap: Rozpatrzenie projektu przez Radę Ministrów Regulacje dotyczące rozpatrywania projektu przez Radę Ministrów będą co do zasady tożsame z obecnymi Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Postępowanie z projektem założeń projektu ustawy Nowy Regulamin co do zasady powtarza obecne regulacje Sprecyzowano obowiązek dokonania analizy przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych zakładanych regulacji przed opracowaniem projektu założeń projektu ustawy (jej wynik zostanie przedstawiony w teście regulacyjnym) Sprecyzowano obowiązek dołączenia testu regulacyjnego do wniosku o wpis projektu założeń projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych Dodano obowiązek zamieszczania w założeniach oceny organu wnioskującego, czy projekt ustawy będzie podlegał notyfikacji technicznej Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Postępowanie z projektem ustawy opracowywanym na podstawie założeń Nowy Regulamin co do zasady powtarza obecne regulacje Doprecyzowano, iż RCL opracowywać będzie tylko część uzasadnienia do sporządzanego przez RCL projektu ustawy - dotyczącą przewidywanych skutków prawnych wejścia ustawy w życie Określono wprost obowiązek organu wnioskującego wskazania i uzasadnienia na każdym kolejnym etapie prac nad projektem (tj. na etapie uzgodnień, KRM, RM), zmian wprowadzonych w projekcie w stosunku do przyjętych przez Radę Ministrów założeń (dotyczy to zarówno projektów ustaw sporządzanych przez RCL, jak i przez organ wnioskujący) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Postępowanie z projektem ustawy opracowywanym na podstawie założeń Utrzymano jako zasadę, fakultatywność prowadzenia uzgodnień projektu ustawy sporządzanego przez RCL - z tym że uzgodnienia będą obligatoryjne w przypadku wprowadzenia do projektu ustawy istotnych odstępstw od założeń Konsultacje publiczne i opiniowanie projektu ustawy (zarówno sporządzonego przez RCL jak i opracowywanego przez organ wnioskujący) będą obligatoryjne w przypadku wprowadzenia do projektu ustawy istotnych odstępstw od założeń – jeżeli wcześniej same założenia zostały przedstawione do konsultacji publicznych lub skierowane do opiniowania Wprowadzono możliwość rozpatrzenia projektu ustawy sporządzonego przez RCL przez Komisję Prawniczą – w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku wprowadzenia w projekcie znacznej ilości zmian. O wyznaczeniu Komisji decyduje Prezes RCL. Tekst zgodny z ustaleniami Komisji sporządza RCL i przekazuje organowi wnioskującemu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Postępowanie z projektem ustawy opracowywanym bez uprzedniego przyjęcia założeń Opracowanie projektu ustawy bez uprzedniego przyjęcia założeń będzie mogło nastąpić, jeżeli wynikać to będzie z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, albo z decyzji Prezesa Rady Ministrów lub Rady Ministrów Określono obowiązek załączenia testu regulacyjnego do wniosku o wprowadzenie do wykazu prac legislacyjnych projektu ustawy, który ma być opracowany bez uprzedniego przyjęcia założeń Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Postępowanie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów oraz rozporządzenia lub zarządzenia Prezesa Rady Ministrów Projekt co do zasady utrzymuje obecne regulacje, doprecyzowując niektóre z nich (np. wprost w regulaminie został określony obowiązek uzyskania rekomendacji Stałego Komitetu Rady Ministrów dla rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów) Uwzględniono w regulaminie przypadek rozporządzeń Rady Ministrów wymagających notyfikacji technicznej – projekt, który podlega takiej notyfikacji, Rada Ministrów będzie akceptować jedynie wstępnie, a po zakończeniu procedury notyfikacji podejmie decyzję co do ostatecznej akceptacji projektu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Postępowanie z projektem rozporządzenia ministra Wskazano wprost na uprawnienie ministra do samodzielnego rozstrzygnięcia o uwagach zgłoszonych do projektu. W ramach uzgodnień nie będą więc stwierdzane rozbieżności stanowisk Organ wnioskujący będzie jednak obowiązany powiadomić podmiot zgłaszający uwagę w ramach uzgodnień o nieuwzględnieniu jego uwagi, podając przyczynę jej nieuwzględnienia Na wniosek organu wnioskującego lub podmiotu zgłaszającego uwagę, projekt rozporządzenia ministra, co do którego nie uwzględniono uwagi zgłoszonej w ramach uzgodnień, rozpatruje Stały Komitet Rady Ministrów. Po rozpatrzeniu projektu Stały Komitet Rady Ministrów wydaje opinię o projekcie w zakresie nieuwzględnionej uwagi Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Regulamin nakłada na RCL obowiązek opracowania, w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie, opisów procedur przyjmowania poszczególnych rodzajów dokumentów rządowych. Opisy procedur zostaną zamieszczone na BIP RCL i będą aktualizowane. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Planowane zmiany w Regulaminie pracy Rady Ministrów Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google