Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego przez Stały Komitet Rady Ministrów. Wnoszenie projektów, wymagania formalne, tryb zgłaszania uwag, zasady procedowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego przez Stały Komitet Rady Ministrów. Wnoszenie projektów, wymagania formalne, tryb zgłaszania uwag, zasady procedowania."— Zapis prezentacji:

1 Rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego przez Stały Komitet Rady Ministrów. Wnoszenie projektów, wymagania formalne, tryb zgłaszania uwag, zasady procedowania Komitetu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Podstawowe informacje nt
Podstawowe informacje nt. stałego komitetu RM: - organ pomocniczy RM i PRM, - podstawa funkcjonowania: uchwała RM Regulamin pracy RM oraz zarządzenie PRM, -miejsce funkcjonowania: KPRM, - skład: Przewodniczący wybierany przez Prezesa RM spośród członków RM, członkowie-sekretarze stanu w ministerstwach, nie więcej niż 2 przedstawicieli PRM (Szef KPRM lub wyznaczeni przez niego sekretarze lub podsekretarze stanu w KPRM). - Prezes RM lub z jego upoważnienia Przewodniczący stałego komitetu RM w porozumieniu z Szefem KPRM może wyznaczyć dodatkowo osobę do reprezentowania PRM w sprawie będącej przedmiotem prac komitetu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 - Prezes RM może na wniosek Przewodniczącego stałego komitetu RM powołać nie więcej niż 2 Wiceprzewodniczących KRM, -komórką KPRM obsługującą stały komitet RM jest Departament Komitetu RM, dyrektor tej komórki jest sekretarzem komitetu – za pośrednictwem którego wnosi się dokumenty do rozpatrzenia przez komitet UWAGA: dokumenty na komitet oraz uwagi do projektów powinny być kierowane wyłącznie do sekretarza komitetu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Współpraca stałego komitetu RM z innymi komitetami: - Komitet RM ds
Współpraca stałego komitetu RM z innymi komitetami: - Komitet RM ds. Cyfryzacji – MAiC – rozpatruje dokumenty przed stałym komitetem RM - Komitet ds. Europejskich – rozpatruje dokumenty przed lub po stałym komitecie RM Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Aktualny wykaz osób – członków stałego komitetu Rady Ministrów lub osób wydelegowanych do prac stałego komitetu Rady Ministrów Przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów – Jacek Cichocki Wiceprzewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów – Michał Deskur Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji – Magdalena Młochowska Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Tadeusz Sławecki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – Janusz Cichoń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki – Jerzy Witold Pietrewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Piotr Żuchowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Maria Elżbieta Orłowska Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Czesław Mroczek Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – Marek Bucior Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Kazimierz Plocke Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego – Adam Zdziebło Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa – Rafał Baniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Grzegorz Karpiński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Jerzy Kozdroń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych – Piotr Stachańczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Artur Nowak-Far Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Maciej Jankowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Sławomir Neumann   Wykaz osób stale zapraszanych na posiedzenia stałego komitetu Rady Ministrów   Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – Jacek Sadowy Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego – Witold Koziński Sekretarz Rady Ministrów, Prezes Rządowego Centrum Legislacji – Maciej Berek   Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Zmiany w składzie stałego komitetu RM po wejściu nowych przepisów w życie:
Dzisiaj: Do udziału w pracach stałego komitetu Rady Ministrów zaprasza się Prezesa Narodowego Banku Polskiego. W pracach stałego komitetu Rady Ministrów uczestniczą: Sekretarz do Spraw Europejskich, Prezes Rządowego Centrum Legislacji oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub ich przedstawiciele. Przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów może zapraszać do udziału w pracach tego komitetu, z głosem doradczym, również inne osoby reprezentujące organy, instytucje lub organizacje właściwe w sprawach będących przedmiotem tych prac, w tym przedstawiciela Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Po zmianach: Prezes RCL oraz Prezes UOKiK stałymi uczestnikami posiedzeń. Przewodniczący KRM będzie mógł zapraszać do prac z głosem doradczym inne osoby reprezentujące organy, instytucje lub organizacje właściwe w sprawach będących przedmiotem prac w tym przedstawiciela RL. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Cel istnienia komitetu: - inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć albo stanowisk RM lub PRM w sprawach należących do zadań i kompetencji tych organów; - rozpatrywanie w szczególności rozbieżności stanowisk ujętych w protokole rozbieżności w zakresie właściwości komitetu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Terminy obowiązujące w pracy komitetu: - posiedzenia odbywają się w stałych terminach zwykle we czwartki każdego tygodnia o godz z uzasadnionych przyczyn Przewodniczący komitetu może wyznaczyć inny termin posiedzenia – na polecenie PRM, z własnej inicjatywy lub na wniosek osoby wchodzącej w skład komitetu - porządek komitetu jest doręczany nie później niż na 5 dni przed dniem posiedzenia - uwagi do danego projektu wnosi się w terminie 7 dni od dnia przekazania dokumentu - organ wnioskujący ustosunkowuje się do uwag nie później niż do godz. 20 drugiego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zgłaszania uwag - zastrzeżenia do treści protokołu ustaleń wraz z wnioskiem o jego sprostowanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu ustaleń Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Porządki komitetu: -projekt porządku opracowuje i wprowadza w nim zmiany sekretarz komitetu - porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Przewodniczącego KRM z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek osoby wchodzącej w skład komitetu - porządki komitetu są układane w określonej kolejności z podziałem uwzględniającym rodzaj dokumentu i jego charakter Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Tryby pracy komitetu: Zwykły na posiedzeniu: - warunkiem ważności obecność większości członków - rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia - możliwe poddanie sprawy głosowaniu wobec braku jej uzgodnienia - możliwe zgłoszenie przez członka komitetu zdania odrębnego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Tryby pracy komitetu: obiegowy: - zarządzany przez Przewodniczącego KRM albo z jego upoważnienia sekretarza komitetu na wniosek organu wnioskującego lub z własnej inicjatywy - termin na zajęcie stanowiska wyznacza sekretarz komitetu - co do zasady termin ten liczy 3 dni dla założeń i projektu aktu normatywnego, skrócenie terminu wymaga uzasadnienia - dla innych dokumentów rządowych uzasadnienia wymaga termin krótszy niż 1 dzień - dokument jest przyjęty w trybie obiegowym w razie braku uwag lub w przypadku gdy zostaną zgłoszone w razie ich uwzględnienia/wyjaśnienia - niewyjaśnienie/nieuzgodnienie uwag powoduje konieczność skierowania dokumentu na posiedzenie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Możliwe rozstrzygnięcia komitetu lub Przewodniczącego KRM: - powołanie zespołu roboczego w celu realizacji zadania określonego przez Przewodniczącego komitetu - określenie sposobu i terminu wykonania danej pracy ze wskazaniem organu odpowiedzialnego - przyjęcie dokumentu i rekomendowanie RM lub PRM - przyjęcie dokumentu i rekomendowanie RM lub PRM ze zmianami - przyjęcie dokumentu i rekomendowanie RM do wiad - rekomendowanie RM lub PRM odrzucenie projektu - wyrażenie opinii o projekcie - rekomendowanie dokumentu KSE - skierowanie dokumentu do dalszych prac – zwrot wnioskodawcy w tym zakresie - wystąpienie do Rady Legislacyjnej - powołanie ekspertów/rzeczoznawców do opracowania analiz,prognoz,opinii, koncepcji, Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Rozpatrywanie dokumentów przez stały komitet RM – zagadnienia do omówienia 1. Tryb wnoszenia – kto, kiedy, rodzaje dokumentów 2. Co powinno zawierać pismo przewodnie kierujące dok. na komitet plus załączniki do dokumentu 3. Par. 44 a par. 61 ust. 1 nowego Regulaminu pracy RM 4. Konsekwencje niewypełnienia wymogów formalnych 5. Dzisiejszy tryb odrębny na komitecie a nowe przepisy par. 61 ust.5 6. Praca z uwagami zgłaszanymi na komitet 7. Wycofanie projektu z prac komitetu 8. Ustalenia komitetu a protokoły ustaleń Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Informacje o pracach komitetu: - telefonicznie – zespół obsługi komitetu oraz sekretariat sekretarza - BIP RCL – dokumenty rozpatrywane przez komitet wraz z dokumentami towarzyszącymi - ramka na dokumencie oznaczonym symbolem KRM – kontakt z osobą prowadzącą sprawę na komitecie w KPRM - robocze ustalenia - protokoły ustaleń Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego przez Stały Komitet Rady Ministrów. Wnoszenie projektów, wymagania formalne, tryb zgłaszania uwag, zasady procedowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google