Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

rachunkowość zajęcia nr 5

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "rachunkowość zajęcia nr 5"— Zapis prezentacji:

1 rachunkowość zajęcia nr 5
Robert Dyczkowski

2 Agenda Dokończenie z poprzednich zajęć VAT
Zasady wyceny bieżącej aktywów i pasywów Cena nabycia Koszt wytworzenia Skorygowana cena nabycia

3 VAT – podatek od towarów i usług
Płacony przez konsumentów VAT należny VAT naliczony Sama idea bardzo prosta, natomiast szczegółowe, możliwe do zastosowania w niektórych przypadkach przepisy, są często bardzo skomplikowane Transakcje wewnątrzwspólnotowe (WNT, WDT), import usług

4 Zasady wyceny bieżącej aktywów i pasywów w głównej mierze na podstawie Rozdziału 4 Ustawy o Rachunkowości Wycena bieżąca Podstawowa klasyfikacja metod wyceny: wg kosztu historycznego (cena zakupu, cena nabycia, koszt wytworzenia) wg wartości odtworzeniowej (wartość rynkowa, wartość godziwa) wg wartości realizacji (za ile możemy sprzedać, cena sprzedaży netto) bieżąca (aktualna wartość przyszłych przepływów; NPV, skorygowana cena nabycia, zamortyzowany koszt)

5 Cena nabycia Jest to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu: podatku od towarów i usług VAT, podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia i odzyski. Czy cena nabycia może nie móc zostać określona?? [Art. 28. ust. 2 UoR]

6 Koszt wytworzenia produktu [Art. 28. ust 3 UoR]
Koszt wytworzenia produktu obejmuje: - koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem, - uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Koszty bezpośrednie obejmują: - wartość zużytych materiałów bezpośrednich, - koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją, - inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny. Do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu, części kosztów pośrednich zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji oraz tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych (def. w UoR – uwaga są wyjątki!).

7 Koszt wytworzenia produktu [Art. 28. ust 3 UoR]
Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów: będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych; ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny; magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji; kosztów sprzedaży produktów. Koszty te wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

8 Skorygowana cena nabycia
Skorygowana cena nabycia aktywów finansowych i zobowiązań finansowych to cena nabycia (wartość), w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych, pomniejszona o spłaty wartości nominalnej, odpowiednio skorygowana o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej, a także pomniejszona o odpisy aktualizujące wartość. [Art. 28. ust. 8a UoR]

9 Skorygowana cena nabycia
Efektywna stopa zwrotu = Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) Przy wyliczeniu IRR należy uwzględnić wszystkie opłaty płacone lub otrzymywane przez strony kontraktu Bieżącą wartość można wyliczać na podstawie instrukcji (definicji) pochodzącej z UoR (na wcześniejszym slajdzie) Prościej jednak wyliczyć po prostu NPV wszystkich przyszłych przepływów związanych z danym aktywem – wyjdzie dokładnie ta sama wartość! Przykład z KSR nr 4

10 SCN – przykład z KSR nr 4 Jednostka gospodarcza JG od dwóch lat posiada należność do innej jednostki, którą zaklasyfikowała do pożyczek i należności własnych. Początkowa wartość tej należności wynosiła ,- i ujęta była w księgach rachunkowych jednostki pod datą A1 r. Ponieważ JG nie przeznacza tej należności do sprzedaży, na dzień bilansowy wycenia ją w skorygowanej cenie nabycia pomniejszonej o odpis aktualizujący wycenę spowodowany utratą wartości (a nie w wartości godziwej). W dniu powstania należności ustalono z dłużnikiem, że będzie on spłacał tę należność w równych ratach przez okres pięciu lat po ,- rocznie. W dniu początkowego ujęcia tej należności (wprowadzenia jej do ksiąg) jednostka ustaliła dla tej należności pierwotną efektywną stopę zwrotu na poziomie wewnętrznej stopy zwrotu (tzw. IRR), zgodnie ze wzorem:

11 SCN – przykład z KSR nr 4 wzór do wyliczenia IRR – odp
SCN – przykład z KSR nr 4 wzór do wyliczenia IRR – odp. Funkcję można znaleźć w Excelu

12 SCN – przykład z KSR nr 4 Wykonując stosowne przekształcenie: = /(1 + IRR) /(1 + IRR) /(1 + IRR) /(1 + IRR) /(1 + IRR)5 jednostka ustaliła pierwotną efektywną stopę procentową 13,82% (dokładniej 13,8165%). Jednostka ustaliła, że w przypadku zachowania sposobu płatności przewidzianego w zawartej dwa lata temu umowie (tj. niezakłóconej spłaty tej należności i związanych z nią odsetek) należność ta przy zastosowaniu pierwotnej efektywnej stopy procentowej powinna być, w kolejnych latach spłaty, wykazywana w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na kolejne dni bilansowe w skorygowanej cenie nabycia jak niżej:

13 SCN – przykład z KSR nr 4

14 Praca domowa Przejrzeć sprawozdanie finansowe wybranej spółki
Zastanowić się jakie zasoby mogą kryć się pod poszczególnymi pozycjami aktywów + co nietypowego może kryć się w pasywach Przejrzeć informacje dodatkowe związane z wyceną poszczególnych pozycji bilansowych Na następnych zajęciach kartkówka z klasyfikacji aktywów / pasywów – należy na nią zabrać przejrzane sprawozdanie finansowe!


Pobierz ppt "rachunkowość zajęcia nr 5"

Podobne prezentacje


Reklamy Google