Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Towary Obrót towarowy Klasyfikacja obrotu towarowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Towary Obrót towarowy Klasyfikacja obrotu towarowego"— Zapis prezentacji:

1 Towary Obrót towarowy Klasyfikacja obrotu towarowego
Zasady ustalania marży Rozliczanie odchyleń z tytułu marży Ewidencja obrotu towarowego

2 Obrót towarowy To określone czynności polegające na zakupie towarów, ich magazynowaniu i sprzedaży.

3 Towary a Ustawa o rachunkowości
AKTYWA AKTYWA OBROTOWE RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE ZAPASY TOWARY

4 Towary a Ustawa o rachunkowości
Rzeczowe aktywa obrotowe – to materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym

5 Towary a Ustawa o VAT Towary – to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

6 Obrót towarowy Obrót towarowy obejmuje: zakup i sprzedaż towarów,
działalność gastronomiczną, skup i zbyt produktów rolnych, sprzedaż komisową, skup i sprzedaż walut obcych

7 Zasięg działalności obrotu towarowego
Handel wewnętrzny - dystrybucja towarów na rynkach krajowych.

8 Handel zewnętrzny Handel zewnętrzny: import towarów,
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów eksport towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, reeksport towarów

9 Import towarów Przywóz towarów z terytorium państwa niewchodzącego w skład Wspólnoty Europejskiej

10 Eksport towarów To potwierdzony przez Urząd Celny wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty Europejskiej.

11 Reeksport Sprzedaż towaru importowanego poza granicę Wspólnoty.

12 Klasyfikacja obrotu towarowego

13 Rodzaje obrotu towarowego
Obrót towarowy ze względu na organizację dostaw towarów i sposobu ich przemieszczania od dostawców dzieli się na: Obrót magazynowy Obrót tranzytowy

14 Obrót magazynowy 1) Towary są składowane w magazynach każdej kolejnej jednostki uczestniczącej w obrocie towarowym. 2) Rozliczenie dostawy następuje bezpośrednio między dostawcą a nabywcą, bez udziału innych jednostek.

15 Obrót tranzytowy Dostawa odbywa się z udziałem pośrednika organizującego dostawę, z pominięciem składowania towarów w jego magazynach.

16 Obrót tranzytowy Tranzyt ……………….. Tranzyt …………………

17 Obrót tranzytowy Obrót tranzytowy polega na dostarczaniu towaru od dostawcy do odbiorcy przy udziale jednostki, której zadaniem jest organizacja dostawy na zlecenie odbiorcy, ale z pominięciem składowania towaru w jego magazynie. Taki obrót ze względu na rodzaj rozliczeń pomiędzy dostawcą, organizatorem dostawy, a odbiorcą dzieli się na: - obrót tranzytowy rozliczany - obrót tranzytowy organizowany.

18 Obrót tranzytowy rozliczany

19 Obrót tranzytowy organizowany

20 Szczeble działalności handlowej
HURT DETAL

21 Hurt Cena zakupu netto + ……………………… VAT należny = Cena sprzedaży brutto

22 Detal Finalnym odbiorcą jest konsument.
Ewidencja towarów prowadzona jest na poziomie: Cen sprzedaży netto (na etapie przyjmowania do magazynu dolicza się marżę detaliczną) - Cen sprzedaży brutto (na etapie przyjmowania do magazynu dolicza się marżę detaliczną i VAT należny) – wariant stosowany sporadycznie, jak nie ma kas fiskalnych.

23 Etapy działalności handlowej
ZAKUP SPRZEDAŻ

24 Poziom zakupu Cena zakupu netto + Naliczony VAT = …………………….

25 Poziom sprzedaży Cena zakupu netto + Marża = …………………………… VAT należny
………………………………..

26 Ceny w obrocie towarowym

27 Marże w obrocie towarowym

28 Metody liczenia marży „Od sta” „W stu”

29 „Od sta” Cena zakupu netto * % Marży
100%

30 „W stu” Cena zakupu netto * 100 %
Cena sprzedaży netto = 100% - % Marży

31 Przykład – liczenie marży
Cena zakupu netto towarów wynosi zł/szt. Marża 20%, VAT 23%.Ustalić cenę sprzedaży brutto, przy założeniu, że marża jest liczona metodą: „od sta” „w stu”

32 Przykład – liczenie marży
„od sta” M = = Cena sprzedaży brutto =

33 Przykład – liczenie marży
„w stu” Cena sprzedaży netto = = Cena sprzedaży brutto = Marża =

34 Wycena zakupu towarów Ceny zakupu (nabycia) Koszt wytworzenia
Stałych cen ewidencyjnych

35 Cena zakupu To kwota należna sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a przypadku importu dodatkowo powiększona o cło i podatek akcyzowy.

36 Cena nabycia towarów Cena zakupu
+ koszty bezpośrednio związane z zakupem towarów (Koszty transportu, załadunku) + koszty przystosowania towarów do sprzedaży (paczkowanie) - rabaty, opusty.

37 Koszt wytworzenia towarów
Obejmuje: koszty bezpośrednie produkcji uzasadniona część kosztów pośrednich związanych z wytworzeniem tych towarów.

38 Stała cena ewidencyjna
planowana cena nabycia (zakupu) cena sprzedaży netto cena sprzedaży brutto.

39 Wycena rozchodu towarów według rzeczywistych cen zakupu
według cen przeciętnych – ceny średnio ważonej, FIFO – pierwsze przyszło-pierwsze wyszło LIFO – ostatnie przyszło-pierwsze wyszło W drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen zakupu towarów

40 Wycena rozchodu towarów według cen rzeczywistych

41 Przykład – rozchód towarów w cenach rzeczywistych
W Spółce „Remont” obrót towarowy wyceniany jest w cenach rzeczywistych (zmiennych). W minionym okresie sprawozdawczym miały miejsce poniższe zmiany w zapasie towarów  „P.” Ustalić brakujące wartości przy założeniu, że rozchód odbywa się zgodnie z  metodą FIFO, LIFO, ceną przeciętną.

42 Przykład – rozchód towarów w cenach rzeczywistych
Data i symbol dowodu Przychód Rozchód Zapas Ilościowo Wartościowo Saldo - 100szt. po 20zł/szt =2.000 Pz 20sztuk po 12 zł/szt. 240 2.240 Pz 10 sztuk po 11 zł/szt. 110 2.350 Rw 110 sztuk …………… Z1…………. Pz 25 sztuk po 8 zł/szt. 200 Z2………… Rw 20 sztuk ……………. Z3…………. Rw 5 sztuk Z4…………

43 Przykład – rozchód towarów w cenach rzeczywistych - FIFO

44 Przykład – rozchód towarów w cenach rzeczywistych - FIFO
Data i symbol dowodu Przychód Rozchód Zapas Ilościowo Wartościowo Saldo - 100szt. po 20zł/szt =2.000 Pz 20sztuk po 12 zł/szt. 240 Pz 10 sztuk po 11 zł/szt. 110 Rw 110 sztuk Pz 25 sztuk po 8 zł/szt. 200 Rw 20 sztuk Rw 5 sztuk

45 Przykład – rozchód towarów w cenach rzeczywistych - LIFO

46 Przykład – rozchód towarów w cenach rzeczywistych LIFO
Data i symbol dowodu Przychód Rozchód Zapas Ilościowo Wartościowo Saldo - 100szt. po 20zł/szt =2.000 Pz 20sztuk po 12 zł/szt. 240 Pz 10 sztuk po 11 zł/szt. 110 Rw 110 sztuk Pz 25 sztuk po 8 zł/szt. 200 Rw 20 sztuk Rw 5 sztuk

47 Przykład – rozchód towarów w cenach rzeczywistych Cena przeciętna

48 Przykład – rozchód towarów w cenach rzeczywistych Cena przeciętna
Data i symbol dowodu Przychód Rozchód Zapas Ilościowo Wartościowo Saldo - 100szt. po 20zł/szt =2.000 Pz 20sztuk po 12 zł/szt. 240 Pz 10 sztuk po 11 zł/szt. 110 Rw 110 sztuk Pz 25 sztuk po 8 zł/szt. 200 Rw 20 sztuk Rw 5 sztuk

49 Wycena rozchodu towarów według stałych cen ewidencyjnych
W przypadku wyceny towarów w cenach sprzedaży netto należy rozliczyć odchylenia z tytułu marży. W przypadku wyceny towarów w cenach sprzedaży brutto należy rozliczyć odchylenia z tytułu marży i odchylenia z tytułu VAT.

50 Rozliczanie odchyleń Odchylenia te rozlicza się na: towary sprzedane,
zapas towarów.

51 Metoda narzutu przeciętnego
Ustala się wskaźnik narzutu odchyleń, a następnie oblicza się odchylenia z tytułu marży przypadające na: - towary sprzedane (marża zrealizowana) - zapas towarów (marża zarezerwowana).

52 Odchylenia z tytułu marży
Wskaźnik narzutu odchyleń z tytułu marży= 100 %* (Odchylenia z tytułu marży na początek okresu sprawozdawczego + Odchylenia tytułu marży powstałe w okresie sprawozdawczym) : (Zapas końcowy towarów w cenach ewidencyjnych + wartość rozchodu towarów w cenach ewidencyjnych)

53 Odchylenia z tytułu marży
Narzut odchyleń z tytułu marży na towary sprzedane (marża zrealizowana) = (Wskaźnik narzutu odchyleń z tytułu marży * wartość rozchodu towarów w cenach ewidencyjnych) : 100 %*

54 Odchylenia z tytułu marży
Narzut odchyleń z tytułu marży na zapas towarów (marża zarezerwowana) = (Wskaźnik narzutu odchyleń z tytułu marży * Zapas końcowy towarów w cenach ewidencyjnych) : 100 %*

55 Odchylenia z tytułu podatku VAT
Wskaźnik narzutu odchyleń z tytułu podatku VAT= 100 %* (Odchylenia z tytułu podatku VAT na początek okresu sprawozdawczego + Odchylenia tytułu VAT powstałe w okresie sprawozdawczym) : (Zapas końcowy towarów w cenach ewidencyjnych + wartość rozchodu towarów w cenach ewidencyjnych)

56 Odchylenia z tytułu podatku VAT
Narzut odchyleń z tytułu podatku VAT na towary sprzedane = (Wskaźnik narzutu odchyleń z tytułu podatku VAT * wartość rozchodu towarów w cenach ewidencyjnych) : 100 %*

57 Odchylenia z tytułu podatku VAT
Narzut odchyleń z tytułu podatku VAT na zapas towarów = (Wskaźnik narzutu odchyleń z tytułu podatku VAT * Zapas końcowy towarów w cenach ewidencyjnych) : 100 %

58 W tym celu na koncie „Przychody ze sprzedaży” ujmuje się cały utarg.
Wycena towarów w cenach sprzedaży brutto w jednostce niestosującej kasy fiskalnej Podmiot ma tylko informacje o osiągniętym utargu (cenach sprzedaży brutto). W tym celu na koncie „Przychody ze sprzedaży” ujmuje się cały utarg.

59 Wycena towarów w cenach sprzedaży brutto w jednostce niestosującej kasy fiskalnej
Należy więc ustalić kwotę podatku VAT należnego, który nie wynika wprost z dokumentów księgowych. W celu obliczenia podatku należnego dokonuje się podziału sprzedaży w danym miesiącu w proporcjach wynikających z udokumentowanych zakupów z tego miesiąca, w którym dokonano zakupu.

60 Wycena towarów w cenach sprzedaży brutto w jednostce niestosującej kasy fiskalnej
Zakłada się tutaj, iż sprzedaż opodatkowana według obowiązujących stawek VAT-u oraz zwolniona od podatku, w poszczególnych okresach sprawozdawczych kształtuje się tak samo jak struktura zakupów w tym okresie, w którym dokonano sprzedaży.

61 Procedura ustalenia podatku należnego
Ustala się strukturę zakupu towarów. Dokonuje się zestawienia sprzedaży towarów w cenach sprzedaży brutto za okres sprawozdawczy przy zastosowaniu struktury zakupów towarów z tego samego miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Ustalenie kwoty podatku należnego za dany okres rozliczeniowy.

62 Dokumentacja obrotu towarowego
Schemat . Dowody stosowane w obrocie towarowym Dowody obrotu towarowego Dowody przychodowe : Ø f aktura za zakup towarów, dowód przyjęcia towarów - Pz dowód zwrotu Zw dowód zastępczy rozchodowe wydanie towarów na zewnątrz jednostki Wz faktura sprzedaży Dowody przychodowo przesunięcie międzymagazynowe Mm

63 Zadanie domowe Przypomnę sobie jak się rozlicza odchylenia od stałych cen ewidencyjnych w obrocie materiałowym

64 Rozliczanie odchyleń

65


Pobierz ppt "Towary Obrót towarowy Klasyfikacja obrotu towarowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google