Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Tomasz Karczy ń ski Zaj ę cia: Podstawy rachunkowo ś ci Prowadz ą cy: prof. Dorota Kuchta Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Tomasz Karczy ń ski Zaj ę cia: Podstawy rachunkowo ś ci Prowadz ą cy: prof. Dorota Kuchta Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej."— Zapis prezentacji:

1 Autor: Tomasz Karczy ń ski Zaj ę cia: Podstawy rachunkowo ś ci Prowadz ą cy: prof. Dorota Kuchta Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

2 Podstawy prawne rachunkowości 2/16

3 Cel Sprawozdawczości finansowej Celem sprawozdawczo ś ci finansowej jest […] dostarczenie informacji o sytuacji finansowej, wynikach działalno ś ci oraz zmianach sytuacji finansowej jednostki, które b ę d ą u ż yteczne dla szerokiego kr ę gu u ż ytkowników przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.* *Zało ż enia koncepcyjne sporz ą dzania i prezentacji sprawozda ń finansowych poprzedzaj ą ce tre ść poszczególnych Mi ę dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo ś ci Finansowej (cytowane za Z. Messner Rachunkowo ść finansowa z uwzgl ę dnieniem MSSF, str. 24, 25) 3/16

4 Sprawozdania finansowe 4/16

5 Harmonizacja rachunkowości Historia 1973r. – Komitet Mi ę dzynarodowych Standardów Rachunkowo ś ci opublikował pierwsze Mi ę dzynarodowe Standardy Rachunkowo ś ci; 1994r. – W ż ycie weszła Ustawa o rachunkowo ś ci, która zapocz ą tkowała proces dostosowywania polskiego prawa bilansowego do zasad mi ę dzynarodowych; 2001r. – Powstała Rada Mi ę dzynarodowych Standardów Rachunkowo ś ci, która przej ę ła obowi ą zki Komitetu; od tego roku Rada ustanawia nowe standardy MSSF; 2005r. – Wprowadzony został obowi ą zek stosowania MSSF przez okre ś lone przedsi ę biorstwa działaj ą ce na terenie Polski. 5/16

6 Harmonizacja rachunkowości Przesłanki Globalizacja gospodarki i post ę p technologiczny Ch ęć ujednolicenia zasad rachunkowo ś ci na ś wiecie w celu: ułatwienia prowadzenia ksi ę gowo ś ci w spółkach współpracuj ą cych z zagranic ą i prowadz ą cych działalno ść w innych krajach; zapewnienia porównywalno ś ci wyników działalno ś ci przedsi ę biorstw z ró ż nych krajów. 6/16

7 Różnice pomiędzy polskimi i międzynarodowymi zasadami rachunkowości UoRMSSF Struktura sprawozdania finansowego Jednoznacznie wskazuje, jakie sprawozdania finansowe spółka ma obowiązek sporządzać; przedstawia ich strukturę. Informują, jakie sprawozdania finansowe spółka ma obowiązek sporządzać; nie określają ich struktury; wskazują, jakie pozycje muszą być w nich zawarte. Aktywa trwałe Nie przewiduje wykazywania oddzielnie aktywów przeznaczonych do sprzedaży. Nakładają obowiązek oddzielnego wykazywania aktywów przeznaczonych do sprzedaży. Rozliczenia międzyokresowe Przewiduje podział rozliczeń międzyokresowych na długo- i krótkoterminowe. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe zawierają pozycję Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Nie przewidują oddzielnej pozycji Rozliczenia międzyokresowe; wyodrębnia się pozycję Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa obrotowe Nie przewiduje oddzielnego wykazywania pozycji Aktywa biologiczne oraz Aktywa dotyczące podatku bieżącego. Wyodrębniają pozycje Aktywa biologiczne oraz Aktywa dotyczące podatku bieżącego. Kapitał własny Nie bierze pod uwagę udziałów mniejszości jako składnika kapitałów własnych; uwzględnia pozycję Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego. Nakładają obowiązek wykazywania udziałów mniejszości jako składnika kapitałów własnych; nie uwzględniają pozycji Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego. Kapitał obcy Przewiduje podział kapitału obcego na rezerwy, długo- i krótkoterminowe zobowiązania; występuje pozycja Fundusze specjalne oraz Ujemna wartość firmy; brak wyróżnionej pozycji Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego. Dzielą kapitał obcy na zobowiązania długo- i krótkoterminowe, nie uwzględniają pozycji Fundusze specjalne oraz Ujemnej wartości firmy; występuje pozycja Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego. Rachunek zysków i strat Nie wymaga ujawnienia podziału zysku lub straty netto; wyróżnia zyski i straty nadzwyczajne. Określają podział zysku lub straty netto pomiędzy udziałowców jednostki dominującej i mniejszości; brak pozycji zysków i strat nadzwyczajnych. 7/16

8 Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Mi ę dzynarodowe Standardy Sprawozdawczo ś ci Finansowej opracowywane s ą przez Komitet Mi ę dzynarodowych Standardów Rachunkowo ś ci (KMSR). Pod poj ę ciem MSSF kryje si ę szereg regulacji, takich jak: Mi ę dzynarodowe Standardy Sprawozdawczo ś ci Finansowej (od MSSF 1 do MSSF 8) Mi ę dzynarodowe Standardy Rachunkowo ś ci (od MSR 1 do MSR 41) Interpretacje wydane przez dawny Stały Komitet ds. Interpretacji (od SKI 7 do SKI 32) oraz obecny Komitet ds. Interpretacji Mi ę dzynarodowej Sprawozdawczo ś ci Finansowej (od KIMSF 1 do KIMSF 18). 8/16

9 Wdrażanie standardów Podstawowe zało ż enia rachunkowo ś ci od 1973r. s ą stopniowo porz ą dkowane, a wymóg ich stosowania rozszerzany na kolejne kraje i jednostki tak, aby umo ż liwi ć porównywalno ść sprawozda ń finansowych ró ż nych spółek. W 2003r. wprowadzone zostało Rozporz ą dzenie Komisji (WE) przyjmuj ą ce do stosowania okre ś lone Mi ę dzynarodowe Standardy Rachunkowo ś ci. Kolejne rozporz ą dzenia wprowadziły kilka zmian, takich jak zast ą pienie, zniesienie b ą d ź dodanie standardów i interpretacji. W rezultacie wi ę kszo ść, cho ć wci ąż nie wszystkie ze standardów i interpretacji, które opracowano, zostały zatwierdzone przez Komisj ę Wspólnot Europejskich i przyj ę te do stosowania. 9/16

10 Organy kontrolne Organy sprawuj ą ce kontrol ę nad funkcjonowaniem MSSF: Dyrekcja Generalna Unii Europejskiej, Rada Mi ę dzynarodowych Standardów Rachunkowo ś ci (RMSR, ang. IASB), wcze ś niej Komitet Mi ę dzynarodowych Standardów Rachunkowo ś ci (KMSR, ang. IASC), Mi ę dzynarodowa Federacja Ksi ę gowych (MFK, ang. IFAC), Konsorcjum XBRL. 10/16

11 Obowiązek stosowania MSSF w Polsce Nowelizacja z 2004r. Ustawy o rachunkowo ś ci wprowadziła, pocz ą wszy od roku obrotowego 2005, obowi ą zek stosowania MSSF przy sporz ą dzaniu skonsolidowanych sprawozda ń finansowych obj ą ł Polskie przedsi ę biorstwa emituj ą ce papiery warto ś ciowe dopuszczone do publicznego obrotu oraz banki. Od 2007r. obowi ą zek ten maj ą równie ż emitenci jedynie papierów dłu ż nych dopuszczonych do obrotu publicznego lub obrotu na rynku któregokolwiek z członków Unii Europejskiej. 11/16

12 Nowelizacja dopuszcza mo ż liwo ść stosowania MSSF przy sporz ą dzaniu skonsolidowanych sprawozda ń przez emitentów papierów warto ś ciowych, którzy dopiero staraj ą si ę o ich dopuszczenie do obrotu publicznego oraz spółek wchodz ą cych w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominuj ą ca przygotowuje skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSSF. Ponadto wprowadza mo ż liwo ść stosowania MSSF przy sporz ą dzaniu jednostkowych sprawozda ń finansowych, w analogicznych sytuacjach, wymienionych do tej pory. Możliwość stosowania MSSF w Polsce 12/16

13 MSSF w Polsce – przypadki szczególne W przypadku braku w MSSF regulacji dotycz ą cych danego zagadnienia, przedsi ę biorstwa stosuj ą zasady zawarte w Ustawie o rachunkowo ś ci oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie 13/16

14 Etapy konwersji sprawozdań na MSSF 14/16

15 Etapy konwersji sprawozdań na MSSF 15/16

16 Źródła Gierusz J., Go ś ciniak K., Zackiewicz B., MSSF 1. Zastosowanie Mi ę dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo ś ci Finansowej po raz pierwszy, Wydawnictwo Difin Sp. z o.o., Warszawa 2007 Messner Z. (pod redakcj ą ), Rachunkowo ść finansowa z uwzgl ę dnieniem MSSF, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 Radosi ń ski E., Wprowadzenie do sprawozdawczo ś ci, analizy i informatyki finansowej, Wrocław 2009 Rozporz ą dzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmuj ą ce okre ś lone mi ę dzynarodowe standardy rachunkowo ś ci Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowo ś ci (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. nr 152, poz. 1223 oraz nr 157, poz. 1241) 16/16


Pobierz ppt "Autor: Tomasz Karczy ń ski Zaj ę cia: Podstawy rachunkowo ś ci Prowadz ą cy: prof. Dorota Kuchta Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google