Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Uzasadnienie realizacji projektu w 2007r. ponad 6 tys. środowisk skorzystało z pomocy MOPS w Gdyni, w tym około 2 tys. rodzin z dziećmi 1200 rodzin - problemy opiekuńczo - wychowawcze około 240 rodzin – więzi znacząco naderwane lub zerwane i realne zagrożenie odebrania dziecka Część z tych rodzin objętych jest równocześnie pomocą MOPS i nadzorem kuratorów, zaistniała potrzeba zacieśnienia współpracy oraz zintensyfikowania działań Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Rodziny objęte projektem 30 rodzin – 138 osób w rodzinach 38 rodzin -184 osoby Od lutego – 18 osób usamodzielnianych Od kwietnia planowane rozszerzenie asystentury na kolejne 70 rodzin Program Aktywności Lokalnej – 50 rodzin problemy opiekuńczo - wychowawcze alkoholizm lub nadużywanie alkoholu przemocubóstwobezrobocie długotrwała choroba lub niepełnosprawność Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Edycja 2008Edycja 2009 Główne problemy występujące w rodzinach

4 Cele projektu Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel strategiczny: Zwiększenie społecznie akceptowanej aktywności życiowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Asystentura rodzin i osób usamodzielnianych Cel szczegółowy 1. Zwiększenie aktywności w zakresie funkcjonowania na rynku pracy Cel szczegółowy 2 Poprawa funkcjonowania społecznego Cel szczegółowy 3 Zwiększenie spójności rodziny Program Aktywności Lokalnej Cel szczegółowy 4 Zwiększenie aktywności grupy społ. Zamieszkałej w rejonie ulic Opata Hackiego i Zamenhoffa w podejmowaniu wspólnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania swoich problemów

5 Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zastępca dyrektora MOPS Franciszek Bronk Kierownik DOPS odpowiadający za koordynację asystentów rodzin w DOPS Sabina Zalega Koordynator projektu Katarzyna Łangowska Kierownik Zespołu ds. Bezdomnych Asystenci rodzin w pionach specjalizacyjnych Asystent rodziny Kierownicy DOPS Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości Obsługa finansowa Obsługa zamówień publicznych Obsługa kadrowa Obsługa prawna Obsługa medialna i promocja 1.7 rodzin 2.7 rodzin 3.7 rodzin 4.7 rodzin 5.7 rodzin 6.7 rodzin 7.7 rodzin 8.7 rodzin 1.6 rodzin Animator Programu Aktywności Lokalnej Asystent usamodzielnianych z funkcją koordynującą Asystent rodzin z funkcją koordynującą 1. 8 osób1. 50 rodzin 1.5 rodzin 2.5 rodzin 3.5 rodzin 4.5 rodzin 5.5 rodzin 6.5 rodzin 7.5 rodzin Asystent usamodzielnianych 1. 10 osób 1. 3 rodziny Asystenci rodzin Asystentura standardowa Asystentura specjalistyczna z elementami innowacji Struktura zarządzania projektem

6 Asystent rodziny specjalnie przeszkoleni pracownicy socjalni, każdy pracuje z 5 - 7 rodzinami nastawienie na szukanie przyczyn trudnej sytuacji a nie na doraźne leczenie skutków (dogłębna diagnoza) maksymalnie duża ilość czasu efektywnie poświęconego jednej rodzinie stopniowe przygotowanie do zmiany postaw życiowych wszystkich członków rodziny Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Aspekty pracy + i - Aspekty pracy + i - plusy –Lepsza i intensywniejsza współpraca z kuratorami, lepszy przepływ informacji –Superwizje dostosowane do potrzeb i możliwości asystenta –Elastyczny czas pracy – 40 godzin tygodniowo –Możliwość rozwoju zawodowego –Większa satysfakcja zawodowa, poczucie większej wartości jako pracownika socjalnego –poczucie większego wpływu na zmianę sytuacji w rodzinie –Brak obciążenia dodatkowymi obowiązkami nie związanymi bezpośrednio z pracą socjalną i realizacją projektu –Większa niezależność w planowaniu pomocy finansowej minusy –Większe obciążenie psychiczne związane z intensywnym kontaktem z rodziną –Większe poczucie odpowiedzialności za pracę –Większy nacisk na osiągane efekty wynikający z potrzeby rozliczenia projektu –Rozległy rejon do objęcia pomocą Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Kontrakt socjalny Kontrakt socjalny przewiduje wzajemne zobowiązania stron, w tym możliwości zastosowania Zasiłków i pomocy w naturze Pracy socjalnej Prac społecznie użytecznych Instrumentów aktywnej integracji Działań o charakterze środowiskowym Kontrakty socjalne przewidujące wyłącznie zasiłki i pomoc w naturze i pracę socjalną lub wyłącznie pracę socjalną są traktowane jako realizowane poza projektem. W przypadku realizacji projektu w ramach projektu obowiązkowe jest zastosowanie co najmniej trzech z instrumentów aktywnej integracji W przypadku określonych grup odbiorców zamiast kontraktu socjalnego można zamiennie stosować narzędzie będące jego odmianą W przypadku osób bezdomnych – indywidualny program wychodzenia z bezdomności W przypadku osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki dla dzieci i młodzieży – indywidualny program usamodzielniania Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Instrumenty aktywnej integracji Instrumenty aktywizacji zawodowej np. Organizacja i finansowanie usług wspierających, w tym trenera pracy, doradcy zawodowego Zajęcia w centrum integracji społecznej Uczestnictwo w zajęciach reintegracji zawodowej u pracodawcy Instrumenty aktywizacji społecznej np. Organizowanie i sfinansowanie kosztów wolontariatu Organizacja i wsparcie usług wspierających animację lokalną w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, streetworkera Organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, w tym kosztów zatrudnienia asystenta rodzinnego Treningi umiejętności i kompetencji społecznych Poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych Instrumenty aktywizacji edukacyjnej np. skierowanie i sfinansowanie: zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub licealnym zajęć w ramach kształcenia ustawicznego mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania do zawodu sfinansowanie części kosztów na poziomie wyższym dla osób usamodzielnianych Instrumenty aktywizacji zdrowotnej np. skierowanie i sfinansowanie: terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla osób lub rodzin programu lecznictwa w zakładzie psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia Programu korekcyjno-edukacyjnego w przypadku osób stosujących przemoc Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Działania podejmowane w pierwszej edycji projektu Terapia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin dogłębna diagnoza uzależnienia oraz motywowanie do podjęcia i kontynuowania terapii przez osoby uzależnione od alkoholu wsparcie dla osób współuzależnionych wizyty terapeuty w miejscu zamieszkania praca terapeuty obejmuje 21 godzin poświęconych jednej rodzinie Pogotowie Lekcyjne pomoc w nauce korepetycje udzielane przez wolontariuszy współpracujących z MOPS zajęcia odbywają się na terenie szkół podstawowych zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny Doradztwo zawodowe doradca zawodowy w ramach umowy zlecenia zadaniem jest przygotowanie beneficjentów ostatecznych do aktywnego poruszania się na rynku pracy wymiar ilości godzin przeznaczanych przez doradcę zawodowego dla jednej osoby ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb Wsparcie psychologiczne indywidualna pomoc osobom i rodzinom Szkoła dla rodziny Szkoła dla rodziców pt.Chcę i mogę dać więcej swojemu dziecku Opieka nad dziećmi Zajęcia socjoedukacyjne dla dzieci starszych Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google