Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uzasadnienie realizacji projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uzasadnienie realizacji projektu"— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Uzasadnienie realizacji projektu
w 2007r. ponad 6 tys. środowisk skorzystało z pomocy MOPS w Gdyni, w tym około 2 tys. rodzin z dziećmi 1200 rodzin - problemy opiekuńczo - wychowawcze około 240 rodzin – więzi znacząco naderwane lub zerwane i realne zagrożenie odebrania dziecka Część z tych rodzin objętych jest równocześnie pomocą MOPS i nadzorem kuratorów, zaistniała potrzeba zacieśnienia współpracy oraz zintensyfikowania działań Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Rodziny objęte projektem
Główne problemy występujące w rodzinach problemy opiekuńczo -wychowawcze alkoholizm lub nadużywanie alkoholu przemoc ubóstwo bezrobocie długotrwała choroba lub niepełnosprawność Edycja 2008 Edycja 2009 30 rodzin – 138 osób w rodzinach 38 rodzin -184 osoby Od lutego – 18 osób usamodzielnianych Od kwietnia planowane rozszerzenie asystentury na kolejne 70 rodzin Program Aktywności Lokalnej – 50 rodzin Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Cele projektu Cel strategiczny: Zwiększenie społecznie akceptowanej aktywności życiowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Asystentura rodzin i osób usamodzielnianych Cel szczegółowy 1. Zwiększenie aktywności w zakresie funkcjonowania na rynku pracy Cel szczegółowy 2 Poprawa funkcjonowania społecznego Cel szczegółowy 3 Zwiększenie spójności rodziny Program Aktywności Lokalnej Cel szczegółowy 4 Zwiększenie aktywności grupy społ. Zamieszkałej w rejonie ulic Opata Hackiego i Zamenhoffa w podejmowaniu wspólnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania swoich problemów Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Struktura zarządzania projektem
Zastępca dyrektora MOPS Franciszek Bronk Kierownik DOPS odpowiadający za koordynację asystentów rodzin w DOPS Sabina Zalega Koordynator projektu Katarzyna Łangowska Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości Kierownik Zespołu ds. Bezdomnych Kierownicy DOPS Obsługa finansowa Asystent rodziny Asystenci rodzin w pionach specjalizacyjnych Asystent usamodzielnianych z funkcją koordynującą Animator Programu Aktywności Lokalnej Asystent rodzin z funkcją koordynującą Obsługa kadrowa 6 rodzin 7 rodzin osób rodzin rodziny Obsługa prawna Asystent usamodzielnianych Asystenci rodzin Obsługa medialna i promocja 5 rodzin osób Obsługa zamówień publicznych Asystentura specjalistyczna z elementami innowacji Asystentura standardowa Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Asystent rodziny specjalnie przeszkoleni pracownicy socjalni, każdy pracuje z rodzinami nastawienie na szukanie przyczyn trudnej sytuacji a nie na doraźne „leczenie” skutków (dogłębna diagnoza) maksymalnie duża ilość czasu efektywnie poświęconego jednej rodzinie stopniowe przygotowanie do zmiany postaw życiowych wszystkich członków rodziny Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Aspekty pracy + i - plusy Większa niezależność w planowaniu pomocy finansowej Lepsza i intensywniejsza współpraca z kuratorami, lepszy przepływ informacji Superwizje dostosowane do potrzeb i możliwości asystenta Elastyczny czas pracy – 40 godzin tygodniowo minusy Większe obciążenie psychiczne związane z intensywnym kontaktem w rodzinie Większe poczucie odpowiedzialności za pracę Większy nacisk na osiągane efekty wynikający z potrzeby rozliczenia projektu plusy Lepsza i intensywniejsza współpraca z kuratorami, lepszy przepływ informacji Superwizje dostosowane do potrzeb i możliwości asystenta Elastyczny czas pracy – 40 godzin tygodniowo Możliwość rozwoju zawodowego Większa satysfakcja zawodowa, poczucie większej wartości jako pracownika socjalnego poczucie większego wpływu na zmianę sytuacji w rodzinie Brak obciążenia dodatkowymi obowiązkami nie związanymi bezpośrednio z pracą socjalną i realizacją projektu Większa niezależność w planowaniu pomocy finansowej minusy Większe obciążenie psychiczne związane z intensywnym kontaktem z rodziną Większe poczucie odpowiedzialności za pracę Większy nacisk na osiągane efekty wynikający z potrzeby rozliczenia projektu Rozległy rejon do objęcia pomocą Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Kontrakt socjalny Kontrakt socjalny przewiduje wzajemne zobowiązania stron, w tym możliwości zastosowania Zasiłków i pomocy w naturze Pracy socjalnej Prac społecznie użytecznych Instrumentów aktywnej integracji Działań o charakterze środowiskowym Kontrakty socjalne przewidujące wyłącznie zasiłki i pomoc w naturze i pracę socjalną lub wyłącznie pracę socjalną są traktowane jako realizowane poza projektem. W przypadku realizacji projektu w ramach projektu obowiązkowe jest zastosowanie co najmniej trzech z instrumentów aktywnej integracji W przypadku określonych grup odbiorców zamiast kontraktu socjalnego można zamiennie stosować narzędzie będące jego odmianą W przypadku osób bezdomnych – indywidualny program wychodzenia z bezdomności W przypadku osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki dla dzieci i młodzieży – indywidualny program usamodzielniania Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Instrumenty aktywnej integracji
Instrumenty aktywizacji zawodowej np. Organizacja i finansowanie usług wspierających, w tym trenera pracy, doradcy zawodowego Zajęcia w centrum integracji społecznej Uczestnictwo w zajęciach reintegracji zawodowej u pracodawcy Instrumenty aktywizacji społecznej np. Organizowanie i sfinansowanie kosztów wolontariatu Organizacja i wsparcie usług wspierających animację lokalną w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, streetworkera Organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, w tym kosztów zatrudnienia asystenta rodzinnego Treningi umiejętności i kompetencji społecznych Poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych Instrumenty aktywizacji edukacyjnej np. skierowanie i sfinansowanie: zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub licealnym zajęć w ramach kształcenia ustawicznego mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania do zawodu sfinansowanie części kosztów na poziomie wyższym dla osób usamodzielnianych Instrumenty aktywizacji zdrowotnej np. skierowanie i sfinansowanie: terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla osób lub rodzin programu lecznictwa w zakładzie psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia Programu korekcyjno-edukacyjnego w przypadku osób stosujących przemoc Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Działania podejmowane w pierwszej edycji projektu
Terapia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin dogłębna diagnoza uzależnienia oraz motywowanie do podjęcia i kontynuowania terapii przez osoby uzależnione od alkoholu wsparcie dla osób współuzależnionych wizyty terapeuty w miejscu zamieszkania praca terapeuty obejmuje 21 godzin poświęconych jednej rodzinie Pogotowie Lekcyjne pomoc w nauce korepetycje udzielane przez wolontariuszy współpracujących z MOPS zajęcia odbywają się na terenie szkół podstawowych zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny Doradztwo zawodowe doradca zawodowy w ramach umowy zlecenia zadaniem jest przygotowanie beneficjentów ostatecznych do aktywnego poruszania się na rynku pracy wymiar ilości godzin przeznaczanych przez doradcę zawodowego dla jednej osoby ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb Wsparcie psychologiczne indywidualna pomoc osobom i rodzinom Szkoła dla rodziny Szkoła dla rodziców pt.„Chcę i mogę dać więcej swojemu dziecku” Opieka nad dziećmi Zajęcia socjoedukacyjne dla dzieci starszych Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Uzasadnienie realizacji projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google