Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wnioski z analizy informacji o wynikach kształcenia i wychowania Lębork, 25 sierpnia 2010 roku KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU DELEGATURA W SŁUPSKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wnioski z analizy informacji o wynikach kształcenia i wychowania Lębork, 25 sierpnia 2010 roku KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU DELEGATURA W SŁUPSKU."— Zapis prezentacji:

1 Wnioski z analizy informacji o wynikach kształcenia i wychowania Lębork, 25 sierpnia 2010 roku KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU DELEGATURA W SŁUPSKU

2 Średnie wyniki zdających sprawdzian w województwie pomorskim i w kraju w latach 2005-2010 - 2 -

3 Liczby szkół w powiatach ze średnim wynikiem sprawdzianu na poziomie niskim, średnim i wysokim w roku 2010 Powiat Wynik niskiśredniwysoki Słupsk 083 słupski 24182 bytowski 18141 lęborski 8111 - 3 -

4 Średnie wyniki zdających egzamin gimnazjalny w części humanistycznej w woj. pomorskim i w kraju w latach 2005-2010 - 4 -

5 Liczby szkół w powiatach ze średnim wynikiem egz. gimnazjalnego w części humanistycznej na poziomie niskim, średnim i wysokim w roku 2010 Powiat Wynik niskiśredniwysoki Słupsk 444 słupski 1491 bytowski 1081 lęborski 372 - 5 -

6 Średnie wyniki zdających egz. gimnazjalny w części matem.- przyrodniczej w woj. pomorskim i w kraju w latach 2005-2010 - 6 -

7 Liczby szkół w powiatach ze średnim wynikiem egz. gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej na poziomie niskim, średnim i wysokim w roku 2010 Powiat Wynik niskiśredniwysoki Słupsk 435 słupski 11121 bytowski 685 lęborski 453 - 7 -

8 EGZAMIN MATURALNY w roku 2010 Średnie wyniki zdających z przedmiotów obowiązkowych: j. polski, matematyka i j. angielski w części pisemnej w woj. pomorskim i w kraju - 8 -

9 Wnioski z analizy wyników kształcenia 1.Konieczne jest podjęcie bardziej efektywnych działań w szkołach na rzecz poprawy wyników kształcenia w województwie, m.in. poprzez: wnikliwe i rzetelne analizy wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, opracowanie realnych programów, służących ciągłemu doskonaleniu procesu dydaktycznego, tworzenie warunków do współpracy między nauczycielami szkół z obszaru gminy (powiatu), z ukierunkowaniem na wymianę doświadczeń dydaktycznych i wychowawczych. - 9 -

10 2. Przykłady podejmowania skutecznych działań przynoszących poprawę efektów kształcenia w szkołach: powiat kwidzyński powiat sztumski Miasto Słupsk - 10 -

11 Wnioski z kontroli doraźnych Wzmocnić nadzór pedagogiczny nad: organizacją procesu dydaktyczno – wychowawczego nauczycieli w celu zapewnienia pełnej realizacji podstawy programowej, przestrzeganiem przepisów i zasad oceniania wiedzy i umiejętności uczniów, dostosowaniem wymagań edukacyjnych dla uczniów posiadających zalecenia poradni psychologiczno- pedagogicznych, dokumentowaniem sposobu informowania uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przestrzeganiem przez nauczycieli obowiązku zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę. - 11 -

12 Najczęściej odnotowane zdarzenia z udziałem uczniów: 1.Pobicia i bójki na terenie szkoły. 2.Wypadki w czasie przerw międzylekcyjnych. 3.Wypadki podczas wycieczek. 4.Zastraszania. 5.Samookaleczenia. 6.Samobójstwa i próby samobójcze. 7.Ucieczki z domu. 8.Zaginięcia. 9.Wypadki samochodowe. - 12 -

13 Wnioski do pracy wychowawczej 1.Położyć większy nacisk na rozpoznawanie problemów uczniów. 2.Poszerzyć zakres wsparcia pedagogiczno- psychologicznego korzystając z pomocy innych podmiotów działających na rzecz dzieci. 3.Sygnalizować rodzicom obszary potencjalnych zagrożeń oraz organizować spotkania ze specjalistami. - 13 -

14 Priorytetowym zadaniem programu Bezpieczna i przyjazna szkoła jest osiągnięcie rzeczywistej poprawy stanu bezpieczeństwa uczniów w polskich szkołach, ograniczenie występujących zjawisk patologicznych, w tym szczególnie agresji i przemocy rówieśniczej poprzez poprawę klimatu psychospołecznego szkoły i wprowadzenie programu wychowawczego w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości, szacunku i wolności. Priorytetowym zadaniem programu Bezpieczna i przyjazna szkoła jest osiągnięcie rzeczywistej poprawy stanu bezpieczeństwa uczniów w polskich szkołach, ograniczenie występujących zjawisk patologicznych, w tym szczególnie agresji i przemocy rówieśniczej poprzez poprawę klimatu psychospołecznego szkoły i wprowadzenie programu wychowawczego w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości, szacunku i wolności. - 14 -

15 Rekomendacje dla placówek doskonalenia nauczycieli 1.Na kursy pedagogiczne dla czynnych zawodowo nauczycieli nie można przyjmować osób niepracujących w szkole, ponieważ nie mają one możliwości zrealizowania praktyki pedagogicznej przewidzianej programem kursu. 2.Nie można przyjmować na kursy kwalifikacyjne osób niespełniających kryteriów naboru, które określono w programie danego kursu. 3.Po zamknięciu naboru na kurs, należy przesłać do Pomorskiego Kuratora Oświaty uaktualnioną listę uczestników kursu. - 15 -

16 Rekomendacje dla placówek doskonalenia nauczycieli 4.Należy przesyłać terminowo do Kuratorium Oświaty sprawozdania z realizacji kursów kwalifikacyjnych, informować o zaistniałych zmianach w organizacji i przebiegu kursu, które dotyczą terminu jego realizacji albo kadry. 5.Konieczne jest wpisywanie do dokumentacji kursu pełnej informacji na temat wykształcenia uczestnika kursu oraz miejsca jego zatrudnienia. 6.We wniosku dotyczącym przeprowadzenia kursu należy zaproponować taki termin, który zagwarantuje prawidłową jego realizację. - 16 -

17 Rekomendacje dla placówek doskonalenia nauczycieli 7.Organy prowadzące powinny dostosować statuty placówek doskonalenia nauczycieli do wymagań określonych w rozporządzeniu z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. nr 200, poz.1537). - 17 -

18 Monitorowanie rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, z wyłączeniem szkół specjalnych i szkół dla dorosłych. Proszę przesłać wypełnione arkusze monitorowania do 15 września 2010 roku na adres: Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk Uwaga ! 1.Przesłane arkusze na początku sierpnia, w pytaniu 11 i 12 zawierają niewielkie zmiany. Uaktualnione arkusze zostały przesłane drogą elektroniczną. 2.W przypadku szkół funkcjonujących w zespołach proszę wypełnić arkusz dla każdej ze szkół w zespole odrębnie. - 18 -

19 Konferencje dla nauczycieli (przewodniczących zespołów ewaluacyjnych) - 19 - Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Termin Miejsce realizacji 07.09.2010 r. Zespół Szkół Nr 3, Lębork, Aleja Wolności 32 08.09.2010 r. Gimnazjum Nr 1, Bytów, ul. Mierosławskiego 7 09.09.2010 r. IV Liceum Ogólnokształcące, Słupsk, ul. Grottgera 13 10.09.2010. r. Liceum Ogólnokształcące, Ustka, ul. Bursztynowa 12

20 Szkolenia dla dyrektorów - ewaluacja wewnętrzna Zmiany w terminach szkolenia Harmonogram i miejsce szkolenia pozostają bez zmian. Listy osób wytypowanych do szkoleń w nowych terminach zostaną umieszczone po 1 września 2010 r. na stronie Kuratorium. Pozostali dyrektorzy, którzy zostali wytypowani do szkoleń w miesiącu październiku i listopadzie 2010 r. zostaną poinformowani drogą mailową o przypisanych terminach lub dokonanych w tym zakresie zmianach. Odwołany termin szkolenia Nowy termin szkolenia 16 - 18 kwietnia 2010 r. 2 - 4 października 2010 r. 18 - 20 kwietnia 2010 r. 14 - 16 listopada 2010 r. - 20 -

21 Gdański Salon Maturzystów – Perspektywy 2010 Informacje dla uczniów klas maturalnych i nauczycieli 1. Harmonogram 2. Miejsce Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6 DataGodzinaPowiat 27.09.2010 r. od 12.00 bytowski lęborski słupski m. Słupsk - 21 -

22 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Wnioski z analizy informacji o wynikach kształcenia i wychowania Lębork, 25 sierpnia 2010 roku KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU DELEGATURA W SŁUPSKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google