Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdańsk KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Delegatura w Tczewie 23 sierpnia 2010 roku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie

2 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie
Wnioski z analizy informacji o wynikach kształcenia i wychowania w szkołach i placówkach Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie

3 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie
Średnie wyniki zdających sprawdzian w województwie pomorskim i w kraju w latach Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie

4 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie
Liczby szkół w powiatach ze średnim wynikiem sprawdzianu na poziomie niskim, średnim i wysokim w roku 2010 Powiat Wynik niski średni wysoki kwidzyński 9 10 3 malborski 8 6 starogardzki 11 25 sztumski 5 1 tczewski 15 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie

5 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie
Średnie wyniki zdających egzamin gimnazjalny w części humanistycznej w woj. pomorskim i w kraju w latach Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie

6 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie
Liczby szkół w powiatach ze średnim wynikiem egz. gimnazjalnego w części humanistycznej na poziomie niskim, średnim i wysokim w roku 2010 Powiat Wynik niski średni wysoki kwidzyński 5 8 3 malborski 6 1 starogardzki 15 13 sztumski 4 tczewski 10 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie

7 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie
Średnie wyniki zdających egz. gimnazjalny w części matematyczno - przyrodniczej w woj. pomorskim i w kraju w latach Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie

8 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie
Liczby szkół w powiatach ze średnim wynikiem egz. gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej na poziomie niskim, średnim i wysokim w roku 2010 Powiat Wynik niski średni wysoki kwidzyński 5 6 malborski 9 4 2 starogardzki 11 16 1 sztumski tczewski 8 7 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie

9 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie
Średnie wyniki zdających z przedmiotów obowiązkowych: j. polski, matematyka i j. angielski w części pisemnej egzaminu maturalnego w województwie pomorskim i w kraju w roku 2010 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie

10 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie
Wnioski z analizy wyników kształcenia: Podjęcie bardziej efektywnych działań w szkołach i placówkach na rzecz poprawy wyników kształcenia w województwie, m.in. poprzez: wnikliwe i rzetelne analizy wyników kształcenia, opracowanie realnych programów, służących ciągłemu doskonaleniu procesu dydaktycznego, tworzenie warunków do współpracy między nauczycielami szkół i placówek z obszaru gminy (powiatu), z ukierunkowaniem na wymianę doświadczeń dydaktycznych i wychowawczych. Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie

11 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie
Wnioski z analizy wyników kształcenia: Przykłady podejmowania skutecznych działań przynoszących poprawę efektów kształcenia w szkołach: powiat kwidzyński, powiat sztumski . 3. Współpraca organów prowadzących i szkół danej gminy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku w ramach regionalnych porozumień w zakresie działań zmierzających do poprawy wyników kształcenia –– PRZEZYDENT STAROGARDU GDAŃSKIEGO, WÓJTOWIE GMIN WIEJSKICH – MALBORK, LUBICHOWO I LICHNOWY. Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie

12 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie
Wnioski z analizy zaleceń wydanych w wyniku kontroli doraźnych przeprowadzonych w roku szkolnym 2009/2010 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie

13 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie
1.    Nadal występują problemy z właściwym ocenianiem i klasyfikowaniem uczniów – interwencje rodziców dotyczyły oceny zachowania i kryteriów ocen z danego przedmiotu szczególnie wychowania fizycznego; nie informuje się rodziców o kryteriach oceniania i wymaganiach określonych w podstawie programowej a realizowanym programie nauczania przez nauczyciela; Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie

14 2. Niedoskonała współpraca wychowawcy klasy i dyrektora z rodzicami
– dotyczy wymiany informacji o postępach w nauce i problemów wychowawczych, informacji o przewidywanych ocenach; 3. Niedostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenie rozwojowe oraz specyficzne trudności w uczeniu się, które należało określić na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie

15 błędy w dokumentacji przebiegu nauczania
4. Zdarzają się błędy w dokumentacji przebiegu nauczania – nieodpowiedni arkusz ocen z aktualnymi wzorami MEN; brak właściwej dokumentacji pracy pedagoga w odniesieniu do jego zadań w zakresie wspomagania i monitorowania sytuacji szkolnej dziecka oraz współpracy z rodzicami; Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie

16 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie
5. Niedostosowania statutu szkoły do zmian aktualnego prawa oświatowego szczególnie w obszarze praw i obowiązków ucznia, wymagań na ocenę zachowania i danego przedmiotu; nie wpisano kompetencji statutowych rady rodziców; nie określono trybu i zasad ustalenia oceny oraz przekazania informacji o osiągnięciach ucznia. Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie

17 (niesamodzielna praca);
6. Uchybienia w realizacji zadań przewodniczącego zespołu nadzorującego przebieg egzaminu /sprawdzianu – w minionym roku szkolnym odnotowano dwa przypadki unieważnienia sprawdzianu i egzaminu dla ośmiu uczniów (niesamodzielna praca); Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie

18 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie
Wnioski z analizy informacji o zdarzeniach z udziałem uczniów napływających do KO ze szkół i placówek w roku szkolnym 2009/2010 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie

19 Przypadki agresji wśród uczniów gimnazjów –
Próby samobójcze wśród uczniów gimnazjum – powtarzające się przyczyny: ·       brak akceptacji i poczucia bezpieczeństwa w domu rodzinnym i wśród rówieśników; rozwód rodziców ·       brak poczucia sensu życia i wsparcia najbliższych Przypadki agresji wśród uczniów gimnazjów – na przerwie, bójki szczególnie w momencie zmiany nauczycieli na dyżurze po dzwonku na lekcje, w szatni, w toalecie ; „rozliczanie po lekcjach” (pobicia, wymuszenia); filmowanie telefonem komórkowym scen agresywnych i umieszczanie ich w Internecie (cyberprzemoc); Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie

20 Brak właściwej opieki dorosłych nad małoletnimi dziećmi
Ucieczka z domu (2 uczennice gimnazjum) – skutek nieodpowiedzialnej korespondencji przez Internet z dorosłymi; Brak właściwej opieki dorosłych nad małoletnimi dziećmi - starszy brat przez kilka tygodni opiekował się młodszym rodzeństwem – rodzice pracują za granicą (problem rodzin – rodzice migrujący za pracą, „eurosieroctwo” ). Sytuację odkryła szkoła przez przypadek – podjęto odpowiednie działania w tej sprawie: ustalono opiekuna prawnego na czas nieobecności rodziców. Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie

21 wypadków komunikacyjnych z udziałem uczniów w drodze do i ze szkoły –
Odnotowano trzy przypadki wypadków komunikacyjnych z udziałem uczniów w drodze do i ze szkoły – Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie

22 Salon Maturzystów „Perspektywy 2010” – 28 września 2010 roku
to kampania informacyjna dla uczniów klas maturalnych i nauczycieli, na którą składają się: - prezentacje zasad przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2010 roku, przegotowana przez OKE, - prezentacje oferty studiów i zasad rekrutacji, ułatwiających uczniom wybór przedmiotów deklarowanych na maturę, - program dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Patronat honorowy sprawuje: Katarzyna Hall - Minister Edukacji Narodowej, Prof. Katarzyna Chałasińska - Macukow - Przewodnicząca Konferencji Akademickich Szkół Polskich, Prof. Waldemar Tłokiński - Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Miejsce: Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie

23 Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
Jest prowadzone monitorowanie rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do publicznych szkół ponagimnazjalnych dla młodzieży, z wyłączeniem szkół specjalnych i szkół dla dorosłych. Proszę przesłać wypełnione arkusze monitorowania do 15 września 2010 roku na adres: Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 24, Gdańsk. Uwaga ! W przypadku szkół funkcjonujących w zespołach proszę wypełnić arkusz dla każdej ze szkół w zespole odrębnie. Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie

24 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie
Dziękuję za uwagę. Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie


Pobierz ppt "KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google