Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie 1 KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Delegatura w Tczewie 23 sierpnia 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie 1 KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Delegatura w Tczewie 23 sierpnia 2010."— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie 1 KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Delegatura w Tczewie 23 sierpnia 2010 roku KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

2 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie 2 Wnioski z analizy informacji o wynikach kształcenia i wychowania w szkołach i placówkach

3 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie 3 Średnie wyniki zdających sprawdzian w województwie pomorskim i w kraju w latach

4 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie 4 Liczby szkół w powiatach ze średnim wynikiem sprawdzianu na poziomie niskim, średnim i wysokim w roku 2010 Powiat Wynik niskiśredniwysoki kwidzyński 9103 malborski 863 starogardzki sztumski 5111 tczewski 10153

5 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie 5 Średnie wyniki zdających egzamin gimnazjalny w części humanistycznej w woj. pomorskim i w kraju w latach

6 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie 6 Liczby szkół w powiatach ze średnim wynikiem egz. gimnazjalnego w części humanistycznej na poziomie niskim, średnim i wysokim w roku 2010 Powiat Wynik niskiśredniwysoki kwidzyński 583 malborski 861 starogardzki sztumski 430 tczewski 1061

7 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie 7 Średnie wyniki zdających egz. gimnazjalny w części matematyczno - przyrodniczej w woj. pomorskim i w kraju w latach

8 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie 8 Liczby szkół w powiatach ze średnim wynikiem egz. gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej na poziomie niskim, średnim i wysokim w roku 2010 Powiat Wynik niskiśredniwysoki kwidzyński 565 malborski 942 starogardzki sztumski 250 tczewski 872

9 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie 9 Średnie wyniki zdających z przedmiotów obowiązkowych: j. polski, matematyka i j. angielski w części pisemnej egzaminu maturalnego w województwie pomorskim i w kraju w roku 2010

10 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie 10 Wnioski z analizy wyników kształcenia: 1.Podjęcie bardziej efektywnych działań w szkołach i placówkach na rzecz poprawy wyników kształcenia w województwie, m.in. poprzez: wnikliwe i rzetelne analizy wyników kształcenia, opracowanie realnych programów, służących ciągłemu doskonaleniu procesu dydaktycznego, tworzenie warunków do współpracy między nauczycielami szkół i placówek z obszaru gminy (powiatu), z ukierunkowaniem na wymianę doświadczeń dydaktycznych i wychowawczych. Wnioski z analizy wyników kształcenia: 1.Podjęcie bardziej efektywnych działań w szkołach i placówkach na rzecz poprawy wyników kształcenia w województwie, m.in. poprzez: wnikliwe i rzetelne analizy wyników kształcenia, opracowanie realnych programów, służących ciągłemu doskonaleniu procesu dydaktycznego, tworzenie warunków do współpracy między nauczycielami szkół i placówek z obszaru gminy (powiatu), z ukierunkowaniem na wymianę doświadczeń dydaktycznych i wychowawczych.

11 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie 11 Wnioski z analizy wyników kształcenia: 2.Przykłady podejmowania skutecznych działań przynoszących poprawę efektów kształcenia w szkołach: powiat kwidzyński, powiat sztumski. Wnioski z analizy wyników kształcenia: 2.Przykłady podejmowania skutecznych działań przynoszących poprawę efektów kształcenia w szkołach: powiat kwidzyński, powiat sztumski. 3. Współpraca organów prowadzących i szkół danej gminy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku w ramach regionalnych porozumień w zakresie działań zmierzających do poprawy wyników kształcenia –– PRZEZYDENT STAROGARDU GDAŃSKIEGO, WÓJTOWIE GMIN WIEJSKICH – MALBORK, LUBICHOWO I LICHNOWY.

12 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie 12 Wnioski z analizy zaleceń wydanych w wyniku kontroli doraźnych przeprowadzonych w roku szkolnym 2009/2010

13 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie Nadal występują problemy z właściwym ocenianiem i klasyfikowaniem uczniów – interwencje rodziców dotyczyły oceny zachowania i kryteriów ocen z danego przedmiotu szczególnie wychowania fizycznego; nie informuje się rodziców o kryteriach oceniania i wymaganiach określonych w podstawie programowej a realizowanym programie nauczania przez nauczyciela; 1. Nadal występują problemy z właściwym ocenianiem i klasyfikowaniem uczniów – interwencje rodziców dotyczyły oceny zachowania i kryteriów ocen z danego przedmiotu szczególnie wychowania fizycznego; nie informuje się rodziców o kryteriach oceniania i wymaganiach określonych w podstawie programowej a realizowanym programie nauczania przez nauczyciela;

14 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie Niedoskonała współpraca wychowawcy klasy i dyrektora z rodzicami – dotyczy wymiany informacji o postępach w nauce i problemów wychowawczych, informacji o przewidywanych ocenach; 2. Niedoskonała współpraca wychowawcy klasy i dyrektora z rodzicami – dotyczy wymiany informacji o postępach w nauce i problemów wychowawczych, informacji o przewidywanych ocenach; 3. Niedostosowan ie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenie rozwojowe oraz specyficzne trudności w uczeniu się, które należało określić na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. 3. Niedostosowan ie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenie rozwojowe oraz specyficzne trudności w uczeniu się, które należało określić na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

15 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie Zdarzają się błędy w dokumentacji przebiegu nauczania – nieodpowiedni arkusz ocen z aktualnymi wzorami MEN; brak właściwej dokumentacji pracy pedagoga w odniesieniu do jego zadań w zakresie wspomagania i monitorowania sytuacji szkolnej dziecka oraz współpracy z rodzicami; 4. Zdarzają się błędy w dokumentacji przebiegu nauczania – nieodpowiedni arkusz ocen z aktualnymi wzorami MEN; brak właściwej dokumentacji pracy pedagoga w odniesieniu do jego zadań w zakresie wspomagania i monitorowania sytuacji szkolnej dziecka oraz współpracy z rodzicami;

16 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie Niedostosowania statutu szkoły do zmian aktualnego prawa oświatowego szczególnie w obszarze praw i obowiązków ucznia, wymagań na ocenę zachowania i danego przedmiotu; nie wpisano kompetencji statutowych rady rodziców; nie określono trybu i zasad ustalenia oceny oraz przekazania informacji o osiągnięciach ucznia. 5. Niedostosowania statutu szkoły do zmian aktualnego prawa oświatowego szczególnie w obszarze praw i obowiązków ucznia, wymagań na ocenę zachowania i danego przedmiotu; nie wpisano kompetencji statutowych rady rodziców; nie określono trybu i zasad ustalenia oceny oraz przekazania informacji o osiągnięciach ucznia.

17 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie Uchybienia w realizacji zadań przewodniczącego zespołu nadzorującego przebieg egzaminu /sprawdzianu – w minionym roku szkolnym odnotowano dwa przypadki unieważnienia sprawdzianu i egzaminu dla ośmiu uczniów (niesamodzielna praca); 6. Uchybienia w realizacji zadań przewodniczącego zespołu nadzorującego przebieg egzaminu /sprawdzianu – w minionym roku szkolnym odnotowano dwa przypadki unieważnienia sprawdzianu i egzaminu dla ośmiu uczniów (niesamodzielna praca);

18 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie 18 Wnioski z analizy informacji o zdarzeniach z udziałem uczniów napływających do KO ze szkół i placówek w roku szkolnym 2009/2010

19 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie 19 Próby samobójcze wśród uczniów gimnazjum – powtarzające się przyczyny: brak akceptacji i poczucia bezpieczeństwa w domu rodzinnym i wśród rówieśników; rozwód rodziców brak poczucia sensu życia i wsparcia najbliższych Próby samobójcze wśród uczniów gimnazjum – powtarzające się przyczyny: brak akceptacji i poczucia bezpieczeństwa w domu rodzinnym i wśród rówieśników; rozwód rodziców brak poczucia sensu życia i wsparcia najbliższych Przypadki agresji wśród uczniów gimnazjów – na przerwie, bójki szczególnie w momencie zmiany nauczycieli na dyżurze po dzwonku na lekcje, w szatni, w toalecie ; rozliczanie po lekcjach (pobicia, wymuszenia); filmowanie telefonem komórkowym scen agresywnych i umieszczanie ich w Internecie (cyberprzemoc); Przypadki agresji wśród uczniów gimnazjów – na przerwie, bójki szczególnie w momencie zmiany nauczycieli na dyżurze po dzwonku na lekcje, w szatni, w toalecie ; rozliczanie po lekcjach (pobicia, wymuszenia); filmowanie telefonem komórkowym scen agresywnych i umieszczanie ich w Internecie (cyberprzemoc);

20 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie 20 Ucieczka z domu (2 uczennice gimnazjum) – skutek nieodpowiedzialnej korespondencji przez Internet z dorosłymi; Ucieczka z domu (2 uczennice gimnazjum) – skutek nieodpowiedzialnej korespondencji przez Internet z dorosłymi; Brak właściwej opieki dorosłych nad małoletnimi dziećmi - starszy brat przez kilka tygodni opiekował się młodszym rodzeństwem – rodzice pracują za granicą (problem rodzin – rodzice migrujący za pracą, eurosieroctwo ). Sytuację odkryła szkoła przez przypadek – podjęto odpowiednie działania w tej sprawie: ustalono opiekuna prawnego na czas nieobecności rodziców. Brak właściwej opieki dorosłych nad małoletnimi dziećmi - starszy brat przez kilka tygodni opiekował się młodszym rodzeństwem – rodzice pracują za granicą (problem rodzin – rodzice migrujący za pracą, eurosieroctwo ). Sytuację odkryła szkoła przez przypadek – podjęto odpowiednie działania w tej sprawie: ustalono opiekuna prawnego na czas nieobecności rodziców.

21 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie 21 Odnotowano trzy przypadk i wypadków komunikacyjnych z udziałem uczniów w drodze do i ze szkoły – Odnotowano trzy przypadk i wypadków komunikacyjnych z udziałem uczniów w drodze do i ze szkoły –

22 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie 22 Salon Maturzystów Perspektywy 2010 – 28 września 2010 roku to kampania informacyjna dla uczniów klas maturalnych i nauczycieli, na którą składają się: - prezentacje zasad przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2010 roku, przegotowana przez OKE, - prezentacje oferty studiów i zasad rekrutacji, ułatwiających uczniom wybór przedmiotów deklarowanych na maturę, - program dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Patronat honorowy sprawuje: Katarzyna Hall - Minister Edukacji Narodowej, Prof. Katarzyna Chałasińska - Macukow - Przewodnicząca Konferencji Akademickich Szkół Polskich, Prof. Waldemar Tłokiński - Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Miejsce: Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6 Salon Maturzystów Perspektywy 2010 – 28 września 2010 roku to kampania informacyjna dla uczniów klas maturalnych i nauczycieli, na którą składają się: - prezentacje zasad przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2010 roku, przegotowana przez OKE, - prezentacje oferty studiów i zasad rekrutacji, ułatwiających uczniom wybór przedmiotów deklarowanych na maturę, - program dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Patronat honorowy sprawuje: Katarzyna Hall - Minister Edukacji Narodowej, Prof. Katarzyna Chałasińska - Macukow - Przewodnicząca Konferencji Akademickich Szkół Polskich, Prof. Waldemar Tłokiński - Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Miejsce: Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6

23 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie 23 Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych Jest prowadzone monitorowanie rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do publicznych szkół ponagimnazjalnych dla młodzieży, z wyłączeniem szkół specjalnych i szkół dla dorosłych. Proszę przesłać wypełnione arkusze monitorowania do 15 września 2010 roku na adres: Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 24, Gdańsk. Uwaga ! W przypadku szkół funkcjonujących w zespołach proszę wypełnić arkusz dla każdej ze szkół w zespole odrębnie. Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych Jest prowadzone monitorowanie rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do publicznych szkół ponagimnazjalnych dla młodzieży, z wyłączeniem szkół specjalnych i szkół dla dorosłych. Proszę przesłać wypełnione arkusze monitorowania do 15 września 2010 roku na adres: Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 24, Gdańsk. Uwaga ! W przypadku szkół funkcjonujących w zespołach proszę wypełnić arkusz dla każdej ze szkół w zespole odrębnie.

24 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie 24 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie 1 KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Delegatura w Tczewie 23 sierpnia 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google