Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Delegatura w Kościerzynie 23 sierpnia 2011 roku KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Delegatura w Kościerzynie 23 sierpnia 2011 roku KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Delegatura w Kościerzynie 23 sierpnia 2011 roku KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

2 Szkoły i placówki DKO w Kościerzynie Szkoły ponadgimnazjalne 116 Szkoły podstawowe i gimnazja Powiat chojnicki 40 Powiat człuchowski 24 Powiat kartuski 68 Powiat kościerski 38 Przedszkola publiczne, niepubliczne i inne formy wychowania przedszkolnego Powiat chojnicki 26 Powiat człuchowski 20 Powiat kartuski 50 Powiat kościerski 27 Placówki opiekuńczo-wychowawcze i poradnie, inne placówki oświatowe 86 Razem dyrektorów szkół i placówek 299 Współpraca z organami prowadzącymi Rady gmin i miast Starostwa powiatowe 28 4

3 Wspomaganie pracy szkół, placówek i organów prowadzących 1. 1. Poprawa efektów kształcenia w kontekście nowej podstawy programowej – wymiana doświadczeń, 2. 2. organizacja kształcenia i opieki psychologiczno – pedagogicznej w odniesieniu do aktualnych zmian prawa oświatowego – warsztaty dla dyrektorów szkół podstawowych i pedagogów szkolnych prowadzone przez promotorów zmian z udziałem poradni psychologiczno - pedagogicznych, 3. 3. ocena cząstkowa pracy dyrektora, 4. 4. awans zawodowy nauczycieli – egzamin dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

4 Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli doraźnych, rozpatrywanych skarg i podejmowanych interwencji 1.Respektować przepisy prawa oświatowego w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów i wychowanków do szkół i placówek oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. 2.P rzestrzegać procedur organizowania i przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego zgodnie z obowiązującą Instrukcją organizowania i przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów OKE w Gdańsku.

5 Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli doraźnych, rozpatrywanych skarg i podejmowanych interwencji 3. Dbać o prawidłowe relacje z pracownikami szkoły, organem nadzoru pedagogicznego i jednostkami samorządu terytorialnego.

6 4.W celu zapobiegania ewentualnym nieprawidłowościom przeprowadzać kontrole przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, np.: - realizowanie treści programowych zgodnie z podstawą programową, - określanie wymagań programowych wobec uczniów, 4.W celu zapobiegania ewentualnym nieprawidłowościom przeprowadzać kontrole przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, np.: - realizowanie treści programowych zgodnie z podstawą programową, - określanie wymagań programowych wobec uczniów, Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli doraźnych, rozpatrywanych skarg i podejmowanych interwencji

7 -organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej, -organizacja zajęć podczas czasowej nieobecności nauczyciela ( zastępstwa, zajęcia opiekuńcze ). 5.Dokonać analizy prawidłowości zapisów w statucie szkoły dotyczących obowiązków ucznia, prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania, organizacji pracy szkoły oraz warunków i sposobu oceniania uczniów. Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli doraźnych, rozpatrywanych skarg i podejmowanych interwencji

8 6. Dalszego doskonalenia wymaga: -przestrzeganie zasad oceniania, -formułowanie wymagań edukacyjnych dla śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, -motywowanie uczniów do poprawiania osiągnięć edukacyjnych, 6. Dalszego doskonalenia wymaga: -przestrzeganie zasad oceniania, -formułowanie wymagań edukacyjnych dla śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, -motywowanie uczniów do poprawiania osiągnięć edukacyjnych, Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli doraźnych, rozpatrywanych skarg i podejmowanych interwencji

9 -informowanie rodziców o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu, -informowanie o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych.

10 7.Należy poszerzyć zakres współdziałania z rodzicami poprzez realizowanie różnego rodzaju programów i projektów edukacyjnych, które umożliwią pełniejsze wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego. 8.Szkoła powinna wspierać rodziców w rozwiązywaniu problemów i trudności wychowawczych zwracając uwagę na pojawiające się zagrożenia oraz organizując wsparcie ze strony specjalistów. Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli doraźnych, rozpatrywanych skarg i podejmowanych interwencji

11 9.Należy położyć większy nacisk na rozpoznawanie problemów uczniów oraz poszerzyć zakres wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, korzystając z pomocy innych podmiotów działających na rzecz dzieci i młodzieży. 10.Podejmować skuteczne działania mające na celu zatrudnienia pedagoga, psychologa i logopedy. 11.Skutecznie zapobiegać przypadkom agresji, znęcania się i przejawom dyskryminacji wśród uczniów. 9.Należy położyć większy nacisk na rozpoznawanie problemów uczniów oraz poszerzyć zakres wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, korzystając z pomocy innych podmiotów działających na rzecz dzieci i młodzieży. 10.Podejmować skuteczne działania mające na celu zatrudnienia pedagoga, psychologa i logopedy. 11.Skutecznie zapobiegać przypadkom agresji, znęcania się i przejawom dyskryminacji wśród uczniów. Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli doraźnych, rozpatrywanych skarg i podejmowanych interwencji

12 12. Bezwzględnie respektować prawo dziecka do poszanowania godności i nietykalności. Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli doraźnych, rozpatrywanych skarg i podejmowanych interwencji 13.Szczególnie istotne jest zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania na terenie szkoły.

13 Najczęściej odnotowane zdarzenia z udziałem uczniów: 1.pobicia i bójki na terenie szkoły, 2.ucieczki uczniów z domu rodzinnego, 3.zażywanie środków odurzających, 4.uchylanie się od realizowania obowiązku szkolnego, 5.niewłaściwe zachowanie nauczyciela sprowokowane zachowaniem uczniów, 6.próba samobójcza i samookaleczenia.

14 Działalność innowacyjna realizująca nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne - prowadzona przez szkoły i placówki w roku szkolnym 2010/2011 na terenie Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie

15 Szkoły podstawowe / liczba innowacji 1. Szkoła Podstawowa w Ostrowitem – 5 2. Szkoła Podstawowa w Czersku - 7 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chojnicach – 14 4. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Chojnicach – 7 5. Szkoła Podstawowa w Osowie – 2 6. Szkoła Podstawowa w Charzykowych – 1 7. Szkoła Podstawowa w Kłodawie – 2 8. Szkoła Podstawowa w Pawłowie – 1 9. Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy - 3

16 Gimnazjum / liczba innowacji 1. Gimnazjum w Brusach - 15 2. Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach - 7 3. Gimnazjum Nr 2 w Chojnicach - 3 4. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie 4

17 Szkoły ponadgimnazjalne / liczba innowacji 1. Liceum Ogólnokształcące w Czersku - 1 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie - 2

18 Szkoły i placówki kształcenia specjalnego / liczba innowacji 1. Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Kościerzynie – 3 2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Żukowie – 2

19 Placówka wychowania pozaszkolnego / liczba innowacji Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach - 2

20 ROK ODKRYWANIA TALENTÓW 2010/2011 Szkoły i miejsca odkrywania talentów: 1. Gimnazjum w Brusach 2. Gimnazjum w Sierakowicach 3. Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach

21 Uczniowie Gimnazjum w Brusach na wycieczce w Warszawie w ramach Roku odkrywania talentów

22 Dzień Gimnazjalisty Kampania informacyjna adresowana do gimnazjalistów, nauczycieli i rodziców, na którą składają się: -spotkanie dotyczące organizacji egzaminu Wszystko o nowym egzaminie gimnazjalnym 2012, -punkt konsultacyjny gdańskich poradni psychologiczno- pedagogicznych, -prezentacja na temat Jak pomóc dziecku, ale nie zdawać za nie egzaminu ?

23 Salon Maturzystów Perspektywy 2011 Kampania informacyjna adresowana do uczniów klas maturalnych, nauczycieli i rodziców, na którą składają się: - prezentacje zasad przeprowadzenia egzaminu maturalnego, - punkt konsultacyjny gdańskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, - promocja wojskowej służby przygotowawczej w czasie studiów. Salon Maturzystów Perspektywy 2011 Kampania informacyjna adresowana do uczniów klas maturalnych, nauczycieli i rodziców, na którą składają się: - prezentacje zasad przeprowadzenia egzaminu maturalnego, - punkt konsultacyjny gdańskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, - promocja wojskowej służby przygotowawczej w czasie studiów.

24 Gdański Salon Maturzystów – Perspektywy 2011 i Dzień Gimnazjalisty Kalendarz spotkań: Miejsce organizacji: Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji ul. Bażyńskiego 6 DataTematyka 05.09.2011 r. 06.09.2011 r. Salon Maturzystów 06.09.2011 r. 07.09.2011 r. Dzień Gimnazjalisty

25 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Delegatura w Kościerzynie 23 sierpnia 2011 roku KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google