Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach Wodnych: Górnej Odry oraz Małej Wisły i Czadeczki Gliwice; 18-09-2007r. Opracowanie:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach Wodnych: Górnej Odry oraz Małej Wisły i Czadeczki Gliwice; 18-09-2007r. Opracowanie:"— Zapis prezentacji:

1

2 SPRAWOZDANIE z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach Wodnych: Górnej Odry oraz Małej Wisły i Czadeczki Gliwice; 18-09-2007r. Opracowanie: Ksenia Starzec-Wiśniewska

3 Obowiązek zaangażowania społeczeństwa w proces tworzenia planów gospodarowania wodami zawarto w unormowaniach ustawy Prawo wodne, która realizuje w tym zakresie zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej. Obligatoryjnie należy udostępniać społeczeństwu informacje i przeprowadzać konsultacje publiczne na trzech etapach procesu planowania gospodarowania wodami.

4 KONSULTACJE SPOŁECZNE Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych – w terminie: co najmniej na 3 lata przed rozpoczęciem okresu, którego plan dotyczy, /22.XII.2006r.–22.VI.2007r./, Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza – w terminie: co najmniej na 2 lata przed rozpoczęciem okresu, którego przedmiotowy plan dotyczy, /22.XII.2007r.– 22.VI.2008r./, Projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza – w terminie: co najmniej na rok przed rozpoczęciem okresu, którego on dotyczy, /22.XII.2008r.–22. VI.2009r./. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej został zobowiązany – na mocy art. 119 ust. 7 i 9 – do trzykrotnego zasięgania opinii społecznej w sprawie:

5 Na każdym z etapów konsultacji /w ciągu 6 miesięcy od podania dokumentów do publicznej wiadomości / każdy zainteresowany może proponować zmiany i wnosić uwagi do dokumentów – poprzez ten fakt, procesowi tworzenia planu gospodarowania wodami zagwarantowano jawność, przejrzystość i możliwość doskonalenia go przez wszystkich zainteresowanych optymalizacją jego merytorycznej zawartości.

6 Ostateczna wersja dokumentu będzie zbiorem najtrafniejszych zapisów, optymalnych koncepcji planistycznych – a włączenie społeczeństwa w proces planowania na wszystkich jego etapach pozwoli obywatelom identyfikować się z pomysłami na gospodarkę wodną, które zawarte zostaną w dokumencie oraz w pełni akceptować konkretne działania /np.: inwestycyjne/ podejmowane w ramach realizacji zatwierdzonego planu – zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt. 9) ustawy Prawo wodne elementem składowym planu musi być: podsumowanie działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa i konsultacji publicznych, opis wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w planie.

7

8 Przebieg i wyniki ankietyzacji przeprowadzonej w odniesieniu do Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych

9 W Programie udziału społeczeństwa we wdrażaniu RDW w Polsce wyróżnione zostały następujące podstawowe grupy społeczne – grupy docelowe (uczestnicy procesu udziału społeczeństwa): Administracja samorządowa (1690), Organizacje pozarządowe (140), Administracja rządowa (90), Rolnictwo (280), Usługi wodne (280), Przemysł (225), Leśnictwo (265), Rybactwo i rybołówstwo (90), Wędkarstwo (15), Turystyka (110).

10 W ramach realizacji procesu udziału społeczeństwa /w oparciu o zapisy Programu udziału społeczeństwa we wdrażaniu RDW w odniesieniu do obszarów Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry/ do poszczególnych grup docelowych oraz do członków RAD GWRW MW i GO oraz Komisji ds. US wysłano ogółem: 3.615 ANKIET

11

12 Od 22 grudnia 2006r. do 22 czerwca 2007r. z terenu Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry zebranych zostało 289 wypełnionych ANKIET. dotyczących Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych - w tym poszczególne grupy społeczne i środowiska zawodowe:

13 POLICJA – 6 ankiet; AQUA S.A. BIELSKO-BIAŁA – 4 ankiety; ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RACIBORZU – 4 ankiety; URZĄD MIASTA RYBNIKA – 6 ankiet; NADLEŚNICTWO ŚWIERKLANIEC – 14 ankiet; STAROSTWO POWIATOWE W OLKUSZU - (spotkanie z administracją samorządową – prezentacje nt. konsultacji społecznych oraz procesu wdrażania RDW: 19 CZERWCA 2007r. ) – 16 ankiet; NADLEŚNICTWO SIEWIERZ – 14 ankiet; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI – 6 ankiet; STAROSTWO POWIATOWE W STRZELCACH OPOLSKICH – 1 ankieta; MIEJSKIE PRZESIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – 6 ankiet; ROLNICY (spotkanie z grupa zawodową – prezentacja zagadnień dotyczących konsultacji społecznych – 22 MAJA 2007r.) – 31 ankiet; Rady GWRW MW i GO – 6 ankiet; KIEROWNICY działów RZGW GLIWICE – 19 ankiet.; URZĄD MIEJSKI W SOŚNICOWICACH – 16 ankiet; NADLEŚNICTWO STRZELCE OPOLSKIE – 1 ankieta; URZĄD GMINY W SUSZCU - 1 ankieta; STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE – 1 ankieta; URZĄD MIASTA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – 133 ankiety; URZĄD MIEJSKI W BABOROWIE – 4 ankiety.

14 Efekty konsultacji Harmonogramu… z Radami Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry oraz z Komisjami ds. US przy Radach Wstępna konsultacja dokumentu dot. harmonogramu i programu prac związanych z tworzeniem planu gospodarowania wodami w dorzeczu miała miejsce na posiedzeniu Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry w dniu 14 grudnia 2006r. Informacje dot.: Harmonogramu i programu prac związanych z tworzeniem planu gospodarowania wodami w dorzeczu zostały przekazane przez pracowników RZGW w Gliwicach.

15 Efekty konsultacji Harmonogramu… z Radami Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły Górnej Odry oraz z Komisjami ds. US przy Radach /c.d./ Przedstawiono wykaz zadań i działań dla procesu planowania gospodarowania wodami /zgodnie z wymogami RDW/ w Polsce w latach 2006-2010: Działania przygotowawcze; Harmonogram i program prac związanych z tworzeniem planów gospodarowania wodami; Programy monitoringu – przewidziane zarówno na obszarze regionalnym jak również krajowym.

16 Efekty konsultacji Harmonogramu… z Radami Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły Górnej Odry oraz z Komisjami ds. US przy Radach /c.d./ Zaprezentowano Harmonogram Procesu Udziału Społeczeństwa – zestawienie działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji. Przedstawiono informację na temat dokumentu pt.: Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do obszarów regionów wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry na rok 2006 (z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2009) opracowanego w celu odpowiedniego zaplanowania procesu konsultacji społecznych. Przedmiotowy dokument zawiera informacje na temat organizacji procesu udziału społeczeństwa na poziomie regionów wodnych, a także harmonogram i procedurę przeprowadzania procesu oraz jego analizę kosztową.

17 Szczególną uwagę zebranych zwrócono na fakt, iż art. 14 RDW wprowadził obowiązek informowania i angażowania społeczeństwa w proces wdrażania jej postanowień - istotnym elementem na szczeblu krajowym będzie zaangażowanie Krajowej Rady Gospodarki Wodnej w proces konsultacji społecznych oraz coroczne spotkania KFW.

18 Przewodniczący Rady MW otworzył dyskusję na temat omówionych zagadnień. Zwrócił również uwagę, że przedmiotowy temat był omawiany na posiedzeniu Stałych Komisji ds. US na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2006r. i został zaakceptowany DO WDROŻENIA. Podjęto Uchwały Nr 113/2006/MW i Uchwały Nr 98/2006/GO w sprawie: propozycji zmian do dokumentu dot.: harmonogramu i programu prac związanych z tworzeniem planu gospodarowania wodami w dorzeczu wniesionych przez stałą Komisję ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły/Górnej Odry – zaopiniowano pozytywnie przez Członków Rady w sposób jawny, oraz Uchwały Nr 114/2006/MW i Uchwały Nr 99/2006/GO w sprawie propozycji zmian wniesionych przez Radę do dokumentu dot. harmonogramu i programu prac związanych z tworzeniem planu gospodarowania wodami w dorzeczu. Rady GWRW MW/GO postanowiły wnieść uwagi do w/w dokumentu. Uchwały Nr 113 i Nr 98; Uchwały Nr 114 i Nr 99 – dokumenty /do wglądu/ w KSIĘDZE UCHWAŁ

19

20 Spotkania z grupami społecznymi - w ramach bezpośredniego przekazywania informacji oraz konsultacji ustnych (SPOTKANIA terenowe) W ramach akcji popularyzowania zagadnień gospodarki wodnej – konsultacji społecznych wśród szerokiego społeczeństwa (z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych grup docelowych - grup społecznych, środowisk zawodowych, społeczności lokalnych) przeprowadzono spotkania informacyjno- konsultacyjne z rolnikami, przedstawicielami administracji samorządowej oraz spotkanie edukacyjne z dziećmi ze szkoły podstawowej.

21 Spotkanie informacyjno-konsultacyjne z rolnikami

22 spotkanie informacyjno- konsultacyjne z przedstawicielami administracji samorządowej

23 spotkanie edukacyjne z dziećmi ze szkoły podstawowej

24 Wyniki /efekty/ wszystkich działań w ramach US przełożą się na całość procesu konsultacji społecznych – podejście społeczeństwa do merytorycznej zawartości planów gospodarowania wodami w Regionach Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry, świadomość ekologiczną i wzrost poczucia współodpowiedzialności za stan wód oraz środowisko naturalne w ogólności;

25 INFORMACJE PRZEKAZANE PODCZAS SPOTKAŃ PRZYGOTUJĄ SPOŁECZEŃSTWO DO ŚWIADOMEGO UCZESTNICTWA W TWORZENIU I MODYFIKOWANIU PLANÓW /aktualizacje dokumentu w cyklu 6-letnim/, co zaowocuje optymalizacją elementów procesu planowania w gospodarce wodnej. Spotkania terenowe umożliwiają bezpośrednie zadawanie pytań pracownikom RZGW oraz są pozytywnym przykładem wyjścia do społeczeństwa z zagadnieniami dot. gospodarki wodnej.

26 Cykl spotkań z poszczególnymi grupami docelowymi /spotkania informacyjno – konsultacyjne/ stanowił zagwarantowanie szerokiemu społeczeństwu i społeczeństwu zorganizowanemu rzeczywistej (realnej) możliwości wniesienia własnego wkładu w Plany gospodarowania wodami w RW Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry. Po wykładach/prezentacjach uczestnicy mieli możliwość wypełnienia ankiet dot. Harmonogramu i programu prac…. Spotkanie z dziećmi miało charakter edukacyjny zarówno zakres przekazywanych informacji jak i ich formę oraz sam sposób prowadzenia spotkania dostosowano do wieku odbiorców /konsultacja z pedagogiem/.

27 Podczas spotkań zebrano sygnały, iż - zdaniem jego uczestników - celowym byłoby na dalszych etapach prac organizować także spotkania warsztatowe, które mogły by być znakomitym dopełnieniem dla sesji informacyjnych i konsultacyjnych.

28 Zagadnienia US były prezentowane także na posiedzeniu Związku Gmin i Powiatów Śląskich, które odbyło się w dniu 7 grudnia 2006r. DZIĘKUJEMY ZA ZAPROSZENIE I UMOŻLIWIENIE PRZEKAZANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH !!!

29 Realizacja zadań edukacyjnych na większą skalę /szeroki przekaz za pomocą mediów/ pozwoliłaby na rozpropagowanie idei konsultacji społecznych w szerokich kręgach społecznych, zaktywizowanie wszystkich grup społecznych, dotarcie z przystępną i rzeczową informacją - TAKŻE do laików.

30 Plany oraz efekty /spodziewane i faktyczne/ forum dyskusyjnego założonego na stronie internetowej RZGW Gliwice: www.rzgw.gliwice.pl

31 Forum dyskusyjne na stronie internetowej RZGW Gliwice charakteryzuje się: możliwością rejestracji wraz z aktywacją konta użytkownika, pozwalającą na weryfikację podanego adresu e-mail, możliwością stosowania sygnatur (podpisów) emblematów, możliwością głosowania /za pośrednictwem ankiet/, podziałem na tematy, wątki i informacje, możliwością załączenia zdjęć, rysunków, wykresów, etc., możliwością załączenia zdjęć, obrazków identyfikujących rozmówców, jest wyposażone w wyszukiwarkę.

32 Interaktywne forum dyskusyjne

33 Plany i efekty… Powyższe założenia okazały się być teoretycznymi, ponieważ odzew - dyskusja na przedmiotowym forum były znikome. POMIMO STWORZENIA SPOŁECZEŃSTWU MOŻLIWOŚCI WYPOWIEDZENIA SIĘ W TEJ FORMIE /Z RÓŻNYCH PRZYCZYN/ NIE CIESZYŁA SIĘ ONA POPULARNOŚCIĄ. Można jedynie wyrazić nadzieję, że na dalszych etapach tworzenia planów gospodarowania wodami ta forma komunikowania/konsultacji przyjmie się i - być może - upowszechni.

34 OGŁOSZENIE – charakterystyka TRZECH ETAPÓW konsultacji społecznych, Informacje na stronie internetowej RZGW Gliwice, Dyżury telefoniczne pracowników Liczne telefony odbierane podczas dyżurów informacyjnych dowodzą popularności tej tradycyjnej metody komunikacji (znacznie większej niż było to w przypadku wspomnianego powyżej forum internetowego). Ogółem odebrano ponad 50 telefonów w sprawach związanych z procesem US. Najczęściej petenci byli zorientowani w zawartości informacji zawartej na stronie internetowej i prosili jedynie o dodatkowe wyjaśnienia w sprawach formalnych oraz O DOSŁANIE WIĘKSZEJ ILOŚCI FORMULARZY ANKIET; często dziękowali za włączenie ich instytucji organizacji w proces konsultacji. Generalnie, opinia na temat informacji dot. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH zamieszczanych na stronie internetowej RZGW Gliwice była bardzo pozytywna – uznano je za wyczerpujące, przystępne a jednocześnie fachowe oraz zawsze aktualne.

35 Pierwsze spotkanie Krajowego Forum Wodnego 3 kwietnia 2007r. WARSZAWA – DELEGACI Rad RGWRW MW i GO oraz Komisji ds. Udziału Społeczeństwa (US ) Każda z Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych będących w administracji RZGW Gliwice wybrała swojego delegata na Krajowe Forum Wodne /Uchwała Nr 115/2006/MW i Uchwała Nr 100/2006/GO w sprawie wyboru reprezentanta Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego MW/GO do Krajowego Forum Wodnego Dorzecza Odry i Wisły/ Z Rady GWRW MW na delegata wybrany został Pan Józef Ochel, a z Rady GWRW GO Pan Stanisław Staniszewski. Uchwałą Nr 116/2006/MW i Uchwała Nr 101/2006/GO zatwierdzone zostały: Uchwała Nr 3/SKUS/RGWRWMW/2006 Komisji dotycząca wyboru Pana Ryszarda Jakubowskiego na delegata oraz Uchwała Nr 3/SKUS/RGWRWGO/2006 dotycząca wyboru Pani Grażyny Skałuba-Ossolińskiej, jako delegatki Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Regionu Wodnego Górnej Odry, celem reprezentowania Komisji podczas obrad Krajowego Forum Wodnego.

36 Istotne problemy GW – DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE DO REALIZACJI II-ej TURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Na spotkaniu Komisji ds. Udziału Społeczeństwa RW MW i RW GO dnia 08.05.2007 r. przedstawiono wstępną wersję dokumentu dot. propozycji listy istotnych problemów gospodarki wodnej (IP) w regionach wodnych Małej Wisły (MW), Czadeczki (CZ) i Górnej Odry (GO). Członkowie Komisji sformułowali wnioski i uwagi do zaprezentowanego materiału.

37 Ankieta dotycząca I tury konsultacji społecznych przeprowadzonych w Regionach Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry w ramach wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej Ankieta dotycząca I tury konsultacji społecznych przeprowadzonych w Regionach Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry w ramach wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej – ELEMENT SPRAWOZDNIA Z KONSULTACJI W POLSCE Dane opracowała: Ksenia Starzec-Wiśniewska Kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej RZGW Gliwice (…) A. Informacje na temat badań ankietowych Proszę określić, do jakich grup adresatów kierowano ankiety, w jaki sposób zostały przekazane oraz ile ankiet do każdej z grup zostało dostarczone. W przypadku, jeśli ankiety nie zostały przekazane wprost wybranym grupom (a nie wiadomo, komu pośrednik przekazał ankiety), proszę podać nazwę pośrednika, sposób przekazania i sumaryczną ich liczbę w wierszu Inne. (…) ANKIETA

38 Wyciągamy wnioski z doświadczeń … uczymy się na błędach … W procesie US szczególnie ważna jest kampania informacyjna poprzedzająca poszczególne etapy konsultacji - ?, ORGANIZACJA II KFW, Ocena procesu konsultacji: - angażujemy także uczestników procesu US, - w trakcie trwania procesu nie tylko po jego zakończeniu…

39 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Zapraszam Państwa do dyskusji


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach Wodnych: Górnej Odry oraz Małej Wisły i Czadeczki Gliwice; 18-09-2007r. Opracowanie:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google