Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014-03-10 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Kierownik specjalności: Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski www.kgzp.econ.umk.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014-03-10 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Kierownik specjalności: Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski www.kgzp.econ.umk.pl."— Zapis prezentacji:

1 2014-03-10 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Kierownik specjalności: Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski www.kgzp.econ.umk.pl

2 Sukces

3 Kadra realizująca program specjalności prof. dr hab. Zenon Wiśniewski dr hab. Hanna Karaszewska, prof.UMK dr hab. Richard Nicholls, prof.UMK dr Aleksandra Bronk dr Edward Dolny dr Monika Maksim dr Jarosław Oczki dr Jan Piątkowski ( WPiA, Katedra Prawa Pracy) dr Monika Wojdyło-Preisner dr Kamil Zawadzki mgr Hanna Dolna - trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

4 Przedmioty specjalności Polityka zatrudnienia i rynku pracy Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji Managing the Social Potential of Organisation Systemy motywowania Polityka społeczna Demografia i polityka ludnościowa Socjologia pracy z elementami metod badań społecznych Psychologia pracy Prawo pracy Komunikacja i negocjacje w praktyce menedżera personalnego Informatyka i metody statystyczne w zarządzaniu kadrami 240 godz. wykładów, 195 godz. ćwiczeń i warsztatów (zajęcia praktyczne stanowią 45% zajęć w ramach specjalności)

5 Polityka zatrudnienia i rynku pracy Problemy rynku pracy Metody ograniczania bezrobocia Aktywne programy polityki rynku pracy Implementacja programów zatrudnieniowych Ocena efektywności programów zatrudnieniowych Europejska Strategia Zatrudnienia

6 Systemy motywowania Teoretyczne podstawy kształtowania motywacji w organizacji gospodarczej Umiejętność postrzegania wynagrodzeń jako integralnego elementu systemów motywacyjnych Nowoczesne instrumenty zarządzania płacami w przedsiębiorstwie Diagnozowanie motywacji i doboru motywatorów

7 Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji Analiza i rozwiązywanie problemów personalnych Praktyczne wykorzystanie narzędzi i technik stosowanych w obszarze funkcji personalnej (np. metod rekrutacji, narzędzi selekcji, technik oceniania pracowników, metod i technik szkolenia) Kalkulacja kosztów personalnych Pomiar i ocena efektów działań podejmowanych w ramach funkcji personalnej Alternatywnie zajęcia w języku angielskim Managing the Social Potential of Organisation

8 Polityka społeczna Problematyka społeczna występująca w organizacjach gospodarczych Normy regulujące społeczną sferę pracy Związki i wzajemne uwarunkowania między sferą społeczną i gospodarczą w organizacji Kształtowanie wrażliwości na socjalne problemy załóg pracowniczych i otoczenia Społeczna odpowiedzialność podmiotów gospodarczych

9 Demografia i polityka ludnościowa Metodologia badań ludnościowych Przebieg procesów demograficznych Społeczne i gospodarcze następstwa procesów demograficznych Prognozy demograficzne

10 Socjologia pracy z elementami metod badań społecznych Małe grupy Adaptacja do pracy Konflikty w środowisku pracy Bezrobocie jako problem społeczny Społeczne skutki bezrobocia Podstawowe metody i techniki badań społecznych Planowanie i przeprowadzanie badań empirycznych Interpretacja wyników badań społecznych

11 Psychologia pracy Analiza sytuacji pracy z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej Projektowanie optymalnych programów wspierających funkcjonowanie człowieka w sytuacji zadaniowej Mechanizmy psychiczne warunkujące funkcjonowanie człowieka w środowisku pracy Stres zawodowy Wpływ procesów poznawczych na ocenianie innych Dobór pracowników z punktu widzenia cech osobowości

12 Prawo pracy Zbiorowe prawo pracy Struktura stosunku pracy i jego treść Podstawowe zasady prawa pracy Rodzaje stosunków pracy Nawiązywanie, trwanie i ustanie stosunku pracy

13 Komunikacja i negocjacje w praktyce menedżera personalnego Umiejętności interpersonalne przydatne w pracy zespołowej i menedżera personalnego (formułowanie celów, poleceń, uważne słuchanie, konstruktywne wyrażanie pochwał i krytyki, korygowanie zachowań, konfrontowanie opinii, radzenie sobie z różnymi rodzajami krytyki) Umiejętności negocjacyjne przydatne podczas rozwiązywania sytuacji konfliktowych (identyfikowanie interesów partnerów negocjacji, przygotowanie się do rozmowy negocjacyjnej, sztuka czynienia ustępstw, sposoby odpierania presji i manipulacji, negocjowanie warunków zatrudnienia)

14 Informatyka i metody statystyczne w zarządzaniu kadrami Praca w systemie zarządzania Kadry i Płace Internet w zarządzaniu kadrami Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w zarządzaniu kadrami Zastosowanie systemu zarządzania relacyjną bazą danych do obsługi kartotek kadrowych Narzędzia do wspomagania pracy zespołowej Podstawowe metody analizy zasobów ludzkich Metody pomiaru zjawisk dotyczących rynku pracy Prezentacja, analiza i interpretacja danych statystycznych Badanie struktury, dynamiki i relacji zasobów pracy w przedsiębiorstwie

15 Koncepcja osobowości zawodowej Johna Hollanda REALISTYCZNY (R) BADAWCZY (B) ARTYSTYCZNY (A) SPOŁECZNY (S) PRZEDSIĘBIORCZY (P) KONWENCJONALNY (K) Istnieje sześć typów środowisk pracy. Każde środowisko przyciąga ludzi o specyficznym typie osobowości.

16 Koncepcja osobowości zawodowej REALISTYCZNY (R) BADAWCZY (B) ARTYSTYCZNY (A) SPOŁECZNY (S) PRZEDSIĘBIORCZY (P) KONWENCJONALNY (K) Każda osoba posiada cechy każdego typu występujące hierarchicznie w malejącym natężeniu.

17 Koncepcja osobowości zawodowej REALISTYCZNY (R) BADAWCZY (B) ARTYSTYCZNY (A) SPOŁECZNY (S) PRZEDSIĘBIORCZY (P) KONWENCJONALNY (K) Zdolności mechaniczne, techniczne, koordynacja w pracy z obiektami, maszynami lub zwierzętami, sprawność fizyczna Zdolności intelektualne lub analityczne do obserwacji, badania zjawisk, budowania teorii w celu rozwiązywania problemów Zdolności do dokładnego i szczegółowego zbierania, gromadzenia i organizowania danych zgodnie z procedurami Zdolności artystyczne, twórcze, ekspresja w wyrażaniu uczuć i wizji estetycznych w formie słów, ruchów, barw, dźwięków Zdolności perswazyjne, nadzorcze, kierownicze i przywódcze w celu osiągania skuteczności Zdolności do pracy z ludźmi w celu instruowania, wyjaśniania, pomagania, szkolenia, rozwijania

18 Koncepcja osobowości zawodowej KORELACJE REALISTYCZNY (R) BADAWCZY (B) ARTYSTYCZNY (A) SPOŁECZNY (S) PRZEDSIĘBIORCZY (P) KONWENCJONALNY (K).40.43.65.55.51.71.39.43.34.22.34.48.51.57 Źródło: Holland J. L., Making Vocational Choices, Psychological Assessment Resources, Inc., Florida, 1997.

19 Koncepcja osobowości zawodowej REALISTYCZNY (R) BADAWCZY (B) ARTYSTYCZNY (A) SPOŁECZNY (S) PRZEDSIĘBIORCZY (P) KONWENCJONALNY (K) Zrób test Kwestionariusz preferencji zawodowych www.kgzp.econ.umk.pl

20 Koncepcja osobowości zawodowej REALISTYCZNY (R) BADAWCZY (B) ARTYSTYCZNY (A) SPOŁECZNY (S) PRZEDSIĘBIORCZY (P) KONWENCJONALNY (K) Zdolności mechaniczne, techniczne, koordynacja w pracy z obiektami, maszynami lub zwierzętami, sprawność fizyczna Zdolności intelektualne lub analityczne do obserwacji, badania zjawisk, budowania teorii w celu rozwiązywania problemów Zdolności do dokładnego i szczegółowego zbierania, gromadzenia i organizowania danych zgodnie z procedurami Zdolności artystyczne, twórcze, ekspresja w wyrażaniu uczuć i wizji estetycznych w formie słów, ruchów, barw, dźwięków Zdolności perswazyjne, nadzorcze, kierownicze i przywódcze w celu osiągania skuteczności Zdolności do pracy z ludźmi w celu instruowania, wyjaśniania, pomagania, szkolenia, rozwijania RB Serwis komputerowy BR Informatyk Finansista BA Analityk rynku pracy Analityk Ekonomista AB Reklama SA Marketing AS Grafik komputerowy SP Trener biznesu Coach, konsultant Doradca zawodowy Pośrednik pracy PS Menedżer personalny Kierownik KP Kadrowiec (aspekty formalno-prawne) Specjalista ds. wynagrodzeń KR Księgowy Doradca inwestycyjny RK Planista

21 Historia i cele Koła Koło powstało w listopadzie 2006. roku przy WNEiZ UMK Pomoc studentom UMK w lepszym przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy Pogłębianie wiedzy studentów w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi Kontakt: KN ZZL HRM p. 127 WNEiZ www.HRM.umk.pl hrm@stud.umk.pl Szukaj także profilu na:

22 Konferencja naukowa Zarządzanie różnorodnością w praktyce Film promujący Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na dzień promocji szkół wyższych wraz z Kołem Naukowym Progres Cykl warsztatów, m.in.: Jak pisać CV i list motywacyjny Jak przejść z sukcesem rozmowę kwalifikacyjną Testy stosowane w procesie rekrutacji Negocjacje w biznesie 4 edycje konkursu wiedzy o ZZL dla studentów Wybrane projekty z lat 2006-2010

23 Projekty na rok 2010/11 Warsztaty: –HR od kuchni – cykl warsztatów przy współpracy z NEUCA S.A. i Prosperus –Sesja tuż tuż, zacznij się uczyć już. Warsztaty dla spuchniętej głowy Konkurs: V Konkurs Wiedzy o Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi Konferencja –26 maja 2011r. Student vs Rynek Pracy: Starcie Pierwsze więcej info: www.hrm.umk.pl Badania Naukowe –m.in. dotyczące lojalności i opinii studentów odnośnie miasta w którym studiują oraz własnej uczelni

24 Perspektywy zatrudnienia Firmy konsultingowe: analizy funkcji personalnej w firmach, budowanie programów naprawczych dla firm w zakresie ZZL, itp. Publiczne służby zatrudnieniowe: doradcy zawodowi, pośrednicy pracy Agencje doradztwa personalnego Biura karier Działy personalne firm: specjalista ds. szkoleń, rekrutacji, systemów motywacyjnych, wynagrodzeń, analityk rynku pracy

25 Perspektywy zatrudnienia c.d. Firmy szkoleniowe: trener biznesu, coach Administracja publiczna: zarządzanie infrastrukturą społeczną, wydziały zdrowia, wydziały oświaty, itp. Instytucje użytku publicznego: pomoc społeczna, jednostki służby zdrowia, placówki oświatowe, itp. Kierownicy liniowi różnych szczebli zarządzania Właściciele firm

26 2014-03-10 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi www.kgzp.econ.umk.pl


Pobierz ppt "2014-03-10 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Kierownik specjalności: Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski www.kgzp.econ.umk.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google