Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P ROFESJONALNE S ZKOLENIA D LA B IZNESU. 2 Siłą i słabością Firmy są jej pracownicy. Przygotowanie merytoryczne to podstawowa kompetencja, którą muszą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P ROFESJONALNE S ZKOLENIA D LA B IZNESU. 2 Siłą i słabością Firmy są jej pracownicy. Przygotowanie merytoryczne to podstawowa kompetencja, którą muszą"— Zapis prezentacji:

1 P ROFESJONALNE S ZKOLENIA D LA B IZNESU

2 2 Siłą i słabością Firmy są jej pracownicy. Przygotowanie merytoryczne to podstawowa kompetencja, którą muszą posiadać. Jednak potrzebują oni także rozwijać kompetencje społeczne i psychologiczne. Zarówno w kontaktach zewnętrznych, jak i w obszarze zarządzania oraz współpracy wewnątrz organizacji wspólnym mianownikiem jest wszak człowiek. Poniżej przedstawiamy Państwu programy szkoleń, których głównym celem jest rozwój osobisty i budowanie praktycznych umiejętności w obszarach takich, jak: komunikacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów i radzenie sobie ze stresem. Uczestnicy poznają konkretne techniki i narzędzia, uczą się nowych sposobów myślenia dotyczących własnych możliwości oraz oddziaływania na siebie i innych. E FEKTYWNA KOMUNIKACJA A SERTYWNOŚĆ I RADZENIE SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH I NTELIGENCJA EMOCJONALNA R OZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW K REATYWNOŚĆ W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW T RENING ANTYSTRESOWY I AUTOMOTYWACJA

3 Efektywna komunikacja. 3 Temat I Cele szkolenia: Rozwijanie postaw oraz umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych w sytuacjach zadaniowych. Praktyczne opanowanie zasad komunikacji interpersonalnej. Poznanie technik podnoszących efektywność w komunikacji Świadome kształtowanie i modyfikacja własnych zachowań. Program: 1. Z BUDOWANIE MODELU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ ZASAD DOBREJ KOMUNIKACJI. Definicja komunikacji interpersonalnej – zasady, cele. Źródła problemów rozbieżności w komunikacji – modele, wartości, przekonania. 2. S ZTUKA BUDOWANIA DOBRYCH RELACJI. Rola nastawień i przekonań w budowaniu relacji Kontakt jako fundament komunikacji i porozumienia. Nieświadomy przekaz w komunikacji - komunikacja niewerbalna, modulacja głosu etc. Kontakt na poziomie werbalnym. Spójność komunikacji – zgodność słów z mową ciała. Umiejętność dostosowania się do różnego typu osób 3.U MIEJĘTNOŚĆ SŁUCHANIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI. 3.U MIEJĘTNOŚĆ SŁUCHANIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI. Aktywne słuchanie. Odczytywanie sygnałów TAK i NIE Precyzyjne przekazywanie informacji. Parafraza i klaryfikacja jako narzędzia precyzujące przekaz. 4.Z BIERANIE INFORMACJI 4. Z BIERANIE INFORMACJI Umiejętność zadawania pytań – rodzaje pytań i ich zastosowanie. Odkrywanie potrzeb i kryteriów decyzyjnych rozmówcy Zadawanie pytań – jako sposób na kierowanie rozmową i uwagą rozmówcy 5. Z ASADY PRZEPŁYWU INFORMACJI W ORGANIZACJACH. 5. Z ASADY PRZEPŁYWU INFORMACJI W ORGANIZACJACH. Analiza przeszkód oraz blokad w przepływie informacji – analiza przypadków

4 Asertywność i radzenie sobie w trudnych sytuacjach. 4 Temat II Cele szkolenia: Budowanie postawy asertywnej i rozwijanie umiejętności zachowań asertywnych Zapoznanie z technikami asertywnymi Dostarczenie sposobów działania przydatnych w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach z innymi osobami Program: 1. I DEA TERYTORIUM PSYCHOLOGICZNEGO Umiejętność określenia własnego terytorium psychologicznego: co jest dla mnie ważne?, czego potrzebuję?, na co mogę pozwolić innym osobom? Korzyści i konsekwencje płynące z zachowań asertywnych 2. A SERTYWNA ODMOWA Odmawianie bez wymówek i bez tracenia dobrych relacji. Technika zdartej płyty Stosowanie parafrazy – jako sposób na podtrzymywanie kontaktu 3. P RZYJMOWANIE I UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNYCH - JAK OCENIAĆ, KRYTYKOWAĆ I JAK REAGOWAĆ NA KRYTYKĘ. Ukonkretnianie wypowiedzi Zamiana oceny na opinię Demaskowanie aluzji Uprzedzanie krytyki Sztuka przyjmowanie i wyrażanie ocen pozytywnych 4. R ADZENIE SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH Odpowiedzi na trudne pytania Reagowanie w sytuacji bezpośredniego ataku. Radzenie sobie z presją i manipulacją. Stawianie granic z zachowaniem dobrej relacji 5. E LEMENTY NEGOCJACJI - STYLE PROWADZENIA ROZMOWY W TRUDNYCH SYTUACJACH Miękki (uległość) Twardy (wywieranie presji) Zorientowany na meritum (asertywny)

5 Inteligencja emocjonalna. 5 Temat III Cele szkolenia: Rozwój świadomości siebie, umiejętności oddziaływania na własne emocje. Rozwój empatii, pozwalającej rozumieć i oddziaływać na emocje rozmówców Budowanie pozytywnych relacji z innymi osobami. Umiejętność radzenia sobie z napięciem, utrzymanie dystansu. Program: 1. C ZYM JEST INTELIGENCJA EMOCJONALNA. Rola emocji w kontaktach z innymi ludźmi. Czym jest inteligencja emocjonalna? Omówienie, czym są emocje – kierunki i natężenia. Rozpoznawanie oraz nazywanie emocji własnych oraz innych osób Nastawienia i przekonania związane z kontrolą emocji. 2. Z ARZĄDZANIE WŁASNYMI EMOCJAMI I BUDOWANIE ZASOBÓW Budowanie stanów i zarządzanie nimi Dysocjacja – asocjacja. Kotwiczenie. Relaks – umiejętność budowania zasobów i dystansowania się Zachowanie spokoju w sytuacji stresu i napięcia Automotywacja – poszukiwanie własnych strategii. Rola wartości i celów w motywacji. Kompletowanie potrzebnych zasobów. 3. R OZUMIENIE INNYCH LUDZI Empatia – umiejętność patrzenia oczami innych. Emocjonalne dopasowanie i dostrojenie do rozmówcy Budowanie dobrych relacji. 4. T ECHNIKI WPŁYWU - WPŁYWANIE NA EMOCJE WŁASNE I INNYCH OSÓB Strategia podejścia do problemów – modele zachowań w trudnych sytuacjach. Inteligencja emocjonalna w rozwiązywaniu trudnych sytuacji Wywoływanie w rozmówcy pożądanych stanów emocjonalnych.

6 Rozwiązywanie konfliktów. 6 Temat IV Cele szkolenia: Analiza - przyczyny, przebieg i konsekwencje konfliktów Uświadomienie sobie mechanizmów komunikacyjnych oraz emocjonalnych występujących w czasie konfliktów Zapoznanie się z praktycznymi sposobami rozwiązywania różnego rodzaju konfliktów /współpracownik – współpracownik, przełożony – podwładny. Program: 1. K ONFLIKT W ORGANIZACJI – WPROWADZENIE Podstawowe rodzaje konfliktów: relacji, danych, interesów, wartości Konflikty poziome i pionowe, ukryte i jawne w organizacji Pozytywne i negatywne aspekty konfliktu. Wykorzystanie energii konfliktu w procesie zmian 2. R OZWIĄZYWANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH I TRUDNYCH Identyfikacja rodzaju występującego konfliktu Podstawowe style rozwiązywania konfliktów: konkurencja, przystosowanie, kompromis, rezygnacja, kooperacja Styl współpracy – zasady stosowania 3. K OMUNIKACJA I PERCEPCJA W SYTUACJI KONFLIKTU Umiejętność oddzielania faktów od interpretacji Trzy pozycje percepcyjne (ja, druga strona, obserwator), pomocne w zbieraniu informacji i zachowaniu dystansu Przekonania na temat trudnych rozmówców – przekonania ograniczające efektywność procesu komunikacji Docieranie do poziomu wartości (które mogą stać się płaszczyzną porozumienia). 4. E MOCJE W KONFLIKCIE Spirala konfliktu. Eskalacja negatywnych emocji i jej konsekwencje Oddzielanie ludzi od problemu, a interesów od stanowisk. Techniki pozwalające na opanowanie negatywnych emocji w sytuacjach stresowych Wpływanie na emocje rozmówcy

7 Kreatywność w rozwiązywaniu problemów 7 Temat V Cele szkolenia: Zapoznanie się z technikami i metodami, pozwalającymi na nowe, odkrywcze spojrzenie na wybrane zagadnienia Wzrost umiejętności pomagających w kreatywnym rozwiązywaniu problemów i poszukiwaniu najlepszych rozwiązań Większa efektywność działania w sytuacjach standardowych i trudnych Rozpoznawanie i pokonywanie ograniczeń, jakie mogą blokować kreatywność Rozwój umiejętności współpracy w zespole Program: 1. Z ASADY KREATYWNOŚCI Czynniki wspierające i hamujące kreatywność. Jak budować atmosferę wspomagającą twórcze działanie? Budowanie nastawienia: Wszystko jest możliwe 2. S TAWIANIE PYTAŃ, OKREŚLANIE CELÓW Technika 100 pytań - poszerzanie perspektywy Doświadczenie roli pytań w kierowaniu procesem myślenia. Przeformułowanie problemu w cel 3. M APY PROBLEMÓW ( MAPY UMYSŁU ) Przedstawienie idei map umysłu (graficzny sposób przedstawiania myśli) i najważniejszych zasad pozwalających efektywnie wykorzystywać tę technikę w praktyce. Wykorzystywania map przy rozwiązywaniu problemów, porządkowaniu informacji i stymulowaniu kreatywności. 4. T ECHNIKA 6 STYLÓW MYŚLENIA (S ZEŚĆ KAPELUSZY E. DE B ONO ) Definiowanie i rozpoznawanie stylów myślenia: logicznego, emocjonalnego, krytycznego, optymistycznego, kreatywnego i myślenia o myśleniu (meta-perspektywa). Rozwinięcie umiejętności diagnozowania i wpływania na styl myślenia innych. 5. S TRATEGIA W ALTA D ISNEY A Połączenie perspektyw Marzyciela, Realisty i Krytyka w jedną strategię. 6. P RZERYWNIKI I GIMNASTYKA UMYSŁU Codzienne sposoby wzmacniania kreatywnego myślenia Odkrywanie mechanizmów myślenia twórczego związanych z przekraczaniem stereotypów.

8 Trening antystresowy i automotywacja. 8 Temat VI Cele szkolenia: Rozwój umiejętności pozwalających na rozpoznawanie symptomów stresu, przeciwdziałanie i zapobieganie jego szkodliwemu nadmiarowi. Tworzenie indywidualnej, dopasowanej do osobistych preferencji strategii antystresowej umożliwiającej relaks i regenerację sił. Program: 1. A UTODIAGNOZA : JAK DOŚWIADCZAM STRESU ? Jak doświadczam stresu, jakie są jego pierwsze objawy (sfera psychiczna, fizyczna, poznawcza) W jakich sytuacjach i w jakim czasie najczęściej go doświadczam? Jakie moje zachowania powodują stres? Co w moim sposobie myślenia potęguje stres (przekonania, nastawienia)? Jaki będę, kiedy (jeszcze) lepiej będę sobie radził ze stresem? 2. C ZYM JEST STRES – I JAK MOŻNA GO KONTROLOWAĆ, CZYLI TECHNIKI OSWAJANIA STRESU Rozróżnienie motywacji i stresu pozytywnego (eustres) od stresu szkodliwego (dystresu) ABC asertywności w radzeniu sobie ze stresem. Moje mocne strony – jak korzystać z własnych talentów. Tworzenie własnej strategii antystresowej. Wizualizacja, relaksacja, metody projekcyjne w łagodzeniu stresu. 3. P ROFILAKTYKA STRESU I WYPALENIA Sposoby motywowania się do pracy. Skala wypalenia zawodowego. Rozpoznawanie własnych potencjałów. Jak na nowo spojrzeć na siebie, na swoją pracę, zawód? 4. B UDOWANIE ZASOBÓW : RELAKS – WYPOCZYNEK – REGENERACJA. 4. B UDOWANIE ZASOBÓW : RELAKS – WYPOCZYNEK – REGENERACJA. Stan podstawowy, – czyli najczęstszy, typowy stan emocjonalny, w którym funkcjonujemy; jego rola w radzeniu sobie ze stresem. Wykorzystanie wizualizacji i podstawowych typów relaksacji w szybkiej regeneracji sił i budowaniu pozytywnego stanu podstawowego. Techniki relaksacyjne związane z medytacją i TAI – CHI.

9 10 Metody szkoleniowe Zajęcia mają charakter warsztatowy. Około 30 % czasu zajmuje omówienie przez trenera danego zagadnienia. Pozostałe 70% czasu jest przeznaczone na przećwiczenie przez uczestników poznanych umiejętności. Każdy z omawianych punktów związany jest z ćwiczeniami, pozwalającymi na praktyczne opanowanie omawianych treści. Ćwiczenia prowadzone są w małych grupkach, poprzedzane prezentacjami, a na koniec omawiane – tak, by każdy z uczestników otrzymał istotne dla korekty swoich zachowań informacje zwrotne. W czasie realizacji zajęć i całego projektu wykorzystujemy m. in. następujące metody pracy : elementy seminarium. ćwiczenia praktyczne w małych grupach. interaktywne gry symulacyjne w małych grupach. wspólna dyskusja (technika burzy mózgów) strategiczne i systemowe gry symulujące funkcjonowanie Firmy. case study – indywidualnie dopasowane do grupy, odnoszące się do sytuacji, z jakimi uczestnicy spotykają się na co dzień praca z kamerą video konsultacje między spotkaniami – kontakt z uczestnikami telefoniczny lub mailowy zadania indywidualne przydzielane uczestnikom do wykonania między spotkaniami

10 11 Zwiększona efektywność szkolenia Zadanie przedszkoleniowe Zadanie poszkoleniowe Indywidualny plan rozwoju Sesja follow up (indywidualna lub grupowa) Ewaluacja Raport poszkoleniowy PROPONOWANA METODOLOGIA REALIZACJI ZAJĘĆ

11 16 Z AUFALI NAMMIĘDZY INNYMI :Z AUFALI NAM MIĘDZY INNYMI :

12


Pobierz ppt "P ROFESJONALNE S ZKOLENIA D LA B IZNESU. 2 Siłą i słabością Firmy są jej pracownicy. Przygotowanie merytoryczne to podstawowa kompetencja, którą muszą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google