Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJE WEWNĘTRZNE ROK SZKOLNY 2012/13.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJE WEWNĘTRZNE ROK SZKOLNY 2012/13."— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJE WEWNĘTRZNE ROK SZKOLNY 2012/13

2 EWALUACJE WEWNĘTRZNE PRZEDSZKOLA
LICZBA PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI Kolejne slajdy pokazują ogólną liczbę ewaluacji wewnętrznych przeprowadzonych w obszarach oraz najczęściej i najrzadziej wybierane wymagania.

3 OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE DZIECI NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

4 OBSZAR: PROCESY ZACHODZĄCE W PRZEDSZKOLU PRZEDSZKOLE MA KONCEPCJĘ PRACY OFERTA EDUKACYJNA UMOŻLIWIA REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

5 OBSZAR: FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM - 24 WYKORZYSTYWANE SĄ INFORMACJE O LOSACH DZIECI, KTÓRE UCZĘSZCZAŁY DO PRZEDSZKOLA - 8 PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - 4

6 OBSZAR: ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM FUNKCJONUJE WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH SPRAWOWANY JEST WEWNĘTRZNY NADZÓR PEDAGOGICZNY PRZEDSZKOLE MA ODPOWIEDNIE WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE

7 SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Wypracowane wnioski wykorzystywane są do: modyfikacji metod i form pracy oraz wzbogacania placówki w pomoce dydaktyczne, podejmowania przez nauczycieli różnorodnych działań w celu realizacji, analizowania i modyfikowania koncepcji pracy,

8 SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
opracowania zestawu kart pracy doskonalących sprawność grafomotoryczną i koordynację wzrokowo-ruchową dzieci, podejmowania działań wychowawczo-profilaktycznych przyczyniających się do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i wzmocnienia pożądanych zachowań, wykorzystywania, w większym stopniu, nowych technologii przekazu informacji drogą elektroniczną ( , sms), poszerzania współpracy między przedszkolami w Europie poprzez uczestnictwo w portalu internetowym e-twinning.

9 EWALUACJE WEWNĘTRZNE SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

10 LICZBA PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI WEWNĘTRZNYCH: SZKOŁY PODSTAWOWE 294
GIMNAZJA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE RAZEM 733 Kolejne slajdy pokazują ogólną liczbę ewaluacji wewnętrznych przeprowadzonych w obszarach oraz najczęściej i najrzadziej wybierane wymagania.

11 Obszar: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI. SZKOŁY PODSTAWOWE Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Uczniowie są aktywni – 19 GIMNAZJA Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – 21 Uczniowie są aktywni - 11 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – 19 Respektowane są normy społeczne - 11

12 PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE
Obszar: PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE SZKOŁY PODSTAWOWE Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych Kształtuje się postawy uczniów - 12 GIMNAZJA Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej - 16 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli - 12

13 FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM
Obszar: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM SZKOŁY PODSTAWOWE Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów GIMNAZJA Rodzice są partnerami szkoły Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

14 ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄ
Obszar: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄ SZKOŁY PODSTAWOWE Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny – 16 Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie GIMNAZJA Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie - 12 Funkcjonuje współpraca w zespołach - 9 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Funkcjonuje współpraca w zespołach - 11 Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny – 11 Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie- 11

15 SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Wypracowane wnioski wykorzystywane są do: opracowania planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014, zaplanowania oferty zajęć pozalekcyjnych realizowanych z art. 42 Ustawy Karty Nauczyciela oraz projektów wyrównujących szanse edukacyjne uczniów, zdiagnozowania potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego, korygowania poszczególnych planów przygotowania do sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych (plany dydaktyczne i organizacyjne; wprowadzenia większej ilości ćwiczeń doskonalących niektóre umiejętności uczniów oraz ułatwiających pogłębianie i utrwalanie wiedzy),

16 SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
wprowadzenia, do planu wynikowego/rozkładu materiału zajęć z wychowawcą, tematów poświęconych znaczeniu aktywności uczniów w społeczności szkolnej, środowisku lokalnym oraz w życiu politycznym i społecznym kraju, zorganizowania dla uczniów i rodziców akcji propagującej zajęcia pozalekcyjne, podejmowania działań inicjowanych przez uczniów oraz promowania ich pasji i talentów na szczeblu szkolnym i miejskim,

17 SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
przeanalizowania i zmodyfikowania koncepcji pracy szkoły zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców, opracowania i wdrożenia procedury monitorowania realizacji podstawy programowej, wzmocnienia idei nauczania przez doświadczanie i organizowanie różnorodnych form realizacji podstawy programowej, w tym lekcje poza szkołą, weryfikacji doboru metod najwłaściwszych dla grup i indywidualnie dla uczniów, organizowania spotkań zespołu nauczycieli uczących w jednym oddziale po rozpoznaniu potrzeb i możliwości uczniów w celu ustalenia ich oczekiwań, preferowanego sposobu i form uczenia się oraz wymiany informacji i spostrzeżeń,

18 SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
doskonalenia współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku, podjęcia działań mających na celu zintegrowanie społeczności szkolnej z rodzicami (np. liczniejszy udział rodziców w uroczystościach szkolnych, zwiększanie częstotliwości rozmów indywidualnych z rodzicami, omawianie przestrzegania zasad koleżeństwa w klasach i szkole, przekazywanie informacji o udziale uczniów w zajęciach pozalekcyjnych), realizowania działań zwiększających szanse edukacyjne uczniów, promowania szkoły w środowisku lokalnym poprzez przekazywanie informacji o działaniach podejmowanych w szkole (m.in.: prasa lokalna, strona internetowa szkoły, spotkania z rodzicami),

19 SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
wspomagania rodziców w trudnych sytuacjach życiowych i materialnych, zachęcania ich do współpracy z instytucjami wspierającymi, wprowadzania programów profilaktycznych w obrębie klas, mających na celu wyeliminowanie niepożądanych zachowań i zwiększenie przynależności do grupy rówieśniczej, doskonalenia jawności, obiektywności i sprawiedliwości oceniania, udoskonalenia zasad organizacji i prowadzenia nadzoru wewnętrznego, wzmocnienia nadzoru pedagogicznego w zakresie stosowania aktywizujących metod pracy.

20 EWALUACJE WEWNĘTRZNE SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

21 LICZBA PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI WEWNĘTRZNYCH - 29
NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANO: WYMAGANIA Z OBSZARU ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ WYMAGANIE: WYCHOWANKOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, WYMAGANIE: RODZICE SĄ PARTNERAMI PLACÓWKI

22 SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Wypracowane wnioski wykorzystywane są do: doskonalenia organizacji, metod i form pracy zespołów zadaniowych w radzie pedagogicznej, dbania o przestrzeganie norm społecznych, poszerzenia oferty i uatrakcyjnienia szkoleń realizowanych w zakresie WDN, wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole poprzez większą liczbę nauczycieli dyżurujących w czasie przerw lekcyjnych,

23 SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
podjęcia działań w zakresie planowania rozwoju zawodowego wg potrzeb, aby zwiększyć ofertę edukacyjną placówki, podjęcia współpracy z rodzicami w zakresie pracy w zespołach i ze specjalistami, zaplanowania pracy nad poprawną oraz prawidłową relacją i komunikacją na linii nauczyciel – rodzic – uczeń.

24 EWALUACJE WEWNĘTRZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

25 LICZBA PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI WEWNĘTRZNYCH - 14
NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANO WYMAGANIA: OFERTA PLACÓWKI UMOŻLIWIA REALIZACJĘ ZADAŃ PLACÓWKI OSOBY KORZYSTAJĄCE Z OFERTY PLACÓWKI SĄ ZADOWOLONE Z DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI POTRZEBY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY PLACÓWKI SĄ REALIZOWANE

26 SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Rozważyć możliwość prowadzenia grupowych zajęć stymulujących rozwój dzieci pięcioletnich i sześcioletnich na terenie poradni. Rozważyć możliwość prowadzenia grupowych zajęć stymulujących rozwój dzieci pięcioletnich i sześcioletnich na terenie innych placówek. Powołać punkty konsultacyjne dla rodziców dzieci pięcioletnich i sześcioletnich w okresie luty-maj na terenie poradni w związku z obniżeniem wieku szkolnego.

27 SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Należy utrzymać wysoki poziom współpracy pomiędzy pracownikami pedagogicznymi (pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta SI) w obszarze planowania i realizowania działań diagnostyczno – terapeutycznych zgodnie z przyjętą koncepcją pracy poradni.

28 SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
W dalszym ciągu należy analizować i doskonalić świadczenie usług w aspekcie: A/ diagnostycznym (terminowość badań i wydawania opinii i orzeczeń, współpraca specjalistów przy opracowywania opinii i orzeczeń), B/ terapeutycznym (analizowanie wniosków o przyjęcie na terapię, kwalifikowanie dzieci na różne formy terapii, monitorowanie zapotrzebowania na zajęcia), C/ informacyjnym (informowanie szkół i placówek o ofercie poradni na kolejny rok szkolny), D/ dydaktycznym (organizowanie szkoleń, warsztatów w ramach WDN zgodnie z potrzebami pracowników merytorycznych).

29 EWALUACJE ZEWNĘTRZNE ROK SZKOLNY 2012/2013

30 Ewaluacje zewnętrzne - 48, w tym ewaluacje całościowe – 12
ewaluacje problemowe – 36 „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki”; „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki” oraz „Zarządzanie placówką”; „Procesy zachodzące w placówce” oraz „Funkcjonowanie placówki w środowisku”.

31 WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNYCH

32 PRZEDSZKOLA Działania podejmowane przez nauczycieli przedszkoli wdrażają wychowanków do samodzielności. W przedszkolach wzmacniane są pozytywne zachowania dzieci poprzez odpowiednie planowanie i realizację działań wychowawczych. Programy wychowania przedszkolnego uwzględniają zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej.

33 PRZEDSZKOLA Wszelkie działania edukacyjne nauczyciele planują wspólnie oraz monitorują cały proces wspierania rozwoju i edukacji dzieci. Współpraca nauczycieli w zespołach zadaniowych oraz działania dyrektorów przyczyniają się do rozwijania ich kreatywności oraz kształtowania poczucia współodpowiedzialności za pracę przedszkola. Działania podejmowane przez rady pedagogiczne służą wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci.

34 PRZEDSZKOLA Przedszkola prowadzą działania propagujące rolę wychowania przedszkolnego, współuczestniczą w życiu środowiska lokalnego, aktywnie korzystają z ofert instytucji samorządowych i kulturalnych. Rodzice są zaangażowani w życie przedszkoli, mają duży wpływ na decyzje podejmowane przez dyrektorów i nauczycieli. Wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są uwzględniane w planach pracy, a ich realizacja wpływa korzystnie na funkcjonowanie przedszkoli.

35 SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA, SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Analizy wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz prowadzonych diagnoz wewnętrznych służą formułowaniu wniosków i modyfikowaniu działań szkół w celu osiągnięcia oczekiwanego przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów. Jednak działania podejmowane przez nauczycieli, w części badanych szkół, w niewielkim stopniu przyczyniają się do wzrostu, uzyskiwanych przez uczniów, wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

36 SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA, SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Różnorodne przedsięwzięcia, ich sposób realizacji oraz włączanie młodzieży we współudział w tworzeniu wewnątrzszkolnych zasad daje szerokie możliwości uczniom do inicjowania i podejmowania działań w zakresie własnego rozwoju i rozwoju szkoły. W części badanych szkół, uczniowie mają poczucie, że inicjowane przez nich działania dotyczące ich własnego rozwoju i rozwoju szkoły, realizowane są w stopniu niezaspokajającym ich potrzeby.

37 SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA, SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Dbałość o bezpieczeństwo uczniów oraz prowadzenie działań o charakterze wychowawczym i profilaktycznym sprawia, że uczniowie czują się w szkołach bezpiecznie. Znają obowiązujące normy, lecz nie zawsze ich przestrzegają.

38 SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA, SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Koncepcja pracy szkół, działania ją realizujące, w tym wprowadzane zmiany w ofercie edukacyjnej uwzględniają potrzeby i zainteresowania uczniów oraz uwarunkowania zewnętrzne. Nauczyciele stosują różnorodne metody wspierania i motywowania uczniów. Podczas oceniania przekazują uczniom informację zwrotną o ich postępach w nauce. Informacja ta pomaga uczniom uczyć się i wzbudza w nich pozytywne odczucia.

39 SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA, SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Uczniowie angażują się w różnorodne przedsięwzięcia, co wpływa na kształtowanie ich postaw społecznych oraz wdraża do aktywnego spędzania czasu wolnego. Szkoły współpracują z osobami, instytucjami i organizacjami, korzystają z ich zasobów oraz podejmują z nimi szereg inicjatyw, co wpływa na rozwój uczniów i bardzo dobre postrzeganie szkół w lokalnej społeczności.

40 SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA, SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Nauczyciele współdziałają przy tworzeniu, organizacji i analizie procesów edukacyjnych. Rodzice uczestniczą w życiu szkół, angażują się w różnorodne działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. W niewielkim zakresie włączają się w podejmowanie decyzji dotyczących ich funkcjonowania.

41 SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA, SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektorów oraz realizacja wniosków z niego płynących przyczynia się do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkół. Nie zawsze mają one charakter prorozwojowy. Wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są w niewielkim stopniu wykorzystywane do planowania pracy szkół.

42 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
Systematycznie prowadzona ewaluacja wewnętrzna oraz ewaluacja prowadzona przez pracowników merytorycznych po zajęciach warsztatowych i szkoleniach służy pozyskiwaniu informacji o potrzebach klientów i atrakcyjności prowadzonych działań. Poradnie, uwzględniając potrzeby zgłaszane przez klientów oraz kwalifikacje pracowników merytorycznych, zmieniają swoją ofertę. Panująca w poradniach atmosfera, otwartość pracowników oraz szacunek do drugiego człowieka zapewniają klientom poczucie bezpieczeństwa.

43 POZIOM BARDZO WYSOKI [A]

44 UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI
WYMAGANIE: UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI II PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA ZO-K "PROFESOR" W PŁOCKU III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. DĄBROWSKIEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W PŁOCKU GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W PŁOCKU

45 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO
WYMAGANIE: UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W SIERPCU

46 PROCESY EDUKACYJNE MAJĄ CHARAKTER ZORGANIZOWANY
WYMAGANIE: PROCESY EDUKACYJNE MAJĄ CHARAKTER ZORGANIZOWANY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W SIERPCU

47 KSZTAŁTUJE SIĘ POSTAWY UCZNIÓW
WYMAGANIE: KSZTAŁTUJE SIĘ POSTAWY UCZNIÓW GIMNAZJUM PUBLICZNE IM. BISKUPA L. WETMAŃSKIEGO W SIERPCU

48 WYKORZYSTYWANE SĄ ZASOBY ŚRODOWISKA NA RZECZ WZAJEMNEGO ROZWOJU
WYMAGANIE: WYKORZYSTYWANE SĄ ZASOBY ŚRODOWISKA NA RZECZ WZAJEMNEGO ROZWOJU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. OBROŃCÓW WESTERPLATTE W GOSTYNINIE GIMNAZJUM PUBLICZNE IM. BISKUPA L. WETMAŃSKIEGO W SIERPCU GIMNAZJUM NR 1 IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W BIELSKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W SIERPCU TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-KUPIECKICH W PŁOCKU

49 WYKORZYSTYWANE SĄ INFORMACJE O LOSACH ABSOLWENTÓW
WYMAGANIE: WYKORZYSTYWANE SĄ INFORMACJE O LOSACH ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W GOSTYNINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W SIERPCU

50 WYMAGANIE: PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO/EDUKACJI PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MODRZEWIOWA W PŁOCKU GIMNAZJUM PUBLICZNE IM. BISKUPA L. WETMAŃSKIEGO W SIERPCU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W SIERPCU

51 SZKOŁA MA ODPOWIEDNIE WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE
WYMAGANIE: SZKOŁA MA ODPOWIEDNIE WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W SIERPCU

52 POZIOM NISKI [E]

53 WYMAGANIE: ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO, EGZAMINU MATURALNEGO I EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE - 1 SZKOŁA WYMAGANIE: UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI - 2 SZKOŁY WYMAGANIE: RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE - 1 SZKOŁA WYMAGANIE: SPRAWOWANY JEST WEWNĘTRZNY NADZÓR PEDAGOGICZNY - 2 SZKOŁY

54 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "EWALUACJE WEWNĘTRZNE ROK SZKOLNY 2012/13."

Podobne prezentacje


Reklamy Google