Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

K SZTAŁCENIE NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA W UNIWERSYTETACH PRZYRODNICZYCH NA PRZYKŁADZIE S ZKOŁY G ŁÓWNEJ G OSPODARSTWA W IEJSKIEGO W W ARSZAWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "K SZTAŁCENIE NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA W UNIWERSYTETACH PRZYRODNICZYCH NA PRZYKŁADZIE S ZKOŁY G ŁÓWNEJ G OSPODARSTWA W IEJSKIEGO W W ARSZAWIE."— Zapis prezentacji:

1 K SZTAŁCENIE NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA W UNIWERSYTETACH PRZYRODNICZYCH NA PRZYKŁADZIE S ZKOŁY G ŁÓWNEJ G OSPODARSTWA W IEJSKIEGO W W ARSZAWIE K ONFERENCJA DYDAKTYCZNA G OSPODARKA P RZESTRZENNA D OŚWIADCZENIA I WYZWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA P OZNAŃ 17-18.03.2013 R. Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

2 Historia: 1998Gospodarka Przestrzenna w SGGW jednostopniowe studia stacjonarne 20004-letnie zaoczne studia inżynierskie 2003w uczelni wprowadzono studia dwustopniowe Od początku gospodarka przestrzenna była prowadzona jako kierunek międzywydziałowy w ramach Międzywydziałowego Studium Gospodarki Przestrzennej (MSGP) K ONFERENCJA DYDAKTYCZNA G OSPODARKA P RZESTRZENNA D OŚWIADCZENIA I WYZWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA P OZNAŃ 17-18.03.2013 R. Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

3 Kierownik Studium Rada Studium: nauczyciele akademiccy z Wydziałów Leśnego Inżynierii i Kształtowania Środowiska Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Nauk Ekonomicznych Rolnictwa i Biologii z dorobkiem naukowym w zakresie: planowania przestrzennego i szeroko rozumianego kształtowania środowiska K ONFERENCJA DYDAKTYCZNA G OSPODARKA P RZESTRZENNA D OŚWIADCZENIA I WYZWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA P OZNAŃ 17-18.03.2013 R. Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

4 2012Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Leśnym jako kierunek międzywydziałowy – porozumienie Wydziałów: Leśnego, Budownictwa iInżynierii Środowiska, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Nauk Ekonomicznych zobowiązanie do oddelegowania pracowników do prowadzenia: - zajęć dydaktycznych - prac dyplomowych - prac badawczych związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną - oraz do minimum kadrowego Prodziekan Rada Programowa organ doradczy Dziekana K ONFERENCJA DYDAKTYCZNA G OSPODARKA P RZESTRZENNA D OŚWIADCZENIA I WYZWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA P OZNAŃ 17-18.03.2013 R. Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

5 2012Krajowe Ramy Kwalifikacji GP – kierunek międzyobszarowy obejmuje wybrane elementy z obszarów kształcenia w zakresie nauk: - społecznych - technicznych - przyrodniczych lub rolniczych, leśnych i weterynaryjnych K ONFERENCJA DYDAKTYCZNA G OSPODARKA P RZESTRZENNA D OŚWIADCZENIA I WYZWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA P OZNAŃ 17-18.03.2013 R. Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

6 Z uwagi na misję SGGW kierunek gospodarka przestrzenna ma profil ogólnoakademicki; powiązany z dyscyplinami: - dziedzina nauki ekonomiczne: ekonomia, nauki o zarządzaniu; - dziedzina nauki techniczne: architektura i urbanistyka, budownictwo, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska; - dziedzina nauki rolnicze: ochrona i kształtowanie środowiska; - dziedzina nauki leśne: leśnictwo. K ONFERENCJA DYDAKTYCZNA G OSPODARKA P RZESTRZENNA D OŚWIADCZENIA I WYZWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA P OZNAŃ 17-18.03.2013 R. Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

7 Profil kształcenia, program oraz koncepcja kształcenia są zgodne z misją Uczelni, której nadrzędnym celem jest: służenie rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i szeroko rozumianego środowiska naturalnego. Uczelnia stawia sobie za cel: prowadzenie na najwyższym poziomie badań naukowych i kształcenia oraz działalności wdrożeniowej. K ONFERENCJA DYDAKTYCZNA G OSPODARKA P RZESTRZENNA D OŚWIADCZENIA I WYZWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA P OZNAŃ 17-18.03.2013 R. Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

8 Kierunek wpisuje się w problematykę gospodarowania przestrzenią, rozwoju ekonomicznego i społecznego na terenach zurbanizowanych i niezurbanizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Strategia kierunku koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z procesem nauczania - utrzymanie i podnoszenie jakości kształcenia w powiązaniu z wymaganiami rynku pracy. Ważnym celem jest również umiędzynarodowienie procesu edukacji. K ONFERENCJA DYDAKTYCZNA G OSPODARKA P RZESTRZENNA D OŚWIADCZENIA I WYZWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA P OZNAŃ 17-18.03.2013 R. Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

9 Do opisu programu wykorzystano prawie wszystkie efekty kształcenia występujące w opisie efektów kształcenia dla obszarów kształcenia w zakresie nauk: - społecznych, - technicznych - oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Pominięto z obszaru nauk społecznych jeden deskryptor opisujący efekty wiedzy, przy czym jego intencje zawarto w opisie efektów kierunkowych K ONFERENCJA DYDAKTYCZNA G OSPODARKA P RZESTRZENNA D OŚWIADCZENIA I WYZWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA P OZNAŃ 17-18.03.2013 R. Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

10 Zgodność efektów kształcenia dla kierunku z deskryptorami obszarowymi K ONFERENCJA DYDAKTYCZNA G OSPODARKA P RZESTRZENNA D OŚWIADCZENIA I WYZWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA P OZNAŃ 17-18.03.2013 R. Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie KryteriumGP Obszar kształcenia – zakres nauk STRI W1510/1111/119/95/5 U1711/1116/1610/108/8 KS97/7 8/82/2 Razem4128/2934/3427/2715/15

11 K ONFERENCJA DYDAKTYCZNA G OSPODARKA P RZESTRZENNA D OŚWIADCZENIA I WYZWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA P OZNAŃ 17-18.03.2013 R. Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie Program nauczania Rodzaj studiówI stopniaII stopnia Liczba godz. zajęć26701000 w tym: wykłady1145360 ćwicz. kameralne1215540 ćwicz. terenowe310100 ECTS ogółem21090 Przedmioty do wyboru 64 ECTS (30,5%) 41 ECTS (45,6%)

12 Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS na studiach I stopnia wynosi: - obszar nauk społecznych- 24,4% - obszar nauk technicznych- 34,8% - obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych- 40,8% K ONFERENCJA DYDAKTYCZNA G OSPODARKA P RZESTRZENNA D OŚWIADCZENIA I WYZWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA P OZNAŃ 17-18.03.2013 R. Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

13 Aby zostać studentem GP - rozszerzona matura z geografii i matematyki - co najmniej na 65-70%. W ostatnich pięciu latach przyjmowano kandydatów, którzy uzyskali łączną liczbę punktów 135-138. Problemem MATEMATYKA: w latach 2002-2005 nie zaliczało ok. 3% populacji (1-2 studentów), ostatnio odsetek ten wzrósł znacząco: 2009/10 – 7,6%; 2010/11 – 12,9%, 2011/12 – 15,6%, 2012/13 - 34,9%. Czyżby obniżono wymagania na egzaminie maturalnym z tego przedmiotu? K ONFERENCJA DYDAKTYCZNA G OSPODARKA P RZESTRZENNA D OŚWIADCZENIA I WYZWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA P OZNAŃ 17-18.03.2013 R. Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

14 Problem - rekrutacja na studia II stopnia. Dotychczas absolwenci studiów I stopnia kierunku gospodarka przestrzenna oraz z kierunków pokrewnych: architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, budownictwo, geodezja i kartografia, leśnictwo z tytułem zawodowym inżyniera. Kandydatom z kierunków pokrewnych wyznaczano różnice programowe z programu studiów I stopnia. JUTRO -??? Co z Procesem BOLOŃSKIM? K ONFERENCJA DYDAKTYCZNA G OSPODARKA P RZESTRZENNA D OŚWIADCZENIA I WYZWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA P OZNAŃ 17-18.03.2013 R. Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

15 Praktyka zawodowa (tylko I stopień) - w JST (Urząd Miasta i/lub Gminy) - wymiar- 4 tygodni (160 godz.) Studenci - poznają m.in.: statut gminy/miasta, organizację urzędu, pracę jednostek organizacyjnych urzędu - biorą udział w posiedzeniu minimum jednej z komisji rady oraz w miarę możliwości w sesji rady gminy/miasta Praktyka dyplomowa – ok. 2 tyg. (80 godz.) na I i II stopniu K ONFERENCJA DYDAKTYCZNA G OSPODARKA P RZESTRZENNA D OŚWIADCZENIA I WYZWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA P OZNAŃ 17-18.03.2013 R. Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

16 Ćwiczenia terenowe - problematyka związana z gospodarowaniem przestrzenią: - geodezja i kartografia - leśnictwo w GP - ochrona przyrody - rewitalizacja terenów zurbanizowanych - ekologiczne podstawy planowania przestrzennego - ocena i wycena zasobów przyrodniczych K ONFERENCJA DYDAKTYCZNA G OSPODARKA P RZESTRZENNA D OŚWIADCZENIA I WYZWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA P OZNAŃ 17-18.03.2013 R. Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

17 Metody dydaktyczne - indywidualne i/lub zespołowe projekty, - obserwacje, pomiary i eksperymenty w terenie, - modelowanie i badanie przebiegu procesów w laboratorium komputerowym wyposażonym w specjalistyczne oprogramowanie, - opracowanie prezentacji, przedstawienie jej na forum grupy oraz dyskusja, - organizacja i uczestnictwo w warsztatach czy konferencjach związanych GP. K ONFERENCJA DYDAKTYCZNA G OSPODARKA P RZESTRZENNA D OŚWIADCZENIA I WYZWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA P OZNAŃ 17-18.03.2013 R. Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

18 Studenci uczestniczą w wymianie zagranicznej w ramach programu Socrates/Erasmus. W latach 2008-2012 wyjechało prawie 20 studentów gospodarki przestrzennej: Gent (Belgia), Cantabria i Lleida (Hiszpania), Wageningen (Holandia), Lisboa (Portugalia), Praga (Czechy), Petersburg (Rosja), Ankara (Turcja). I stopień – 5, 6 sem. (planowanie przestrzenne) II stopień – 2 i 3 sem. K ONFERENCJA DYDAKTYCZNA G OSPODARKA P RZESTRZENNA D OŚWIADCZENIA I WYZWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA P OZNAŃ 17-18.03.2013 R. Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

19 Proces dyplomowania: - wybór promotora i tematu: I st. – 5 sem., II st. - 1 sem. - seminaria dyplomowe: I st. – 6, 7 sem., II st. – 2, 3 sem. - 3 grupy seminaryjne/specjalizacje: planowanie przestrzenne, zarządzanie przestrzenią, zarządzanie przestrzenią, - Student składa pracę dyplomową w wersji papierowej i cyfrowej (CD) oraz wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, - Sprawdzenie pracy w systemie Plagiat.pl - Recenzje: Promotor, Recenzent z innej grupy seminaryjnej K ONFERENCJA DYDAKTYCZNA G OSPODARKA P RZESTRZENNA D OŚWIADCZENIA I WYZWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA P OZNAŃ 17-18.03.2013 R. Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

20 Przebieg egzaminu Komisja: Przewodniczący (Dziekan), Promotor i/lub Recenzent, Przewodniczący potwierdza spełnienie kryteriów formalnych, Dyplomant losuje dwa pytania (1 z przedmiotów kierunkowych, 2 ze specjalizacyjnych) następnie prezentuje pracę dyplomową (cel i zakres, wyniki badań, wnioski ) i odpowiada na pytania związane z pracą ora udziela odpowiedzi na wylosowane pytania Problem: PRACA DYPLOMOWA, EGZAMIN INŻYNIERSKI K ONFERENCJA DYDAKTYCZNA G OSPODARKA P RZESTRZENNA D OŚWIADCZENIA I WYZWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA P OZNAŃ 17-18.03.2013 R. Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

21 Absolwenci pozytywnie oceniają studia na kierunku gospodarka przestrzenna. W pięciostopniowej skali ocen (gdzie 5 oznaczała wysoki poziom, 1 – niski) satysfakcja z ukończonych studiów - 4,00; przydatność programu studiów – 3,62 zaś przydatność treści programowych przedmiotów kierunkowych – 3,69. K ONFERENCJA DYDAKTYCZNA G OSPODARKA P RZESTRZENNA D OŚWIADCZENIA I WYZWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA P OZNAŃ 17-18.03.2013 R. Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

22 Program kształcenia jest również oceniany przez interesariuszy zewnętrznych. Gmina Lesznowola – warsztaty terenowe, projekt zagospodarowania przestrzennego uzyskał bardzo wysoką ocenę pracowników gminy Gmina Mrozy – warsztaty i konferencja KULTURA PRZESTRZENI Gmina Bemowo – Konkurs Miasto w Twoich rękach- 18 zespołów, studenci MSGP I nagroda oraz wyróżnienie K ONFERENCJA DYDAKTYCZNA G OSPODARKA P RZESTRZENNA D OŚWIADCZENIA I WYZWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA P OZNAŃ 17-18.03.2013 R. Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

23 Kariery zawodowe absolwentów SGGW są monitorowane są na rynku pracy. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt badawczy pt. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenia liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy (GOW) Celem projektu - optymalizacja zarządzania zasobami SGGW w celu podnoszenia jakości kształcenia zgodnie z wymogami GOW, szczególnie w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, i szeroko rozumianego środowiska naturalnego K ONFERENCJA DYDAKTYCZNA G OSPODARKA P RZESTRZENNA D OŚWIADCZENIA I WYZWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA P OZNAŃ 17-18.03.2013 R. Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

24 KRK – utrudnią studentom zmianę Uczelni oraz kierunku studiowania, - mogą wystąpić problemy z wymianą międzynarodową już dzisiaj są trudności z dobraniem przedmiotów, a jak dobrać efekty kształcenia? K ONFERENCJA DYDAKTYCZNA G OSPODARKA P RZESTRZENNA D OŚWIADCZENIA I WYZWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA P OZNAŃ 17-18.03.2013 R. Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

25 Dziękuję Państwu za uwagę K ONFERENCJA DYDAKTYCZNA G OSPODARKA P RZESTRZENNA D OŚWIADCZENIA I WYZWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA P OZNAŃ 17-18.03.2013 R. Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie


Pobierz ppt "K SZTAŁCENIE NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA W UNIWERSYTETACH PRZYRODNICZYCH NA PRZYKŁADZIE S ZKOŁY G ŁÓWNEJ G OSPODARSTWA W IEJSKIEGO W W ARSZAWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google