Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna w uniwersytetach przyrodniczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna w uniwersytetach przyrodniczych."— Zapis prezentacji:

1 Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna w uniwersytetach przyrodniczych na przykładzie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Konferencja dydaktyczna Gospodarka Przestrzenna Doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia Poznań r.

2 Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Historia: Gospodarka Przestrzenna w SGGW jednostopniowe studia stacjonarne letnie zaoczne studia inżynierskie w uczelni wprowadzono studia dwustopniowe Od początku gospodarka przestrzenna była prowadzona jako kierunek międzywydziałowy w ramach Międzywydziałowego Studium Gospodarki Przestrzennej (MSGP) Konferencja dydaktyczna Gospodarka Przestrzenna Doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia Poznań r.

3 Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Kierownik Studium Rada Studium: nauczyciele akademiccy z Wydziałów Leśnego Inżynierii i Kształtowania Środowiska Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Nauk Ekonomicznych Rolnictwa i Biologii z dorobkiem naukowym w zakresie: planowania przestrzennego i szeroko rozumianego kształtowania środowiska Konferencja dydaktyczna Gospodarka Przestrzenna Doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia Poznań r.

4 Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie
2012 Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Leśnym jako kierunek międzywydziałowy – porozumienie Wydziałów: Leśnego, Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Nauk Ekonomicznych zobowiązanie do oddelegowania pracowników do prowadzenia: - zajęć dydaktycznych - prac dyplomowych - prac badawczych związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną - oraz do minimum kadrowego Prodziekan Rada Programowa organ doradczy Dziekana Konferencja dydaktyczna Gospodarka Przestrzenna Doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia Poznań r.

5 Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie
2012 Krajowe Ramy Kwalifikacji GP – kierunek międzyobszarowy obejmuje wybrane elementy z obszarów kształcenia w zakresie nauk: - społecznych - technicznych - przyrodniczych lub rolniczych, leśnych i weterynaryjnych Konferencja dydaktyczna Gospodarka Przestrzenna Doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia Poznań r.

6 Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Z uwagi na misję SGGW kierunek gospodarka przestrzenna ma profil ogólnoakademicki; powiązany z dyscyplinami: - dziedzina nauki ekonomiczne: ekonomia, nauki o zarządzaniu; - dziedzina nauki techniczne: architektura i urbanistyka, budownictwo, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska; - dziedzina nauki rolnicze: ochrona i kształtowanie środowiska; - dziedzina nauki leśne: leśnictwo. Konferencja dydaktyczna Gospodarka Przestrzenna Doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia Poznań r.

7 Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Profil kształcenia, program oraz koncepcja kształcenia są zgodne z misją Uczelni, której nadrzędnym celem jest: „służenie rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i szeroko rozumianego środowiska naturalnego”. Uczelnia stawia sobie za cel: „prowadzenie na najwyższym poziomie badań naukowych i kształcenia oraz działalności wdrożeniowej”. Konferencja dydaktyczna Gospodarka Przestrzenna Doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia Poznań r.

8 Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Kierunek wpisuje się w problematykę gospodarowania przestrzenią, rozwoju ekonomicznego i społecznego na terenach zurbanizowanych i niezurbanizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Strategia kierunku koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z procesem nauczania - utrzymanie i podnoszenie jakości kształcenia w powiązaniu z wymaganiami rynku pracy. Ważnym celem jest również umiędzynarodowienie procesu edukacji. Konferencja dydaktyczna Gospodarka Przestrzenna Doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia Poznań r.

9 Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Do opisu programu wykorzystano prawie wszystkie efekty kształcenia występujące w opisie efektów kształcenia dla obszarów kształcenia w zakresie nauk: - społecznych, - technicznych - oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Pominięto z obszaru nauk społecznych jeden deskryptor opisujący efekty „wiedzy”, przy czym jego intencje zawarto w opisie efektów kierunkowych Konferencja dydaktyczna Gospodarka Przestrzenna Doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia Poznań r.

10 Zgodność efektów kształcenia dla kierunku z deskryptorami obszarowymi
Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie Zgodność efektów kształcenia dla kierunku z deskryptorami obszarowymi Kryterium GP Obszar kształcenia – zakres nauk S T R I W 15 10/11 11/11 9/9 5/5 U 17 16/16 10/10 8/8 KS 9 7/7 2/2 Razem 41 28/29 34/34 27/27 15/15 Konferencja dydaktyczna Gospodarka Przestrzenna Doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia Poznań r.

11 Program nauczania Rodzaj studiów I stopnia II stopnia
Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie Program nauczania Rodzaj studiów I stopnia II stopnia Liczba godz. zajęć 2670 1000 w tym: wykłady 1145 360 ćwicz. kameralne 1215 540 ćwicz. terenowe 310 100 ECTS ogółem 210 90 Przedmioty do wyboru 64 ECTS (30,5%) 41 ECTS (45,6%) Konferencja dydaktyczna Gospodarka Przestrzenna Doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia Poznań r.

12 Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS na studiach I stopnia wynosi: - obszar nauk społecznych - 24,4% - obszar nauk technicznych - 34,8% - obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych ,8% Konferencja dydaktyczna Gospodarka Przestrzenna Doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia Poznań r.

13 Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Aby zostać studentem GP - rozszerzona matura z geografii i matematyki - co najmniej na 65-70%. W ostatnich pięciu latach przyjmowano kandydatów, którzy uzyskali łączną liczbę punktów Problemem MATEMATYKA: w latach nie zaliczało ok. 3% populacji (1-2 studentów), ostatnio odsetek ten wzrósł znacząco: 2009/10 – 7,6%; 2010/11 – 12,9%, 2011/12 – 15,6%, 2012/ ,9%. Czyżby obniżono wymagania na egzaminie maturalnym z tego przedmiotu? Konferencja dydaktyczna Gospodarka Przestrzenna Doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia Poznań r.

14 Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Problem - rekrutacja na studia II stopnia. Dotychczas absolwenci studiów I stopnia kierunku gospodarka przestrzenna oraz z kierunków pokrewnych: architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, budownictwo, geodezja i kartografia , leśnictwo z tytułem zawodowym inżyniera. Kandydatom z kierunków pokrewnych wyznaczano różnice programowe z programu studiów I stopnia. JUTRO -??? Co z Procesem BOLOŃSKIM? Konferencja dydaktyczna Gospodarka Przestrzenna Doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia Poznań r.

15 Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Praktyka zawodowa (tylko I stopień) - w JST (Urząd Miasta i/lub Gminy) - wymiar - 4 tygodni (160 godz.) Studenci - poznają m.in.: statut gminy/miasta, organizację urzędu, pracę jednostek organizacyjnych urzędu - biorą udział w posiedzeniu minimum jednej z komisji rady oraz w miarę możliwości w sesji rady gminy/miasta Praktyka dyplomowa – ok. 2 tyg. (80 godz.) na I i II stopniu Konferencja dydaktyczna Gospodarka Przestrzenna Doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia Poznań r.

16 Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Ćwiczenia terenowe - problematyka związana z gospodarowaniem przestrzenią: - geodezja i kartografia - leśnictwo w GP - ochrona przyrody - rewitalizacja terenów zurbanizowanych - ekologiczne podstawy planowania przestrzennego - ocena i wycena zasobów przyrodniczych Konferencja dydaktyczna Gospodarka Przestrzenna Doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia Poznań r.

17 Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Metody dydaktyczne - indywidualne i/lub zespołowe projekty, - obserwacje, pomiary i eksperymenty w terenie, - modelowanie i badanie przebiegu procesów w laboratorium komputerowym wyposażonym w specjalistyczne oprogramowanie, - opracowanie prezentacji, przedstawienie jej na forum grupy oraz dyskusja, - organizacja i uczestnictwo w warsztatach czy konferencjach związanych GP. Konferencja dydaktyczna Gospodarka Przestrzenna Doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia Poznań r.

18 Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Studenci uczestniczą w wymianie zagranicznej w ramach programu Socrates/Erasmus. W latach wyjechało prawie 20 studentów gospodarki przestrzennej: Gent (Belgia), Cantabria i Lleida (Hiszpania), Wageningen (Holandia), Lisboa (Portugalia), Praga (Czechy), Petersburg (Rosja), Ankara (Turcja). I stopień – 5, 6 sem. (planowanie przestrzenne) II stopień – 2 i 3 sem. Konferencja dydaktyczna Gospodarka Przestrzenna Doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia Poznań r.

19 Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Proces dyplomowania: - wybór promotora i tematu: I st. – 5 sem., II st. - 1 sem. - seminaria dyplomowe: I st. – 6, 7 sem., II st. – 2, 3 sem. - 3 grupy seminaryjne/specjalizacje: planowanie przestrzenne, zarządzanie przestrzenią, zarządzanie przestrzenią, - Student składa pracę dyplomową w wersji papierowej i cyfrowej (CD) oraz wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, - Sprawdzenie pracy w systemie Plagiat.pl - Recenzje: Promotor, Recenzent z innej grupy seminaryjnej Konferencja dydaktyczna Gospodarka Przestrzenna Doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia Poznań r.

20 Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Przebieg egzaminu Komisja: Przewodniczący (Dziekan), Promotor i/lub Recenzent, Przewodniczący potwierdza spełnienie kryteriów formalnych, Dyplomant losuje dwa pytania (1 z przedmiotów kierunkowych, 2 ze specjalizacyjnych) następnie prezentuje pracę dyplomową (cel i zakres, wyniki badań, wnioski ) i odpowiada na pytania związane z pracą ora udziela odpowiedzi na wylosowane pytania Problem: PRACA DYPLOMOWA, EGZAMIN INŻYNIERSKI Konferencja dydaktyczna Gospodarka Przestrzenna Doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia Poznań r.

21 Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Absolwenci pozytywnie oceniają studia na kierunku gospodarka przestrzenna. W pięciostopniowej skali ocen (gdzie 5 oznaczała wysoki poziom, 1 – niski) satysfakcja z ukończonych studiów - 4,00; przydatność programu studiów – 3,62 zaś przydatność treści programowych przedmiotów kierunkowych – 3,69. Konferencja dydaktyczna Gospodarka Przestrzenna Doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia Poznań r.

22 Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Program kształcenia jest również oceniany przez interesariuszy zewnętrznych. Gmina Lesznowola – warsztaty terenowe, projekt zagospodarowania przestrzennego uzyskał bardzo wysoką ocenę pracowników gminy Gmina Mrozy – warsztaty i konferencja KULTURA PRZESTRZENI Gmina Bemowo – Konkurs „Miasto w Twoich rękach”- 18 zespołów, studenci MSGP I nagroda oraz wyróżnienie Konferencja dydaktyczna Gospodarka Przestrzenna Doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia Poznań r.

23 Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Kariery zawodowe absolwentów SGGW są monitorowane są na rynku pracy. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt badawczy pt. „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenia liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy (GOW)” Celem projektu - optymalizacja zarządzania zasobami SGGW w celu podnoszenia jakości kształcenia zgodnie z wymogami GOW, szczególnie w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, i szeroko rozumianego środowiska naturalnego Konferencja dydaktyczna Gospodarka Przestrzenna Doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia Poznań r.

24 Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie
KRK – utrudnią studentom zmianę Uczelni oraz kierunku studiowania, - mogą wystąpić problemy z wymianą międzynarodową już dzisiaj są trudności z dobraniem przedmiotów, a jak dobrać efekty kształcenia? Konferencja dydaktyczna Gospodarka Przestrzenna Doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia Poznań r.

25 Dziękuję Państwu za uwagę
Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie Dziękuję Państwu za uwagę Konferencja dydaktyczna Gospodarka Przestrzenna Doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia Poznań r.


Pobierz ppt "Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna w uniwersytetach przyrodniczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google