Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna w uniwersytetach ekonomicznych na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. dr hab. Tadeusz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna w uniwersytetach ekonomicznych na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. dr hab. Tadeusz."— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna w uniwersytetach ekonomicznych na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz dr Bernadetta Zawilińska Katedra Gospodarki Regionalnej UEK

2 Kogo kształcimy na kierunku gospodarka przestrzenna
Trzon wspólnych (uniwersalnych) efektów kształcenia Efekty kierunkowe nauk ekonomicznych w zakresie: Ekonomia; Zarządzanie; Finanse Efekty kierunkowe Nauk o Ziemi w zakresie: Geografia Efekty kierunkowe nauk rolniczych w zakresie: Inżynierii Rolniczej; Kształtowania Środowiska Efekty kierunkowe nauk technicznych w zakresie Architektura i Urbanistyka; Budownictwo; Geodezja i Kartografia; Inżynieria Środowiska; Transport

3 Kogo kształcimy na kierunku gospodarka przestrzenna
Efekty kierunkowe nauk rolniczych w zakresie: Inżynierii Rolniczej; Kształtowania Środowiska Efekty kierunkowe nauk ekonomicznych w zakresie: Ekonomia; Zarządzanie; Finanse Efekty kierunkowe Nauk o Ziemi w zakresie: Geografia Efekty kierunkowe nauk technicznych w zakresie Architektura i Urbanistyka; Budownictwo; Geodezja i Kartografia; Inżynieria Środowiska; Transport

4

5 Ważne efekty kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych na kierunku Gospodarka Przestrzenna
Wiedza Bardziej rozbudowana teoria ekonomii (główna baza realizacji potrzeby uczenia się przez całe życie) Polityka rozwoju (przestrzenna, regionalna, ekonomiczna, spójności, strukturalna) – jej cele i instrumenty Bardziej rozbudowane podstawy zarządzania, zarówno w biznesie, jak i zarządzanie publiczne Bardziej rozbudowane podstawy finansów, z wyraźnym ukierunkowaniem na finanse publiczne i analizy finansowe

6 Ważne efekty kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych na kierunku Gospodarka Przestrzenna
Umiejętności Potrafi przygotowywać kompleksowe prognozy skutków ekonomicznych planów przestrzennych Potrafi przeprowadzać wyceny podstawowych elementów majątku trwałego Potrafi organizować i nadzorować wycenę zmian w wartościach nieruchomości (m.in. dla potrzeb renty planistycznej i adiacenckiej) Jest przygotowany do sporządzania analiz ekonomicznych zagospodarowania terenu Jest w stanie przeprowadzać rachunek nakładów na inwestycje celu publicznego Posiada umiejętności do zorganizowania i nadzorowania interdyscyplinarnego zespołu realizującego zadania gospodarki przestrzennej, w tym planowania przestrzennego

7 Studia licencjackie: Studia inżynierskie: Studia magisterskie:
struktura obszarowa efektów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (wg metodologii Kraśniewskiego) Studia licencjackie: Nauki społeczne 50% Nauki przyrodnicze 30% Nauki techniczne 20% Studia inżynierskie: Nauki społeczne 39% Nauki przyrodnicze 24% Nauki techniczne 26% Kompetencje inżynierskie 11% Studia magisterskie: Nauki społeczne 56% Nauki przyrodnicze 25% Nauki techniczne 19%

8 Plany studiów i programy kształcenia
Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie i Poznaniu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego Liczba godzin według poziomów i form studiów Studia Liczba godzin najniższa najwyższa Stacjonarne I stopień (licencjat) 1804 2205 Niestacjonarne I stopień (licencjat) 1080 2200 Stacjonarne I stopień (inż.) 2170 Niestacjonarne I stopień (inż.) Stacjonarne II stopień 855 1200 Niestacjonarne II stopień 513 990

9 Plany studiów i programy kształcenia
Przedmioty o treściach podstawowych: matematyka, statystyka, filozofia, socjologia i komunikacja społeczna, etyka, psychologia, prawo, nauki o polityce, historia urbanistyki, ekonomia, finanse, rachunkowość, zarządzanie, marketing, geografia ekon., historię gospodarcza, demografia

10 Plany studiów i programy kształcenia
W ramach przedmiotów treści podstawowych na studiach licencjackich stacjonarnych przedmioty o profilu społecznym stanowią 50-80% ogółu godzin (w tym 50–88% stanowią przedmioty ekonomiczne)

11 Plany studiów i programy kształcenia
W ramach przedmiotów treści kierunkowych na studiach licencjackich stacjonarnych 40 – 62% ogółu godzin stanowią przedmioty o profilu społeczno- ekonomicznym

12 Plany studiów i programy kształcenia
W ramach przedmiotów specjalnościowych 74 – 100% ogółu godzin stanowią przedmioty o treściach społeczno-ekonomicznych

13 Plany studiów i programy kształcenia – studia stacjonarne II stopnia
Bardzo silna dominacja treści społecznych (58-99%), w tym głównie ekonomicznych

14 Zajęcia terenowe - interdyscyplinarne podejście, spotkanie z praktyką

15 Badanie losów absolwentów oraz opinii pracodawców
Czy przy kształtowaniu (korygowaniu) koncepcji kształcenia uczestniczyli wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze? Czy efekty kształcenia były korygowane i dostosowywane do oczekiwań rynku pracy? Czy zbierano opinie pracodawców zatrudniających absolwentów Uczelni? Czy uwzględniono opinie pracodawców zatrudniających absolwentów Uczelni w ewentualnym korygowaniu efektów kształcenia? Czy Rada Wydziału analizowała wnioski z badań losów absolwentów analizowanego kierunku? Czy wykorzystano wnioski z badań losów absolwentów analizowanego kierunku?

16 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna w uniwersytetach ekonomicznych na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. dr hab. Tadeusz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google