Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt opracowany przez Lucyn ę Łuczak we współpracy z: Małgorzat ą Zych El ż biet ą Wawrzyniak Joann ą Stachowiak Bogumił ą Gudzowsk ą NOWY SPOSÓB WYSTAWIANIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt opracowany przez Lucyn ę Łuczak we współpracy z: Małgorzat ą Zych El ż biet ą Wawrzyniak Joann ą Stachowiak Bogumił ą Gudzowsk ą NOWY SPOSÓB WYSTAWIANIA."— Zapis prezentacji:

1 Projekt opracowany przez Lucyn ę Łuczak we współpracy z: Małgorzat ą Zych El ż biet ą Wawrzyniak Joann ą Stachowiak Bogumił ą Gudzowsk ą NOWY SPOSÓB WYSTAWIANIA OCENY Z ZACHOWANIA

2 Przyjmuje się następującą skalę ocen z zachowania: wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne

3 Składowymi oceny z zachowania są następujące elementy: Frekwencja 30% Ocena nauczycieli (wszystkich) 30% Ocena wychowawcy 30% Ocena klasy 5% Samoocena ucznia 5% Za frekwencj ę przyznawane s ą oceny od 1 do 6. Ucze ń ocenia si ę sam w skali 1 do 6. Wychowawca równie ż ocenia ucznia w skali od 1 do 6. Tam, gdzie ocen ę wystawia kilka osób, brana jest pod uwag ę ś rednia arytmetyczna przyznanych stopni (skala 1 do 6).

4 Do oceny frekwencji posługujemy się następującym kryterium: 6 100% frekwencja lub wszystkie nieobecno ś ci usprawiedliwione, do 3 spó ź nie ń w semestrze 5 do 5 godzin nieusprawiedliwionych i / lub do 5 spó ź nie ń w semestrze 4 od 6 do 15 godzin nieusprawiedliwionych i / lub od 6 do 10 spó ź nie ń w semestrze 3 od 16 do 30 godzin nieusprawiedliwionych, powy ż ej 11 spó ź nie ń w semestrze 2 od 31 do 50 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze 1 od 51 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze

5 Nauczyciele szkoły oceniają każdego ucznia w skali od 1 do 6. Oceny wpisują na arkuszu przygotowanym dla każdej klasy. Uwzględniają w swej ocenie: Zachowanie na lekcji, przerwie, w ś wietlicy Aktywno ść pozalekcyjna Wywi ą zywanie si ę ze zobowi ą za ń Udział i osi ą gni ę cia w konkursach i zawodach Pomoc w organizacji imprez szkolnych Praca na rzecz szkoły Pełnienie funkcji w szkole Aktywno ść podczas realizacji projektu Stosunek do cudzej własno ś ci i mienia szkolnego Stosunek do innych osób Nieuleganie uzale ż nieniom Zachowanie poza szkoł ą Przestrzeganie regulaminu szkolnego

6 L. p Imię i nazwisko Ucznia Bogumiła Gudzowska Małgorzata Zych Joanna Stachowiak Marzena Rudzińska Małgorzata Sabik Wojciech Juncewicz Elżbieta Wawrzyniak Angelika Szczepańska Emilia Potaszyńska Lucyna Łuczak Leszek Potas Margareta Przysmak Piotr Karalus Katarzyna Piotrowska Irena Pawlak Beata Krzywiecka Edward Hryniewicz Dariusz Silczak Tomasz Wawrzyniak Elżbieta Michalska Bogusława Rogóż Mirosław Zych Jolanta Michajluk Joanna Tymofiejew Paweł Gudzowski Beata Korecka Średnia ocen 1A 543211245144442456444343233,38 2B 223514556123334445524444243,50 3C 444444564544444444555555254,35 4D 3 3,00 5E 5 5,00 6F 4 6 3 2 3,75 7G 61234 123456 3,36 8H 1 1,00 9I 1 1,00 10J 1 1,00 Fragment przykładowego arkusza z ocenami nauczycieli

7 Wychowawca klasy w swej ocenie uwzględnia: Praca na rzecz klasy Pełnienie funkcji w klasie Udział w zaj ę ciach szkolnych i pozaszkolnych Zachowanie na lekcji, przerwie, w ś wietlicy Aktywno ść pozalekcyjna Wywi ą zywanie si ę ze zobowi ą za ń Udział i osi ą gni ę cia w konkursach i zawodach Pomoc w organizacji imprez szkolnych Praca na rzecz klasy Pełnienie funkcji w klasie Aktywno ść podczas realizacji projektu Stosunek do cudzej własno ś ci i mienia szkolnego Stosunek do innych osób Nieuleganie uzale ż nieniom Przestrzeganie regulaminu szkolnego Pomoc kolegom Przestrzeganie prawa Zachowanie poza szkoł ą Realizacja projektu(klasa druga i trzecia)

8 Ocena klasy i samoocena powinna mieć miejsce po dyskusji przeprowadzonej w klasie. Może ta ocena być przeprowadzona tak, jak ocena nauczycieli. Można wydrukować listę klasy w tylu egzemplarzach, ilu jest uczniów. Każdy uczeń ocenia swoje koleżanki i kolegów oraz siebie, nie wiedząc, jaką ocenę wystawili mu pozostali. Wychowawca oblicza średnią każdego ucznia. Może w tym celu posłużyć się przygotowanym arkuszem.

9 Ucze ń, który bez uzasadnionych przyczyn (np. długotrwała choroba) nie przyst ą pił do realizacji projektu, nie mo ż e otrzyma ć zachowania wzorowego, bardzo dobrego i dobrego na ś wiadectwie uko ń czenia gimnazjum. W przypadku udowodnienia uczniowi : - kradzie ż y - picia alkoholu - stosowania oraz rozprowadzania ś rodków odurzaj ą cych - pobicia - lub innego czynu nosz ą cego znamiona przest ę pstwa ucze ń otrzymuje ocen ę nagann ą bez wzgl ę du na wy ż ej wymienione kryteria.

10 Ocenę z zachowania wystawiamy na podstawie średnie ważonej wyliczonej w arkuszu: wzorowe powy ż ej 5,5 bardzo dobre 4,51 ÷ 5,5 dobre 3,51 ÷ 4,5 poprawne 2,51 ÷ 3,5 nieodpowiednie 1,5 ÷ 2,5 naganne poni ż ej 1,5

11 L.p. Nazwisko i imię ucznia Frekwencja 30% Wychowawca 30% Nauczyciele 30% Klasa 5% Samoocena 5% Średnia ważonaOcena 1A 233,38553,02poprawne 2B 153,50443,15poprawne 3C 244,35453,60dobre 4D 533,00343,70dobre 5E 245,00553,90dobre 6F 3,75 1,13 7G 3,36 1,01 8H 1,00 0,30 9I 1,00 0,30 10J 1,00 0,30 Fragment przykładowego arkusza z ocenami we wszystkich kategoriach

12 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Projekt opracowany przez Lucyn ę Łuczak we współpracy z: Małgorzat ą Zych El ż biet ą Wawrzyniak Joann ą Stachowiak Bogumił ą Gudzowsk ą NOWY SPOSÓB WYSTAWIANIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google