Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWY SPOSÓB WYSTAWIANIA OCENY Z ZACHOWANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWY SPOSÓB WYSTAWIANIA OCENY Z ZACHOWANIA"— Zapis prezentacji:

1 NOWY SPOSÓB WYSTAWIANIA OCENY Z ZACHOWANIA
Projekt opracowany przez Lucynę Łuczak we współpracy z: Małgorzatą Zych Elżbietą Wawrzyniak Joanną Stachowiak Bogumiłą Gudzowską

2 Przyjmuje się następującą skalę ocen z zachowania:
wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne

3 Składowymi oceny z zachowania są następujące elementy:
Frekwencja 30% Ocena nauczycieli (wszystkich) 30% Ocena wychowawcy 30% Ocena klasy 5% Samoocena ucznia 5% Za frekwencję przyznawane są oceny od 1 do 6. Uczeń ocenia się sam w skali 1 do 6. Wychowawca również ocenia ucznia w skali od 1 do 6. Tam, gdzie ocenę wystawia kilka osób, brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna przyznanych stopni (skala 1 do 6).

4 Do oceny frekwencji posługujemy się następującym kryterium:
% frekwencja lub wszystkie nieobecności usprawiedliwione, do 3 spóźnień w semestrze do 5 godzin nieusprawiedliwionych i / lub do 5 spóźnień w semestrze od 6 do 15 godzin nieusprawiedliwionych i / lub od 6 do 10 spóźnień w semestrze od 16 do 30 godzin nieusprawiedliwionych, powyżej 11 spóźnień w semestrze od 31 do 50 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze od 51 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze

5 Nauczyciele szkoły oceniają każdego ucznia w skali od 1 do 6
Nauczyciele szkoły oceniają każdego ucznia w skali od 1 do 6. Oceny wpisują na arkuszu przygotowanym dla każdej klasy. Uwzględniają w swej ocenie: Zachowanie na lekcji, przerwie, w świetlicy Aktywność pozalekcyjna Wywiązywanie się ze zobowiązań Udział i osiągnięcia w konkursach i zawodach Pomoc w organizacji imprez szkolnych Praca na rzecz szkoły Pełnienie funkcji w szkole Aktywność podczas realizacji projektu Stosunek do cudzej własności i mienia szkolnego Stosunek do innych osób Nieuleganie uzależnieniom Zachowanie poza szkołą Przestrzeganie regulaminu szkolnego

6 Fragment przykładowego arkusza z ocenami nauczycieli
L.p Imię i nazwisko Ucznia Bogumiła Gudzowska Małgorzata Zych Joanna Stachowiak Marzena Rudzińska Małgorzata Sabik Wojciech Juncewicz Elżbieta Wawrzyniak Angelika Szczepańska Emilia Potaszyńska Lucyna Łuczak Leszek Potas Margareta Przysmak Piotr Karalus Katarzyna Piotrowska Irena Pawlak Beata Krzywiecka Edward Hryniewicz Dariusz Silczak Tomasz Wawrzyniak Elżbieta Michalska Bogusława Rogóż Mirosław Zych Jolanta Michajluk Joanna Tymofiejew Paweł Gudzowski Beata Korecka Średnia ocen 1 A A 5 4 3 2 6 3,38 B B 3,50 C C 4,35 D D 3,00 E E 5,00 F F 3,75 7 G G 3,36 8 H H 1,00 9 I I 10 J J

7 Wychowawca klasy w swej ocenie uwzględnia:
Praca na rzecz klasy Aktywność podczas realizacji projektu Pełnienie funkcji w klasie Stosunek do cudzej własności i mienia szkolnego Udział w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych Stosunek do innych osób Zachowanie na lekcji, przerwie, w świetlicy Nieuleganie uzależnieniom Aktywność pozalekcyjna Przestrzeganie regulaminu szkolnego Wywiązywanie się ze zobowiązań Pomoc kolegom Udział i osiągnięcia w konkursach i zawodach Przestrzeganie prawa Pomoc w organizacji imprez szkolnych Zachowanie poza szkołą Realizacja projektu(klasa druga i trzecia)

8 Ocena klasy i samoocena powinna mieć miejsce po dyskusji przeprowadzonej w klasie. Może ta ocena być przeprowadzona tak, jak ocena nauczycieli. Można wydrukować listę klasy w tylu egzemplarzach, ilu jest uczniów. Każdy uczeń ocenia swoje koleżanki i kolegów oraz siebie, nie wiedząc, jaką ocenę wystawili mu pozostali. Wychowawca oblicza średnią każdego ucznia. Może w tym celu posłużyć się przygotowanym arkuszem.

9 W przypadku udowodnienia uczniowi : - kradzieży - picia alkoholu
Uczeń, który bez uzasadnionych przyczyn (np. długotrwała choroba) nie przystąpił do realizacji projektu, nie może otrzymać zachowania wzorowego , bardzo dobrego i dobrego na świadectwie ukończenia gimnazjum. W przypadku udowodnienia uczniowi : - kradzieży - picia alkoholu - stosowania oraz rozprowadzania środków odurzających - pobicia - lub innego czynu noszącego znamiona przestępstwa uczeń otrzymuje ocenę naganną bez względu na wyżej wymienione kryteria.

10 Ocenę z zachowania wystawiamy na podstawie średnie ważonej wyliczonej w arkuszu:
wzorowe powyżej 5,5 bardzo dobre ,51 ÷ 5,5 dobre ,51 ÷ 4,5 poprawne ,51 ÷ 3,5 nieodpowiednie ,5 ÷ 2,5 naganne poniżej 1,5

11 Fragment przykładowego arkusza z ocenami we wszystkich kategoriach
L.p. Nazwisko i imię ucznia Frekwencja 30% Wychowawca 30% Nauczyciele 30% Klasa 5% Samoocena 5% Średnia ważona Ocena 1 A A 2 3 3,38 5 3,02 poprawne B B 3,50 4 3,15 C C 4,35 3,60 dobre D D 3,00 3,70 E E 5,00 3,90 6 F F 3,75 1,13 7 G G 3,36 1,01 8 H H 1,00 0,30 9 I I 10 J J

12 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "NOWY SPOSÓB WYSTAWIANIA OCENY Z ZACHOWANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google