Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim

2 Projekt Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZYM JEST PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 – 2013

3 Projekt Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest odpowiedzią na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do celów PO KL należą: umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, wsparcie budowy struktur administracyjnych państwa.

4 Projekt Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach Programu wsparciem objęto następujące obszary: edukacja, integracja społeczna, rozwój zatrudnienia, rozwój terenów wiejskich, budowa sprawnej i partnerskiej administracji publicznej, promocja zdrowia.

5 Projekt Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 9 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Priorytety realizowane centralnie to: Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna; Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących; Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty; Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka; Priorytet V: Dobre rządzenie.

6 Projekt Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Priorytet VII: Promocja integracji społecznej; Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki; Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

7 Projekt Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w 2008 r. przystąpiło do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizując założenia Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

8 Projekt Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ważnym elementem wsparcia w ramach Priorytetu VII jest eliminowanie różnego rodzaju barier na jakie napotykają osoby borykające się z problemem dyskryminacji na rynku pracy.

9 Projekt Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach realizacji umów socjalnych zawieranych z uczestnikami projektu można stosować i finansować zestaw instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, mających doprowadzić do przywrócenia osób nieaktywnych zawodowo na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia. Zestaw ten nazywa się instrumentami aktywnej integracji, które podzielone są na cztery grupy.

10 Projekt Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI Instrumenty akty wizacji zawodowej, Instrumenty aktywizacji edukacyjnej, Instrumenty aktywizacji zdrowotnej, Instrumenty aktywizacji społecznej.

11 Projekt Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej biorąc pod uwagę założenia realizacji projektu w ramach Priorytetu VII obrało za główny cel aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, rodziców dzieci niepełnosprawnych, wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

12 Projekt Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Do celów szczegółowych należą: wspomaganie procesu usamodzielniania wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, poprawa perspektyw społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych zamieszkujących powiat limanowski, wsparcie rodziców dzieci niepełnosprawnych zwiększenie skuteczności pracy socjalnej poprzez zatrudnienie pracownika socjalnego.

13 Projekt Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W roku 2013 grupę docelową stanowi 76 osób, w tym: 46 osób niepełnosprawnych, 5 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. 15 rodziców dzieci niepełnosprawnych.

14 Projekt Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach projektu realizowanego w roku 2013 zorganizowane zostaną różne formy wsparcia, dobrane indywidualnie dla każdej z osób 1. Diagnoza potrzeb uczestników projektu.

15 Projekt Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gr.I - osoby niepełnosprawne 1.Doradztwo zawodowe – min.3 godz.(indywidualne spotkania) 2.Poradnictwo prawne – warsztaty grupowe 3.Treningi umiejętności społecznych i ekonomicznych 4.Kursy edukacyjne podnoszące kompetencje zawodowe 5.Finansowanie części kosztów nauki na poziomie gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub licealnym oraz finansowanie części kosztów związanych z nauką w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej tj. koszt dojazdu do szkoły, materiały edukacyjne 6.Zajęcia wyjazdowe połączone rehabilitacją oraz z poradnictwem psychologicznym i pedagogicznym

16 Projekt Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gr.II wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.Doradztwo zawodowe – min.3 godz.(indywidualne spotkania) 2.Poradnictwo psychologiczne – min.2h/os 3.Kursy edukacyjne podnoszące kompetencje zawodowe 4.Finansowanie części kosztów nauki na poziomie wyższym w tym dojazdu na uczelnię i zakupu mat.edukacyjnych 5.Finansowanie kosztu dojazdu do szkoły, zakupu materiałów edukacyjnych 6.Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i pomoc na zagospodarowanie

17 Projekt Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gr.III Rodzice dzieci niepełnosprawnych 1.spotkania indywidualne z psychologiem lub pedagogiem specjalnym min.3 godz 2.konsultacje pediatryczne oraz z lekarzami specjalistami 3.spotkania z rehabilitantem, logopedą lub terapeutą zajęciowym mające na celu prace z dzieckiem i dobór właściwych cwiczeń usprawniajacych 4.kursy edukacyjne podnoszące kompetencje zawodowe ( np. prawo jazdy kat. B) 5.zajęcia wyjazdowe połączone z poradnictwem psychologicznym i pedagogicznym oraz rehabilitacją dzieci

18 Projekt Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DODATKOWO Możliwość zapewnienia opieki dla osób zależnych Wycieczka integracyjno-edukacyjno-kulturalna – pod koniec roku Zwrot kosztów przejazdów na zajęcia proponowane w projekcie w wysokości kosztów biletów autobus/bus

19 Projekt Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wszystkie działania w ramach projektu współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

20 Projekt Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Można uzyskać na stronach: www.pokl.wup-krakow.pl www.efs.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.pl

21 Projekt Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Więcej informacji na temat projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej można uzyskać w siedzibie PCPR ul. Józefa Marka 9 34 – 600 Limanowa tel. (18) 3337912, (18) 3375826, fax (18) 3337825 Biuro projektu: pokój 105 E – mail: pcpr@powiat.limanowa.pl www.pcpr-limanowa.pl

22 Projekt Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Projekt Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google