Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 10 czerwca 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 10 czerwca 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 10 czerwca 2005 r.

2 Stan realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 (PROW) i perspektywa na lata 2007-2013 Nina Dobrzyńska Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 Do 8.06.2005 r. złożono 27 491 wniosków Renty strukturalne Działanie 1 Renty strukturalne

4 Do 8.06.2005 r. wydano 24 193 postanowienia i 16 336 decyzji przyznających prawo do renty strukturalnej Renty strukturalne Działanie 1 Renty strukturalne

5 Do 7.06.2005 r. płatności otrzymało 10 980 beneficjentów, wypłacono kwotę 34 474 751,24 PLN Analiza 15 528 wydanych decyzji (wg stanu na 3.06.2005 r.) -całkowita powierzchnia przekazywanych użytków rolnych wynosi 142 822,71 ha, z czego 126 417,67 (85,5%) przekazywana jest osobom poniżej 40 roku życia -13 282 (85,5%) beneficjentów to mężczyźni, 2 246 (14,5%) - kobiety -średnia powierzchnia przekazywanych gospodarstw wynosi ok. 10 ha -14 631 (94%) beneficjentów jest w wieku 55-60 lat 897 (6%) beneficjentów ma 60-65 lat Renty strukturalne Działanie 1 Renty strukturalne

6 Nabór wniosków rozpoczęto 1.02.2005 r. Według stanu na 6.06.2005 r. zarejestrowano 116 784 wnioski. Prognoza wysokości 1 raty – 145 980 000 EUR (ok. 604 mln PLN) W celu zapewnienia finansowania wszystkich złożonych wniosków w latach 2004-2006 w dniu 23 marca 2005 r. wstrzymano nabór wniosków Wspieranie gospodarstw niskotowarowych Działanie 2 Wspieranie gospodarstw niskotowarowych

7

8 W kampanii 2004 do 7.06.2005 r. płatności otrzymało 625 829 beneficjentów Kwota dokonanych płatności: 1 141 992 845,35 PLN. Termin składania wniosków w kampanii 2005 15.03 - 31.05.2005 r. Do 9.06.2005 r. złożono 699 213 wniosków Wnioski można składać jeszcze do 25 czerwca 2005 r. z sankcjami w wysokości 1% należnej płatności za każdy dzień zwłoki Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Działanie 3 Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

9

10 Do 9.06.2005 r. złożono 10 557 wniosków 4 994 (47%) złożonych wniosków dotyczyło pakietu S02 rolnictwo ekologiczne Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Działanie 4 Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

11 Do 7.06.2005 r. płatności otrzymało 3 506 beneficjentów Kwota dokonanych płatności: 33 315 578,92 PLN Wszystkie zrealizowane płatności dotyczyły pakietu S02 rolnictwo ekologiczne realizowanego na podstawie wniosków złożonych między 1. września a 1 października 2004 r. Termin składania wniosków za rok 2005 upływa 15 czerwca 2005 r. Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Działanie 4 Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

12 W 2004 r. złożono 2 229 wniosków, wydano 1 969 postanowień na prognozowane płatności w wysokości 53 943 942,52 PLN Powierzchnia do zalesienia – 7 374,7 ha Od 1.06.2005 r. przyjmowane są wnioski za rok 2005. Do 7.06.2005 r. w kampanii 2005 złożono 597 wniosków Prognozowana wysokość płatności wynikająca z tych wniosków: 25 810 404,44 PLN Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2005 r. Zalesianie gruntów rolnych Działanie 5 Zalesianie gruntów rolnych

13 Nabór wniosków rozpoczęto 1.02.2005 r. Do 21.03.2005 r. złożono 73 950 wniosków na kwotę ponad 2,61 mld PLN W celu zapewnienia finansowania wszystkich złożonych wniosków w latach 2004-2006 w dniu 15 marca 2005 r. wstrzymano nabór wniosków Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE Działanie 6 Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE

14 Działanie 6 Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE

15 Nabór wniosków rozpoczęto 15.12.2004 r. Do 3.06.2005 r. złożono 23 wnioski Prognozowana wysokość płatności na podstawie złożonych wniosków: około 4,5 mln PLN Wnioski złożono w 8 województwach: najwięcej - woj. kujawsko-pomorskie (6) i wielkopolskie (5) Do 3.06.2005 r. wydano 14 decyzji przyznających płatności Grupy producentów rolnych Działanie 7 Grupy producentów rolnych

16 Wnioski złożyło 14 podmiotów, w tym m.in. Centra i Ośrodki Doradztwa Rolniczego Izby Rolnicze Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Złożone wnioski opiewają na kwotę 143 863 553,80 PLN Nabór wniosków rozpoczęto 1.10.2004 r. Do 3.06.2005 r. złożono 39 wniosków Pomoc techniczna Działanie 8 Pomoc techniczna

17 Termin składania wniosków w kampanii 2005 15.03 - 31.05.2005 r. Wnioski można składać jeszcze do 25 czerwca 2005 r. z sankcjami w wysokości 1% należnej płatności za każdy dzień zwłoki W kampanii 2004 złożono 1 366 055 wniosków, do 7.06.2005 r. płatności otrzymało 1 349 923 (98,2%) beneficjentów Kwota dokonanych płatności: 1 165 335 382,19 PLN Uzupełnienie płatności obszarowych Działanie 9 Uzupełnienie płatności obszarowych

18 Realizacja finansowa PROW

19 Do 7.06.2005 r. dokonano płatności w wysokości 2 375 118 557,70 PLN dla beneficjentów czterech działań PROW

20 Dynamika płatności w działaniu 9 – UPO do 31 maja 2005 r. (wypłaty od 18.10.2004 r.) 1 175 232 298,61 zł

21 Dynamika płatności w działaniu 3 – ONW do 31 maja 2005 r. (wypłaty od 21.01.2005 r.) 1 141 916 719,69 zł

22 Dynamika płatności w działaniu 1 – renty strukturalne do 31 maja 2005 r. (wypłaty od 16.02.2005 r.) 20 972 534,01 zł

23 Dynamika płatności w działaniu 4 – pakiet rolnictwo ekologiczne do 31 maja 2005 r. (wypłaty od 22.02.2005 r.) 33 315 578,92 zł * Wypłaty zrealizowano niemal w całości w lutym 2005 r.

24 Nowy okres programowania 2007 - 2013

25 Rozwój Obszarów Wiejskich w perspektywie 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna w latach 2007-2013 będzie finansowana przez 2 fundusze: Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej (EFGR) Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) W ramach EFRROW nastąpi połączenie instrumentów finansowych rozwoju obszarów wiejskich, obecnie realizowanych w dwóch programach – PROW i SOP Rolnictwo - w jeden spójny Plan. W nowym Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich rozszerzono i przeformułowano listę działań rozwoju obszarów wiejskich z 22 do 36, włączono do niego również inicjatywę LEADER. W ramach EFRROW w okresie 2007-2013 dla krajów UE-25 planowane jest przeznaczenie 88.75 mld (w cenach z 2004 r. )

26 Osie Rozwoju Obszarów Wiejskich oś 1 (dochodowa): wsparcie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego (min. 15 % środków); oś 2 (środowiskowa): poprawa stanu środowiska i krajobrazu (min. 25% środków); oś 3 (społeczna): podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich i dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich (min. 15 % środków); oś 4: Leader (min. 7% środków)

27 Kalendarz prac Komisji Europejskiej związanych z rozporządzeniem w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) czerwiec 2005 - przyjęcie rozporządzenia na Radzie Ministrów UE (w przypadku braku zgody co do budżetu usunięty zostanie art. 70 dotyczący wysokości alokacji na ROW) wrzesień 2005 – prezentacja projektu rozporządzenia wykonawczego koniec roku 2005 – przyjęcie rozporządzenia wykonawczego lipiec 2005 – projekt wspólnotowych wytycznych strategicznych polityki rozwoju obszarów wiejskich październik 2005 – przyjęcie ostatecznej wersji wytycznych przez KE początek roku 2006 – uzgodnienie strategii krajowej z KE jesień 2006 – uzgodnienie z KE i zatwierdzenie programu krajowego styczeń 2007 – rozpoczęcie wdrażania PROW 2007-13 w krajach członkowskich

28 Prace MRiRW dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Opracowanie założeń PROW do III kw. 2005 r. Zlecenie i przygotowanie oceny ex-ante do I kw. 2006 r. Opracowanie i uzgodnienie Krajowej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich do I kw. 2006 r. Opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie PROW 2007-2013 do III kw. 2006 r.


Pobierz ppt "Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 10 czerwca 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google