Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metodyka OPT w produkcji POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w Kielcach Spec. AUTOMATYKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metodyka OPT w produkcji POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w Kielcach Spec. AUTOMATYKA."— Zapis prezentacji:

1 Metodyka OPT w produkcji POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w Kielcach Spec. AUTOMATYKA

2 Wskaźnik tempa, w którym produkty wychodzą (są sprzedawane) z fabryki Jak osi ą gn ąć wyznaczony cel? Można to zrobić wpływając na główne wyznaczniki operacyjne: 1. Zwiększając wydajność Wszystkie surowe produkty, materiały, komponenty oraz gotowe produkty, których jeszcze nie sprzedano. 2. Zmniejszając zapasy Cena, którą ponosimy wytwarzając z półproduktów gotowe produkty. bezpośrednia i pośrednia siła robocza energia ogólne warunki 3. Zmniejszając wydatki operacyjne

3 OPT – Optimised Production Technology System OPT (technologia optymalizacji produkcji) został wynaleziony i opatentowany w 1990 roku przez dr Eliyahu M. Goldratta z firmy Creative Output. Łączy on w sobie elementy MRP II i JiT oraz nową ideę zwaną koncepcją wąskich gardeł, która stanowi główną część systemu. MRP II – Manufacturing Resources Planning (planowanie zasobów produkcyjnych) JiT – Just in Time (produkcja na czas)

4 W ą skie gard ł o (bottleneck) kluczem do OPT Czym jest wąskie gardło? To obszar (punkt) w procesie produkcji, który zmniejsza prędkość produkcji oraz wstrzymuje pewną ilość produktów wchodzących w ów obszar. Zasadniczym podejściem jest identyfikacja wąskich gardeł i skoncentrowanie się na na zapewnieniu im 100% przepustowości, wtedy tylko możemy znaleźć drogę do pożądanego efektu.

5 W ą skie gard ł o (bottleneck) kluczem do OPT 20szt/h 40szt/h 25szt/h 4szt/h 10szt/h 28szt/h Proces produkcyjny Z powyższego rysunku można wywnioskować, który blok procesu stanowi wąskie gardło. Gdyby komuś się nie udało dodaję, że jest oznaczone kolorem czerwonym. Ten proces obrazuje także rysunek obok.

6 W ą skie gard ł o (bottleneck) kluczem do OPT Proces produkcyjny PRÓG 20szt/h 40szt/h 25szt/h 4szt/h 10szt/h 28szt/h Najbardziej optymalne rozwiązanie

7 10 praw OPT 1. Wykorzystanie i uruchomienie ś rodków to nie to samo. Uruchomienie ś rodków jest czym ś co powinno by ć zrobione. Wykorzystanie ś rodków jest czym ś co mo ż e by ć zrobione. 100%-owe wykorzystanie obszarów szerokich jest marnotrawstwem! obszary szerokie – tam gdzie nie ma wąskich gardeł

8 10 praw OPT 2. Poziom wykorzystania obszarów szerokich jest zdeterminowany nie przez ich własny potencjał, ale przez inne ograniczenia w systemie

9 10 praw OPT 3.Godzina stracona w w ą skim gardle jest godzin ą stracon ą w całym systemie

10 10 praw OPT 4. Godzina zyskana w obszarze szerokim to tylko złuda.

11 10 praw OPT 5. W ą skie gardła steruj ą zapasami i wydajno ś ci ą systemu

12 10 praw OPT 6. Wielko ść partii transportowej nie musi by ć i cz ę sto nie powinna by ć równowa ż na z wielko ś ci ą partii produkcyjnej

13 10 praw OPT 7. Wielko ść partii produkcyjnej powinna by ć zró ż nicowana, nieustalona.

14 10 praw OPT 8. Wielko ś ci i wa ż no ś ci partii produkcyjnych powinny by ć rozwa ż ane jednocze ś nie, nie po kolei.

15 10 praw OPT 9. Nale ż y zrównowa ż y ć przepływ, a nie wielko ść partii.

16 10 praw OPT 10. Suma optimów lokalnych nie jest równa optimum globalnemu.

17 Algorytm OPT Sieć produktów (Product network) Rodzaj zasobu (Resource description) Podział (SPLIT) Plan optymistyczny (Non-critical resource Schedule) Plan pesymistyczny (Critical resource Schedule) Raporty (Reports) Ubsługa (SERVE) OPT Sieć obsługi (SERVE network) Sieć OPT (OPT network) Wstępne analizy (Initial SERVE analysis) Moduł budowy sieci zasobów (BUILDNET) Algorytm ten przedstawia ogólny schemat OPT. Dane wejściowe są podobne, do danych wykorzystywanych w MRP/MRP II.System komputerowy, wykonuje szereg testów i sporządza wsteczny harmonogram zasileń, począwszy od terminu ich realizacji. Harmonogram ten wykorzystuje się do klasyfikacji zasobów na krytyczne i niekrytyczne, w zależności od stopnia ich wykorzystania. Od tego momentu zasoby krytyczne są traktowane jako wąskie gardła.

18 Dzi ę kujemy za uwag ę...


Pobierz ppt "Metodyka OPT w produkcji POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w Kielcach Spec. AUTOMATYKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google