Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała mgr Iwona Kochaniak ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. BOLESŁAWA PRUSA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2009/2010 INFORMACJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała mgr Iwona Kochaniak ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. BOLESŁAWA PRUSA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2009/2010 INFORMACJA."— Zapis prezentacji:

1 Opracowała mgr Iwona Kochaniak ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. BOLESŁAWA PRUSA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2009/2010 INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU UCZNIÓW KLAS VI a i VI b

2 Dnia 08.04.2010 uczniowie klas 6a i 6b pisali sprawdzian, którego wyniki zamieszczone s ą poni ż ej WojewództwoPowiatSzkoła SP 16 Liczba uczniów piszących sprawdzian4201158837 Łatwość zestawu0,610,550,57 Wynik średni ( średnia arytmetyczna ) na możliwych 40 pkt. 24,3722,0822,95 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów 40 37 Wynik najniższy uzyskany przez uczniów 249 Rozstęp383628 Wynik najczęstszy ( modalna)3013- Wynik środkowy ( mediana)252223 Odchylenie standardowe8,058,287,16

3

4

5

6 Pozycja ucznia ze wzgl ę du na osi ą gni ę ty wynik w populacji pisz ą cych przedstawiona zosta ł a na skali standardowej dziewi ą tki, zwanej te ż skal ą staninow ą. Przedziały punktoweStaninOpis wynikuWojewództwoPowiatSzkoła SP 16 0 - 91najniższy3,2%5,27%2,70%1 10 - 132bardzo niski7,9%14,29%5,41%2 14 - 173niski11,7%14,63%21,62%8 18 - 224niżej średni17,6%17,35%18,92%7 23 - 275średni20,4%18,88%18,92%7 28 - 316wyżej średni16,8%15,14%21,62%8 32 - 347wysoki11,4%6,97%5,41%2 35 - 378bardzo wysoki8,4%5,95%5,41%2 38 - 409najwyższy2,6%1,53%--

7

8 Przeprowadzony sprawdzian dostarczy ł informacji, na jakim poziomie uczniowie ko ń cz ą cy szko łę podstawow ą opanowali umiej ę tno ś ci w zakresie poszczególnych standardów. Tabela przedstawia wska ź niki ł atwo ś ci za standardy. STANDARD MAX liczba punktów WojewództwoPowiatSzkoła SP 16 1 Czytanie 100,740,720,77 2 Pisanie 100,530,49 3 Rozumowanie 80,640,570,63 4 Korzystanie z informacji 40,590,550,59 5 Wykorzystanie wiedzy w praktyce 80,520,410,37

9

10 Za rozwi ą zanie zada ń, sprawdzaj ą cych opanowanie umiej ę tno ś ci z zakresu czytania zdaj ą cy móg ł otrzyma ć maksymalnie 10 punktów. Najwy ż szy wynik to 10 i osi ą gn ęł o go 2 uczniów, a najni ż szy wynik to 5 punktów i osi ą gn ęł o go te ż 2 uczniów. Wska ź nik ł atwo ś ci obszaru tej umiej ę tno ś ci w SP 16 wyniós ł 0,77. Jest to wynik wy ż szy ni ż w województwie i o 0,05 wy ż szy ni ż w powiecie. Umiej ę tno ś ci z zakresu czytania okaza ł y si ę dla uczniów ł atwe.

11 Za rozwi ą zanie zada ń sprawdzaj ą cych opanowanie umiej ę tno ś ci z zakresu pisania zdaj ą cy móg ł otrzyma ć maksymalnie 10 punktów. Najwy ż szy wynik to 10 i osi ą gn ął go 1 ucze ń, a najni ż szy wynik to 0 punktów i osi ą gn ął go te ż 1 ucze ń. Wska ź nik ł atwo ś ci obszaru tej umiej ę tno ś ci w SP 16 wyniós ł 0,49. Jest to wynik ni ż szy od wska ź nika w województwie i taki sam jak w powiecie. Umiej ę tno ś ci z zakresu pisania okaza ł y si ę dla uczniów trudne.

12 Za rozwi ą zanie zada ń sprawdzaj ą cych opanowanie umiej ę tno ś ci z zakresu rozumowania zdaj ą cy móg ł otrzyma ć maksymalnie 8 punktów. Najwy ż szy wynik to 8 i osi ą gn ęł o go 7 uczniów, a najni ż szy wynik to 1 punkt i osi ą gn ęł o go 2 uczniów. Wska ź nik ł atwo ś ci tej umiej ę tno ś ci w SP 16 wyniós ł 0,63. Jest to wynik ni ż szy od wska ź nika w województwie ale o 0,06 wy ż szy od wska ź nika w powiecie. Umiej ę tno ś ci z zakresu rozumowania okaza ł y si ę dla uczniów umiarkowanie trudne.

13 Za rozwi ą zanie zada ń sprawdzaj ą cych opanowanie umiej ę tno ś ci z zakresu korzystania z informacji zdaj ą cy móg ł otrzyma ć maksymalnie 4 punkty. Najwy ż szy wynik to 4 i osi ą gn ęł o go 3 uczniów, a najni ż szy wynik to 0 punktów i osi ą gn ęł o go te ż 3 uczniów. Wska ź nik ł atwo ś ci tej umiej ę tno ś ci w SP 16 wyniós ł 0,59. Jest to wynik taki sam jak w województwie i o 0,04 wy ż szy ni ż w powiecie. Umiej ę tno ś ci z zakresu korzystania z informacji okaza ł y si ę dla uczniów SP 16 umiarkowanie trudne.

14 Za rozwi ą zanie zada ń sprawdzaj ą cych opanowanie umiej ę tno ś ci z zakresu wykorzystania wiedzy w praktyce zdaj ą cy móg ł otrzyma ć maksymalnie 8 punktów. Najwy ż szy wynik to 6 i osi ą gn ęł o go 4 uczniów, a najni ż szy wynik to 0 punktów i osi ą gn ęł o go 2 uczniów. Wska ź nik ł atwo ś ci tej umiej ę tno ś ci w SP 16 wyniós ł 0,37. Jest to wynik ni ż szy od wska ź nika w województwie i w powiecie. Umiej ę tno ś ci z zakresu wykorzystania wiedzy w praktyce okaza ł y si ę dla uczniów trudne.

15 Wartość wskaźnika 0- 0,190,20 – 0,490,50 – 0,690,70 – 0,890,90 - 1 Interpretacjabardzo trudnetrudne umiarkowanie trudne łatwe bardzo łatwe Nr zadań 1 standard ______11,3 1, 2, 4,6, 7, 12, 10, 13 Nr zadań 2 standard _______25__________ _________ Nr zadań 3 standard _______________14, 249, 16, 17,________ Nr zadań 4 standard 19________185, 20________ Nr zadań 5 standard 21, 2381522________

16 Zestaw zada ń zastosowany na sprawdzianie szóstoklasisty w kwietniu 2010 okaza ł si ę dla uczniów klas szóstych naszej szko ł y umiarkowanie trudny. Wska ź nik ł atwo ś ci dla ca ł ego zestawu wyniós ł 0,57. Uczniowie wykazali si ę opanowaniem 57 % badanych umiej ę tno ś ci. Zatem poziom osi ą gni ęć szóstoklasistów jest ni ż ej zadowalaj ą cy. Ponad po ł owa uczniów uzyska ł a wynik 23 i wi ę cej punktów, który na skali staninowej odczytujemy jako ś redni, wy ż ej ś redni, wysoki, bardzo wysoki. Pozosta ł a cz ęść uczniów uzyska ł a wynik poni ż ej 23 punktów. 1 ucze ń uzyska ł wynik najni ż szy (poni ż ej 10 punktów), a bardzo niski 2 uczniów (pomi ę dzy 10 – 13 punktów). Dla uczniów naj ł atwiejsze okaza ł y si ę umiej ę tno ś ci z zakresu czytania (1 standard), a najtrudniejsze z pisania (2 standard) i wykorzystywania wiedzy w praktyce (5 standard). Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty dostarcza wielu cennych wskazówek, które powinny zosta ć wykorzystywane w procesie dydaktycznym.

17 - doskonali ć umiej ę tno ś ci najs ł abiej opanowane, - na lekcjach stosowa ć g ł o ś n ą analiz ę tre ś ci polece ń do zada ń, - ć wiczy ć techniki rozwi ą zywania testów zawieraj ą cych zadania zamkni ę te i otwarte, - w czasie lekcji zwraca ć wi ę ksz ą uwag ę na pozyskiwanie informacji zwrotnych od uczniów, - ć wiczy ć poprawne pisanie na zadany temat, - w procesie lekcyjnym stosowa ć aktywizuj ą ce metody nauczania, które rozwijaj ą twórcze i samodzielne my ś lenie uczniów, - rozwi ą zywa ć zadania wymagaj ą ce logicznego my ś lenia, - na lekcjach wykorzystywa ć ró ż nego rodzaju pomoce dydaktyczne, które pomog ą wy ć wiczy ć bieg ł o ść w wyszukiwaniu i korzystaniu z informacji zawartych w ró ż nych ź ród ł ach, a tym samym ć wiczy ć wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w praktyce, - wyrabia ć nawyk sprawdzania poprawno ś ci rozwi ą zania zada ń, - zwraca ć uwag ę na staranno ść zapisu rozwi ą zania zadania i udzielenie pe ł nej odpowiedzi pisemnej przy zadaniach otwartych, - obj ąć uczniów sta łą pomoc ą w ramach zaj ęć wspomagaj ą cych, - prowadzi ć przez nauczycieli zaj ę cia maj ą ce na celu przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty, - prowadzi ć kontrol ę comiesi ę cznego przyrostu wiedzy uczniów na zmian ę z poszczególnych przedmiotów, - u ś ci ś li ć wspó ł prac ę z rodzicami, u ś wiadomi ć im, ż e od nich w du ż ej mierze zale ż y przygotowanie si ę ucznia do zaj ęć lekcyjnych i odrabianie prac domowych.

18 1) Oczywi ś cie najwi ę ksz ą uwag ę nale ż y zwróci ć na te wiadomo ś ci i umiej ę tno ś ci, które w tym sprawdzianie wypad ł y s ł abo i bardzo s ł abo oraz okaza ł y si ę dla uczniów du ż ym problemem. Du ż y nacisk po ł o ż y ć na Standard 2- Pisanie. Aby doskonali ć t ę umiej ę tno ść nale ż y: - ć wiczy ć pisanie na temat, - ć wiczy ć pisanie ró ż nych form wypowiedzi np. opis, opowiadanie, list, sprawozdanie, zaproszenie, og ł oszenie, notatka itp. - ć wiczy ć formu ł owanie wypowiedzi ze ś wiadomo ś ci ą celu, - ć wiczy ć budowanie tekstu poprawnego pod wzgl ę dem j ę zykowym, ortograficznym i interpunkcyjnym, - wiele ć wicze ń po ś wi ę ci ć na prac ę ze s ł ownikami, aby wdro ż y ć uczniów do korzystania z nich oraz ubogaca ć s ł ownictwo wypowiedzi uczniów, - zwraca ć uwag ę na czytelno ść i estetyk ę zapisu. Du ż y nacisk po ł o ż y ć na Standard 5 - Wykorzystanie wiedzy w praktyce. Aby doskonali ć t ę umiej ę tno ść nale ż y ć wiczy ć : - obliczanie d ł ugo ś ci rzeczywistej z zastosowaniem podanej skali, - zamian ę jednostek d ł ugo ś ci, czasu, pieni ę dzy, powierzchni, wagi, - obliczanie pola prostok ą ta, - wykonywanie oblicze ń z zastosowaniem podanego algorytmu, - stosowanie porównania ilorazowego i ró ż nicowego, - wykonywanie oblicze ń dotycz ą cych czasu, pieni ę dzy, powierzchni, wagi, d ł ugo ś ci, - wykorzystywanie w sytuacjach praktycznych w ł asno ś ci liczb, figur, zjawisk, przemian, - pos ł ugiwanie si ę poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotykanych w ś rodowisku.

19 2) Nale ż y nadal ć wiczy ć i utrwala ć wiadomo ś ci i umiej ę tno ś ci, które uczniowie opanowali dobrze i ś rednio. Nadal doskonali ć Standard 1– Czytanie poprzez: - ć wiczenie czytania ze zrozumieniem, - okre ś lenie czasu wydarze ń, - wskazanie cechy wyró ż niaj ą cej bohatera, - rozpoznawanie narracji pierwszoosobowej, - okre ś lenie uczu ć bohatera na podstawie jego wypowiedzi (zwrotu przeno ś nego), - wnioskowanie na podstawie informacji, - wybór tytu ł u odpowiedniego dla ca ł ego tekstu, - rozpoznanie funkcji porównania, - rozpoznanie rytmu jako charakterystycznej cechy fragmentu tekstu, - rozpoznanie uczu ć osoby mówi ą cej w wierszu. Nadal doskonali ć Standard 3– Rozumowanie poprzez: - wyznaczanie liczby spe ł niaj ą cej warunki zadania, - rozpoznawanie trójk ą ta prostok ą tnego równoramiennego, - wskazywanie, jak ą cz ęść ca ł o ś ci stanowi wyró ż niony fragment obiektu, - wskazywanie informacji potrzebnych do rozwi ą zania zadania, - obliczanie ceny towaru kupionego na raty oraz za gotówk ę, - opisywanie sytuacji przedstawionej w zadaniu za pomoc ą wyra ż e ń matematycznych, planu, mapy, diagramu, schematu, - rozpoznawanie cech i w ł asno ś ci liczb, figur, zjawisk, przemian, elementów ś rodowiska, - ustalanie sposobu rozwi ą zywania zadania oraz prezentowanie tego rozwi ą zania, - analizowanie otrzymanych wyników i ocenianie ich sensowno ś ci.

20 Nadal doskonali ć Standard 4– Korzystanie z informacji poprzez: - korzystanie z informacji zawartych w przypisie do tekstu, - wskazywanie, o ile tygodni pó ź niej w jednym regionie ni ż w drugim rozpocz ęł o si ę dane wydarzenie, - wskazywanie liczby regionów, w których dane wydarzenie mia ł o miejsce w tym samym przedziale czasowym, - wyznaczanie przedzia ł u czasowego spe ł niaj ą cego warunki zadania, - pracowanie ze s ł ownikami, encyklopedi ą, map ą, wykresem, tabel ą, ró ż nymi przewodnikami, - motywowanie uczniów do szukania informacji w ró ż nych ź ród ł ach; Internet, s ł owniki itp. - ć wiczenie odczytywania danych z tabeli, wykresów, diagramów.


Pobierz ppt "Opracowała mgr Iwona Kochaniak ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. BOLESŁAWA PRUSA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2009/2010 INFORMACJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google