Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Staszowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Staszowie."— Zapis prezentacji:

1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Staszowie

2 ANALIZA SPRAWDZIANÓW OKE DLA KLAS SZÓSTYCH

3 SPIS TREŚCI I. Opis testu W wodzie. II. Analiza graficzna i opisowa uczniowskich umiejętności. III. Podstawowe dane i wskaźniki statystyczne. IV. Kartoteka zestawu zadań testu pt. W wodzie. V. Analiza zadań pod względem stopnia łatwości i trudności. VI. Wyniki sprawdzianu w skali staninowej, procentowej i punktowej z uwzględnieniem umiejętności. VII. Wnioski do realizacji.

4 1.czytanie, 2.pisanie, 3.rozumowanie, 4.korzystanie z informacji, 5.wykorzystanie wiedzy w praktyce. I. Opis testu W wodzie Celem testu było sprawdzenie stopnia opanowania przez uczniów kończących VI klasę umiejętności zawartych w podstawie programowej i w standardach wymagań egzaminacyjnych. Test sprawdzał pięć kluczowych umiejętności:

5 Pięć kluczowych umiejętności UmiejętnościLiczba pkt WagaNumery zadań, czynności S-A1-052 Czytanie1025%1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 18 Pisanie1025%23.I, 23.II, 23.III, 23.IV, 23.V, 25.I, 25.III, 25.IV, 2.V, 25 VI Rozumowanie820%12, 13, 14, 21.I, 21.III, 22, 25.I Korzystanie z informacji 410%8, 9, 26 Wykorzystanie wiedzy w praktyce 820%2, 7, 11, 15, 20, 21.II, 24

6 Pięć kluczowych umiejętności

7 1. W zakresie czytania sprawdzano umiejętności: odczytywania tekstu popularnonaukowego, odczytywania przenośnych znaczeń, odczytywania elementów charakterystycznych dla danego tekstu, odczytywania danych z planu i tabeli.

8 2. W zakresie pisania sprawdzano umiejętności: redagowania ogłoszenia, formułowania wypowiedzi ze świadomością celu, budowania tekstu poprawnego kompozycyjnie, przestrzegania norm językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych.

9 3. W zakresie rozumowania sprawdzano umiejętności: rozpoznawania charakterystycznych własności figur, rozpoznawania charakterystycznych cech obiektów przyrodniczych, ustalania sposobu rozwiązania zadania, analizowania otrzymanego wyniku. 4. W zakresie korzystania z informacji sprawdzano umiejętności: wskazywanie źródeł informacji i posługiwania się nimi.

10 5. W zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce sprawdzano umiejętności: posługiwania się poznanymi terminami do opisywania sytuacji spotkanych w środowisku, zrozumienie zasad postępowania w środowisku, wykonanie obliczeń dotyczących czasu, pieniędzy i długości, wyjaśniania na podstawie instrukcji obsługi, jak uruchomić proste urządzenie techniczne.

11 Podstawowe dane i wskaźniki statystyczne Liczba uczniów 88 Średnia 28,71 Odchylenie standardowe 8,07 Mediana 30 Dominanta 34 Wariancja 65,20 Maksimum 40 Minimum 7 Łatwość testu 0,72

12 Rozkład wyników uczniów piszących sprawdzian – zestawienie liczby punktów

13 Kartoteka zestawu zadań pt. W wodzie (SA1-052) oraz umiejętności i czynności uszeregowane według obszarów standardów wymagań

14

15

16 Analiza zadań pod względem stopnia łatwości Zamieszczone w sprawdzianie zadania od nr 1 do nr 20 były zadaniami zamkniętymi. Za rozwiązanie każdego z nich uczeń mógł uzyskać 1 pkt. Łatwość zadaniaSkala łatwości Ilość zadań Numery zadań Bardzo trudne BT0,00-0,190 Trudne T0,20-0,490 Umiarkowanie trudne UT 0,50-0,6946, 12, 14, 18 Łatwe Ł0,70-0,89122, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 20, Bardzo Łatwe BT0,90-1,0041, 8, 16, 17 Zadania zamknięte

17

18 Łatwość zadaniaSkala łatwości Ilość zadań Numery zadań Bardzo trudne BT0,00-0,190 Trudne T0,20-0,49223.III,25.IV, Umiarkowanie trudne UT 0,50-0,69821.II,21.III,23.I,23.IV,23.V, 25.V,25.VI,26.I Łatwe Ł0,70-0,89721I,22.I,23.II,24.I,25.I,25.II, 25.III Bardzo Łatwe BT0,90-1,000 Zadania Otwarte Analiza zadań pod względem stopnia łatwości

19

20 Znaczna większość zadań zamkniętych mieści się w przedziale zadań łatwych i bardzo łatwych. Jest tak dlatego, że uczniowie lepiej sobie radzą z tego typu pracą. Zadania otwarte wymagają znacznie większego wysiłku od piszących, stąd ta część sprawdzianu sytuuje się wśród łatwości umiarkowanie trudnych i trudnych. W teście przeważały zadania łatwe, można było za nie uzyskać 19 punktów z 40 i umiarkowanie trudne, za które można było uzyskać 12 punktów. Nie było zadań trudnych. Liczba pkt w przedziale Podział procentowy Opis dydaktyczny wyniku 0-134,6najniższy 14-1810,2bardzo niski 19-238,0niski 24-2819,3raczej średni 29-3217,0średni 33-3517,0wyżej średni 36-3710,2wysoki 384,6bardzo wysoki 39-409,1najwyższy

21 Ujęcie procentowe

22 Na 88 uczniów w VI klasach zdających egzamin, jeśli przeciętna klasa liczyłaby 22 osoby, to rozkład ocen byłby następujący

23 Skala staninowa wyników testowania to dziewięciostopniowa skala oceny wyników testowania utworzona na podstawie całej populacji uczniów, stanowi dydaktyczny opis w skali 1-9 i pozwala lepiej niż surowy wynik ocenić osiągnięcia uczniów.

24 Podział procentowy w skali staninowej

25 Wyniki sprawdzianu w skali procentowej

26 Wyniki w skali staninowej dla poszczególnych klas

27 Wyniki sprawdzianu w skali punktowej z uwzględnieniem umiejętności

28 Czytanie Pisanie Rozumo- wanie Korzystanie z infor. Wykorzysta- nie wiedzy Razem

29 1. Czytanie Z tą umiejętnością uczniowie radzą sobie dobrze. Tylko jedno zadanie (nr 14) sprawdzające tę umiejętność wypada wyraźnie słabiej (łatwość 0,50) od innych z tej grupy. Zadanie dotyczy: Ile osi symetrii ma figura przedstawiająca żagiel oznaczony numerem 1 ?. Umiejętność czytania była badana tylko zadaniami zamkniętymi, które sprawiają uczniom znacznie mniej problemów niż otwarte.

30 2. Pisanie Największym problemem uczniów jest napisanie tekstu poprawnego językowo. Umiejętność pisania badają w tegorocznym teście dwa zadania rozszerzonej odpowiedzi (zad. 23 i 25). W obydwu najsłabszym elementem była poprawność językowa. W zadaniu 25. piszący mógł bez konsekwencji utraty punktów, zrobić w swojej pracy dwa błędy. W kryteriach do zadania 23 nie było limitu błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych. Uczeń musiał napisać ogłoszenie w zadaniu 23. bezbłędnie, aby uzyskać maksymalną ilość punktów. Prawdopodobnie miało to wpływ na stosunkowo niski średni wynik umiejętności Pisanie

31 3. Rozumienie Tę umiejętność badały zadania zarówno zamknięte (zad. 12, 13 i 14), jak i otwarte. Tylko jedno zadanie (zad. 14) wypadło nawet poniżej (0,40) średniej łatwości dla tej umiejętności. Zadanie dotyczyło osi symetrii.

32 4. Korzystanie z informacji W teście pt. W wodzie ta umiejętność była oceniana czterema punktami. Jedno z zadań (zad. 26) było umiarkowanie trudne (łatwość 0,97). Trudność ta wynikała z faktu, że było to zadanie otwarte o dość nietypowej konstrukcji – z czterech podanych odpowiedzi uczeń musiał podkreślić trzy prawidłowe. W podobnych konstrukcyjnie zadaniach zamkniętych zawsze wybiera tylko jedną, stąd niektórzy ograniczali się do takiego właśnie zabiegu, co oczywiście nie dawało punktu.

33 5. Wykorzystanie wiedzy w praktyce Wynik tej umiejętności jest dość dobry (łatwość 0,74). Powodem na korzyść jest fakt, iż zadania matematyczne były łatwiejsze niż w roku ubiegłym i było ich mniej. Wynik byłby na pewno lepszy, gdyby nie czynność II zadaniu 21, która miała sprawdzić obliczenia dotyczące pieniędzy. Sporo uczniów miało trudności z prawidłowym obliczeniem.

34 Wnioski Sprawdzian, który uczniowie PSP 1 w Staszowie napisali w 2005 roku, okazał się łatwiejszy niż w roku ubiegłym (średnia w roku 2004 wynosiła 26,14, w roku 2005 28,21). Najtrudniejsze dla uczniów są zadania otwarte z języka polskiego i matematyki. Tradycyjnie już szóstoklasiści mają kłopoty z poprawnością językową, ortograficzną i interpunkcyjną, przy dłuższych wypowiedziach typu polonistycznego. Tegoroczny test wykazał też, że wielu uczniów ma ograniczony zasób słownictwa (np. nie znają słowa żegluga i mają trudności z właściwym jego używaniem). Jeśli chodzi o umiejętności matematyczne, uczniowie najczęściej popełniają błędy rachunkowe w obliczeniach, nie potrafią również prawidłowo przeanalizować otrzymanego wyniku. Niewątpliwie, są to podstawowe umiejętności matematyczne, opanowanie których warunkuje sukces w uczeniu się matematyki.

35 Czynniki mające wpływ na osiągnięcie wyników: Niskie aspiracje uczniów. Deficyty rozwojowe uczniów. Małe zainteresowanie rodziców postępami dziecka. Czynniki środowiskowe. Stres. Dobór form i metod pracy z dziećmi. Zwiększająca się liczba dzieci mających trudności w nauce i z orzeczeniem o obniżaniu wymagań. Brak odpowiedniej bazy dydaktycznej. Mała korelacja międzyprzedmiotowa. Małe zainteresowanie czytelnictwem.

36 Zaplanowane i podjęte działania w roku szkolnym 2005/2006 w celu wykorzystania lepszych wyników 1. Weryfikacja szkolnych programów nauczania w zakresie wymogów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej i standardach egzaminacyjnych. 2.Zmiany form badania wiedzy i umiejętności uczniów. 3.Prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki, języka polskiego i historii. 4.Wykorzystanie pomocy dydaktycznych. 5.Przeprowadzenie minimum trzech próbnych sprawdzianów i ich wnikliwa analiza. 6.Stosowanie aktywizujących form i metod nauczania. 7.Odnoszenie się do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków. 8.Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób.

37 9.Zwiększenie korelacji międzyprzedmiotowej. 10.Uczenie poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. 11.Rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań. 12.Szkolenie rady pedagogicznej. 13.Konstruowanie programu naprawczego. 14.Stosować dużo ćwiczeń utrwalających. 15.Zwrócić większą uwagę na kształtowanie umiejętności językowych, interpunkcyjnych i ortograficznych. 16.W większym zakresie, na wszystkich zajęciach lekcyjnych wskazywać na umiejętność wykorzystania wiedzy zdobytej na lekcjach, w praktyce dotyczy to wiedzy matematycznej, przyrodniczej i technicznej.

38 17.Równomierne planowanie pracy dydaktycznej przy rozłożeniu materiału nauczania na trzyletni cykl kształcenia, ze szczególnym uzupełnieniem braków wiedzy i umiejętności uczniów z poszczególnych partii materiału nauczania. 18.Systematyczne opracowywanie własnych narzędzi i wykorzystanie dostępnych na rynku w zakresie zaznajamiania uczniów z procedurą tekstów, umiejętności ich rozumowania ich właściwej kolejności postępowania przy rozwiązywaniu zadań. 19.Jeżeli chodzi o wykorzystanie wiedzy w praktyce należy dążyć do wykonywania podstawowych działań matematycznych w nawiązaniu do elementów przyrody najbliższego otoczenia ucznia, zjawiska przyrodnicze powinny być objaśniane o obrazowane w formie szkiców, diagramów, tabel, wykresów itp. 20.W większym stopniu należy zachęcać uczniów do obserwowania codziennych sytuacji życiowych, informacji podawanych w mediach.


Pobierz ppt "Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Staszowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google