Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

prof. PO dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "prof. PO dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2012"— Zapis prezentacji:

1 prof. PO dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2012 www.gen-prof.pl
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Proces kształcenia i doskonalenia specjalistów na potrzeby logistyki prof. PO dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2012

2 1. Edukacja logistyczna w szkołach średnich i policealnych

3 Szkoły kształcące w zawodach technik spedytor i technik logistyk w latach 2010 – 2011:
Rodzaj szkoły 2010 r. 2011 r. technik logistyk technik spedytor Szkoły publiczne Technikum 231 66 227 59 Szkoła policealna 1 2 3 5 Technikum dla dorosłych Policealna szkoła dla dorosłych 40 12 35 9

4 Szkoły kształcące w zawodach technik spedytor i technik logistyk w latach 2010 – 2011:
Rodzaj szkoły 2010 r. 2011 r. technik logistyk technik spedytor Szkoły niepubliczne o uprawnieniach publicznych Technikum dla dorosłych 3 1 5 2 Technikum dla młodzieży 6 7 Szkoła policealna dla dorosłych 201 52 187 49

5 2. Szkoły wyższe kształcące logistyków

6 Szkoły wyższe kształcące logistyków:
Wyszcze-gólnienie 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Liczba 104 107 110 publiczne niepubliczne 35 69 37 70 38 72

7 3. Plan studiów na Politechnice Opolskiej - kierunek logistyka

8 Informacje o kierunku:
studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym (dziennym) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera; studia uwzględniają wymagania organizacji przemysłowych, handlowych, transportowych, administracji publicznej w Polsce i w Europie; absolwenci posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania;

9 Informacje o kierunku cd.:
absolwenci posiadają umiejętności: zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi oraz procesami logistycznymi, projektowania systemów logistycznych, posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego, zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem, doboru personelu i jego szkolenia. Posiadają umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym zakresie: zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi oraz procesami logistycznymi, projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych, posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego, zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem, doboru personelu i jego szkolenia.

10 Struktura programu kształcenia - stacjonarne Io:
Lp Treści kształcenia Godziny ujęte w planie Standard A. Grupa treści podstawowych 690 405 1. Matematyka 165 90 2. Statystyka 60 30 3. Zarządzanie 4. Inżynieria systemów i analiza systemowa 45 5. Fizyka lub chemia Fizyka 120 Chemia

11 cd. Struktura programu kształcenia:- stacjonarne Io:
6. Ekonomia 60 45 7. Marketing 8. Finanse i rachunkowość 30 9. Prawo 10. Etyka zawodowa 15 11. Towaroznawstwo

12 cd. Struktura programu kształcenia- stacjonarne Io:
B. Grupa treści kierunkowych 480 360 12. Zarządzanie produkcją i usługami 90 13. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 60 14. Infrastruktura logistyczna 45 15. Logistyka zaopatrzenia 30 16. Logistyka produkcji

13 cd. Struktura programu kształcenia- stacjonarne Io:
17. Logistyka dystrybucji 30 18. Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce 60 19. Ekonomika transportu 20. Ekologistyka 45 21. Projektowanie procesów

14 Katalog wybieralnych przedmiotów kierunkowych

15 Katalog wybieralnych przedmiotów kierunkowych cd.

16 cd. Struktura programu kształcenia- stacjonarne Io:
na przedmioty z grupy A przypada w planie 65 punktów ECTS (standard 42); na przedmioty z grupy B przypada w planie 40 punktów ECTS (standard 38). Na wymienione tu przedmioty z grupy A przypada w planie 65 punktów ECTS (standard 42). Na wymienione tu przedmioty z grupy B przypada w planie 40 punktów ECTS (standard 38).

17 cd. Struktura programu kształcenia- stacjonarne Io:
Ponadto ujęto: wychowanie fizyczne godz. (standard); języki obce godz. (standard); technologia informacyjna - 45 godz. (standard to 30 godz.); przedmioty o treściach humanistycznych - 75 godz. (standard 60). Plan zawiera: – 39% przedmiotów podstawowych i ogólnych, – 55% przedmiotów technicznych, – 61% przedmiotów kierunkowych. (niektóre przedmioty mają podwójny status). Spełnione są zatem wymagania FEANI. Na 2415 godz. zajęć (w standardach 2400 godz.) przewidziano 1155 godz. wykładów, więc 52% zajęć stanowią ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe i seminaria.

18 cd. Struktura programu kształcenia- stacjonarne Io:
Na 2415 godz. zajęć (w standardach 2400 godz.) przewidziano 1155 godz. wykładów, więc 52% zajęć stanowią ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe i seminaria. Na wymienione tu przedmioty z grupy A przypada w planie 65 punktów ECTS (standard 42). Na wymienione tu przedmioty z grupy B przypada w planie 40 punktów ECTS (standard 38). Ponadto zgodnie z innymi wymaganiami ujęto: – wychowanie fizyczne w wymiarze 60 godz. (standard), – języki obce w wymiarze 120 godz. (standard), – technologia informacyjna w wymiarze 45 godz. (standard to 30 godz.) – przedmioty o treściach humanistycznych w wymiarze 75 godz. (standard 60) Plan zawiera: – 39% przedmiotów podstawowych i ogólnych, – 55% przedmiotów technicznych, – 61% przedmiotów kierunkowych. (niektóre przedmioty mają podwójny status). Spełnione są zatem wymagania FEANI.

19 Praktyki dla kierunku „Logistyka”:
przewiduje się realizację praktyk kierunkowych w wymiarze czterotygodniowym (dla studiów stacjonarnych rozliczane są one w siódmym semestrze, przypisuje się im 3 punkty kredytowe ECTS); studenci mogą odbywać praktyki grupowo lub indywidualnie na zasadzie skierowania przez Uczelnię do przedsiębiorstwa oraz na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Studenci mogą odbywać praktyki grupowo lub indywidualnie na zasadzie skierowania przez Uczelnię do przedsiębiorstwa oraz na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Studenci zainteresowani odbyciem praktyki na zasadach indywidualnych wybierają miejsce i czas praktyki zgodnie z wymogami programu i regulaminu praktyk oraz załatwiają formalności związane z organizacja praktyki po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z opiekunem praktyki. Podstawowym warunkiem zaliczenia praktyki jest potwierdzenie jej odbycia w pełnym wymiarze czasu w terminie wynikającym z harmonogramu studiów. Student zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z praktyki, w którym opisuje zakres czynności wykonanych w poszczególnych tygodniach trwania praktyki. Sprawozdanie to zostaje potwierdzone przez opiekuna praktyk z ramienia zakładu pracy oraz przedstawione do akceptacji wydziałowemu opiekunowi praktyk. Po stwierdzeniu merytorycznej poprawności przebiegu praktyki oraz spełnieniu wymogów formalnych opiekun praktyki dokonuje zaliczenia praktyki danemu studentowi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zaliczenie praktyki przeprowadza prodziekan ds. studenckich. Student może zostać zwolniony z obowiązku odbycia praktyki. Szczególnie chętnie z takiej możliwości korzystają studenci studiów niestacjonarnych. Podstawę zwolnienia może stanowić udokumentowane zatrudnienie w przedsiębiorstwie stwarzającym możliwość odbycia praktyki zgodnie z jej celem i zakresem lub samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej. Decyzję o zwolnieniu z praktyki podejmuje ostatecznie prodziekan ds. studenckich na podstawie pozytywnej opinii opiekuna praktyk studenckich. Studenci realizują praktykę głównie w miesiącach wakacyjnych o czym też mówi zalecenie wydane przez J.M. Rektora PO. Jako miejsca odbywania praktyki wybierane są głównie przedsiębiorstwa ulokowane na terenie województwa opolskiego. Z przeprowadzonych rozmów ze studentami i pracodawcami, sprawozdań, seminariów dyplomowych można wywnioskować, że studenci jak i przedsiębiorcy widzą zasadnicze korzyści w realizacji kierunkowych praktyk studenckich wyrażające się z jednej strony praktyczną weryfikacją wiedzy zdobywanej w trakcie studiów oraz uzyskania pewnego doświadczenia związanego z przyszłym zatrudnieniem a z drugiej strony wniesienia świeżego spojrzenia na problemy organizacji produkcji i zarządzania oraz wskazania nowoczesnych metod ich rozwiązywania. Dla kierunku Logistyka przewiduje się realizację praktyk kierunkowych w wymiarze czterotygodniowym. Dla studiów stacjonarnych rozliczane są one w siódmym semestrze. Przypisuje się im 2 punkty kredytowe ECTS.

20 Praktyki dla kierunku „Logistyka” 2013/2014
dla profilu praktycznego do 20 tygodni po 3 semestrze (studia trwają 8 semestrów); dla ogólno akademickiego nie krócej niż jednorazowo 3 miesiące (zgodnie z sugestiami pracodawców).

21 Przyszłość

22 Plany: po zakończeniu studiów inżynierskich absolwenci studiów I stopnia mogą podjąć trzysemestralne studia II stopnia (magisterskie) na niektórych kierunkach technicznych w ciągu trzech lat planowane jest uruchomienie studiów II stopnia na kierunku logistyka.

23 Studia podyplomowe

24 Studia podyplomowe logistyki w latach 2009 - 2012
Wyszczególnienie 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Liczba studiów podyplomowych 59 62 60 Liczba uczelni prowadzących studia podyplomowe publiczne niepubliczne 19 30 21 37 33

25 Baza naukowo-praktyczna logistyki

26 Współpraca z Wyższą Szkołą Logistyki w Przerowie (Republika Czeska):
wspólna realizacja projektu pn. ”Spolupráce - to se vyplatí - aneb program výměny zkušeností a kompetencí” (w wolnym tłumaczeniu: „Współpraca - warto. Program wymiany doświadczeń i umiejętności“) w ramach Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna, działanie 3.3 Fundusz Mikroprojektów Euroregion Pradziad. Wydiał Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej w 2011 r. nawiązał współpracę z Wyższą Szkołą Logistyki w Przerowie W dniach maja 2012 r. w Przerowie odbyła się pierwsza konferencja oraz warsztaty, na których studenci prezentowali zakresy planowanych do opracowania prac dyplomowych. Konferencja na Politechnice Opolskiej planowana jest na listopad 2012 r. Opiekunami merytorycznymi prac dyplomowych po stronie polskiej zostali: dr hab. Maksymilian Gajek, prof. PO, dr inż. Ewa Kulińska oraz mgr Ewa Ciepaj. W trakcie pobytu w Czechach na oficjalnym spotkaniu z rektorem Wyższej Szkoły Logistyki w Przerowie Panem JUDr. Ivan Barančík oraz profesorami tamtejszej uczelni podjęto dyskusję nt. szerszej współpracy obu szkół wyższych. Oprócz wspólnych, międzynarodowych komisji przy obronach prac dyplomowych zaproponowano także temat kooperacji w zakresie opracowywania ram programowych na kierunkach związanych z logistyką oraz opracowanie wspólnych publikacji. W tym ostatnim temacie uruchomiono już współpracę, a jej efektem są wszczęte prace nad publikacją pt. „Logistyka transportu” pod redakcją prof. dr hab. inż. Andrzeja Szymonika.

27 Rynek książek i mediów logistycznych

28 Dorobek w latach 2010 i 2011 – książki, podręczniki:
120 tytułów o tematyce logistycznej; 44 wydawców oferowało książki fachowe dotyczące logistyki; przodujące wydawnictwa uczelniane: Politechnika Poznańska, Politechnika Łódzka, Wyższa Szkoła Logistyki, Politechnika Śląska, Akademia Techniczno-Ekonomiczna w Bielsku Białej, Akademia Morska w Gdyni;

29

30 cd. Dorobek w latach 2010 i 2011 – czasopisma
dwa prężne ośrodki – Warszawa i Poznań; 13 czasopism – z tego trzy mają punktację naukową: Gospodarka Materiałowa &Logistyka 9 pkt, Logoforum 9 pkt; Logistyka 6 pkt; największy nakład: TSL Biznes , Eurologisticis , Logistyka a Jakość 5000, Logistyka Ciekawa inicjatywa redakcji Logistyki. W latach na 17 płytach opublikowano artykułów recenzowanych

31 Organizacje, instytucje i inne podmioty wspierające logistykę

32 Organizacje standaryzujące:
Komitet Techniczny PKN (Polskiego Komitetu Normalizacyjnego) nr 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego (m. in. usługi transportowe, teleinformatyka w transporcie i ruchu drogowym); Komitet Techniczny PKN nr 133 ds. Opakowań (m.in. opakowania i dystrybucja wyrobów, terminologia, znakowanie i metody badań, materiały i przybory opakowaniowe);

33 cd. Organizacje standaryzujące:
Komitet Techniczny PKN nr 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej (m.in. logistyka, elektroniczna gospodarka magazynowa w zakresie urządzeń i wyposażenia magazynowego, maszyny pakujące, ładunki transportowe, monitorowanie transportu); Komitet Techniczny PKN nr 245 ds. Urządzeń Transportu Ciągłego Ogólnego Stosowania (m.in. środki transportu bliskiego o ruchu ciągłym służące do przenoszenia materiałów masowych lub jednostkowych);

34 cd. Organizacje standaryzujące:
Komitet Techniczny PKN nr 248 ds. Wózków Jezdniowych (m.in. wózki jezdniowe przemysłowe, stosowne głównie w transporcie wewnętrznym, napędzane, a także wózki szynowe stosowane w transporcie wewnątrzzakładowym).

35 Platformy współpracy:
Polskie Towarzystwo Logistyczne – członek Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA) z głównym zadaniem eliminacji różnego rodzajów barier utrudniających realizację usług logistycznych i obniżających ich jakość; Polskie Stowarzyszenie Menadżerów Logistyki; Związek Pracodawców ECR Polska.

36 Organizacje biznesowe:
Polska Izba Spedycji i Logistyki; Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce; Izba Gospodarcza Transportu Lądowego; Krajowa Izba Gospodarki Morskiej; Polska Izba Opakowań.

37 Jednostki badawcze: Instytut Logistyki i Magazynowania;
Instytut Morski; Centralny Ośrodek Badawczo -Rozwojowy Opakowań.

38 Współpraca z przemysłem:
wieloaspektowa pod kątem przyszłego zatrudnienia i układania planów studiów; określenie trendów w zakresie logistyki, systemów i technologii wspomagających logistykę, a także aspektów funkcjonowania łańcuchów logistycznych w regionie opolskim.

39 Portale logistyczne: Funkcjonuje 45 znaczących portali między innymi:
www. logistyka.net.pl; www. logistyakfirm.pl; www. log24.pl; inne.

40 Koła logistyczne w uczelniach
W 2010 roku funkcjonowało 38 studenckich logistycznych kół naukowych, których celem było między innymi: organizowanie konferencji; publikacje naukowe; współpraca z firmami logistycznymi; wystąpienia na konferencjach.

41 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "prof. PO dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google