Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków"— Zapis prezentacji:

1 Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
Prezentacja na Side Event, Barcelona Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków Urząd Gminy Sierakowice insp. ds. ochrony środowiska Mariusz Laska 1

2 Systemy gospodarki ściekowej
Systemy zbiorowe AGLOMERACJA Sierakowice Realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków powinna być uzasadniona finansowo i technicznie; Wskaźnik długości sieci nie może być mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci;

3 Systemy gospodarki ściekowej
Systemy indywidualne Systemy gospodarki ściekowej na obszarach o zabudowie rozproszonej składają się z: zbiorników bezodpływowych („szamb”) przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ)

4 Przydomowa oczyszczalnia ścieków -POŚ
POŚ jest to urządzenie, które oczyszcza ścieki pochodzące z budynków mieszkalnych z jednego lub kilku gospodarstw i pozwala na odprowadzenie ich w stanie oczyszczonym do gruntu, lub wód powierzchniowych. POŚ nie są przeznaczone do oczyszczania ścieków pochodzących z produkcji zwierzęcej (np. gnojowicy lub gnojówki) i wód deszczowych spływających z dachów i placów.

5 Wady korzystania z „szamba”
duża częstotliwość wywozu ścieków wysokie koszty eksploatacji - transport ścieków na znaczne odległości uciążliwość dla otoczenia pracy wozu asenizacyjnego (emisja spalin i odorów, zagrożenie sanitarne)

6 POŚ jako alternatywa dla szamb
Budowa POŚ jest alternatywą dla szczelnych zbiorników gromadzących ścieki sanitarne głównie powstających w gospodarstwach indywidualnych.

7 Program wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Program adresowany jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego jednakże jego finalnymi odbiorcami są właściciele domów, którzy do tej pory nie mieli możliwości skorzystania z instalacji kanalizacyjnych i w najbliższych latach nie mają szans na podłączenie się do oczyszczalni komunalnych. Program zakłada budowę około 11 tys. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) obsługujących ponad 44 tys. mieszkańców. Łączny budżet programu, którego realizację zaplanowano do końca 2015 roku wynosi 150 mln zł na oczyszczalnie ścieków. NFOŚiGW gwarantuje dofinansowanie formie bezzwrotnej - dotacji na poziomie 45% . Nabór wniosków odbywać się będzie w sposób ciągły. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu do NFOŚiGW. O udzieleniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach przyjętego w kolejnych latach limitu środków.

8 Przygotowanie wniosku Użytkowanie oczyszczalni
Etapy projektu Weryfikacja Wstępna lista zainteresowanych – 50 instalacji Weryfikacja względem planów kanalizacyjnych - PWIK Sierakowice Badania geologiczne (koszt ok. 300 zł brutto – koszt ryzyka) Przygotowanie wniosku Przygotowanie projektu budowlanego wraz z indywidualnym kosztorysem (koszt ok. 300 zł brutto) Podpisanie umów dających wnioskodawcy prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane Opracowanie wniosku po otrzymaniu projektu i oczyszczalni i badań geotechnicznych – Urząd Gminy Sierakowice do końca roku 2011 Realizacja projektu Złożenie wniosku- początek roku 2012 Przyznanie dotacji i podpisanie umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW Wpłata 100 % wartości oczyszczalni i kosztów montażu na wskazany rachunek urzędu Przetarg i podpisanie umowy z wykonawcą robót Faza budowy czerwiec – wrzesień 2012 r. Rozliczenie (finansowe, rzeczowe, ekologiczne) Zwrot 45 % poniesionych kosztów kwalifikowanych – do końca roku 2012 Użytkowanie oczyszczalni Przeniesienie tytułu własności z Gminy na Właścicieli nieruchomości Trwałość projektu – okres 5 lat Obowiązek użytkowania PBOŚ po jej wykonaniu

9 Kto może skorzystać z dotacji
Wsparciem finansowym objęte jest zagospodarowanie ścieków bytowo-gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej.

10 Właściciele jakich nieruchomości mogą ubiegać się o dotację?
Położonych na obszarach, dla których budowa zbiorczych systemów odprowadzenia ścieków jest ekonomicznie nieuzasadniona. Położonych na obszary, na których nie istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Położonych na obszarach dla których przed 2020 rokiem nie został, przez jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowany i nie będzie wykonany zbiorczy system odprowadzania ścieków

11 Właściciele jakich nieruchomości nie mogą ubiegać się o dotację?
Pomocą nie są objęte niezabudowane działki oraz budynki, które nie są użytkowane; Jeśli planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej do 2020 r. lub sieć kanalizacyjna jest wykonana; Gdy badanie geotechniczne gruntu wykluczy możliwość posadowienia oczyszczalni; Gdy brak jest miejsca na posadowienie oczyszczalni; Nieuregulowany stan prawny nieruchomości; Brak możliwości odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu w obrębie własnej nieruchomości

12 POŚ – wybór urządzeń W ramach Programu przygotowanego przez NFOŚiGW wspierana będzie budowa wyłącznie Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków (PBOŚ). Tylko reaktory biologiczne oparte na technologii osadu czynnego i złóż biologicznych lub połączeniu tych technologii dają gwarancję skutecznego oczyszczania ścieków. Skuteczność oczyszczania potwierdzona jest Raportem z badań wystawionym przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską informującym o stopniu redukcji wskaźników zanieczyszczeń, świadczących o jakości odprowadzanych ścieków. Ich podstawową przewagą nad pozostałymi rozwiązaniami jest możliwość panowania nad zachodzącymi w nich procesami biochemicznymi, oraz możliwość sterowania tymi procesami w celu ich intensyfikacji.

13 Dylemat PBOŚ czy POŚ? Z drenażem rozsączającym
Z osadem czynnym lub złożem biologicznym Koszt zakupu i montażu od 7 do 10 tyś zł Niepewność co do jakości oczyszczany ścieków Konieczność dostosowania oczyszczalni do unijnych norm (np. dobudowa części biologicznej lub piezometru – koszt ok. 5 tys zł) Brak możliwości otrzymania dofinansowania Większy stopień zużycia oczyszczalni Koszt zakupu i montażu od 10 – 16 tyś zł Pewność jakości oczyszczania ścieków potwierdzona certyfikatem Brak nakładów na modernizację Możliwość otrzymania dotacji w wysokości 45% Większa żywotność oczyszczalni Należy oczekiwać, że w najbliższym czasie wprowadzony zostanie obowiązek badania wszystkich POŚ i do sprzedaży dopuszczone zostaną wyłącznie oczyszczalnie posiadające unijny certyfikat.

14 Na co można dostać dotację:
Przygotowanie terenu. Roboty demontażowe i rozbiórkowe obiektów kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami. Roboty ziemne i budowlano-montażowe, w tym doprowadzenie energii. Rozruch urządzeń i instalacji. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. Wykonanie dokumentacji projektowej. Koszty usług niezbędnych do realizacji inwestycji tj. koszty nadzoru inwestorskiego, odbiorów technicznych i obsługi geodezyjnej. Zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych przez NFOŚiGW, jeżeli Beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot VAT – na podstawie oświadczenia Beneficjenta składanego przy rozliczeniu dofinansowania.

15 Badania geologiczne Badania mają zostać przeprowadzone na każdej z posesji wytypowanych do budowy PBOŚ. Badania mają określić rodzaj podłoża do głębokości min. 4 m p.p.t. oraz poziom statycznego i dynamicznego zwierciadła wód gruntowych. Badania mają na celu potwierdzenie, że warunki gruntowo-wodne umożliwiają zarówno poprawne posadowienie urządzeń wchodzących w skład PBOŚ jak również odprowadzenie do ziemi ścieków oczyszczonych.

16 Badania geologiczne c.d.

17 Badania geologiczne c.d.
Nie jest dopuszczane stosowanie studni chłonnych wymagających wykonania nasypu ziemnego.

18 Gdzie zlokalizować oczyszczalnie?
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Obiekt Odległość [m] Osadnik Drenaż Granica posesji 2 Droga Dom mieszkalny X 5 Studnia 15 30/70 Wody gruntowe 1,5 Gaz, woda Kable elektryczne 0,8 Drzewa i krzewy 3

19 Warunek rozliczenia dofinansowania PBOŚ:
Efekt rzeczowy – bezusterkowy odbiór techniczny robót budowalno-montażowych z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej + Efekt ekologiczny – wykazanie z co najmniej 10% wykonanych oczyszczalni ścieków, że oczyszczane ścieki spełniają wymagane prawem parametry.

20 Rozliczenie Podstawa wypłaty środków: protokoły odbioru,
faktury za wykonane roboty. Wypłaty środków następują po przedstawieniu przez Beneficjenta kompletu kserokopii faktur zapłaconych

21 Specyfika Programu Wybudowane PBOŚ przez cały okres trwałości projektu wynoszący 5 lat pozostaną mogą pozostać własnością Beneficjenta Programu lub Beneficjent przenosi własność na użytkownika. Przez trwałość przedsięwzięcia należy rozumieć zapewnienie przez Beneficjenta utrzymania efektu rzeczowego i efektu ekologicznego. W tym okresie koszty związane z serwisem, eksploatacją i obsługą PBOŚ będą ponosili Beneficjenci Programu lub użytkownicy PBOŚ. Obowiązki właściciela i użytkownika PBOŚ zostaną określone w umowach cywilnoprawnych zawartych pomiędzy tymi stronami.

22 www.sierakowice.pl Kontakt Mariusz Laska Referat Ochrony Środowiska
tel. (58)


Pobierz ppt "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google