Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Źródło danych: Narodowy Fundusz Ochrony.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Źródło danych: Narodowy Fundusz Ochrony."— Zapis prezentacji:

1 Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Źródło danych: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 1.Cel programu Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez zapewnienie dofinansowania przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

3 2. Wskaźniki osiągnięcia celu Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego *) - wartości planowane do zawarcia w latach (umowy zawarte) **) wartości planowane do realizacji w latach (umowy zakończone) Wskaźniki osiągnięcia celu określono przy założeniu, że równoważna liczba mieszkańców (RLM) obsługiwana przez wybudowane podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego wynosić będzie 82,8 tys. Nazwa wskaźnika/jednostka miary Wzrost redukcji ładunku w ściekach oczyszczonych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG / |RLM| Forma dofinansowania:Zwrotnabezzwrotna Rok > Planowane wartości wskaźnika ˇ Raze m Razem I.* Planowane zobowiązania (wartość wskaźnika planowana do zawarcia w danym roku) II. ** Planowana realizacja wskaźnika wiatach Planowana realizacja wskaźnika w dalszych latach 00 Razem planowana realizacja wskaźnika 41400

4 3. Budżet Budżet Programu wynosi tys. zł w tym: - dla zwrotnej formy dofinansowania tys. zł - dla bezzwrotnej formy dofinansowania tys. zł.

5 3.1 Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Budżet programu priorytetowego Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Bezzwrotne formy dofinansowania Rok 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 Forma dofinansowania > Kwota zobowiązań i wypłat ˇ Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (tys. zł) 1. Planowane zobowiązania (kwota planowanych do zawarcia w danym roku umów) Planowane wypłaty zobowiązań z poz. I w roku 2011 dla:Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0 Jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0 Razem:0 w roku 2012 dla:Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Razem: w roku 2013 dla:Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Razem:

6 Budżet programu priorytetowego Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Bezzwrotne formy dofinansowania Rok2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 Forma dofinansowania > Kwota zobowiązań i wypłat ˇ Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (tys. zł) W roku 2014 dla:Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Razem: W roku2015dta:Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Razem: W latach kolejnych dla: Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0 Jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0 Razem:0 RAZEM dla:Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Razem:

7 4.Okres wdrażania Programu Program będzie wdrażany w latach Alokacja środków: Wydatkowanie środków: do roku.

8 5.Terminy i sposób składania wniosków Nabór ciągły w każdym roku do wyczerpania środków przeznaczonych na dany rok. 6.Podstawy prawne udzielenia dofinansowania Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. : Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 7.Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania 7.1Formy dofinansowania Pożyczka i dotacja.

9 7.2Intensywność dofinansowania 1) do 90% kosztów kwalifikowanych, w tym : a) do 45% w formie pożyczki; b) do 45% w formie dotacji; *) istnieje możliwość skorzystania w maksymalnej intensywności dofinansowania po 45% z każdej z przewidzianych form, dopuszcza się też, że beneficjent skorzysta wyłącznie z dofinansowania w formie pożyczki, jak również wyłącznie w formie dotacji, ale w przypadku ubiegania się wyłącznie o dotację po jego stronie jest zabezpieczenie pozostałych 55% środków niezbędnych do zrealizowania całości działania objętego wnioskiem aplikacyjnym.

10 7.3Warunki dofinansowania 1) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej; 2) warunki udzielania pożyczki: a)oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 3,5 %. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków; b) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki; c) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. 3) pożyczki udzielane w ramach Programu nie podlegają umorzeniu.

11 7.4 Beneficjenci Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. 7.5 Rodzaje przedsięwzięć Wsparciem finansowym objęte jest zagospodarowanie ścieków bytowo- gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Pomocą nie są objęte niezabudowane działki oraz budynki, które nie są użytkowane. Odpowiedzialność za wybór odbiorców pomocy (właścicieli wskazanych posesji do posadowienia przydomowej oczyszczalni ścieków lub wykonania podłączenia do kanalizacji sanitarnej) ponosi Beneficjent.

12 Finansowane będzie: I. Wykonanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOS) o przepustowości do 50 RLM, oczyszczających ścieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych, gospodarstw agroturystycznych i obiektów użyteczności publicznej. Z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wyłącza się: 1. Obszary, dla których budowa zbiorczych systemów odprowadzenia ścieków jest ekonomicznie uzasadniona zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru igranie aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922). 2. Obszary, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego. 3. Obszary, dla których przed 2020 rokiem został, przez jednostkę samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji jej zadań własnych, zaplanowany i będzie wykonany zbiorczy system odprowadzania ścieków. II. Wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej, podciśnieniowej. W zakresie budowy podłączeń do sieci kanalizacyjnej Program dotyczy obszarów, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

13 8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwziąć Kryteria dostępu 1. Kryteria formalne: TakNie 1.1Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu 1.2Wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany, posiada wymagane załączniki 1.3Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym 1.4Wnioskodawca mieści się w kategorii Beneficjenci" 1.5Wydatki - zgodne z Kosztami kwalifikowanymi" 1.6Wnioskowane dofinansowanie zgodne ze szczegółowymi zasadami udzielania dofinansowania obowiązującymi w programie priorytetowym 1.7Wnioskowane dofinansowanie zgodne z zasadami pomocy publicznej (jeśli dotyczy) 1.8Wniosek obejmuje budowę systemu oczyszczalni przydomowych obsługujących minimum 50 gospodarstw lub budowę minimum 50 sztuk podłączeń do sieci kanalizacyjnej 2. Kryteria merytoryczne: TakNie 2.1Efekt ekologiczny - wiarygodność założeń i danych, efekt możliwy do osiągnięcia 2.2Analiza kosztów - w oparciu o wiarygodne dane i racjonalne założenia 2.3Przedsięwzięcie przygotowane do realizacji.

14 9. W ramach Programu finansowane będą: 1. Kompletne przydomowe oczyszczalnie ścieków wyposażone w reaktory biologiczne, których producenci i dostawcy przedstawią deklaracje zgodności z normą PN-EN Al:2009 oraz wystawione przez notyfikowane w Komisji Europejskiej laboratoria certyfikaty zgodności wyrobu potwierdzające informacje przedstawione w deklaracjach zgodności. Jeżeli powyższy warunek nie zostanie spełniony całość kosztów przedsięwzięcia objętego wnioskiem będzie niekwalifikowana. 2. Podłączenia budynków do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Przez podłączenie należy rozumieć przyłącze kanalizacyjne w rozumieniu Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków wraz z niezbędnymi elementami umożliwiającymi fizyczne połączenie instalacji wewnętrznej w budynku z siecią kanalizacyjną.

15 10. Koszty kwalifikowane 1.Dostawy i zakup urządzeń. Przez urządzenia należy rozumieć wszystkie te elementy, które decydują o efekcie ekologicznym zakładanym w dofinansowywanym przedsięwzięciu. 2.Przygotowanie terenu. 3.Roboty demontażowe i rozbiórkowe obiektów kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami. 4.Roboty ziemne i budowlano-montażowe. 5.Montaż urządzeń. 6.Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 7.Rozruch urządzeń i instalacji. 8.Instalacje doprowadzające media do obiektów technologicznych. 9.Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. 10.Przełożenie sieci i obiektów sieciowych kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami. 11.Zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych przez NFOŚiGW, jeżeli Beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot VAT. 12.Wykonanie dokumentacji projektowej. 13.Koszty usług niezbędnych do realizacji inwestycji tj. koszty nadzoru inwestorskiego, odbiorów technicznych i obsługi geodezyjnej oraz badań hydrogeologicznych. Środki NFOŚiGW mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych od dnia roku. W przypadku oczyszczalni przydomowych koszty zostaną uznane za kwalifikowane wyłącznie wówczas, gdy zrealizowany zostanie zakup i montaż nowej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków.

16 11. Procedura wyboru przedsięwzięć 1.Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu do NFOŚiGW. O udzieleniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach przyjętego limitu środków. 2.Szczegółową procedurę wyboru przedsięwzięć i udzielenia dofinansowania określają wewnętrzne regulacje NFOSiGW

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Źródło danych: Narodowy Fundusz Ochrony."

Podobne prezentacje


Reklamy Google