Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń ROI w szkoleniach – rentowność inwestycji rozwojowych Monika Ziaja, Paweł Kopijer –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń ROI w szkoleniach – rentowność inwestycji rozwojowych Monika Ziaja, Paweł Kopijer –"— Zapis prezentacji:

1

2 Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń ROI w szkoleniach – rentowność inwestycji rozwojowych Monika Ziaja, Paweł Kopijer – 2CC i PSTD

3 Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń Żeby móc pokazać partnerom biznesowym rentowność inwestycji rozwojowych, trzeba zacząć zupełnie inaczej je realizować

4 Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń Czym jest szkolenie (efektywne biznesowo)? Szkolenie to zaplanowany proces zmiany sposobu działania/zachowania określonej grupy pracowników budowany na bazie uzupełnienia, związanego ze zmianą deficytu kompetencyjnego, w zakresie postaw, wiedzy i umiejętności ludzi dający ostatecznie identyfikowalne korzyści biznesowe firmie

5 Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń 1. Uczestnicy reagują pozytywnie na szkolenie, jako zmianę 2. Uczestnicy zdobywają nowe umiejętności oraz poszerzają posiadaną już wiedzę 3. Uczestnicy wykorzystują w pracy nowe kompetencje uzyskane podczas szkolenia 4. Rezultaty zastosowania zostają zmierzone jako rezultaty biznesowe. 5. Zostaje wygenerowany wskaźnik zwrotu z każdej inwestycji Najważniejszy jest łańcuch przyczynowo-skutkowy szkolenia IMPACT CHAIN – ŁAŃCUCH WPŁYWU

6 Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń KLUCZ 1 - Analiza potrzeby szkoleniowej NASTAWIONA nasmartne cele na kirkpatricku

7 Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń Schemat U – ogólny algorytm do analizowania potrzeb szkoleniowych Poziom potrzeb szkoleniowych Cele szkolenia Poziom oceny efektywności Potrzeby poprawy biznesu Potrzeby zmiany zachowania w miejscu pracy Potrzeby zwiększenia umiejętności i wiedzy Potrzeby optymalnego wykonania Cele związane z wynikami biznesowymi Cele związane ze zmianami zachowania w pracy Cele dydaktyczne Cele związane z reakcją uczestników Wyniki biznesowe Praca Nauka Reakcja

8 Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń Przykładowa formatka do określania celów szkolenia Poziomy według modelu Donalda Kirkpatricka (poziom dydaktyczny w trzech obszarach kompetencyjnych: wiedza, umiejętności, postawy) Specyfikacja Merytoryczna Zlecenia Przedmiotowe cele szkolenia Do opisania według czterech poziomów modelu Kirkpatrick'a. Poziom dydaktyczny rozbity został na trzy kategorie kompetencyjne. Sugerujemy opisywanie celów zgodnie z zasadą SMART. Metoda pomiaru Poziom efektów biznesowych Poziom zmiany zachowań na stanowisku pracy Poziom zmiany kompetencji w trakcie szkolenia wiedza umiejętności postawy Poziom reakcji uczestników

9 Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń KLUCZ 2 – Proces szkoleniowy NASTAWIONY na wdrażanie i ewaluacje

10 Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń Model 10-etapowego Procesu Szkolenia 1. Analiza potrzeby szkoleniowej 2. Zdefiniowanie celów szkolenia 4. Planowanie i projektowanie szkolenia oraz procesu oceny 3. Decyzja co do typu szkolenia 6. Realizacja programu szkoleniowego 7. Stworzenie i zatwierdzenie planu działań wdrożeniowych (PDW) 8. Wdrożenie uzyskanej wiedzy i umiejętności 9. Analiza skuteczności wdrożenia 10. Ocena realizacji celów – wyliczenie rentowności 5. Odprawa przed szkoleniem

11 Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń Odprawa przed szkoleniem Analiza potrzeby szkoleniowej Definiowanie celów szkoleniowych Realizacja programu szkoleniowego Stworzenie i zatwierdzenie planu działań wdrożeniowych Wdrożenie rozwiniętych kompetencji na stanowisku pracy Analiza skuteczności wdrożenia Ocena realizacji celów – wyliczenie rentowności Decyzja co do typu szkolenia Projektowanie szkolenia oraz procesu oceny Model 10-etapowego Procesu Szkolenia

12 Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń Model 10-etapowego Procesu Szkolenia dynamika symbolicznego wymiaru finansowego PLN CZAS B G A wydawanie absorpcja opłacalność

13 Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń Szkolenie powiązane z konkretnymi potrzebami biznesowymi. Ocena efektywności szkolenia w kontekście wyników w pracy. Określanie mierzalnych celów w stosunku do zachowań i wpływu na biznes. Oczekiwania co do rezultatów komunikowane uczestnikom. Środowisko pracy przygotowane do wspierania transferu kompetencji. Partnerstwa z kluczowymi menedżerami. Analiza nie tylko kosztów ale i zysków. Planowanie i raportowanie skupione na biznesowych efektach szkolenia. Szkolenie dla efektów - nie dla aktywności

14 Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń Mierzenie zwrotu z inwestycji w szkolenia (ROI) w oparciu o metodologię Jacka J. Phillipsa

15 Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń proces opisany krok po kroku łączenie metod oceny konserwatyzm - nie mniej, niż... Wiarygodność procesu oceny

16 Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń Cele badania Cele badania Planowanie badaniaPlanowanie badania – narzędzia i harmonogra m Planowanie badaniaPlanowanie badania – narzędzia i harmonogra m Zbieranie danych Zbieranie danych Izolowanie efektów szkolenia Izolowanie efektów szkolenia Zamiana efektów na pieniądze Zamiana efektów na pieniądze Wyliczenie wskaźnika Wyliczenie wskaźnika Określenie strony kosztowej Określenie strony kosztowej Identyfikacja korzyści niewymiernych Identyfikacja korzyści niewymiernych Cele szkolenia Cele szkolenia Model ROI

17 Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń Suma kosztów inwestycji ROI = Korzyści netto z inwestycji x 100% Suma kosztów inwestycji BCR = Suma korzyści z inwestycji Wskaźniki

18 Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń testy/egzaminy wiedzy i umiejętności badania ankietowe i kwestionariuszowe obserwacje (np. na stanowisku pracy) wywiady, wywiad zogniskowany plany działań i osiągnięć (kontrakty) sesje poszkoleniowe systemy monitorowania wyników symulacje, ośrodki oceny (AC/DC) badanie typu tajemniczy klient Sposoby zbierania danych

19 Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń grupa kontrolna (grupa porównawcza) określanie i analiza trendów modele prognostyczne (np. ekonometryczne) szacowanie wpływu szkolenia przez: uczestników, przełożonych, podwładnych, ekspertów, klientów itd. określenie pozostałych czynników wpływających na wyniki Metody izolowania efektów szkolenia

20 Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń 1.Wybieramy jednostkę poprawy 2.Ustalamy wartość jednostki poprawy 3.Ustalamy wielkość poprawy w jednostkach 4.Ustalamy wielkość poprawy w skali roku 5.Obliczamy całkowitą wartość poprawy Ogólne etapy zamiany efektów na pieniądze Mając zdefiniowane cele szkolenia na poziomie zmian poszczególnych wyników biznesowych

21 Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń wykorzystywanie dostępnych informacji o przychodach i kosztach (15%/85% przypadków) kalkulacja kosztów jakości (np. reklamacji, odpadów, braków, przestojów produkcji itp.) kalkulacja kosztów zatrudnienia przy efektach w postaci oszczędności czasu dane historyczne na temat kosztów dane uzyskane z zewnątrz (raporty rynkowe) szacowanie przez uczestników, przełożonych, pion finansowy lub HR (korekta wiarygodności) Sposoby zamiany efektów na pieniądze

22 Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń koszt zaprojektowania szkolenia koszt materiałów dla uczestników koszt czasu trenerskiego (przygotowanie i przeprowadzenie) koszty logistyczne (podróże, zakwaterowanie, wyżywienie) koszt niewykorzystanego czasu pracy wszystkich uczestników liczony udziałem w ich wynagrodzeniach wynagrodzenia działu HR/działu szkoleń koszt oceny efektywności i rentowności szkolenia Strona kosztowa projektów szkoleniowych

23 Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń Wyniki ogólnopolskiego Badania Benchmarków Efektywności i Jakości Polityki Szkoleń w polskich organizacjach Stan na koniec października 2012

24 Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń Obszary polityki szkoleń oceniane w badaniu TDI 2012 Ocena standardu realizacji szkoleniaOcena jakości partnerstwa w procesie szkoleniowym Ocena standardu ewaluacji szkoleń

25 Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń Standard realizacji projektu szkoleniowego

26 Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń Ocena efektywności szkolenia Rozkład odpowiedzi

27 Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń

28 Średnie ilości punktów uzyskanych przez firmy z różnym pochodzeniem kapitału

29 Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń Średnie ilości punktów uzyskanych przez firmy z różnych sektorów gospodarki

30 Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń Średnie ilości punktów uzyskanych przez firmy o różnej wielkości zatrudnienia

31 Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń Kluczowe wnioski Najsłabszym obszarem polityki szkoleniowej jest ewaluacja efektywności i skuteczności szkoleń Najsłabszym ogniwem partnerstwa na rzecz efektywnych szkoleń jest kadra menedżerska, a kadra naczelna wykazuje dużą świadomość i wolę wspierania W ewaluacji najsłabiej oceniany jest wymiar korzyści biznesowych ze szkolenia Poza oceną szkoleń najsłabszym elementem procesu szkoleniowego jest faza wdrażania kompetencji na stanowisku pracy Najefektywniejszą politykę szkoleniową mają firmy z prywatnym kapitałem zagranicznym, sektora handlowego, o wielkości powyżej 1000 zatrudnionych

32 Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń Benchmarki TDI


Pobierz ppt "Model SEB/SEA © – Narzędzie, na które czekał polski rynek szkoleń ROI w szkoleniach – rentowność inwestycji rozwojowych Monika Ziaja, Paweł Kopijer –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google