Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT Z ANALIZY KOSZTÓW GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY BYDGOSZCZ Wykonany w ramach projektu Społeczny monitoring gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT Z ANALIZY KOSZTÓW GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY BYDGOSZCZ Wykonany w ramach projektu Społeczny monitoring gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT Z ANALIZY KOSZTÓW GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY BYDGOSZCZ Wykonany w ramach projektu Społeczny monitoring gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie Sporządziła: mgr Monika Stańczak Toruń, październik 2007

2 ZAKRES RAPORTU 1.Wymagane dokumenty 2.Ogólna charakterystyka miasta Bydgoszczy 3.Gospodarka odpadami na terenie gminy -Ilości odpadów -Gromadzenie odpadów komunalnych -Sortowanie i składowanie -Dzikie wysypiska -Selektywna zbiórka i segregacja odpadów -System gospodarki odpadami -Odpady wielkogabarytowe -Odpady niebezpieczne -Gospodarka odpadami opakowaniowymi -Spalanie odpadów -Edukacja w zakresie gospodarki odpadam 4.Koszty gospodarki odpadami 5.Podsumowanie

3 Wymagane dokumenty Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Bydgoszczy na lata 2005 – 2012 Uchwała nr LVI/1108/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla miasta Bydgoszczy na lata 2005 – 2012 wraz z Planem gospodarki odpadami dla miasta Bydgoszczy na lata 2005 – 2012, Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy Uchwała nr XLIII/927/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy, zmienione uchwałą nr LXVI/1243/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmian w uchwale ustalającej szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy,

4 Wymagane dokumenty Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Zarządzenie nr 357/06 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 9 maja 2006 r., Zarządzenie nr 150/07 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2007 r.,

5 Wymagane dokumenty Cennik górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych Uchwała nr LXVI/1242/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych, Cennik opłat za usługi świadczone przez Kompleks Utylizacji Odpadów Uchwała nr LXIX/1312/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi świadczone przez Kompleks Utylizacji Odpadów w Bydgoszczy

6 Wskaźniki charakteryzujące gospodarkę odpadami Lp. Wskaźnik Stan wyjściowy (rok 2004) 2005 r.2006 r. 1. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok] wg WPGO 2. Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok] Ilość odpadów objętych zorganizowaną zbiórką [%]87,289,895,3 4. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] wg WPGO 5. Ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] Udział wytworzonych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach w [%] 60Brak danych66 7. Ilość zebranych od mieszkańców odpadów ulegających biodegradacji [Mg] 345, Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu zebranych odpadów komunalnych [%] 5,8Brak danych7 9. Czynne składowiska odpadów komunalnych [szt./ha]2/6,9 10. Składowiska nieczynne [szt./ha] w tym - w trakcie rekultywacji - do rekultywacji 1/bd 1/ w trakcie rekultywacji 1 / zrekultywowano Obiekty gospodarki odpadami komunalnymi: - linie do segregacji (szt./(Mg/rok) - kompostownie [szt./(Mg/rok)] - linie do demontażu odpadów wielkogabarytowych - linie do przekształcania gruzu budowlanego 2/180 tys /180 tys /210 tys. 0 5

7 Realizowane przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Bydgoszcz w latach Lp. Nazwa zadania Koszty /w tys. zł/ 2004 rok2005 rok2006 rok 1. Realizacja programu edukacji w zakresie gospodarki odpadami 31 tys.27 tys.31 tys. 2. Usuwanie dzikich wysypisk śmieci z terenu miasta tys. 3. Wdrożenie na terenie gminy systemu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 46 tys.78 tys.79 tys. 4. Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych -78 tys.12 tys. 5. Modernizacja zakładu utylizacji odpadów medycznych --5 tys. 6. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych i podobnych tys.

8 Realizowane przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy Bydgoszcz w latach Lp. Nazwa zadania Koszty /w tys. zł/ 2004 rok2005 rok2006 rok 1. Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych 48 tys.86 tys.169 tys. 2. Zakup pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów 81 tys.46 tys.20 tys.

9 Strumień odpadów - z gospodarstwa domowych Mg/rok (52,0%) - z obiektów infrastrukturalnych Mg/rok (26,2%) - odpady budowlane Mg/rok ( 9,4%) - wielkogabarytowe Mg/rok ( 4,7%) - odpady z czyszczenia ulic i placów Mg/rok ( 4,0%) - odpady z ogrodów i parków Mg/rok ( 3,0%) - niebezpieczne Mg/rok ( 0,7%)

10 Zbiórka odpadów 14 firm posiada zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych Istniejący system zbiórki odpadów, funkcjonuje w oparciu o umowy bilateralne: właściciel nieruchomości – firma

11 Do gromadzenia odpadów komunalnych stosowane są: - pojemniki o pojemności 110 l, - pojemniki o pojemności 240 l, - pojemniki o pojemności 1100 l - kontenery o pojemności 5 – 10 m 3. Gromadzenie odpadów komunalnych 810 pojemników do selektywnej zbiórki obsługiwanych przez firmę REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o sztuk – makulatura sztuk – szkoło sztuk – tworzywa sztuczne

12 Segregacja odpadów Na terenie Bydgoszczy funkcjonują 4 sortownie odpadów 3 z nich należą do firm prywatnych: -Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o., - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o., - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Taro Sp. z o.o., oraz - linia sortownicza Kompleksu Utylizacji Odpadów

13 Wykaz odpadów zebranych selektywnie w Bydgoszczy w 2004 roku. Lp. przedsiębiorstwo opakowania papier tworzywa sztuczne drewnometalowe wielo- materiałowe zmieszaneze szkła 1. Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. 864,821003,360151,521299,47 2. P.U.K. Corimp Sp. z o.o. 40,0778,4808,1810,800,58179,39 3. P.U.K. Taro Sp. z o.o. 34,5083,8501,0914,58101,41 4. Kompleks Utylizacji Odpadów 236,36734,34393,42 5.inne 135,5046,34153,503, ,75 razem1311,251946,37153,50405,99162,3215,161700,02

14 Wykaz odpadów zebranych selektywnie w Bydgoszczy w 2004 roku. Lp.przedsiębiorstwo selektywna zbiórka wielko- gabarytowe tekstyliapapier tworzywa sztuczne metale ulegające biodegradacji 1. Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. 2. P.U.K. Corimp Sp. z o.o. 023,511,609,5948,64226,34 3. P.U.K. Taro Sp. z o.o. 0108,81047, Kompleks Utylizacji Odpadów Stacja Segregacji Odpadów 377,91244,60168,64 5.inne 264,6091,4375,0775,57296,7487,88 razem264,60601,66321,27301,72345,38314,22

15 Wykaz odpadów zebranych selektywnie w Bydgoszczy w 2004 roku. Dodatkowo w Stacji Segregacji Odpadów Kompleksu Utylizacji Odpadów zebrano: - opony-37,84 - baterie Ni-Cd-0,02 - baterie inne-4,57

16 Odzyskiwane surowce wtórne Lp. Rodzaje surowców Stan wyjściowy (rok 2004) [w Mg] 2005 r. [w Mg] 2006 r. [w Mg] 1. tworzywa sztuczne2 267,64 Brak danych 2 150,96 2. papier i tektura1 912, ,27 3. szkło1 580, ,93 4. metale707,71522,93 5. tekstylia264,60367,77 6. wielomateriałowe162,320,00 7. drewno153,4963,06 8. zmieszane15,16139,51 Razem:7 064, ,43

17 Pozostałe odpady Lp. Rodzaje odpadów Stan wyjściowy (rok 2004) [w Mg] 2005 r. [w Mg] 2006 r. [w Mg] 1. wielkogabarytowe314,22 Brak danych 50,27 2. budowlane9 024,676197,77 3. niebezpieczne0,0026,954

18 Górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych Lp. Rodzaj pojemnika Górna stawka opłat /w zł brutto/ 1. worek 60 litrów9,80 2. worek 60 litrów12,00 3. pojemnik 120 litrów17,00 4. pojemnik 240 litrów32,00 5. pojemnik 1100 litrów73,00 6. pojemnik 2500 litrów160,00 7. pojemnik 5000 litrów300,00 8. pojemnik 7000 litrów428,00 9. pojemnik litrów557, jednokrotne odebranie odpadów z remontów160,00 / 1 Mg 11. jednokrotne odebranie nieczystości ciekłych25,00 / 1m 3 Mieszkańcy Bydgoszczy, za wywóz odpadów komunalnych płacą od 5,00 zł do 7,00 zł za miesiąc.

19 Środki jakie wpływają do budżetu Miasta Bydgoszczy z tytułu opłat produktowych Rok Wysokość wpływu zł zł

20 1. Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Bydgoszczy na lata 2005 – 2012, 2. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy, 3. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, 4. Cennik górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych, 5. Cennik opłat za usługi świadczone przez Kompleks Utylizacji Odpadów, 6. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Bydgoszczy r. – r., 7. Ankieta Zbiórka odpadów komunalnych w gminach na terenie Polski w 2006 roku, Literatura


Pobierz ppt "RAPORT Z ANALIZY KOSZTÓW GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY BYDGOSZCZ Wykonany w ramach projektu Społeczny monitoring gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google