Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT Z ANALIZY KOSZTÓW GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY BYDGOSZCZ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT Z ANALIZY KOSZTÓW GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY BYDGOSZCZ"— Zapis prezentacji:

1 RAPORT Z ANALIZY KOSZTÓW GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY BYDGOSZCZ
Wykonany w ramach projektu „Społeczny monitoring gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi” na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie Sporządziła: mgr Monika Stańczak Toruń, październik 2007

2 ZAKRES RAPORTU Wymagane dokumenty
Ogólna charakterystyka miasta Bydgoszczy Gospodarka odpadami na terenie gminy Ilości odpadów Gromadzenie odpadów komunalnych Sortowanie i składowanie Dzikie wysypiska Selektywna zbiórka i segregacja odpadów System gospodarki odpadami Odpady wielkogabarytowe Odpady niebezpieczne Gospodarka odpadami opakowaniowymi Spalanie odpadów Edukacja w zakresie gospodarki odpadam Koszty gospodarki odpadami Podsumowanie

3 Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
Wymagane dokumenty Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Bydgoszczy na lata 2005 – 2012 Uchwała nr LVI/1108/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla miasta Bydgoszczy na lata 2005 – 2012” wraz z „Planem gospodarki odpadami dla miasta Bydgoszczy na lata 2005 – 2012”, Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy Uchwała nr XLIII/927/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy, zmienione uchwałą nr LXVI/1243/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmian w uchwale ustalającej szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy,

4 Wymagane dokumenty Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Zarządzenie nr 357/06 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 9 maja 2006 r., Zarządzenie nr 150/07 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2007 r.,

5 Cennik górnych stawek opłat za usługi
Wymagane dokumenty Cennik górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych Uchwała nr LXVI/1242/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych, Cennik opłat za usługi świadczone przez Kompleks Utylizacji Odpadów Uchwała nr LXIX/1312/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi świadczone przez Kompleks Utylizacji Odpadów w Bydgoszczy

6 Wskaźniki charakteryzujące gospodarkę odpadami
Lp. Wskaźnik Stan wyjściowy (rok 2004) 2005 r. 2006 r. 1. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok] wg WPGO 2. Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok] 101603 3. Ilość odpadów objętych zorganizowaną zbiórką [%] 87,2 89,8 95,3 4. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] 343 309 wg WPGO 5. Ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] 299 277 296 6. Udział wytworzonych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach w [%] 60 Brak danych 66 7. Ilość zebranych od mieszkańców odpadów ulegających biodegradacji [Mg] 345,38 1004 2 128 8. Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu zebranych odpadów komunalnych [%] 5,8 7 9. Czynne składowiska odpadów komunalnych [szt./ha] 2/6,9 2 / 6,9 10. Składowiska nieczynne [szt./ha] w tym - w trakcie rekultywacji - do rekultywacji 1/bd 1/ w trakcie rekultywacji 1 / zrekultywowano 2006 11. Obiekty gospodarki odpadami komunalnymi: - linie do segregacji (szt./(Mg/rok) - kompostownie [szt./(Mg/rok)] - linie do demontażu odpadów wielkogabarytowych - linie do przekształcania gruzu budowlanego 2/180 tys. 1 5 3/210 tys.

7 Realizowane przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie gminy Bydgoszcz w latach Lp. Nazwa zadania Koszty /w tys. zł/ 2004 rok 2005 rok 2006 rok 1. Realizacja programu edukacji w zakresie gospodarki odpadami 31 tys. 27 tys. 2. Usuwanie „dzikich” wysypisk śmieci z terenu miasta - 250 tys. 3. Wdrożenie na terenie gminy systemu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 46 tys. 78 tys. 79 tys. 4. Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych 12 tys. 5. Modernizacja zakładu utylizacji odpadów medycznych 5 tys. 6. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych i podobnych 4066 tys.

8 Realizowane przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy Bydgoszcz w latach Lp. Nazwa zadania Koszty /w tys. zł/ 2004 rok 2005 rok 2006 rok 1. Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych 48 tys. 86 tys. 169 tys. 2. Zakup pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów 81 tys. 46 tys. 20 tys.

9 Strumień odpadów - z gospodarstwa domowych - 66 037 Mg/rok (52,0%)
z obiektów infrastrukturalnych Mg/rok (26,2%) - odpady budowlane  937 Mg/rok ( 9,4%) - wielkogabarytowe  969 Mg/rok ( 4,7%) - odpady z czyszczenia ulic i placów Mg/rok ( 4,0%) - odpady z ogrodów i parków  810 Mg/rok ( 3,0%) - niebezpieczne Mg/rok ( 0,7%)

10 Zbiórka odpadów Istniejący system zbiórki odpadów, funkcjonuje w oparciu o umowy bilateralne: właściciel nieruchomości – firma 14 firm posiada zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych

11 Gromadzenie odpadów komunalnych
Do gromadzenia odpadów komunalnych stosowane są: pojemniki o pojemności 110 l, pojemniki o pojemności 240 l, pojemniki o pojemności 1100 l kontenery o pojemności 5 – 10 m3. 810 pojemników do selektywnej zbiórki obsługiwanych przez firmę REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o. 170 sztuk – makulatura 290 sztuk – szkoło 350 sztuk – tworzywa sztuczne

12 Segregacja odpadów Na terenie Bydgoszczy funkcjonują 4 sortownie odpadów 3 z nich należą do firm prywatnych: „Remondis” Bydgoszcz Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Corimp” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Taro” Sp. z o.o., oraz - linia sortownicza Kompleksu Utylizacji Odpadów

13 Wykaz odpadów zebranych selektywnie w Bydgoszczy w 2004 roku.
Lp. przedsiębiorstwo opakowania papier tworzywa sztuczne drewno metalowe wielo-materiałowe zmieszane ze szkła 1. Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. 864,82 1003,36 151,52 1299,47 2. P.U.K. „Corimp” Sp. z o.o. 40,07 78,48 8,18 10,80 0,58 179,39 3. P.U.K. „Taro” Sp. z o.o. 34,50 83,85 1,09 14,58 101,41 4. Kompleks Utylizacji Odpadów 236,36 734,34 393,42 5. inne 135,50 46,34 153,50 3,30 119,75 razem 1311,25 1946,37 405,99 162,32 15,16 1700,02

14 Wykaz odpadów zebranych selektywnie w Bydgoszczy w 2004 roku.
Lp. przedsiębiorstwo selektywna zbiórka wielko-gabarytowe tekstylia papier tworzywa sztuczne metale ulegające biodegradacji 1. Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. 2. P.U.K. „Corimp” Sp. z o.o. 23,51 1,60 9,59 48,64 226,34 3. P.U.K. „Taro” Sp. z o.o. 108,81 47,92 4. Kompleks Utylizacji Odpadów Stacja Segregacji Odpadów 377,91 244,60 168,64 5. inne 264,60 91,43 75,07 75,57 296,74 87,88 razem 601,66 321,27 301,72 345,38 314,22

15 Wykaz odpadów zebranych selektywnie w Bydgoszczy w 2004 roku.
Dodatkowo w Stacji Segregacji Odpadów Kompleksu Utylizacji Odpadów zebrano: - opony - 37,84 - baterie Ni-Cd - 0,02 - baterie inne - 4,57

16 Odzyskiwane surowce wtórne
Lp. Rodzaje surowców Stan wyjściowy (rok 2004) [w Mg] 2005 r. 2006 r. 1. tworzywa sztuczne 2 267,64 Brak danych 2 150,96 2. papier i tektura 1 912,90 2 478,27 3. szkło 1 580,27 1 926,93 4. metale 707,71 522,93 5. tekstylia 264,60 367,77 6. wielomateriałowe 162,32 0,00 7. drewno 153,49 63,06 8. zmieszane 15,16 139,51 Razem: 7 064,09 7 649,43

17 Pozostałe odpady Lp. 1. 2. 3. Rodzaje odpadów Stan wyjściowy
(rok 2004) [w Mg] 2005 r. 2006 r. 1. wielkogabarytowe 314,22 Brak danych 50,27 2. budowlane 9 024,67 6197,77 3. niebezpieczne 0,00 26,954

18 Górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługi
odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych Lp. Rodzaj pojemnika Górna stawka opłat /w zł brutto/ 1. worek 60 litrów 9,80 2. 12,00 3. pojemnik 120 litrów 17,00 4. pojemnik 240 litrów 32,00 5. pojemnik 1100 litrów 73,00 6. pojemnik 2500 litrów 160,00 7. pojemnik 5000 litrów 300,00 8. pojemnik 7000 litrów 428,00 9. pojemnik litrów 557,00 10. jednokrotne odebranie odpadów z remontów 160,00 / 1 Mg 11. jednokrotne odebranie nieczystości ciekłych 25,00 / 1m3 Mieszkańcy Bydgoszczy, za wywóz odpadów komunalnych płacą od 5,00 zł do 7,00 zł za miesiąc.

19 Środki jakie wpływają do budżetu Miasta Bydgoszczy z tytułu
opłat produktowych Rok Wysokość wpływu 2005 2006

20 Literatura 1. Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Bydgoszczy na lata 2005 – 2012, 2. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy, 3. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych , 4. Cennik górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych, 5. Cennik opłat za usługi świadczone przez Kompleks Utylizacji Odpadów, 6. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Bydgoszczy r. – r., 7. Ankieta „Zbiórka odpadów komunalnych w gminach na terenie Polski w 2006 roku”, 8. 9.


Pobierz ppt "RAPORT Z ANALIZY KOSZTÓW GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY BYDGOSZCZ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google