Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSOWE INSTRUMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSOWE INSTRUMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA"— Zapis prezentacji:

1 FINANSOWE INSTRUMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA
radca prawny Jędrzej Klatka

2 ŚRODKI FINANSOWO-PRAWNE
 Środki finansowo-prawne ochrony środowiska stanowią w szczególności: 1) opłata za korzystanie ze środowiska; 2) administracyjna kara pieniężna; 3) zróżnicowane stawki podatków i innych danin publicznych służące celom ochrony środowiska [art. 272 Prawa ochrony środowiska] 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

3 OPŁATY, OPŁATY PODWYŻSZONE, KARY
opłaty są związane z korzystaniem ze środowiska w sposób zgodny z prawem opłaty podwyższone są sankcją za prowadzenie działalności bez wymaganego pozwolenia administracyjne kary pieniężne są sankcją za korzystanie ze środowiska z naruszeniem wymagań 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

4 CZĘŚĆ I. OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
za wprowadzanie gazów (pyłów) do powietrza za wprowadzanie ścieków do wód (ziemi) za pobór wód za składowanie odpadów [art. 273 POŚ] za usuwanie drzew lub krzewów za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej opłata eksploatacyjna i koncesyjna w górnictwie opłata produktowa i depozytowa 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

5 1. OPŁATA ZA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA
Źródła prawa: art. 273 ust. 1 pkt. 1 Prawa ochrony środowiska Rozporządzenie Rady Ministrów z r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska [Dz. U r. Nr 260 poz z późn. zm.] stawki opłat według obwieszczenia Ministra Środowiska na dany rok 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

6 1. OPŁATA ZA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA
zobowiązani: przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne ale tylko jeżeli emisja z instalacji wymaga pozwolenia przedmiot opłaty: wprowadzanie do powietrza któregokolwiek z 63 rodzajów gazów lub pyłów wymienionych w rozporządzeniu – stawka za 1 kg 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

7 1. OPŁATA ZA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA
zobowiązany prowadzi ewidencję i zawiadamia marszałka zobowiązany bez wezwania wnosi opłatę na rachunek urzędu marszałkowskiego zobowiązany nie zawiadomił marszałka o wielkości emisji i należnych opłat albo przedstawione dane budzą wątpliwości Marszałek wymierza opłatę (decyzja administracyjna) zobowiązany płaci opłatę albo odwołuje się do samorządowego kolegium odwoławczego 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

8 2. OPŁATA ZA WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI
zobowiązani: przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne ale tylko jeżeli wprowadzanie ścieków wymaga pozwolenia wodnoprawnego wysokość opłaty zależy od: rodzaju i ilości substancji zawartych w ściekach rodzaju wód, do których odprowadza się ścieki (2 x wyższa opłata za odprowadzanie do jezior) rodzaju ścieków (komunalne, chłodnicze, opadowe) 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

9 2. OPŁATA ZA WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI
zobowiązany prowadzi ewidencję i zawiadamia marszałka zobowiązany bez wezwania wnosi opłatę na rachunek urzędu marszałkowskiego zobowiązany nie zawiadomił marszałka o wielkości odprowadzonych ścieków i należnych opłat albo przedstawione dane budzą wątpliwości Marszałek wymierza opłatę (decyzja administracyjna) zobowiązany płaci opłatę albo odwołuje się do samorządowego kolegium odwoławczego 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

10 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
3. OPŁATA ZA POBÓR WÓD zobowiązani: przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne ale tylko jeżeli pobór wód wymaga pozwolenia wodnoprawnego wysokość opłaty zależy od: rodzaju (powierzchniowa czy podziemna), jakości, ilości i przeznaczenia (do spożycia lub inne cele) pobranej wody obszaru kraju (najdrożej w Gliwickim RZGW) 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

11 3. OPŁATA ZA POBÓR WÓD Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
zobowiązany prowadzi ewidencję i zawiadamia marszałka zobowiązany bez wezwania wnosi opłatę na rachunek urzędu marszałkowskiego zobowiązany nie zawiadomił marszałka o wielkości pobranej wody i należnych opłat albo przedstawione dane budzą wątpliwości Marszałek wymierza opłatę (decyzja administracyjna) zobowiązany płaci opłatę albo odwołuje się do samorządowego kolegium odwoławczego 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

12 4. OPŁATA ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW
zobowiązani: posiadacz odpadów oraz wyjątkowo przedsiębiorca niebędący posiadaczem, jeżeli przekazał odpady podmiotowi nieposiadającemu wymaganego zezwolenia – wyjątek nie dotyczy osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą ! [art. 279 ust. 3 Prawa ochrony środowiska] 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

13 4. OPŁATA ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW
wysokość opłaty zależy od rodzaju i ilości składowanych odpadów UWAGA ! Do r. były opłaty za umieszczenie na składowisku (tak jak obecnie) oraz za czas składowania. Obecnie wysokość opłaty nie zależy od czasu składowania. 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

14 4. OPŁATA ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW
zobowiązany prowadzi ewidencję i zawiadamia marszałka zobowiązany bez wezwania wnosi opłatę na rachunek urzędu marszałkowskiego zobowiązany nie zawiadomił marszałka o rodzaju i ilości składowanych odpadów i należnych opłatach albo przedstawione dane budzą wątpliwości Marszałek wymierza opłatę (decyzja administracyjna) zobowiązany płaci opłatę albo odwołuje się do samorządowego kolegium odwoławczego 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

15 5. OPŁATA ZA USUWANIE DRZEW LUB KRZEWÓW
źródła prawa: art. 84 ustawy o ochronie przyrody, Rozporządzenie Ministra Środowiska z r. w sprawie stawek opłat, obwieszczenie Ministra o wysokości stawek na dany rok zobowiązany: posiadacz nieruchomości (samoistny lub zależny) UWAGA ! Opłat nie ponosi osoba fizyczna która uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej [art. 86 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie przyrody] 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

16 5. OPŁATA ZA USUWANIE DRZEW LUB KRZEWÓW
wysokość opłaty zależy od: rodzaju i gatunku drzewa oraz obwodu pnia na wysokości 130 cm powierzchni wycinanych krzewów rodzaju terenu (uzdrowiska, tereny zielone) UWAGA ! Przedmiotem opłaty jest wycinka zgodnie z zezwoleniem. Nie ma opłaty gdy zezwolenie niepotrzebne. Za wycinkę bez zezwolenia jest kara a nie opłata. 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

17 5. OPŁATA ZA USUWANIE DRZEW LUB KRZEWÓW
UWAGA ! odmienny tryb nakładania opłat ! Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydając zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu określa wysokość opłaty – decyzja administracyjna. Nie ma „samoopodatkowania” tak jak przy pozostałych rodzajach opłat ! 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

18 6. OPŁATA ZA „ODROLNIENIE”
źródła prawa: art. 12 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych zobowiązani: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wyłączające grunty z produkcji rolniczej lub leśnej na podstawie zezwolenia tryb: decyzja starosty lub Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zezwalająca na przeznaczenie gruntu na cele nierolnicze lub nieleśne 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

19 6. OPŁATA ZA „ODROLNIENIE”
jednorazowa należność za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji zależy od rodzaju i klasy gruntu lub typu lasu opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów wyłączonych z produkcji – 10 % należności przez 10 lat jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

20 6. OPŁATA ZA „ODROLNIENIE”
przy budowie domu jednorodzinnego można wyłączyć z produkcji maks. 500 m2 bez opłat [art. 12a pkt. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych] opłata podwyższona dwukrotnie za wyłączenie gruntów niezgodnie z przepisami marszałek województwa może umorzyć opłatę 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

21 7. OPŁATY W PRAWIE GÓRNICZYM
opłata eksploatacyjna za wydobycie kopalin podczas prac geologicznych lub górniczych, zależna od rodzaju i ilości wydobytej kopaliny opłata quasi-eksploatacyjna za inną koncesjonowaną działalność (np. za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż) opłata podwyższona za prowadzenie działalności bez koncesji lub z rażącym naruszeniem warunków koncesji 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

22 8. OPŁATA PRODUKTOWA I DEPOZYTOWA
została omówiona na wykładzie o odpadach 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

23 CECHY WSPÓLNE OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
„samoopodatkowanie” za wyjątkiem opłat za usuwanie drzew i krzewów, które są nakładane decyzją wpłata na konto urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska (w odniesieniu do opłat za emisję do powietrza ze Śródków transportu – według siedziby zobowiązanego) 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

24 CECHY WSPÓLNE OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
zwolnienie z opłat jeżeli ich półroczna wysokość nie przekracza 400 zł przedawnienie, odsetki i odpowiedzialność osób trzecich tak samo jak za podatki, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej odrębne przesłanki odraczania terminu płatności i umarzania – zob. część IV wykładu 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

25 CZĘŚĆ II: OPŁATY- KAZUSY
KAZUS 1: X eksploatuje osiedlową kotłownię, z czym wiąże się wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Słyszał, że za korzystanie ze środowiska trzeba płacić opłaty więc czeka aż otrzyma decyzję administracyjną określającą wysokość należnej opłaty i termin jej zapłaty. Czy X postępuje prawidłowo ? 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

26 CZĘŚĆ II: OPŁATY- KAZUSY
ODPOWIEDŹ NA KAZUS 1: Nie, ma obowiązek prowadzić ewidencję, samemu obliczać wysokość należnej opłaty i uiszczać ją bez wezwania („samoopodatkowanie”) Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy 09:36

27 CZĘŚĆ II: OPŁATY PODWYŻSZONE
emisja gazów lub pyłów do powietrza bez pozwolenia – 500 % pobór wód bez pozwolenia – 500 % wprowadzanie ścieków bez pozwolenia – 500 % [art. 292 Prawa ochrony środowiska] wrzucenie odpadów do wód lub morza – opłata x 100 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

28 CZĘŚĆ II: OPŁATY PODWYŻSZONE c. d.
składowanie odpadów w innych miejscach szczególnie chronionych (brzeg zbiornika wodnego, strefa ochronna ujęcia wody, park narodowy, rezerwat przyrody, uzdrowisko- 15 % opłaty za umieszczenie na składowisku za każdą dobę składowanie odpadów w miejscu nie przeznaczonym na ten cel – 10 % opłaty za umieszczenie na składowisku za każdą dobę składowanie bez zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowiska lub magazynowanie bez decyzji – 5 % opłaty za umieszczenie na składowisku za każdą dobę 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

29 CZĘŚĆ III: ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE
1) przekroczenie ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza określonych w pozwoleniach, 2) przekroczenie warunków dotyczących ścieków określonych w pozwoleniach, 3) przekroczenie ilości pobranej wody określonej w pozwoleniach, 4) naruszenie warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów, 5) przekroczenie poziomów hałasu określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu zintegrowanym, [art. 298 Prawa ochrony środowiska] 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

30 CZĘŚĆ III: KARY PIENIĘŻNE
Są wymierzane decyzją administracyjną: w I instancji decyzja administracyjna wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska organem II instancji jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie Kary wpłaca się na rachunek właściwego WIOŚ. 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

31 CZĘŚĆ III: KARY PIENIĘŻNE
brak winy ukaranego nie ma znaczenia decyzja administracyjna związana – w razie stwierdzenia naruszenia WIOŚ musi wydać decyzję, jeżeli wysokość kary przekracza najniższe wynagrodzenie za wyjątkiem kary za usuwanie drzew bez zezwolenia, ukarany może być tylko podmiot posiadający decyzję, który narusza jej warunki za korzystanie ze środowiska bez decyzji płaci się opłaty podwyższone, a nie kary pieniężne 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

32 CZĘŚĆ III: KARY PIENIĘŻNE TRYB NAKŁADANIA KAR
kontrola WIOŚ stwierdza przekroczenie WIOŚ wydaje decyzję w sprawie wymiaru kary biegnącej ewent. odwołanie ukaranego do GIOŚ od wymiaru kary biegnącej ostateczna decyzja GIOŚ w II instancji WIOŚ wydaje decyzję w sprawie kary łącznej ewent. odwołanie ukaranego do GIOŚ od decyzji o karze łącznej ukarany płaci karę na rachunek WIOŚ albo WIOŚ rozpoczyna egzekucję administracyjną Wyjątek: jednorazowa kara za przekroczenie pobranej wody 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

33 CZĘŚĆ III: KARY PIENIĘŻNE KARA BIEGNĄCA
Po stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia wojewódzki inspektor ochrony środowiska wydaje decyzję ustalającą wymiar kary biegnącej. Wymiar kary biegnącej ustala się uwzględniając przekroczenie lub naruszenie w skali doby lub w skali godziny (za przekroczenie ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza). Decyzja w sprawie kary biegnącej nie podlega wykonaniu. 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

34 CZĘŚĆ III: KARY PIENIĘŻNE KARA BIEGNĄCA
W decyzji ustalającej wymiar kary biegnącej określa się: 1) wielkość stwierdzonego przekroczenia lub naruszenia odpowiednio w skali doby albo godziny, 2) wymiar kary biegnącej, 3) termin, od którego kara biegnąca będzie naliczana, jako odpowiednio dzień albo godzinę, następujące bezpośrednio po zakończeniu pomiarów lub innych ustaleń stanowiących podstawę stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia. 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

35 CZĘŚĆ III: KARY PIENIĘŻNE KARA BIEGNĄCA
Kara biegnąca jest naliczana do czasu stwierdzenia zmiany wielkości przekroczenia lub naruszenia. Wymiar kary biegnącej może ulec zmianie na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, zawierający wyniki pomiarów albo na skutek zmiany stawek określonych w przepisach. 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

36 CZĘŚĆ III: KARY PIENIĘŻNE KARA ŁĄCZNA
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska podejmuje, na podstawie ostatecznych decyzji określających wymiar kary biegnącej, decyzję o wymierzeniu kary łącznej: 1) za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia - po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, że przekroczenie lub naruszenie ustało, albo 2) za okres do dnia 31 grudnia każdego roku - jeżeli do tego dnia przekroczenie lub naruszenie nie zostało usunięte. [art. 302 ust. 1 Prawa ochrony środowiska] 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

37 CZĘŚĆ III: KARA ZA ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
za emisję ilości gazu lub pyłu większej niż dozwolona w pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo w pozwoleniu zintegrowanym za emisję gazu lub pyłu nie wymienionego w pozwoleniu kara = 10 x opłata decyzja o karze biegnącej określa stawkę godzinową 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

38 CZĘŚĆ III: KARY ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW
za naruszenie rodzaju lub sposobu składowania odpadów określonego w decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska – kara zależy od ilości i rodzaju odpadu oraz czasu ich składowania 1/10 stawki opłaty za umieszczenie na składowisku za każda dobę 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

39 CZĘŚĆ III: KARY ZA MAGAZYNOWANIE ODPADÓW
za naruszenie warunków decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów ukarany zostanie posiadacz magazynowanych odpadów kara zależy od ilości i rodzaju odpadu oraz czasu ich magazynowania 1/10 stawki opłaty za umieszczenie na składowisku za każda dobę magazynowania 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

40 CZĘŚĆ III: KARA ZA POBÓR WODY
za pobór wody w ilości większej niż dozwolona zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na pobór wody lub pozwoleniem zintegrowanym wyjątek: nie ma kary biegnącej i łącznej, decyzja WIOŚ od razu określa wymiar kary kara= 10 x opłata 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

41 CZĘŚĆ III: KARA ZA ŚCIEKI
za przekroczenie ilości, stanu, składu, temperatury lub odczynu ph ścieków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi albo w pozwoleniu zintegrowanym 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

42 CZĘŚĆ III: KARA ZA HAŁAS
za emitowanie hałasu przekraczającego poziomy określone w pozwoleniu na emitowanie hałasu albo w pozwoleniu zintegrowanym kara zależy od pory doby (dzień czy noc) i wielkości przekroczenia kara biegnąca za każdą dobę według pomiaru w najgłośniejszym miejscu 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

43 CZĘŚĆ III: KARA ZA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
za usunięcie drzewa lub krzewu bez pozwolenia wysokość kary zależy od rodzaju i gatunku drzewa i obwodu pnia na wysokości 130 cm albo od zakrzewionej powierzchni decyzja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) a nie WIOŚ ! 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

44 CZĘŚĆ III: KARY PIENIĘŻNE - KAZUSY
KAZUS 2: Prezes zakładu przemysłowego pokazał swojemu radcy prawnemu decyzję wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w której określił on wymiar kary biegnącej za każdą godzinę przekroczenia ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. Prezes pyta się jaki jest termin płatności tej kary. Jakiej porady prawnej udzielisz ? 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

45 CZĘŚĆ III: KARY PIENIĘŻNE - KAZUSY
ODPOWIEDŹ NA KAZUS 2: Zgodnie z art. 302 ust. 1 Prawa ochrony środowiska kary biegnącej nie płaci się. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska podejmuje, na podstawie ostatecznych decyzji określających wymiar kary biegnącej, decyzję o wymierzeniu kary łącznej: 1) za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia - po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, że przekroczenie lub naruszenie ustało, albo 2) za okres do dnia 31 grudnia każdego roku - jeżeli do tego dnia przekroczenie lub naruszenie nie zostało usunięte 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

46 CZĘŚĆ IV: RESTRUKTURYZACJA OPŁAT I KAR
Termin płatności opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnej kary pieniężnej odracza się na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska obowiązanego do ich uiszczenia, jeżeli realizuje on terminowo przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat albo kar w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia złożenia wniosku. [art. 317 ust. 1 Prawa ochrony środowiska] 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

47 CZĘŚĆ IV: RESTRUKTURYZACJA OPŁAT I KAR
właściwość organów w sprawach o odroczenie terminu płatności: opłat – marszałek województwa, kar – wojewódzki inspektor ochrony środowiska wniosek musi być złożony przed upływem terminu zapłaty (przed 14 dniem od dnia kiedy decyzja o karze łącznej stała się ostateczna) 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

48 CZĘŚĆ IV: RESTRUKTURYZACJA OPŁAT I KAR
związana decyzja odraczająca termin płatności wstrzymuje bieg przedawnienia i określa: opłatę lub karę, której zapłata została odroczona, realizowaną inwestycję proekologiczną, termin odroczenia 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

49 CZĘŚĆ IV: RESTRUKTURYZACJA OPŁAT I KAR
W przypadku gdy terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia opłat i kar, właściwy organ, w drodze decyzji, orzeka o zmniejszeniu odroczonych opłat albo kar o sumę środków własnych wydatkowanych na realizację przedsięwzięcia [art. 319 ust. 1 Prawa ochrony środowiska] 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

50 CZĘŚĆ IV: RESTRUKTURYZACJA OPŁAT I KAR
jeżeli środki własne wydatkowane na realizację przedsięwzięcia będą równe lub wyższe od kary lub opłaty to może ona zostać „zmniejszona” do zera, czyli umorzona jeżeli mimo terminowej realizacji inwestycji przyczyna wymierzenia opłaty lub kary nie została usunięta – odroczoną kwotę trzeba zapłacić powiększoną o opłatę prolongacyjną (50 % podatkowych odsetek za zwłokę) 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

51 CZĘŚĆ IV: RESTRUKTURYZACJA OPŁAT I KAR - KAZUSY
KAZUS 3: Koksownia złożyła wniosek o odroczenie terminu zapłaty wymierzonej jej administracyjnej kary pieniężnej za przekroczenie ilości gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza określonych w pozwoleniu, uzasadniając swój wniosek tym, że za 5 lat zamierza wybudować nowa baterię koksowniczą, która usunie przyczynę wymierzenia kary, a obecnie potrzebuje czasu żeby zebrać środki finansowe niezbędne do realizacji tak dużej inwestycji. Czy wniosek Koksowni zostanie uwzględniony ? 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

52 CZĘŚĆ IV: RESTRUKTURYZACJA OPŁAT I KAR - KAZUSY
ODPOWIEDŹ NA KAZUS 3: Nie, przesłanki odraczania, rozkładania na raty i umarzania administracyjnych kar pieniężnych określa art. 317 i nast. Prawa ochrony środowiska. Termin płatności opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnej kary pieniężnej odracza się na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska obowiązanego do ich uiszczenia, jeżeli realizuje on terminowo przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat albo kar w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia złożenia wniosku. [art. 317 ust. 1 Prawa ochrony środowiska] W przypadku gdy terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia opłat i kar, właściwy organ, w drodze decyzji, orzeka o zmniejszeniu odroczonych opłat albo kar o sumę środków własnych wydatkowanych na realizację przedsięwzięcia [art. 319 ust. 1 Prawa ochrony środowiska] Wniosek zostanie załatwiony odmownie, ponieważ nie wystarczy sam zamiar realizacji inwestycji, a ponadto w okresie 5 lat inwestycja musi być ukończona, a nie rozpoczęta. 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

53 CZĘŚĆ IV: RESTRUKTURYZACJA OPŁAT I KAR - KAZUSY
KAZUS 4: Prezes zakładu przemysłowego znajdującego się w złej sytuacji ekonomicznej, na który wojewódzki inspektor ochrony środowiska nałożył administracyjna kare pieniężną, chce zwrócić się z wnioskiem o umorzenie nałożonej kary powołując się na przepisy Ordynacji podatkowej o umarzaniu podatków w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika, które jego zdaniem znajdują odpowiednie zastosowanie (art. 67a § 1 pkt. 3 Ordynacji podatkowej). Jakiej porady prawnej udzielisz ? 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

54 CZĘŚĆ IV: RESTRUKTURYZACJA OPŁAT I KAR - KAZUSY
ODPOWIEDŹ NA KAZUS 4: Zgodnie z art. 321 Prawa ochrony środowiska przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio w razie odroczenia terminu płatności opłat lub kar tylko w zakresie wstrzymania biegu terminu przedawnienia należności. Zgodnie z art. 319 Prawa ochrony środowiska administracyjna kara pieniężna może być umorzona gdy terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczynę wymierzenia kary. Jest to jedyna przesłanka umożliwiająca umorzenie nałożonej kary. Zła sytuacja ekonomiczna ani inny ważny interes strony nie są brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o umorzenie nałożonej kary pieniężnej. 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

55 CZĘŚĆ IV: RESTRUKTURYZACJA OPŁAT I KAR - KAZUSY
KAZUS 5: Prezes zakładu przemysłowego, na który została nałożona administracyjna kara pieniężna za przekroczenie określonych w pozwoleniach warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu i składu, chce zbudować oczyszczalnię ścieków która pozwoli uniknąć takich kar w przyszłości, ale nie ma środków na taką inwestycję, a na domiar złego zgodnie z decyzją zakład przemysłowy musi zapłacić kilkaset tysięcy złotych kary. Jakiej porady prawnej udzielisz ? 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

56 CZĘŚĆ IV: RESTRUKTURYZACJA OPŁAT I KAR - KAZUSY
ODPOWIEDŹ NA KAZUS 5: Zgodnie z art. 317 ust. 1 Prawa ochrony środowiska termin płatności administracyjnej kary pieniężnej odracza się na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska obowiązanego do ich uiszczenia, jeżeli realizuje on terminowo przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia kar w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia złożenia wniosku. Należy więc złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności administracyjnej kary pieniężnej, powołując się na budowę oczyszczalni. Środki na inwestycję można uzyskać z dotacji albo pożyczki właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej albo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (art. 411 Prawa ochrony środowiska) albo ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

57 CZĘŚĆ V: FINANSOWANIE INWESTYCJI
Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Narodowy wojewódzkie powiatowe gminne udzielają: dotacji i pożyczek 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

58 CZĘŚĆ V: FINANSOWANIE INWESTYCJI
wszystkie fundusze ochrony środowiska są funduszami celowymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych środki funduszy pochodzą z opłat i kar i są środkami publicznymi w rozumieniu Prawa zamówień publicznych dotacja i pożyczka stanowią pomoc publiczną Narodowy i wojewódzkie fundusze są osobami prawnymi, powiatowe i gminne nie 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

59 CZĘŚĆ V: FINANSOWANIE INWESTYCJI
kompetencje Rady Nadzorczej Narodowego i wojewódzkich funduszy: ustalanie kryteriów wyboru przedsięwzięć do finansowania uchwalanie zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji zatwierdzanie wniosków o duże kwoty 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

60 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
CZĘŚĆ V: FINANSOWANIE INWESTYCJI FORMY DOFINANSOWANIA Z NARODOWEGO FUNDUSZU: udzielanie oprocentowanych pożyczek; udostępnianie środków finansowych bankom na udzielanie kredytów; przyznawanie dotacji; dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych i pożyczek; poręczanie spłaty kredytów; przekazywanie środków jednostkom budżetowym; nagrody. 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

61 CZĘŚĆ V: FINANSOWANIE INWESTYCJI POŻYCZKA Z NARODOWEGO FUNDUSZU
Pożyczka udzielona przez Narodowy Fundusz nie może przekroczyć 80% kosztów przedsięwzięcia. Pożyczka może być częściowo umorzona na wniosek Pożyczkobiorcy jeżeli: przedsięwzięcie zostało wykonane w terminie osiągnięto planowany efekt ekologiczny; pożyczkobiorca terminowo spłacił co najmniej 50 % pożyczki; pożyczkobiorca nie zalega z zapłatą opłat i kar; pożyczkobiorca przeznaczy równowartość umorzonej kwoty pożyczki na przedsięwzięcie z zakresu ochrony środowiska [ 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

62 CZĘŚĆ V: FINANSOWANIE INWESTYCJI
FORMY DOFINANSOWANIA WFOSIGW W KATOWICACH: preferencyjna pożyczka, dotacja, częściowe umorzenie udzielonej pożyczki, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, przekazanie środków jednostce budżetowej [ 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

63 CZĘŚĆ V: FINANSOWANIE INWESTYCJI
POŻYCZKA Z WFOŚIGW W KATOWICACH do 75 % kwalifikowanych kosztów inwestycji, oprocentowanie 0,4 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3 %, spłata w 10 lat, po spłaceniu połowy pożyczki druga połowa może zostać umorzona po spełnieniu warunków takich jak w Narodowym Funduszu. 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

64 CZĘŚĆ V: FINANSOWANIE INWESTYCJI
DOTACJA Z WFOŚIGW W KATOWICACH do 50 % kwalifikowanych kosztów inwestycji: edukacja ekologiczna, bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, usuwaniu skutków powodzi, usuwanie szkód w środowisku spowodowanych działaniem żywiołu, likwidacja zagrożeń powodowanych zdeponowaniem niebezpiecznych odpadów przez zakłady postawione w stan likwidacji, usuwanie azbestu, wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

65 CZĘŚĆ V: FINANSOWANIE INWESTYCJI
FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH gromadzi wpływy z opłat „za odrolnienie” centralnym funduszem dysponuje Minister, terenowymi – samorząd województwa finansują rekultywację gruntów wojewoda może zobowiązać do przeprowadzenia działań naprawczych (rekultywacji) [art. 15 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie Dz. U r. Nr 75 poz. 493] 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

66 CZĘŚĆ V: FINANSOWANIE INWESTYCJI ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
4 750 mln Euro z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013 1 570 mln Euro z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – rozdysponuje Marszałek Województwa w ochronę środowiska trzeba zainwestować około 40 mld Euro żeby spełnić wymagania UE 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

67 CZĘŚĆ V: FINANSOWANIE INWESTYCJI
KAZUS 6: Gmina Katowice realizuje inwestycję polegającą na budowie składowiska odpadów. W budżecie miasta nie ma środków na sfinansowanie wszystkich kosztów tej inwestycji. Prezydent Miasta pyta o możliwe zewnętrzne źródła finansowania tej ekologicznej inwestycji. 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

68 CZĘŚĆ V: FINANSOWANIE INWESTYCJI
ODPOWIEDŹ NA KAZUS 6: Miasto Katowice może ubiegać się o dotację oraz o pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po spłaceniu połowy pożyczki, Wojewódzki Fundusz może umorzyć drugą połowę. 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

69 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
Dziękuję za uwagę radca prawny Jędrzej Klatka ekspert Polskiej Izby Ekologii w dziedzinie prawa ochrony środowiska Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy ul. Kilińskiego 9/ Katowice tel 09:36 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy


Pobierz ppt "FINANSOWE INSTRUMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google