Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urząd Miejski w Radomiu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urząd Miejski w Radomiu"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urząd Miejski w Radomiu
USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urząd Miejski w Radomiu Radom 2009 TEL

2 PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92. poz. 880 z póżn. zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306), Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2008r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2009 (M. P. z 2008 r. Nr 82, poz. 725).

3 Art. 83. ustawy o ochronie przyrody
Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

4 Zezwolenie nie jest wymagane M.in. gdy usuwane są drzewa lub krzewy
w lasach; owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków na plantacjach drzew i krzewów; których wiek nie przekracza 5 lat;

5 WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA POWINIEN ZAWIERAĆ ART. 83 UST. 4
imię , nazwisko lub nazwa wnioskodawcy tj. posiadacza lub właściciela nieruchomości, adres określenie gatunków, (odmiany), ilość drzew i obwody pni mierzone na wys cm nad ziemią; określić gatunki krzewów i powierzchnię zakrzewienia w m2 ; tytuł prawny władania nieruchomością; adres nieruchomości, na której rosną wnioskowane drzewa lub krzewy; imię, nazwisko i adres lub nazwa i siedziba właściciela nieruchomości, na której rosną wnioskowane drzewa lub krzewy; jeżeli wnioskodawca - posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela; - w przypadku kilku współwłaścicieli, każdy z nich zobowiązany jest do wyrażenia zgody na usunięcie drzew/krzewów; - w przypadku podmiotów gospodarczych zgodę taką wyrażają osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym; - jeżeli współwłaściciel nie żyje, zgodę taką winny wyrazić wszystkie osoby uprawnione do udziału w masie spadkowej, zgodnie z postanowieniem sądowym;  przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy (zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego); przyczyna usunięcia drzewa lub krzewu;  termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu ; podpis i pieczęć wnioskodawcy.

6 Uzupełnienie Wniosku Zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia r. kodeks postępowani administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz z póź. zmianami), - w z y w a m d o - uzupełnienia wniosku o: Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 § 2 w/w ustawy nie usunięcie braków w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

7 Wszczęcie postępowania administracyjnego
OŚR.I.HK / Radom, r.   Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o miejscu i terminie oględzin Na podstawie art. 61 oraz art. 75 §1 ustawy z dn r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz z późn. zmianami), Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu zawiadamia, że na podstawie wniosku z dnia 4 marca 2009r. Spółdzielni Mieszkaniowej „JUTRZENKA” z siedzibą w Radomiu przy ul. Rajskiej 12, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia drzew z terenu nieruchomości położonej przy ulicy Słonecznej 2. W związku z powyższym w dniu r. o godz na terenie nieruchomości przy ul. Słonecznej 2 odbędą się oględziny, do udziału w których na podstawie art. 50 § 1 w/w ustawy wzywa się stronę. Obecny podczas oględzin przedstawiciel strony zobowiązany jest do okazania następujących dokumentów: -dokumentu potwierdzającego prawo do władania nieruchomością (akt notarialny lub aktualny odpis księgi wieczystej), -wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, -pisemnego upoważnienia do reprezentowania wnioskodawcy i składania wiążących oświadczeń w przedmiotowej sprawie. Osoba prowadząca sprawę: inspektor HK, pok. 316a, tel. 048  Otrzymują: 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „JUTRZENKA” ul. Rajska 12 Radom 2. a/a

8 DECYZJA 1. Bez obowiązku nasadzeń zastępczych
2. Zwolnienie z opłaty pod warunkiem nasadzeń 3. Termin uiszczenia opłat za usunięcie drzew/krzewów odracza się na okres 3 lat, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami/krzewami.

9 O P Ł A T Y Art. 84, 87 ustawy o ochronie przyrody
Opłaty nalicza i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów oraz termin ich usunięcia, przesadzenia lub posadzenia innych drzew lub krzewów ustala się w wydanym zezwoleniu Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Uiszczenie opłaty następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna.

10 Wyliczenie opłaty następuje w kilku etapach.
Przykładowy sposób wyliczenia opłat: Polska nazwa gatunkowa drzewa Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 [cm] x Stawka za obwodu pnia [zł] Współczynnik różnicujący stawki w zależności od obwodu pnia = Opłata za usunięcie drzewa [zł] podwyższona o 100% Topola 177 12,04 3,70 15 769,99 Wyliczenie opłaty następuje w kilku etapach. 1.Ustal gatunek drzewa. 2. Zmierz obwód pnia na wysokości 130 cm. 3. Liczbę centymetrów obwodu pomnóż się przez stawkę dla danego gatunku wskazaną w Obwieszczeniu w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na 2009r. (MP nr 82 poz. 725) na dany rok, a następnie przez współczynnik ustalony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. nr 228 poz. 2306). 4. Jeżeli drzewo jest usuwane z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub z terenów zieleni uzyskany wynik należy pomnożyć przez dwa.

11 Art. 83 ustawy o ochronie przyrody Art. 84 ustawy o ochronie przyrody
NASADZENIA ZASTĘPCZE Art. 83 ustawy o ochronie przyrody Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów. Art. 84 ustawy o ochronie przyrody Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów odracza na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, termin uiszczenia opłaty za ich usunięcie, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami.

12 Nasadzenia zastępcze c.d.
Jeżeli przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie 3 lat od dnia ich przesadzenia albo posadzenia lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu przez organ właściwy do naliczania i pobierania opłat. 5a. Jeżeli przesadzone albo posadzone inne drzewa lub krzewy nie zachowały żywotności w okresie do 3 lat od dnia przesadzenia lub posadzenia, posiadacz nieruchomości jest obowiązany niezwłocznie do uiszczenia opłaty za usunięcia drzew.

13 Terminy określone w decyzji
Termin usunięcia drzew Niewykonanie uprawnienia w określonym w decyzji terminie skutkuje wygaśnięciem decyzji administracyjnej. Za usunięcie drzew po terminie wymierzana jest administracyjna kara pieniężna. Należy powiadomić organ o usunięciu drzew w terminie siedmiu dni po usunięciu drzewa.

14 Terminy określone w decyzji
Termin wykonania nasadzeń zastępczych Stwierdzenie braku nasadzeń w określonym w decyzji terminie i na określonych warunkach skutkuje uchyleniem decyzji administracyjnej. Za usunięcie drzew bez wykonania nasadzeń w wymaganym terminie wymierzana jest administracyjna kara pieniężna. Należy powiadomić organ o wykonaniu nasadzeń zastępczych w terminie siedmiu dni po ich wykonaniu.

15 Kary Art. 88 ustawy o ochronie przyrody
Prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za: zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności; usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia; zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.

16 Administracyjną karę pieniężną, ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

17 Kary - c.d. Art. 88 ustawy o ochronie przyrody
Uiszczenie kary następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość kary stała się ostateczna. Na wniosek, złożony w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna, prezydent może rozłożyć karę na raty na okres nie dłuższy niż 5 lat. Termin płatności kar odracza się na okres 3 lat, jeżeli stopień uszkodzenia drzew lub krzewów nie wyklucza zachowania ich żywotności oraz możliwości odtworzenia korony drzewa i jeżeli posiadacz nieruchomości podjął działania w celu zachowania żywotności tych drzew lub krzewów. Kara jest umarzana po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o odroczeniu kary i po stwierdzeniu zachowania żywotności drzewa lub krzewu albo odtworzeniu korony drzewa. W razie stwierdzenia braku żywotności drzewa lub krzewu albo nieodtworzenia korony drzewa karę uiszcza się w pełnej wysokości, chyba że drzewa lub krzewy nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.

18 Drzewa ogłowione

19 Nieprawidłowe przykłady
nasadzeń

20 Poprawnie wykonane nasadzenia

21 Poprawnie wykonane nasadzenia cd.


Pobierz ppt "Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urząd Miejski w Radomiu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google