Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych i ich rola w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Warszawa 11 września 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych i ich rola w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Warszawa 11 września 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych i ich rola w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Warszawa 11 września 2012 r.

2 2 Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Wykaz aktów prawnych: -Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 Nr 205, poz. 1585 ze zm.), -Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.), -Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. Nr 749), -Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1027 ze zm.), -Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r., nr 77, poz. 512 ze zm.)

3 3 Obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne – od jakich przychodów pracodawca ma obowiązek odprowadzać składki do ZUS Prowadzący: Barbara Szczęsna, Paweł Wąsikowski Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Warszawa 11 września 2012 r.

4 4 SYSTEM UBEZPIECZEŃ W POLSCE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - emerytalno-rentowe, - wypadkowe, - chorobowe. ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Warszawa 11 września 2012 r.

5 5 ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW A UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE na podstawie umowy o pracę obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym: emerytalno-rentowym, wypadkowemu, chorobowemu. (art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym: emerytalno-rentowym, wypadkowemu, (art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 12 ust. 1, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) dobrowolność podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. (art. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Warszawa 11 września 2012 r.

6 6 Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają m.in. PRACOWNICY (Od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia rozwiązania tego stosunku) ZLECENIOBIORCY (od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia wykonywania umowy, do dnia rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia) OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁANOŚĆ (od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania, z wyłączeniem okresów zawieszenia) Warszawa 11 września 2012 r.

7 7 Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym Za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy, a także osobę wykonującą pracę na podstawie zawartej: umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące zlecenia, umowy o dzieło, jeżeli umowy zostały zawarte z pracodawcą, z którym dana osoba pozostaje równocześnie w stosunku pracy lub z innym niż pracodawca, ale w ramach tych umów praca wykonywana jest na rzecz pracodawcy, z którym osoba ta pozostaje w stosunku pracy. Warszawa 11 września 2012 r.

8 8 Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym – o czym należy pamiętać W przypadku zatrudniania osób na podstawie umowy zlecenia, które jednocześnie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy, należy uzyskać od nich oświadczenie o wysokości podstawy wymiaru ze stosunku pracy Warszawa 11 września 2012 r.

9 9 Umowa kontraktu menedżerskiego może mieć charakter: umowy o pracę umowy zlecenia podleganie ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach jak pracownik podleganie ubezpieczeniom społecznym na zasadach przewidzianych dla zleceniobiorców. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym – kontrakt menedżerski Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Warszawa 11 września 2012 r.

10 10 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym – kontrakt menedżerski cd. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zarządzania i jednocześnie zawarta umowa kontraktu menedżerskiego - podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu jak zleceniobiorca, ubezpieczenie chorobowe dobrowolnie. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej przy jednoczesnym osiąganiu przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i na podstawie kontraktu menedżerskiego (przychody z działalności wykonywanej osobiście) – zbieg tytułów do ubezpieczeń. Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Warszawa 11 września 2012 r.

11 11 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym – kontrakt menedżerski cd. Przykład 1 Jan Kowalski jest menedżerem firmy budowlanej. Poza zawartym z tą firmą kontraktem menedżerskim jest wpisany do ewidencji działalności gospodarczej jako przedsiębiorca. Z uwagi jednak na to, że w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej wykonuje wyłącznie te usługi, które stanowią przedmiot kontraktu menedżerskiego - w rozumieniu przepisów podatkowych osiąga wyłącznie przychody z działalności wykonywanej osobiście. Wobec powyższego podlega ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca. Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Warszawa 11 września 2012 r.

12 12 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym – kontrakt menedżerski cd. Przykład 2 Jan Nowak wykonuje pracę na postawie kontraktu menedżerskiego w firmie budowlanej. Kontrakt ten wykonuje w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Oprócz usług w zakresie zarządzania firmą przedmiotem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej jest również świadczenie usług reklamowych. W rozumieniu przepisów podatkowych osiąga on zarówno przychody z działalności wykonywanej osobiście jak i z tytułu działalności gospodarczej. W takim przypadku mamy do czynienia ze zbiegiem dwóch tytułów do ubezpieczeń społecznych tj. z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz kontraktu menedżerskiego. Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Warszawa 11 września 2012 r.

13 13 Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu – członkowie rad nadzorczych Podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP Nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu jeżeli posiadają miejsce zamieszkania poza terytorium Polski Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymywanego z tytułu pełnionej funkcji, a zatem świadczenia pieniężne jak i rzeczowe, w tym zwrot kosztów podróży służbowych. WAŻNE !!! Warszawa 11 września 2012 r.

14 14 Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu – członkowie rad nadzorczych Przykład 1 W dniu 1 października 2007 r. osoba, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski powołana została na członka rady nadzorczej w spółce. W akcie powołania nie został zamieszczony żaden zapis o prawie tej osoby do jakichkolwiek świadczeń z tytułu pełnionej funkcji. Osoba ta podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu od 1 października 2007r. do dnia zaprzestania pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Warszawa 11 września 2012 r.

15 15 Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu – członkowie rad nadzorczych Przykład 2 Osoba, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, pełni obowiązki członka rady nadzorczej w spółce. Z tytułu sprawowania tej funkcji w lipcu 2012r. otrzymała świadczenie pieniężne w wysokości 1 000 zł oraz zwrot należności z tytułu podróży służbowej – w wysokości 300 zł. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za lipiec 2012r. stanowi kwota 1 300 zł. Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Warszawa 11 września 2012 r.

16 16 Zasady zgłaszania do ubezpieczeń Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Płatnik składek zobowiązany jest do złożenia formularza – zgłoszenie płatnika składek ZUS ZFA lub ZUS ZPA w terminie 7 dni od: daty zatrudnienia pierwszej osoby fizycznej lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby, daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla ubezpieczonych zobowiązanych do opłacania składek na własne ubezpieczenia albo osób współpracujących. Płatnik składek zobowiązany jest dokonać: zgłoszenia do ubezpieczeń zatrudnionych osób w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia na formularzu ZUS ZUA albo ZUS ZZA, wyrejestrowania w stosunku do osób, którym wygasł tytuł do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu. Warszawa 11 września 2012 r.

17 17 Zasady rozliczania składek Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Płatnik składek zobowiązany jest obliczać, potrącać z przychodów ubezpieczonych, rozliczać i opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy Płatnik składek powinien uwzględnić należne składki na ubezpieczenia od wszystkich dokonanych lub postawionych do dyspozycji ubezpieczonego wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek – od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego dokumenty dotyczą. WAŻNE !!! W przypadku gdy płatnik nie dokona lub nie postawi do dyspozycji ubezpieczonego wypłat za dany miesiąc kalendarzowy, wówczas składa raport rozliczeniowy z zerową podstawą wymiaru składek. Warszawa 11 września 2012 r.

18 18 Zasady rozliczania składek W przypadku gdy imienne raporty miesięczne i deklaracje rozliczeniowe nie zostaną zidentyfikowane, ZUS może: Ponadto ZUS może wprowadzać i korygować dane bezpośrednio na kontach ubezpieczonych lub kontach płatników składek. Po otrzymaniu z ZUS informacji o dokonanych korektach, płatnik składek jest zobowiązany do skorygowania danych w swoich dokumentach rozliczeniowych. żądać od płatnika ponownego złożenia dokumentów sporządzić z urzędu dokumenty korygować błędy stwierdzone w tych dokumentach Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych WAŻNE !!! Warszawa 11 września 2012 r.

19 19 Nowy Portal Informacyjny dedykowany jest do udostępniania drogą elektroniczną usług świadczonych klientom przez ZUS: usługi informacyjne – dedykowane wszystkim użytkownikom, np. udostępnianie informacji ogólnodostępnych związanych z tematyką ZUS, w szczególności aktualnie obowiązujących wzorów dokumentów służących do komunikacji z ZUS, usługi informacyjne – dedykowane użytkownikom uwierzytelnionym, np. dostęp do danych ubezpieczonego, świadczeniobiorcy, płatnika, lekarza czy komornika, które są zgromadzone na tzw. indywidualnych kontach w systemach dziedzinowych ZUS, usługi o charakterze transakcyjnym – dedykowane dla użytkowników uwierzytelnionych, pozwalające np. na przesłanie dokumentu do ZUS, zarezerwowanie wizyty w wybranej jednostce terenowej oraz usługa e-Płatnik - tj. dostępna przez WWW funkcjonalność stanowiąca alternatywę dla aplikacji Płatnik. Nowy Portal Informacyjny - NPI

20 20 Profile użytkowników Profil ogólny (funkcje ogólne po zalogowaniu) Profil płatnika + aplikacja ePłatnik + ePłatności Profil ubezpieczonego Profil świadczeniobiorcy Rezerwacje wizyt Nowy Portal Informacyjny - NPI Funkcjonalności 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26 Kartoteka płatnika Rejestr ubezpieczonych Kreatory wspomagające tworzenie dokumentów - Obsługa płatnika - Obsługa ubezpieczonego - Obsługa członka rodziny - Obsługa rozliczenia Dokumenty - Dokumenty wg statusu - Tworzenie nowego dokumentu Nowy Portal Informacyjny – NPI – e-Płatnik

27 27

28 28

29 29

30 30 Pomoc w spłacie zobowiązań – co zrobić kiedy pojawiają się trudności w regulowaniu składek Prowadząca: Iwona Kołsut Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Warszawa 11 września 2012 r.

31 31 Pozaegzekucyjne możliwości odzyskania należności przez ZUS Rozłożenie spłaty należności na raty Odroczenie terminu płatności Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Warszawa 11 września 2012 r. Dobrowolne wpłaty w ramach zawieszonego postępowania egzekucyjnego

32 32 Przejściowe trudności finansowe i niemożność opłacenia składek bieżących w ustawowym terminie płatności W odniesieniu do składek, których termin płatności jeszcze nie upłynął – płatnik może wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu płatności Udzielenie ulgi w formie odroczenia pozwala płatnikowi na uniknięcie negatywnych skutków związanych z powstaniem zaległości w opłacaniu należnych składek (ZUS nie pobiera odsetek za zwłokę i nie wdraża postępowania egzekucyjnego) Do udzielonej ulgi ZUS nalicza opłatę prolongacyjną, która wynosi 50 % stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dnu zawarcia umowy Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Warszawa 11 września 2012 r. WAŻNE !!!

33 33 Zaległości z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia W odniesieniu do zaległych składek – płatnik może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie powstałych zaległości na raty WAŻNE !!! Odsetki za zwłokę nie są naliczane od następnego dnia po złożeniu wniosku o układ ratalny. Do udzielonej ulgi Zakład nalicza opłatę prolongacyjną, która wynosi 50 % stawki odsetek za zwłokę. Udzielona przez Zakład ulga zawsze dostosowana jest, w miarę możliwości Zakładu, do sytuacji finansowej i zdolności płatniczych zobowiązanego. Udzielenie ulgi w formie układu ratalnego powoduje, że Zakład nie nalicza odsetek za zwłokę od następnego dnia po dniu wpływu wniosku w tej sprawie, jak również zawiesza postępowanie egzekucyjne prowadzone w odniesieniu do należności objętych ulgą lub nie wdraża postępowania egzekucyjnego Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Warszawa 11 września 2012 r.

34 34 Zawieszenie postępowania egzekucyjnego a układ ratalny Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Warszawa 11 września 2012 r. ZUS może wyrazić zgodę na zawieszenie postępowania egzekucyjnego w celu umożliwienia dłużnikowi spełnienia warunków niezbędnych do zawarcia układu ratalnego (na koncie płatnika figuruje zadłużenie w części niepodlegającej ulgom – składka na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenie zdrowotne) Co to oznacza w praktyce dla pracodawców??? Prowadzona wobec płatnika egzekucja zostaje zawieszona Płatnik ma obowiązek regulowania składek bieżących i zaległych, tak aby możliwe było przystąpienie do ratalnej spłaty zadłużenia

35 35 NALEŻY PAMIĘTAĆ !!! W odniesieniu do składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek nie stosuje się układów ratalnych oraz odroczenia terminu płatności składek (art. 30 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) Co to oznacza w praktyce dla pracodawców mających zaległości z tytułu składek ??? Zakład może udzielić ulgi dopiero wówczas, gdy uregulowane zostaną należności z tytułu składek w części niepodlegającej ulgom (składka na ubezpieczenie emerytalne i składka na ubezpieczenie zdrowotne wraz z odsetkami za zwłokę do dnia zapłaty włącznie) Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Warszawa 11 września 2012 r.

36 36 NALEŻY PAMIĘTAĆ !!! W przypadku, gdy przed wpływem wniosku o rozłożenie na raty należności, prowadzona była egzekucja przez dyrektora oddziału będącego organem egzekucyjnym, dodatkowym warunkiem rozłożenia na raty należności z tytułu składek jest zapłata lub rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych Co to oznacza w praktyce dla pracodawców mających zaległości z tytułu składek ??? Zakład może udzielić ulgi dopiero wówczas, gdy uregulowane zostaną koszty egzekucyjne lub organ egzekucyjny wyrazi zgodę na rozłożenie ich na raty Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Warszawa 11 września 2012 r.

37 37 Ulgi a pomoc publiczna Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Pomoc publiczna – korzyść finansowa udzielana przedsiębiorcy przez państwo lub ze środków państwowych. ZUS może udzielić pomocy publicznej w formie: rozłożenia należności na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia należności, zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Warszawa 11 września 2012 r. Rodzaje pomocy publicznej udzielanej przez ZUS: pomoc de minimis, pomoc indywidualna na naprawę szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami, pomoc indywidualna na restrukturyzację.

38 38 Pomoc de minimis Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Udzielenie pomocy de minimis możliwe jest, gdy: łączna wartość pomocy w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych nie przekroczyła 200 tys. euro, w sektorze transportu 100 tys. euro, płatnik nie jest przedsiębiorcą w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu wytycznych wspólnotowych. Warszawa 11 września 2012 r. WAŻNE !!! Pomoc de minimis nie podlega notyfikacji przez Komisję Europejską

39 39 Pomoc publiczna na restrukturyzację Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Notyfikacja Komisji Europejskiej w przypadku, gdy: płatnik składek jest przedsiębiorcą zagrożonym (w trudnej sytuacji ekonomicznej) w rozumieniu wytycznych wspólnotowych. Jeżeli wnioskowana ulga stanowić ma pomoc na restrukturyzację – przedsiębiorca musi pamiętać, że pomoc taka może być udzielona raz na 10 lat Warszawa 11 września 2012 r. WAŻNE !!! Pomoc publiczna na restrukturyzację nie może zostać udzielona do czasu podjęcia przez Komisję decyzji zezwalającej na jej udzielenie lub uznania takiej decyzji za podjętą.

40 40 Odroczenie – przesłanki rozwiązania umowy Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych nieopłacenie w terminie odroczonej należności głównej, nie wywiązanie się przez płatnika składek z obowiązku opłacania bieżących składek przez okres dłuższy niż 14 dni, nieopłacenie w ustawowym terminie kwoty odpowiadającej wysokości składki na ubezpieczenia emerytalne, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres objęty ulgą, złożenie przez płatnika pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od realizacji umowy, ujawnienie, po podpisaniu umowy, nowych okoliczności, a istniejących w dniu jej podpisania, z których wynika, że dłużnik wprowadził Zakład w błąd w celu uzyskania ulgi w spłacie należności i uniknięcia egzekucji, gdy Komisja Europejska wyda decyzję o obowiązku zwrotu pomocy publicznej. Warszawa 11 września 2012 r.

41 41 Układ ratalny – przesłanki rozwiązania umowy Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych posiadanie nieopłaconych dwóch rat układu, których termin wymagalności upłynął, opłacanie rat w częściowej wysokości, gdy łączna kwota niedopłat przekroczyła wartość 5% należności z tytułu składek wraz z opłatą prolongacyjną objętych umową, nie wywiązanie się przez płatnika składek z obowiązku opłacania bieżących składek przez okres dłuższy niż 14 dni, nieopłacenie należności objętych układem w terminie płatności ostatniej raty, wynikającym z harmonogramu spłaty złożenie przez płatnika pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od realizacji umowy, ujawnienie, po podpisaniu umowy, nowych okoliczności, a istniejących w dniu jej podpisania, z których wynika, że dłużnik wprowadził Zakład w błąd w celu uzyskania ulgi w spłacie należności i uniknięcia egzekucji, gdy Komisja Europejska wyda decyzję o obowiązku zwrotu pomocy publicznej. Warszawa 11 września 2012 r.

42 42 Warszawa 11 września 2012 r. Nieopłacenie składek – jakie konsekwencje ponosi pracodawca w związku z nieregulowaniem zobowiązań wobec ZUS Prowadząca: Aneta Marzec Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych

43 43 Tryb opłacania składek Składki opłacane są na wskazane przez Zakład centralne rachunki bankowe, przy użyciu bankowego dokumentu płatniczego w podziale na: ubezpieczenia społeczne ubezpieczenie zdrowotne Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Warszawa 11 września 2012 r.

44 44 Terminy opłacania składek Płatnik składek jest zobligowany do: przesłania dokumentów, w których wykazane jest rozliczenie składek za poszczególnych ubezpieczonych opłacenia składek - za dany miesiąc kalendarzowy nie później niż: do 5 dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe do 10 dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie do 15 dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy. Warszawa 11 września 2012 r. Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych

45 45 Z czym musi się liczyć płatnik, jeżeli nie wywiązuje się z obowiązku terminowego opłacania należnych składek na ubezpieczenia Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Warszawa 11 września 2012 r. ZUS ma obowiązek wdrożyć postępowanie egzekucyjne w ramach egzekucji: administracyjnej (własnej prowadzonej przez Dyrektora ZUS, np. zajęcie rachunku bankowego lub za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego), sądowej (prowadzonej za pośrednictwem Komornika Sądowego). ZUS ma obowiązek: zabezpieczać należności na majątku (hipoteka, zastaw skarbowy), stosować sankcje i inne środki dyscyplinujące (np. zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wpis do KRS, złożenie wniosku o upadłość).

46 46 5, 10, 15 Termin płatności składki Odsetki za zwłokę Niezwłocznie wysłanie upomnienia 7 dni wystawienie tytułu wykonawczego koszty egzekucyjne 5% + 1% Wdrażanie postępowania egzekucyjnego Warszawa 11 września 2012 r. Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych

47 47 Warszawa 11 września 2012 r. Odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu składek – kiedy ZUS może dochodzić swoich wierzytelności z majątku osobistego członków zarządu Prowadząca: Aneta Marzec Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych

48 48 Odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu składek Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych W przypadku stwierdzenia bezskuteczności egzekucji wobec płatnika ZUS może ustalić odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek, odsetek za zwłokę oraz kosztów egzekucyjnych Osoby trzecie wobec których ZUS może wydać decyzję o odpowiedzialności: członkowie zarządu spółek kapitałowych (sp. z o.o., akcyjna) wspólnicy spółek osobowych (cywilnych, jawnych, partnerskich), komplementariusze spółek komandytowych lub komandytowo- akcyjnych, członkowie organów zarządzających innych osób prawnych, np. fundacji, stowarzyszeń, nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Warszawa 11 września 2012 r.

49 49 Kiedy ZUS może wydać decyzję o odpowiedzialności wobec członków zarządu spółek kapitałowych Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Warszawa 11 września 2012 r. Jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu nie wykazał, że: we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe) albo niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy. nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości spółki w znacznej części

50 50 Odpowiedzialność członków zarządu – o czym należy pamiętać Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Warszawa 11 września 2012 r. Przymusowe dochodzenie należności wobec osób trzecich prowadzone jest z całości ich majątku i podobnie jak w przypadku płatnika może być prowadzone w trybie egzekucji administracyjnej i sądowej ZUS może zabezpieczyć swoje wierzytelności na majątku osobistym członków zarządu Członek zarządu odpowiada za odsetki za zwłokę do dnia wydania decyzji o odpowiedzialności

51 51 Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Kontrola zwolnień lekarskich przez płatników składek Prowadzące: Dorota Bunkowska, Anna Pol

52 52 Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Kontrola zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad członkiem rodziny: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy (kontrola zasadności zwolnienia od pracy), kontrola formalna zaświadczeń lekarskich, kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich.

53 53 Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby wykonują lekarze orzecznicy zaświadczenia wytypowane przez ZUS na wniosek płatnika, zaświadczenia wskazane przez płatnika art. 59 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.),

54 54 Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Kontrola prawidłowości orzekania Lekarz orzecznik wydaje orzeczenie w kwestii zasadności wystawienia zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy po przeprowadzeniu badania. W celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wniosek o kontrolę powinien zostać złożony w trakcie trwania orzeczonej niezdolności. Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych

55 55 Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Kontrola prawidłowości orzekania W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lekarz orzecznik na druku ZUS ZLA/K określa datę ustania niezdolności do pracy. Od wskazanej daty uprzednio wystawione zaświadczenie ZUS ZLA staje się nieważne. Wystawiony przez lekarza orzecznika druk ZUS ZLA/K traktowany jest na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, wydanym w myśl art. 229 § 4 kodeksu pracy.

56 56 Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Kontrola zwolnień lekarskich przez płatników – podstawy prawne Art. 68. ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnicy składek są upoważnieni do formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich są uprawnieni do kontrolowania ubezpieczonych co do wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem

57 57 Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Kontrola zwolnień lekarskich przez płatników Do kontroli zwolnień lekarskich uprawnieni są płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych Art. 61 ust. 1 pkt 1 i art. 68 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

58 58 Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Kontrola zwolnień lekarskich – podstawy prawne rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.07.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 65, poz. 741 ze zm.) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.07.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz. U. Nr 65, poz. 743 ze zm.)

59 59 Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych kontrola formalna zaświadczeń ZUS ZLA polega na sprawdzeniu, czy zaświadczenie: nie zostało sfałszowane zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich jeżeli zachodzi podejrzenie, że zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, płatnik składek występuje do lekarza leczącego o wyjaśnienie sprawy. w razie podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie wydane zostało niezgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, płatnik składek występuje o wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

60 60 Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia Kontrola prowadzona jest na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego osobie przeprowadzającej kontrolę przez płatnika uprawnionego do kontroli wykorzystania zwolnienia lekarskiego od pracy. Upoważnienie wystawia się zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia MPiPS z 27.07.1999 r. Upoważnienie to uprawnia do wykonywania kontroli: w miejscu zamieszkania lub czasowego pobytu osoby kontrolowanej w miejscu zatrudnienia osoby kontrolowanej.

61 61 Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Kontrola zwolnień od pracy z powodu choroby polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy: nie wykonuje pracy zarobkowej, nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem. WAŻNE! wykonywanie czynności mogących przedłużyć okres niezdolności do pracy jest zawsze wykorzystywaniem zwolnienia niezgodnie z jego celem

62 62 Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Przykład 1 Ubezpieczona (umowa o pracę) w okresie orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby od 05.03.2012 r. do 15.06.2012 r. (okres zasiłku chorobowego), w dniu 07.03.2012 r. zgłosiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Mimo, iż upoważniła członka rodziny do czynności formalno-prawnych, sama podpisywała dokumenty przekazywane do ZUS w każdym miesiącu (m.in. ZUS DRA). Ubezpieczona została zobowiązana do zwrotu zasiłku chorobowego za cały okres, gdyż w czasie orzeczonej niezdolności do pracy podjęła pracę zarobkową. Sąd utrzymał w mocy decyzję organu rentowego.

63 63 Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Przykład 2 Ubezpieczona (umowa o pracę + nauczyciel akademicki) w okresie orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby od 12.03.2012 r. do 20.07.2012 r. (okres zasiłku chorobowego z tytułu umowy o pracę) jako nauczyciel akademicki nie składała zaświadczeń lekarskich na uczelni. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że w ww. okresie nie prowadziła wykładów, jednakże przebywając w domu m.in. odbywała spotkania ze studentami, sprawdzała prace dyplomowe. Za cały okres otrzymała od uczelni wynagrodzenie za pracę. Na tej podstawie Ubezpieczona została zobowiązana do zwrotu zasiłku chorobowego za cały okres, gdyż w czasie orzeczonej niezdolności do pracy świadczyła pracę, mimo iż nie w siedzibie pracodawcy.

64 Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Przykład 3 Ubezpieczony (umowa o pracę) w okresie orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby od 28.06.2012 r. do 10.07.2012 r. (okres zasiłku chorobowego), w dniu 30.06.2012 r. i 07.07.2012 r. brał udział w posiedzeniach Rady Osiedla (działalność społeczna). Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające z lekarzem, który wystawił zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA wykazało, że udział ubezpieczonego w posiedzeniach mógł wpłynąć na pogorszenie stanu zdrowia i tym samym przedłużyć okres niezdolności do pracy. Na tej podstawie ubezpieczony został zobowiązany do zwrotu zasiłku chorobowego za cały okres z uwagi na wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.

65 65 Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Kontrola zwolnień od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny polega na ustaleniu, czy ubezpieczony: czy ubezpieczony nie wykonuje pracy zarobkowej, czy ubezpieczony nie wykorzystuje zwolnienia od pracy niezgodnie z jego celem, czy poza ubezpieczonym nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mogących zapewnić opiekę*; * nie dotyczy to sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

66 Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Przykład 4 Ubezpieczona (umowa o pracę + umowa zlecenie z innym płatnikiem) w okresie zwolnienia lekarskiego od pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny od 21.05.2012 r. do 25.05.2012 r. co drugi dzień, po południu, przez 2 godziny wykonywała pracę z tytułu umowy zlecenie - sprzątanie. W tym czasie chorym opiekowała się jej 19 letnia córka. Zasiłek opiekuńczy przysługiwał z tytułu zatrudnienia (praca wykonywana przed południem), a w godzinach pracy nie było domownika mogącego zaopiekować się chorym - stwierdzono brak podstaw do pozbawienia prawa do świadczenia.

67 Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych za pracę w okresie orzeczonej niezdolności do pracy należy uznać m.in.: -udział w posiedzeniach rady nadzorczej i wykonywanie czynności nadzorczych przez pracownika będącego m.in. członkiem rady nadzorczej spółki akcyjnej, który otrzymywał za to wynagrodzenie (wyrok z dnia 20 stycznia 2005r. sygn. akt I UK 154/04 OSNP z 2005r. nr 19, poz.307), -prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez pracownika w okresie trwania umowy o pracę (wyrok SN z dnia 17 stycznia 2002r., sygn. akt II UKN 71/00 - w OSNP z 2003r. nr 20, poz.498 oraz wyrok SN z dnia 7 października 2003r. sygn. akt II UK 76/03 - OSNP z 2004r. nr 14, poz.247), -odpłatne wykonywanie przez radcę prawnego czynności zawodowych, np. podpisywanie dokumentów, reprezentowanie przed sądem, sporządzanie pism procesowych (wyrok SN z dnia 14 grudnia 2005r. sygn. akt III UK 120/05 - OSNP z 2006r. nr 21-22, poz.338), - zawarcie przez przedsiębiorcę w okresie pobierania zasiłku chorobowego umowy o pracę z nowym pracownikiem w ramach prac interwencyjnych (wyrok SN z dnia 5 czerwca 2008r. sygn. akt III UK 11/08 - OSNP z 2009r. nr 21-22, poz. 292).

68 68 Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia W razie stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości, osoba kontrolująca sporządza protokół. W protokole należy wskazać na czym polega nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia od pracy. Protokół należy przedłożyć ubezpieczonemu w celu wniesienia przez niego uwag.

69 69 Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Wątpliwości co do prawidłowości wykorzystania zwolnienia od pracy rozstrzyga ZUS, uzyskując w miarę potrzeby opinię lekarza leczącego. W razie sporu ZUS wydaje decyzję, od której płatnikowi i ubezpieczonemu przysługują środki odwoławcze. WAŻNE! ZUS wydaje decyzje w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, zatem jedynie w odniesieniu do okresu, za który przysługuje zasiłek z ubezpieczenia chorobowego

70 70 Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia*. Zasiłek chorobowy nie jest należny za cały okres orzeczonej niezdolności z wyłączeniem okresu pobytu w szpitalu** Do zwrotu wypłaconego zasiłku zobowiązany jest ubezpieczony (decyzja ZUS) *art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa **wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 2000r. sygn. akt II UKN 634/99 (OSNAPiUS z 2002r. nr 2, poz.48)

71 Strona internetowa: www.zus.pl Warszawa 2012 r.


Pobierz ppt "Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych i ich rola w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Warszawa 11 września 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google