Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW PRUSZKÓW marzec, 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW PRUSZKÓW marzec, 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW PRUSZKÓW marzec, 2010 r.

2 W celu prawidłowej realizacji projektu w zgodzie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego przygotowaliśmy dla Państwa projekty 2 umów (do pobrania ze strony Urzędu), których podpisanie oznaczać będzie zobowiązanie miasta i właściciela budynku do uczestnictwa w przedsięwzięciu: 1. Umowa użyczenia 2. Umowa na dostawę i montaż instalacji solarnej w ramach projektu unijnego

3 Część A: Uwarunkowania techniczne realizacji projektu 1. Zainteresowany uczestnictwem w projekcie mieszkaniec musi posiadać własne źródło CWU (ciepłej wody użytkowej) w formie: pojemnościowej termy gazowej bądź elektrycznej, pojemnościowego zasobnika współpracującego z kotłem gazowym, olejowym, węglowym. 2. Przyjęto założenie, że instalacja solarna będzie składała się z kolektora oraz zasobnika ze sterowaniem procesem odzyskania ciepła. Na taki cel potrzebna będzie odpowiednia powierzchnia w budynku – ok. 6 m².

4 Część A: Uwarunkowania techniczne realizacji projektu 3. Przy doborze instalacji solarnej przyjęto uśrednione parametry tak, aby zapewnić dla mniejszych gospodarstw domowych pokrycie zapotrzebowania ciepła na poziomie 60% rocznie, w większych gospodarstwach na poziomie 40% rocznie.

5 System doboru wielkości instalacji solarnej do potrzeb użytkownika. Obecne na rynku kolektory słoneczne posiadają zbliżoną powierzchnię absorbera czyli materiału który z promieni słońca (UV) wytwarza ciepło do produkcji c.w.u. Wartość ta to około 2m2 na kolektor słoneczny. Przybliżona technologia oferowanych na rynku kolektorów daje nam możliwość przyjęcia następujących założeń do obliczeń: 2m2 = 1 kolektor słoneczny = w okresie maj - wrzesień od 100 do 150L ciepłej wody użytkowej o temp 45 stopni C na dzień. Temperatura komfortu dla potrzeb CWU to wartość od 38 stopni C.

6 System doboru wielkości instalacji solarnej do potrzeb użytkownika. - gospodarstwa domowego o liczbie mieszkańców 3 osoby, potrzeba wymiennika na c.w.u. o pojemności 300L współpracującego z 2 kolektorami słonecznymi - 4 - 6 osób, potrzeba wymiennika na c.w.u. o pojemności 300L współpracującego z 3 kolektorami słonecznymi (ta sama pojemność wymiennika ale dodatkowy kolektor powodują szybszą pracę układu co efektywnie podnosi sprawność nagrzania zbiornika do 45 stopni C ) - 7 - 9 osób, potrzeba wymiennika na c.w.u. o pojemności 500L współpracującego z 5 kolektorami słonecznymi. System doboru wielkości instalacji solarnej do potrzeb użytkownika. - gospodarstwa domowego o liczbie mieszkańców 3 osoby, potrzeba wymiennika na c.w.u. o pojemności 300L współpracującego z 2 kolektorami słonecznymi - 4 - 6 osób, potrzeba wymiennika na c.w.u. o pojemności 300L współpracującego z 3 kolektorami słonecznymi (ta sama pojemność wymiennika ale dodatkowy kolektor powodują szybszą pracę układu co efektywnie podnosi sprawność nagrzania zbiornika do 45 stopni C ) - 7 - 9 osób, potrzeba wymiennika na c.w.u. o pojemności 500L współpracującego z 5 kolektorami słonecznymi.

7 Część A: Uwarunkowania techniczne realizacji projektu Większość oferowanych na rynku rozwiązań zakłada tego typu parametry. Różnice są subtelne i wynikają często z różnic w budowie kolektora, konstrukcji mocującej kolektor do dachu lub indywidualnych uwarunkowań miejsca instalacji – nasłonecznienie. Producenci zadbali również o kłopot związany z miejscem w kotłowni dla drugiego obok już istniejącego zbiornika c.w.u. Wielu producentów w swojej ofercie ma zbiorniki z dwoma wężownicami, jedna dla kolektorów słonecznych druga dla obecnego źródła ciepła ( piec gazowy, piec olejowy). Są także dostępne zbiorniki które posiadają gniazdo na grzałkę elektryczną w tym momencie mamy w zbiorniku na cwu także opcji tradycyjnej termy.

8 Część A: Uwarunkowania techniczne realizacji projektu Proponowany w projekcie zestaw solarny będzie składał się z następujących elementów: a) kolektorów b) zasobnika c) układu pompowego d) układu bezpieczeństwa e) układu hydraulicznego f) sterowania g) izolacji h) stelaży do mocowania kolektorów

9 Część A: Uwarunkowania techniczne realizacji projektu Po analizie aspektów technicznych i ekonomicznych podjęto wstępną decyzję o zastosowaniu kolektorów płaskich, które są powszechnie stosowane w przypadku wykorzystania energii słonecznej do podgrzewania CWU.

10 Dlaczego kolektor płaski a nie próżniowy? - Kolektory próżniowe są droższe od kolektorów płaskich, w zależności od producenta różnice wahają się ale można uśrednić iż jest to około 30% droższe rozwiązanie technologicznie. - Koszty eksploatacyjne kolektorów słonecznych próżniowych są znacznie wyższe od kolektorów płaskich. Dlaczego kolektor płaski a nie próżniowy? - Kolektory próżniowe są droższe od kolektorów płaskich, w zależności od producenta różnice wahają się ale można uśrednić iż jest to około 30% droższe rozwiązanie technologicznie. - Koszty eksploatacyjne kolektorów słonecznych próżniowych są znacznie wyższe od kolektorów płaskich.

11 Część B: Uwarunkowania prawne realizacji projektu Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie jednoczesne podpisanie przez właściciela danej nieruchomości 2 umów (umowy użyczenia oraz umowy na dostawę i montaż), które stanowią integralną całość.

12 Część B: Uwarunkowania prawne realizacji projektu Uwaga: zgodnie z systemem doboru wielkości instalacji solarnej do potrzeb użytkownika opisanym w części A przygotowaliśmy dla Państwa trzy wersje umów, odpowiadających deklarowanej liczbie mieszkańców na stałe przebywających w budynku, w którym zainstalowany zostanie zestaw kolektora słonecznego (odpowiednio umowy dla gospodarstw, w których mieszkają na stałe 1-3 osoby, 4-6 osób i 7-9 osób). Umowy te różnią się jedynie wielkością i szacunkową wartością instalacji oraz wartością niezbędnego wkładu własnego ze strony właścicieli.

13 Część B: Uwarunkowania prawne realizacji projektu 1. Umowa użyczenia. Warunkiem formalnym przystąpienia miasta do projektu i złożenia wniosku aplikacyjnego o fundusze UE jest zabezpieczenie prawa miasta do władania częścią nieruchomości prywatnej, niezbędnej do zainstalowania i prawidłowej eksploatacji zestawu kolektora słonecznego. W Prawo do władania częścią Państwa nieruchomości, na podstawie podpisanej umowy użyczenia, wykorzystane będzie wyłącznie w celu realizacji projektu. Jednocześnie informujemy, że warunkiem koniecznym realizacji zobowiązań wynikających z podpisanych umów jest złożenie przez właściciela danego budynku w dniu podpisania umowy aktualnego odpisu z księgi wieczystej. Konieczność potwierdzenia własności budynków zgłoszonych do projektu z danymi zadeklarowanymi w umowach jest warunkiem formalnym do złożenia przez miasto wniosku aplikacyjnego do RPO.

14 Część B: Uwarunkowania prawne realizacji projektu 2. Umowa na realizację dostawy i montażu zestawu kolektora słonecznego w budynku mieszkalnym Właściciela. Umowa te reguluje wzajemne prawa i obowiązki miasta oraz właścicieli budynków zgłoszonych do instalacji zestawów kolektorów słonecznych. miasto pragnąca zrealizować projekt polegający na zakupie i instalacji zestawów kolektorów słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach Działania 4.3 RPO Województwa Mazowieckiego zobowiązana jest do zachowania własności zakupionej infrastruktury – w tym przypadku zestawów kolektorów słonecznych - przez cały czas trwania projektu, tj. minimum 5 lat, licząc od dnia zainstalowania. Po tym okresie zestaw przechodzi na własność Właścicieli budynków.

15 2. Umowa na realizację dostawy i montażu zestawu kolektora słonecznego w budynku mieszkalnym Właściciela. 1. miasto zobowiązuje się do aplikowania o środki unijne w ramach IV Priorytetu RPOWM - Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka 2. Właściciel oświadcza, że posiada tytuł prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 3. Właściciel oświadcza, że w nieruchomości zamieszkuje od 1 do 9 lub więcej osób 4. miasto zabezpieczy realizację celu projektu tj. zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wyłoni wykonawcę zestawu kolektora słonecznego, ustali harmonogram realizacji prac instalacyjnych, będzie sprawować bieżący nadzór inwestorski nad przebiegiem prac, przeprowadzi odbiory końcowe oraz rozliczenie finansowe projektu.

16 2. Umowa na realizację dostawy i montażu zestawu kolektora słonecznego w budynku mieszkalnym Właściciela. 5. Wykonawca instalacji zestawu kolektora słonecznego sporządzi projekt techniczny instalacji oraz dokona indywidualnej wyceny instalacji planowanej w nieruchomości będącej własnością/współwłasnością Właściciela. 6. Właściciel wyraża zgodę na umiejscowienie urządzeń, wytwarzających energię cieplną przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego oraz na przeprowadzenie przez miasto wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych i/lub budowlanych, w celu montażu urządzeń energetycznych zestawu kolektora słonecznego. 7. Szczegółowe określenie miejsca lokalizacji urządzeń oraz sposób ich montażu, zostaną określone zgodnie ze sporządzonym w tym zakresie projektem technicznym i technologicznym uwzględniającym obowiązujące normy branżowe i standardy techniczne

17 2. Umowa na realizację dostawy i montażu zestawu kolektora słonecznego w budynku mieszkalnym 8. Po zakończeniu prac instalacyjnych, sprzęt i urządzenia wchodzące w skład zestawu kolektora słonecznego, pozostają własnością miasta przez cały czas trwania projektu, tj. minimum 5 lat, licząc od dnia zainstalowania 9. Po upływie okresu czasu, o którym mowa w ust. 1, całość zestawu kolektora słonecznego przejdzie na własność Właściciela. Forma, w jakiej nastąpi przeniesienie prawa własności, zostanie uregulowana odrębną umową 10. Właściciel zobowiązuje się w trakcie trwania umowy do właściwej, tj. zgodnej z pierwotnym przeznaczeniem i parametrami technicznymi, eksploatacji urządzeń energetycznych wchodzących w skład zestawu kolektora słonecznego.

18 2. Umowa na realizację dostawy i montażu zestawu kolektora słonecznego w budynku mieszkalnym Właściciela. 11. Właściciel zobowiązuje się do przeprowadzania we własnym zakresie i na własny koszt, przez cały okres, o którym mowa w ust. 1, przeglądów serwisowych zgodnych z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej, przekazanej przez wykonawcę zestawu kolektora słonecznego oraz do ponoszenia w tym czasie wszelkich kosztów niezbędnych do utrzymania całego zestawu do prawidłowej eksploatacji. 12. Właściciel oświadcza, że zapewni Gminie oraz osobom przez nią wskazanym, dostęp do zainstalowanych urządzeń zestawu kolektora słonecznego

19 2. Umowa na realizację dostawy i montażu zestawu kolektora słonecznego w budynku mieszkalnym Właściciela. 13. Właściciel zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego do przedmiotowej inwestycji, określonego w umowie o dofinansowanie podpisaną przez miasto z Zarządem Województwa Mazowieckiego w wysokości co najmniej 15% nie więcej niż 25% całkowitej wartości indywidualnego zestawu kolektora słonecznego wycenionego przez wykonawcę 14. W przypadku rezygnacji z projektu Właściciel zobowiązuje się do wskazania innego właściciela nieruchomości spełniającego warunki niniejszej umowy w terminie 14 dni i poniesienia kosztów opracowania dokumentacji i kosztorysu. 15. W przypadku dokonania wpłaty przez Właściciela kwoty określonej w ust. 1 umowy i niezrealizowania projektu cała kwota zostanie zwrócona niezwłocznie przez miasto na wskazane konto.

20 2. Umowa na realizację dostawy i montażu zestawu kolektora słonecznego w budynku mieszkalnym Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: a) gdy miasto nie uzyska pozytywnego wyniku na etapie oceny formalnej lub merytorycznej wniosku aplikacyjnego złożonego w 2010 r. w ramach RPO– Działanie 4.3 o dofinansowanie przedsięwzięcia b) gdy nie dojdzie do podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Zarządem Województwa, c) nie dokonania wpłaty przez Właściciela w terminie i wysokości określonej w § 4 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 3, rozwiązania umowy użyczenia części nieruchomości.2. Umowa na realizację dostawy i montażu zestawu kolektora słonecznego w budynku mieszkalnym Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: a) gdy miasto nie uzyska pozytywnego wyniku na etapie oceny formalnej lub merytorycznej wniosku aplikacyjnego złożonego w 2010 r. w ramach RPO– Działanie 4.3 o dofinansowanie przedsięwzięcia b) gdy nie dojdzie do podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Zarządem Województwa, c) nie dokonania wpłaty przez Właściciela w terminie i wysokości określonej w § 4 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 3, rozwiązania umowy użyczenia części nieruchomości.

21 2. Umowa na realizację dostawy i montażu zestawu kolektora słonecznego w budynku mieszkalnym 16. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy przez Właściciela, dokona on zwrotu nakładów poniesionych przez miasto na zakup i zainstalowanie zestawu kolektora słonecznego płaskiego, którego szacunkową wartość w dniu podpisania umowy określa się na kwotę od 14 do 20 tys. zł 17. Planowany termin realizacji projektu (2011 r.) nie jest zależny od miasta i z tego tytułu Właściciel nie będzie dochodził żadnych roszczeń w stosunku do miasta

22 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I ZAPRASZAMY DO PODPISYWANIA UMÓW!


Pobierz ppt "KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW PRUSZKÓW marzec, 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google