Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt pn. Zasadnicza poprawa jakości powietrza w Gminie Poronin poprzez montaż instalacji solarnych na terenie całej gminy realizowany w ramach Małopolskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt pn. Zasadnicza poprawa jakości powietrza w Gminie Poronin poprzez montaż instalacji solarnych na terenie całej gminy realizowany w ramach Małopolskiego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt pn. Zasadnicza poprawa jakości powietrza w Gminie Poronin poprzez montaż instalacji solarnych na terenie całej gminy realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2 Instalacja solarna zewnętrzna
2 próżniowe kolektory słoneczne (Heat - Pipe) Uchwyty dachowe Rury miedziane giętkie Cu 15

3 Skrzynka kontrolna w której znajdują się takie elementy jak:
Grupa pompowa podwójna Przepływomierz impulsowy Sterownik solarny z płynną regulacją prędkości pompy ciepłomierzem (obsługujący przepływomierz impulsowy) Naczynie przeponowe solar 25 l

4 Instalacja solarna wewnętrzna
Zbiornik c.w.u. 300 l z jedną wężownicą spiralną bądź z dwoma wężownicami Naczynie przeponowe c.w.u. 18l Grupa bezpieczeństwa c.w.u. Zawór trójdrogowy mieszający c.w.u.

5 Schemat instalacji solarnej z dwoma osobnymi zasobnikami do podgrzewania c.w.u.

6 Schemat instalacji solarnej do podgrzewania c. w. u
Schemat instalacji solarnej do podgrzewania c.w.u. przy zastosowaniu zasobnika z dwoma wężownicami

7 Średnia ilość energii uzyskanej z instalacji solarnej
2 kolektory próżniowe Powierzchnia efektywna m2 3,80 Sprawność optyczna % 56,4 Zapotrzebowanie na CWU kWh/rok 4365,8 Średnia ilość energii uzyskana z instalacji solarnej 2105,6 Stopień pokrycia energii z instalacji solarnej 48 Koszt instalacji brutto 17627,84 Okres zwrotu inwestycji Energia elektryczna lata 13 Olej opałowy 29 Gaz ziemny - propan 19

8

9 K Kwestia prowadzenia działalności gospodarczej w budynku – interpretacja IZ UMWM – w budynku nie może być prowadzonej żadnej działalności gospodarczej, związanej bezpośrednio z budynkiem tj. wynajem pokoi, sklep, itp. Kwestia siedziby firmy w budynku może zostać rozwiązana oświadczeniem, w którym właściciel oświadczy, iż działalność gospodarcza zarejestrowana w budynku jest prowadzona poza budynkiem. Kwestia wynajmowania 5 pokoi przez rolników została zinterpretowana jako działalność związana z budynkiem, w związku z tym budynki gdzie jest zgłoszony taki wynajem nie mogą być objęte projektem

10 UMOWA UŻYCZENIA § 1 Użyczający oświadcza, że posiada tytuł prawny nieruchomości własności / współwłasności / użytkowania /użyczenia/ dzierżawy/ najmu/ pełnomocnictwa/ zarządu zabudowanej położonej w adres uregulowanej w KW o pow Użyczający użycza i oddaje Biorącemu w użyczenie do bezpłatnego używania część dachu ok. 8m2 niezbędną do instalacji zestawu kolektorów, wraz z elewacją boczną budynku mieszkalnego położonego na nieruchomości określonej w ust. 1, z przeznaczeniem na zainstalowanie zestawu kolektorów wraz instalacją zewnętrzną niezbędną do zainstalowania pozostałej część zestawu kolektora słonecznego, do prawidłowego funkcjonowania całości. Użyczający ponadto wyraża zgodę na udostępnienie Biorącemu w użyczenie lub osobom przez niego wskazanym, nieruchomości określonej w ust. 1 w celu przeprowadzenia niezbędnych prac adaptacyjnych i/lub budowlanych związanych z montażem zestawu kolektora słonecznego zapewni dostęp Biorącemu w użyczenie lub osobom przez niego wskazanym, do zainstalowanych urządzeń, przez cały czas trwania umowy. § 2 Wydanie przedmiotu użyczenia nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy, i zostanie stwierdzone protokołem przekazania podpisanym przez strony, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. § 3 Biorący w użyczenie zapewnia, że: będzie używał użyczonej rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem. bez zgody Użyczającego nie odda jej w użyczenie osobie trzeciej.

11 UMOWA UŻYCZENIA § 4 Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia r. jednak nie dłużej niż do upływu 5 lat od dnia zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji przedsięwzięcia pn. „Zasadnicza poprawa jakości powietrza w Gminie Poronin poprzez montaż instalacji solarnych na terenie całej gminy”. Umowa użyczenia ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: gdy Biorąca w użyczenie Gmina Poronin nie uzyska pozytywnego wyniku na etapie oceny formalnej lub merytorycznej wniosku aplikacyjnego złożonego w 2010 r. w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego– Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Zasadnicza poprawa jakości powietrza w Gminie Poronin poprzez montaż instalacji solarnych na terenie całej gminy” obejmującego zakup i instalację zestawów kolektorów słonecznych próżniowych wraz z instalacją zewnętrzną w indywidualnych gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Poronin, gdy nie dojdzie do podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Zasadnicza poprawa jakości powietrza w Gminie Poronin poprzez montaż instalacji solarnych na terenie całej gminy”. rozwiązania umowy montażu zestawu kolektora słonecznego zawartej pomiędzy tymi samymi stronami. 3. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy przez Użyczającego, dokona on zwrotu nakładów poniesionych przez Biorącego w użyczenie na zakup i zainstalowanie zestawu kolektorów słonecznych. 4. Postanowienia ust. 3 mają zastosowanie w przypadku zbycia nieruchomości, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa strony niniejszej umowy.

12 UMOWA UŻYCZENIA § 5 Po zakończeniu użyczenia, Biorący w użyczenie obowiązany jest zwrócić przedmiot umowy w stanie niepogorszonym wraz z zainstalowaną infrastrukturą, bez dodatkowego wezwania ze strony Użyczającego, co zostanie stwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie strony, jednakże Biorący w użyczenie nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. § 6 Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane przez strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. § 7 Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową zastosowane mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. § 8 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Użyczający: Biorący w użyczenie:

13 UMOWA UCZESTNICTWA § 1 Przedmiotem umowy jest określenie warunków współpracy stron związanych z realizacją projektu pn. „Zasadnicza poprawa jakości powietrza w Gminie Poronin poprzez montaż instalacji solarnych na terenie całej gminy” oraz ustalenie warunków związanych z dostawą i montażem zestawu kolektora słonecznego wspomagającej ogrzewanie ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją zewnętrzną niezbędną do zainstalowania pozostałej część zestawu kolektora słonecznego, do prawidłowego funkcjonowania całości w obiekcie znajdującym się na działce nr ………… położonej w adres … uregulowanej w KW o pow § 2 Uczestnik Projektu oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości własności / współwłasności / użytkowania /użyczenia/ dzierżawy/ najmu/ pełnomocnictwa/ zarządu i na tej podstawie ma prawo do dysponowania tą nieruchomością do dnia r. w sposób umożliwiający montaż instalacji solarnej. § 3 Uczestnik Projektu oświadcza, że w nieruchomości zamieszkuje od 4 do 5 osób i w związku z powyższym instalacja solarna instalowana przez Gminę w nieruchomości będącej własnością Uczestnika Projektu będzie charakteryzować się parametrami technicznymi odpowiadającymi zaspokojeniu zapotrzebowania na podgrzanie c.w.u. dla obiektu. § 4 Uczestnik Projektu oświadcza, że jest świadom, iż efekty realizowanego projektu w obiekcie, o którym mowa w § 1 nie mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej.

14 UMOWA UCZESTNICTWA § 5 Gmina i Uczestnik Projektu zobowiązują się realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 w pełnym zakresie, zgodnie z Regulaminem udziału w Projekcie pn. Zasadnicza poprawa jakości powietrza w Gminie Poronin poprzez montaż instalacji solarnych na terenie całej gminy. § 6 W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy przez Uczestnika Projektu, dokona on zwrotu nakładów poniesionych przez Gminę na zakup i zainstalowanie instalacji solarnej zewnętrznej. § 7 W przypadku zbycia Obiektu lub przeniesienia jego własności w jakiejkolwiek innej formie przed upływem ważności niniejszej umowy Uczestnik Projektu jest zobowiązany do jej zbycia lub przeniesienia w innej formie na nowego właściciela tak, aby zachowany został cel Projektu. § 8 Uczestnik Projektu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji przedmiotowego projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz na zamieszczenie materiałów ilustrujących realizowany projekt, włącznie z fotografiami, w zbiorze materiałów promocyjnych Gminy.

15 UMOWA UCZESTNICTWA § 9 Niniejsza umowa jest kontynuacją umowy użyczenia nr…. § 10 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. W sprawach spornych bądź nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia Regulaminu udziału w Projekcie pn. Zasadnicza poprawa jakości powietrza w Gminie Poronin poprzez montaż instalacji solarnych na terenie całej gminy stanowiącego integralną część niniejszej umowy. Wszelkie spory wynikające na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze konsultacji pomiędzy Stronami umowy. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w drodze konsultacji, spory będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd Rejonowy w Zakopanem. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. Uczestnik: Gmina:

16 Regulamin udziału w Projekcie pn
Regulamin udziału w Projekcie pn. Zasadnicza poprawa jakości powietrza w Gminie Poronin poprzez montaż instalacji solarnych na terenie całej gminy. Rozdział I. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Gmina – Gmina Poronin; Instalacja solarna – zestaw urządzeń służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej, składająca się z instalacji solarnej zewnętrznej oraz z instalacji solarnej wewnętrznej (wzór schematu instalacji solarnej-stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) Instalacja solarna wewnętrzna - zestaw urządzeń obejmujący zasobnik c.w.u. z jedną wężownicą solarną bądź z dwoma wężownicami, elementy instalacji hydraulicznej od skrzynki kontrolnej do zasobnika c.w.u. Instalacja solarna zewnętrzna – zestaw urządzeń obejmujący: zestaw kolektorów, skrzynkę kontrolną (grupa pompowa podwójna, przepływomierz impulsowy, sterownik solarny z płynną regulacją prędkości pompy oraz ciepłomierzem, naczynie przeponowe solar), o rurowanie, przewody solarne IZ MRPO - Instytucja Zarządzająca Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 –2013 należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Małopolskiego; MRPO – Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013; Obiekt – budynek mieszkalny zlokalizowany na terenie Gminy Poronin; Projekt – Projekt pn. Zasadnicza poprawa jakości powietrza w Gminie Poronin poprzez montaż instalacji solarnych na terenie całej gminy Regulamin – Regulamin udziału w Programie pn. Zasadnicza poprawa jakości powietrza w Gminie Poronin poprzez montaż instalacji solarnych na terenie całej gminy;

17 Środki europejskie – należy przez to rozumieć część dofinansowania pochodząca ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego; Trwałość Projektu – rozumiana jako niepoddanie Projektu tzw. znaczącej modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu Uczestnik Projektu – mieszkaniec Gminy Poronin posiadający tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym spełniający warunki zawarte w Rozdziale V Umowa – umowa zawarta pomiędzy Uczestnikiem i Gminą Poronin określająca warunki współpracy stron związanych z realizacją Programu; Udział własny Gminy – środki finansowe zabezpieczone w budżecie na realizację Projektu; Umowa o dofinansowanie – umowa zawarta pomiędzy IZ MRPO a Gminą Poronin; Wykonawca – przedsiębiorca wykonujący projekt wyłoniony przez Gminę w drodze postępowania przetargowego; Zestaw kolektorów – 2 kolektory słoneczne próżniowe, rurowe Rozdział II. Cel Projektu: Celem Projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Poronin poprzez montaż instalacji solarnych na terenie całej Gminy. Cele Projektu zostaną osiągnięte poprzez zakup i montaż na obiektach mieszkalnych (domach jednorodzinnych) 240 instalacji solarnych.

18 Rozdział III. Sposób realizacji Projektu:
Podpisanie umów z Uczestnikami Projektu określających warunki realizacji Projektu. Przygotowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie postępowania przetargowego przez Gminę. Wyłonienie Wykonawcy usługi obejmującej: dostawę i montaż instalacji solarnej zewnętrznej. Ustalenie harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania instalacji solarnych zewnętrznych przez Gminę i Wykonawcę. Poinformowanie Uczestnika Projektu o terminie realizacji Projektu w poszczególnych obiektach w celu przygotowania obiektu przez Uczestnika do montażu instalacji solarnej zewnętrznej. Montaż instalacji solarnej zewnętrznej zgodnie z harmonogramem ustalonym z Wykonawcą. Uruchomienie instalacji solarnej przez Wykonawcę oraz przeszkolenia Uczestnika z zakresu jego obsługi i konserwacji, Rozliczenie finansowe Projektu przez Gminę zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z IZ MRPO. Rozdział IV. Sposób finansowania Projektu: Środki przeznaczone na realizację Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie pochodzą z: środków europejskich udział własny Gminy 2. Uczestnicy w ramach wkładu własnego zobowiązani są do wykonania instalacji wewnętrznej w terminie umożliwiającym prawidłową realizację Projektu. 3. Koszty kwalifikowane w ramach Projektu obejmują wykonanie instalacji solarnej zewnętrznej przez Wykonawcę. 4. Nie są kwalifikowane pozostałe koszty związane z wykonaniem instalacji solarnej wewnętrznej przez Uczestnika Projektu.

19 Rozdział V. Obowiązki Uczestnika Projektu:
Każdy z Uczestników Projektu musi spełniać następujące warunki: Posiadać tytuł prawny: własności/współwłasności/użytkowania/użyczenie/dzierżawy/najmu/ pełnomocnictwa/zarządu dla obiektu. Posiadać warunki techniczne umożliwiające instalacje zestawu kolektorów na dachu obiektu (m.in. stabilna konstrukcja dachu, która nie jest pokryta eternitem) na niezacienionej działce. Instalacja solarna zewnętrzna instalowana przez Gminę na nieruchomości będącej własnością Uczestnika Projektu będzie charakteryzować się parametrami technicznymi, które będą odpowiadały zaspokojeniu zapotrzebowania na podgrzanie c.w.u. dla budynku jednorodzinnego w związku z powyższym instalacja solarna wewnętrzna zawierać będzie wymiennik na c.w.u. o pojemności co najmniej 300 L współpracujący z zestawem kolektorów. Przygotowanie obiektu przez Uczestnika Projektu poprzez wykonanie instalacji solarnej wewnętrznej, która jest niezbędna do wykonania instalacji solarnej zewnętrznej. Przygotowanie obiektu do prac montażowych instalacji solarnej zewnętrznej. Udostępnienie Wykonawcy Obiektu w celu dokonania inwentaryzacji i niezbędnych prac adaptacyjnych i/lub budowlanych do montażu instalacji solarnej zewnętrznej. Umożliwienie upoważnionym przedstawicielom Gminy sprawowania nadzoru technicznego w trakcie realizacji robót. Udostępnienie Obiektu dla przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Gminy oraz Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym przez cały czas trwania projektu pn. Zasadnicza poprawa jakości powietrza w Gminie Poronin poprzez montaż instalacji solarnych na terenie całej gminy. Właściwej i zgodnej z pierwotnym przeznaczeniem i parametrami technicznymi, eksploatacji urządzeń wchodzących w skład instalacji solarnej oraz zachowania trwałości Projektu przez okres 5 lat, czyli w okresie do Utrzymanie oznakowania (logotyp Unii Europejskiej, logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Programu Regionalnego) na skrzynce kontrolnej, w razie zniszczenia, zużycia oznakowania Uczestnik Projektu niezwłocznie zawiadamia o tym Gminę.

20 Rozdział VI. Tryb gwarancji:
Przeglądy serwisowe w okresie do Gmina zobowiązuje się do przeprowadzania przez osobę uprawnioną przeglądów serwisowych zgodnych z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej, przekazanej przez Wykonawcę instalacji solarnej zewnętrznej. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy instalacji solarnej w przypadku, gdy uszkodzenie nie zostanie objęte gwarancją (np. uszkodzenie będące wynikiem nieprawidłowej eksploatacji, uszkodzenia mechaniczne). W razie problemów związanych z eksploatacją instalacji solarnych Uczestnik Projektu zobowiązany jest do powiadomienia Gminy. Rozdział VII. Czas trwania: Okres realizacji Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie ustala się na: Rozpoczęcie realizacji: Zakończenie realizacji: Rozdział VIII. Postanowienia końcowe: Instalacja solarna zewnętrzna zostanie przekazana Uczestnikowi Projektu protokołem zdawczo-odbiorczym na własność do dnia

21 Dziękujemy


Pobierz ppt "Projekt pn. Zasadnicza poprawa jakości powietrza w Gminie Poronin poprzez montaż instalacji solarnych na terenie całej gminy realizowany w ramach Małopolskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google