Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY OCENIANIA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY OCENIANIA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 ZASADY OCENIANIA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Ten szablon może być używany jako plik startowy do prezentowania materiałów szkoleniowych w ustawieniu grupy. Sekcje Kliknij prawym przyciskiem myszy slajd, aby dodać sekcje. Sekcje ułatwiają organizowanie slajdów i usprawniają współpracę nad dokumentem. Notatki Użyj sekcji Notatki do wstawiania notatek lub dodatkowych informacji dla odbiorców. Podczas przedstawiania prezentacji notatki są widoczne w widoku prezentacji. Pamiętaj o odpowiednim rozmiarze czcionki (w celu ułatwienia dostępu, widoczności, nagrywania i pracy online). Odpowiednio dobrane kolory Zwróć szczególną uwagę na wykresy, schematy i pola tekstowe. Uwzględnij to, że uczestnicy mogą drukować w trybie czarno-białym lub w skali odcieni szarości. Wykonaj wydruki testowe, aby sprawdzić, czy wszystko jest widoczne po wydrukowaniu w trybie czarno-białym i w skali odcieni szarości. Elementy graficzne, tabele i wykresy Staraj się zachować prostotę — używaj spójnych stylów i kolorów, które nie odwracają uwagi od zawartości. Oznacz etykietą każdy wykres i tabelę. dla uczniów XLVII Liceum Ogólnokształcącego i Publicznego Gimnazjum nr 35 (Zespołu Szkól Ogólnokształcących nr 8) w Łodzi

2 Zasady oceniania skorelowane są z:
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych… , Statutem Szkoły, Szkolnymi Zasadami Oceniania. Omów krótko prezentację. Przedstaw najważniejszy element i wyjaśnij, dlaczego jest on istotny. Zaprezentuj każdy z głównych tematów. Aby zapewnić odbiorcom dobrą orientację w szkoleniu można powtarzać ten slajd z zarysem w całej prezentacji, podkreślając za każdym razem temat, który będzie omawiany.

3 UWAGA. Rozporządzenie MEN § 7
UWAGA! Rozporządzenie MEN § 7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Czego można nauczyć się na tym szkoleniu? Krótko opisz każdy cel i korzyści, jakie odniosą odbiorcy z tej prezentacji.

4 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego bierzemy pod uwagę:
POZIOM UMIEJĘTNOŚCI I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH ZGODNIE Z TREŚCIAMI WYBRANEGO PROGRAMU NAUCZANIA, SYSTEMATYCZNOŚĆ – FREKWENCJĘ (UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH), AKTYWNOŚĆ, POSTAWĘ I ZAANGAŻOWANIE, EDUKACJĘ ZDROWOTNĄ.

5 FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW OCENIANIA:
Poziom umiejętności ruchowych – wdrożenie ucznia do kształtowania doskonalenia umiejętności z różnych form aktywności ruchowej, Poziom sprawności kondycyjno-koordynacyjnej – wdrożenie ucznia do samokontroli, samooceny i samodoskonalenia, Systematyczność – frekwencja – wdrożenie ucznia do systematycznego podejmowania aktywności ruchowej w aspekcie wychowawczym i zdrowotnym, Aktywność, postawa, zaangażowanie – wdrożenie ucznia do podejmowania maksymalnego wysiłku, zaangażowania, współdziałania w zespole, inicjatywy oraz samodzielności w planowaniu i organizowaniu własnego procesu nauczania – uczenia się, Edukacja zdrowotna – kształtowanie u uczniów nawyku (podstawy) dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia zdrowego środowiska.

6 POZIOM UMIEJĘTNOŚCI I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Sprawdziany dotyczyć będą: Umiejętności z poszczególnych dyscyplin sportowych w określonych obszarach: Lekkoatletyki i atletyki terenowej, gimnastyki podstawowej, gier zespołowych - siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna, ćwiczeń przy muzyce, rekreacji ruchowej.

7 POZIOM SPRAWNOŚCI KONDYCYJNO-KOORDYNACYJNEJ
Sprawdziany dotyczyć będą: Sprawności kondycyjnej siła , szybkość, wytrzymałość. Sprawności koordynacyjnej szybkość reakcji, zwinność, równowaga. Nauczyciel wychowania fizycznego podaje uczniowi zakres sprawdzianów na początku każdego semestru.

8 SYSTEMATYCZNOŚĆ – FREKWENCJA
Za systematyczność - frekwencję uczeń otrzymuje ocenę w każdym miesiącu edukacji. Przez uczestnictwo w zajęciach rozumiemy aktywny udział w lekcji, w stroju sportowym, Jednostkowe zwolnienia lekarskie nie mają wpływu na ocenę, Przy powtarzających się (np. powyżej 6) zwolnieniach przez rodziców i ustnych przez ucznia z lekcji wychowania fizycznego uczeń otrzymuje z tego obszaru ocenę dostateczną, Zwolnienie lekarskie nie zwalnia ucznia z całkowitego uczestniczenia w lekcjach wychowania fizycznego. Oprócz uczestnictwa w aktywności fizycznej, uczeń powinien w czasie zajęć również pełnić rolę inicjatora i organizatora ćwiczeń, zabaw i gier.

9 AKTYWNOŚĆ, POSTAWA I ZAANGAŻOWANIE
Uczeń oceniany jest za: wykonywanie ćwiczeń z maksymalnym zaangażowaniem, aktywne uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego prowadzonych w różnych warunkach, inwencję twórczą, posiadaną wiedzę i umiejętność wykorzystania jej w praktyce, pomoc w organizacji i czynnościach porządkowych lekcji, zwycięstwo w rozgrywkach wewnątrzklasowych, pozytywny stosunek do przedmiotu i postawę wobec ćwiczeń ruchowych, życzliwość w stosunku do innych a swoją postawą zachęca innych do ćwiczeń ruchowych, zdyscyplinowanie,

10 podporządkowanie się ustalonym zasadom i regułom,
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, regulaminów i obowiązków uczniowskich, niespóźnianie się na zajęcia, samodzielne doskonalenie swojej sprawności, prowadzenie ćwiczeń kształtujących – rozgrzewki, pomoc współćwiczącym, postawę „fair play”, odpowiedni strój na lekcji wychowania fizycznego, który jest określany według przyjętych wcześniej zasad w danej szkole (koniczne obuwie zmienne), Jeżeli uczeń nie ma stroju w dniu , w którym są dwie lekcje otrzymuje dwa „np”,

11 wykazywanie dużego wysiłku do podnoszenia sprawności, zdobywania umiejętności i wiadomości w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości fizycznych, kondycyjnych i koordynacyjnych, reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, uczeń, który nie stawi się na zawody, rozgrywki itp. z powodów innych niż losowe, mimo wcześniejszych deklaracji, może mieć ocenę obniżoną o jeden (1) aktywny i systematyczny udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły lub poza nią,

12 Dodatkowo podwyższoną ocenę można otrzymać za:
pomoc w organizacji i sędziowaniu rozgrywek sportowych, przygotowanie aktualności w gablotach, wywiązywanie się z roli kibica.

13 EDUKACJA ZDROWOTNA Uczeń oceniany jest za:
obecność i aktywność uczniów na zajęciach; ich gotowość do podejmowania zadań indywidualnych lub zespołowych, samoocenę uczniów dotyczącą rozwoju ich umiejętności osobistych i społecznych oraz zmian postaw i zachowań (w miarę możliwości z wykorzystaniem kwestionariuszy i arkuszy samooceny), ocenę przez rówieśników, w przypadku wykonywania projektów i prac zespołowych, ocenę pracy ucznia przez nauczyciela dotycząca specyficznych zadań, np. pracy domowej, projektów, portfolio i innych wytworów pracy ucznia, Udział w konkursie o tematyce sportowej i prozdrowotnej z poszczególnych obszarów.

14 Wymagania na poszczególne oceny (śródroczne, końcoworoczne)
CELUJĄCY – uczeń całkowicie wywiązuje się ze wszystkich zadań zawartych w czterech wymaganiach lub osiąga wysokie wyniki w klubie sportowym/nauczanie indywidualne/, BARDZO DOBRY – uczeń całkowicie wywiązuje się ze wszystkich zadań zawartych w co najmniej trzech wymaganiach, DOBRY – uczeń częściowo wywiązuje się ze wszystkich zadań zawartych w co najmniej trzech wymaganiach, DOSTATECZNY – uczeń częściowo wywiązuje się ze wszystkich zadań zawartych w co najmniej w dwóch z wymagań, DOPUSZCZAJĄCY – uczeń częściowo wywiązuje się z pojedynczych zadań zawartych w wymaganiach, NIEDOSTATECZNY – uczeń nie wywiązuje się z żadnych zadań zawartych w wymaganiach.

15 WARTO WIEDZIEĆ ŻE: ISTNIEJE MOZLIWOŚĆ ZMIANY SPRAWDZIANU, JEŻELI JEST ZALECENIE LEKARSKIE OGRANICZAJĄCE MOŻLIWOŚCI UCZNIA, W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODSTĘPSTWA OD REGULAMINU OCENIANIA, (PO UZGODNIENIU Z NAUCZYCIELEM), UCZEŃ JEST NIEKLASYFIKOWANY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, JEŻELI LICZBA GODZIN NIEOBECNOSCI NA LEKCJI WYNOSI powyżej 50%, W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH, NP.CIĄGŁEJ USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI (TRWAJACEJ MIESIĄC LUB DŁUŻEJ)MOŻLIWE JEST ODSTĘPSTWO OD REGULAMINU I ZASTOSOWANIE INNEJ OCENY,

16 W PRZYPADKU NIE PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU Z POWODU NIEOBECNOŚCI LUB ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO- ZALEGŁOŚĆ NALEŻY UZUPEŁNIĆ W PRZECIĄGU 2 TYGODNI OD MOMENTU POWROTU DO CZYNNEGO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH, JEŻELI UCZEŃ NIE DOPEŁNI POWYŻSZEGO OBOWIĄZKU , TO BĘDZIE MIAŁ WYSTAWIONĄ OCENĘ NIEDOSTATECZNY(1), NA OCENĘ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH UCZEŃ PRACUJE PRZEZ CAŁY SEMESTR, PRZEDSTAWIENIE ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH ZWALNIAJĄCYCH Z PEWNYCH ĆWICZEŃ UNIEMOŻLIWIA UZYSKANIE OCENY: CELUJĄCY I BARDZO DOBRY,

17 JEŻELI UCZEŃ ZGŁASZA SWOJE ZŁE SAMOPOCZUCIE, NAUCZYCIEL MOŻE ZWOLNIĆ GO Z ĆWICZEŃ PODCZAS ZAJĘĆ,
W SZCZEGÓLNYCH, LOSOWYCH PRZYPADKACH UCZEŃ JEST TRAKTOWANY INDYWIDUALNIE, JEŻELI W DANEJ KLASIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UCZY DWÓCH NAUCZYCIELI, TO KAŻDY Z NICH WYSTAWIA OCENY CZĄSTKOWE, A OSTATECZNĄ OCENĘ WYSTAWIA TEN NAUCZYCIEL, KTÓRY REALIZUJE PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ PO UZGODNIENIU ZE WSPÓŁPROWADZĄCYM PRZEDMIOT.

18 Życzymy samych pozytywnych ocen!!!
Microsoft Engineering Excellence Życzymy samych pozytywnych ocen!!! Czy prezentacja jest wystarczająco zwięzła? Zastanów się, czy nie przenieść jakiejś zawartości do dodatku. Użyj slajdów dodatku, aby zachować zawartość, która może przydać się przy odpowiadaniu na pytania (slajd Pytania) lub posłużyć odbiorcom, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę. Opracowanie: mgr Ewa Buchowicz mgr Teresa Libiszewska-Gozdan mgr Ewa Żebrowska-Zych Realizują: wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego Poufne materiały firmy Microsoft


Pobierz ppt "ZASADY OCENIANIA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google