Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY OCENIANIA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla uczniów XLVII Liceum Ogólnokształcącego i Publicznego Gimnazjum nr 35 (Zespołu Szkól Ogólnokształcących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY OCENIANIA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla uczniów XLVII Liceum Ogólnokształcącego i Publicznego Gimnazjum nr 35 (Zespołu Szkól Ogólnokształcących."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY OCENIANIA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla uczniów XLVII Liceum Ogólnokształcącego i Publicznego Gimnazjum nr 35 (Zespołu Szkól Ogólnokształcących nr 8) w Łodzi

2 Zasady oceniania skorelowane są z: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych…, Statutem Szkoły, Szkolnymi Zasadami Oceniania.

3 UWAGA! Rozporządzenie MEN § 7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

4 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego bierzemy pod uwagę: POZIOM UMIEJĘTNOŚCI I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH ZGODNIE Z TREŚCIAMI WYBRANEGO PROGRAMU NAUCZANIA, SYSTEMATYCZNOŚĆ – FREKWENCJĘ (UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH), AKTYWNOŚĆ, POSTAWĘ I ZAANGAŻOWANIE, EDUKACJĘ ZDROWOTNĄ.

5 FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW OCENIANIA: Poziom umiejętności ruchowych – wdrożenie ucznia do kształtowania doskonalenia umiejętności z różnych form aktywności ruchowej, Poziom sprawności kondycyjno-koordynacyjnej – wdrożenie ucznia do samokontroli, samooceny i samodoskonalenia, Systematyczność – frekwencja – wdrożenie ucznia do systematycznego podejmowania aktywności ruchowej w aspekcie wychowawczym i zdrowotnym, Aktywność, postawa, zaangażowanie – wdrożenie ucznia do podejmowania maksymalnego wysiłku, zaangażowania, współdziałania w zespole, inicjatywy oraz samodzielności w planowaniu i organizowaniu własnego procesu nauczania – uczenia się, Edukacja zdrowotna – kształtowanie u uczniów nawyku (podstawy) dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia zdrowego środowiska.

6 POZIOM UMIEJĘTNOŚCI I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ Sprawdziany dotyczyć będą: Umiejętności z poszczególnych dyscyplin sportowych w określonych obszarach: Lekkoatletyki i atletyki terenowej, gimnastyki podstawowej, gier zespołowych - siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna, ćwiczeń przy muzyce, rekreacji ruchowej.

7 POZIOM SPRAWNOŚCI KONDYCYJNO-KOORDYNACYJNEJ Sprawdziany dotyczyć będą: Sprawności kondycyjnej siła, szybkość, wytrzymałość. Sprawności koordynacyjnej szybkość reakcji, zwinność, równowaga. Nauczyciel wychowania fizycznego podaje uczniowi zakres sprawdzianów na początku każdego semestru.

8 SYSTEMATYCZNOŚĆ – FREKWENCJA Za systematyczność - frekwencję uczeń otrzymuje ocenę w każdym miesiącu edukacji. Przez uczestnictwo w zajęciach rozumiemy aktywny udział w lekcji, w stroju sportowym, Jednostkowe zwolnienia lekarskie nie mają wpływu na ocenę, Przy powtarzających się (np. powyżej 6) zwolnieniach przez rodziców i ustnych przez ucznia z lekcji wychowania fizycznego uczeń otrzymuje z tego obszaru ocenę dostateczną, Zwolnienie lekarskie nie zwalnia ucznia z całkowitego uczestniczenia w lekcjach wychowania fizycznego. Oprócz uczestnictwa w aktywności fizycznej, uczeń powinien w czasie zajęć również pełnić rolę inicjatora i organizatora ćwiczeń, zabaw i gier.

9 AKTYWNOŚĆ, POSTAWA I ZAANGAŻOWANIE Uczeń oceniany jest za: wykonywanie ćwiczeń z maksymalnym zaangażowaniem, aktywne uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego prowadzonych w różnych warunkach, inwencję twórczą, posiadaną wiedzę i umiejętność wykorzystania jej w praktyce, pomoc w organizacji i czynnościach porządkowych lekcji, zwycięstwo w rozgrywkach wewnątrzklasowych, pozytywny stosunek do przedmiotu i postawę wobec ćwiczeń ruchowych, życzliwość w stosunku do innych a swoją postawą zachęca innych do ćwiczeń ruchowych, zdyscyplinowanie,

10 podporządkowanie się ustalonym zasadom i regułom, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, regulaminów i obowiązków uczniowskich, niespóźnianie się na zajęcia, samodzielne doskonalenie swojej sprawności, prowadzenie ćwiczeń kształtujących – rozgrzewki, pomoc współćwiczącym, postawę fair play, odpowiedni strój na lekcji wychowania fizycznego, który jest określany według przyjętych wcześniej zasad w danej szkole (koniczne obuwie zmienne), Jeżeli uczeń nie ma stroju w dniu, w którym są dwie lekcje otrzymuje dwa np,

11 wykazywanie dużego wysiłku do podnoszenia sprawności, zdobywania umiejętności i wiadomości w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości fizycznych, kondycyjnych i koordynacyjnych, reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, uczeń, który nie stawi się na zawody, rozgrywki itp. z powodów innych niż losowe, mimo wcześniejszych deklaracji, może mieć ocenę obniżoną o jeden (1) aktywny i systematyczny udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły lub poza nią,

12 Dodatkowo podwyższoną ocenę można otrzymać za: pomoc w organizacji i sędziowaniu rozgrywek sportowych, przygotowanie aktualności w gablotach, wywiązywanie się z roli kibica.

13 EDUKACJA ZDROWOTNA Uczeń oceniany jest za: obecność i aktywność uczniów na zajęciach; ich gotowość do podejmowania zadań indywidualnych lub zespołowych, samoocenę uczniów dotyczącą rozwoju ich umiejętności osobistych i społecznych oraz zmian postaw i zachowań (w miarę możliwości z wykorzystaniem kwestionariuszy i arkuszy samooceny), ocenę przez rówieśników, w przypadku wykonywania projektów i prac zespołowych, ocenę pracy ucznia przez nauczyciela dotycząca specyficznych zadań, np. pracy domowej, projektów, portfolio i innych wytworów pracy ucznia, Udział w konkursie o tematyce sportowej i prozdrowotnej z poszczególnych obszarów.

14 Wymagania na poszczególne oceny (śródroczne, końcoworoczne) CELUJĄCY – uczeń całkowicie wywiązuje się ze wszystkich zadań zawartych w czterech wymaganiach lub osiąga wysokie wyniki w klubie sportowym/nauczanie indywidualne/, BARDZO DOBRY – uczeń całkowicie wywiązuje się ze wszystkich zadań zawartych w co najmniej trzech wymaganiach, DOBRY – uczeń częściowo wywiązuje się ze wszystkich zadań zawartych w co najmniej trzech wymaganiach, DOSTATECZNY – uczeń częściowo wywiązuje się ze wszystkich zadań zawartych w co najmniej w dwóch z wymagań, DOPUSZCZAJĄCY – uczeń częściowo wywiązuje się z pojedynczych zadań zawartych w wymaganiach, NIEDOSTATECZNY – uczeń nie wywiązuje się z żadnych zadań zawartych w wymaganiach.

15 WARTO WIEDZIEĆ ŻE: ISTNIEJE MOZLIWOŚĆ ZMIANY SPRAWDZIANU, JEŻELI JEST ZALECENIE LEKARSKIE OGRANICZAJĄCE MOŻLIWOŚCI UCZNIA, W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODSTĘPSTWA OD REGULAMINU OCENIANIA, (PO UZGODNIENIU Z NAUCZYCIELEM), UCZEŃ JEST NIEKLASYFIKOWANY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, JEŻELI LICZBA GODZIN NIEOBECNOSCI NA LEKCJI WYNOSI powyżej 50%, W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH, NP.CIĄGŁEJ USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI (TRWAJACEJ MIESIĄC LUB DŁUŻEJ)MOŻLIWE JEST ODSTĘPSTWO OD REGULAMINU I ZASTOSOWANIE INNEJ OCENY,

16 W PRZYPADKU NIE PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU Z POWODU NIEOBECNOŚCI LUB ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO- ZALEGŁOŚĆ NALEŻY UZUPEŁNIĆ W PRZECIĄGU 2 TYGODNI OD MOMENTU POWROTU DO CZYNNEGO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH, JEŻELI UCZEŃ NIE DOPEŁNI POWYŻSZEGO OBOWIĄZKU, TO BĘDZIE MIAŁ WYSTAWIONĄ OCENĘ NIEDOSTATECZNY(1), NA OCENĘ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH UCZEŃ PRACUJE PRZEZ CAŁY SEMESTR, PRZEDSTAWIENIE ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH ZWALNIAJĄCYCH Z PEWNYCH ĆWICZEŃ UNIEMOŻLIWIA UZYSKANIE OCENY: CELUJĄCY I BARDZO DOBRY,

17 JEŻELI UCZEŃ ZGŁASZA SWOJE ZŁE SAMOPOCZUCIE, NAUCZYCIEL MOŻE ZWOLNIĆ GO Z ĆWICZEŃ PODCZAS ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNYCH, LOSOWYCH PRZYPADKACH UCZEŃ JEST TRAKTOWANY INDYWIDUALNIE, JEŻELI W DANEJ KLASIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UCZY DWÓCH NAUCZYCIELI, TO KAŻDY Z NICH WYSTAWIA OCENY CZĄSTKOWE, A OSTATECZNĄ OCENĘ WYSTAWIA TEN NAUCZYCIEL, KTÓRY REALIZUJE PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ PO UZGODNIENIU ZE WSPÓŁPROWADZĄCYM PRZEDMIOT.

18 Ż YCZYMY SAMYCH POZYTYWNYCH OCEN !!! Opracowanie: mgr Ewa Buchowicz mgr Teresa Libiszewska-Gozdan mgr Ewa Żebrowska-Zych Realizują: wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego


Pobierz ppt "ZASADY OCENIANIA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla uczniów XLVII Liceum Ogólnokształcącego i Publicznego Gimnazjum nr 35 (Zespołu Szkól Ogólnokształcących."

Podobne prezentacje


Reklamy Google