Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jastrzębie Zdrój, styczeń 2011r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jastrzębie Zdrój, styczeń 2011r."— Zapis prezentacji:

1 Jastrzębie Zdrój, styczeń 2011r.
Plan Techniczno-Ekonomiczny - Budżet Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na 2011r. Jastrzębie Zdrój, styczeń 2011r.

2 Roboty przygotowawcze Zatrudnienie Koszty Inwestycje
Plan Techniczno-Ekonomiczny - Budżet JSW S.A. na 2011r. SPIS TREŚCI Główne założenia do prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej w 2011 roku Rynek – Sprzedaż Produkcja Roboty przygotowawcze Zatrudnienie Koszty Inwestycje Sytuacja ekonomiczno-finansowa

3 Założenia do prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej
1. Główne założenia do prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej w 2011 roku Założenia do prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej Podstawą opracowania planu jest „Strategia rozwoju zakładów JSW S.A. na lata ” przyjęta Uchwałą Zarządu JSW S.A. nr 372/VI/2010 z dnia r. oraz pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą JSW S.A. Uchwałą nr 76/VII/2010 z dnia r. W zakresie strategii optymalizacji Grupy Kapitałowej JSW zakłada się kontynuację realizacji procesów przewidzianych zapisami „Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007 – 2015”, „Strategii rozwoju zakładów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w latach 2010 – 2030” oraz „Planu Rozwoju Grupy Kapitałowej JSW na lata 2010 – 2020”. Ponadto, w związku z wystosowanym przez JSW S.A. do Walnego Zgromadzenia Spółki w 2010r. wnioskiem o upoważnienie Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu przygotowanie pierwszej publicznej oferty akcji JSW S.A. oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji spółki do obrotu na GPW, a także opierając się na prasowych oświadczeniach przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Państwa i Ministerstwa Gospodarki, zakłada się realizację przedmiotowego procesu w I półroczu 2011r.

4 -średnioroczne kursy walut: PLN/USD 2,88 PLN/EUR 3,75
1. Główne założenia do prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej w 2011 roku W zakresie podstawowych wielkości ekonomicznych przyjęto określone w projekcie Ustawy Budżetowej Państwa na 2011r. wskaźniki: -średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3% -średnioroczne kursy walut: PLN/USD 2,88 PLN/EUR 3,75 W zakresie kosztów wynagrodzeń przyjęto następujące założenia: - w przewidywanym wykonaniu za 2010r. uwzględniono m.in. skutki wzrostu płac wynikające z Porozumień z 27 i 28 maja br., - ustalając koszty wynagrodzeń na 2011r. przyjęto wzrost średniej płacy miesięcznej o zakładany wskaźnik inflacji w wysokości 2.3% - koszty nie uwzględniają ewentualnych skutków wartościowania stanowisk pracy, zmian taryfikatora płac oraz wdrożenia ujednoliconego ZUZP, - wartość węgla deputatowego przyjęto na niezmienionym poziomie tj. w wysokości 588,35 zł z uwzględnieniem wskaźnika „ubruttowienia” 23,02%

5 1. Główne założenia do prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej w 2011 roku
W polityce zatrudnieniowej założono uzupełnienie stanu zatrudnienia w ilościach zabezpieczających obłożenie miejsc pracy powstałych wskutek odejść pracowników na emerytury i renty. W uzupełnieniach uwzględniono przyjęcia absolwentów szkół kształcących w kierunkach górniczych. Planowane w 2011 r. poziomy jednostkowych cen sprzedaży węgla będą wynikiem indywidualnych negocjacji z odbiorcami, ustalanych w oparciu o aktualnie znane lub prognozowane trendy cenowe na rynku. Nakłady inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1 150 mln zł (w tym 158 mln zł rezerwy inwestycyjnej). Przewiduje się, że źródłem pokrycia potrzeb inwestycyjnych będą środki własne, w tym EBITDA w planowanej wysokości 1 347 mln zł.

6 2. Rynek - Sprzedaż Ceny stali, koksu i węgla koksowego w latach [średnie miesięczne, $/t] źródło: Steel Business Briefing

7 Średnia cena sprzedaży węgla w JSW S.A. [PLN/t]
2. Rynek - Sprzedaż Średnia cena sprzedaży węgla w JSW S.A. [PLN/t] Obniżenie średniej ceny sprzedaży węgla z 465 zł/tonę wg przewidywanego wykonania w 2010r. do 441 zł/tonę w 2011r.

8 Sprzedaż węgla JSW S.A. [tys.ton]
2. Rynek - Sprzedaż Sprzedaż węgla JSW S.A. [tys.ton] Planowana sprzedaż węgla w 2011r. wyniesie tys.ton, co oznacza wzrost o 487 tys.ton (+3,7%) w porównaniu do 2010r.

9 Przychody ze sprzedaży węgla JSW S.A. [mln zł]
2. Rynek - Sprzedaż Przychody ze sprzedaży węgla JSW S.A. [mln zł]

10 Planowana produkcja węgla netto w 2011r. [tony]
Wzrost produkcji węgla netto o 405 tys.ton, tj. o 3%. Wzrost produkcji węgla koksowego o tys. ton, tj. o 12,6%. Wzrost udziału węgla koksowego w produkcji ogółem z 68,3% w 2010r. do 74,6% w 2011r.

11 Planowane wydobycie dobowe kopalń JSW S.A. w 2011r. [ton/dobę]
3. Produkcja Planowane wydobycie dobowe kopalń JSW S.A. w 2011r. [ton/dobę] Wzrost wydobycia dobowego Spółki o ton/dobę, tj. o 4,3% w porównaniu do 2010r.

12 Produkcja węgla [tys. ton]

13 Roboty korytarzowe [metry]
Wzrost ilości wyrobisk korytarzowych ogółem o 17,7 km, tj. o 28,8%, w tym: wyrobiska ruchowe +10,0 km, wyrobiska inwestycyjne + 7,7 km

14 Informacja o ruchu zatrudnienia [w osobach]
5. Zatrudnienie Informacja o ruchu zatrudnienia [w osobach]

15 Planowane średnie zatrudnienie kopalń JSW S.A. w 2011r. [w osobach]
Wzrost zatrudnienia średniego w Spółce o 200 osób.

16 Koszty osobowe i wydajność w latach 2008-2011
Wzrost kosztów osobowych o 3,6% przy wzroście wydajności o 2,2%

17 Koszty produkcji węgla
Wzrost jednostkowego kosztu produkcji węgla o 18,28 zł/tonę, tj. o 5,3%

18 Koszty produkcji węgla
Wzrost jednostkowego kosztu produkcji węgla w KWK: Budryk, Krupiński, Borynia-Zofiówka. Spadek w KWK: Jas-Mos, Pniówek.

19 Struktura kosztów produkcji węgla w PTE 2011r. [%]
6. Koszty Struktura kosztów produkcji węgla w PTE 2011r. [%] Koszty osobowe stanowią 47,7% kosztu produkcji węgla Spółki, usługi obce 23,2%, pozostałe koszty 29,1%.

20 Plan kosztów profilaktyki BHP na 2011r. [tys. zł]
6. Koszty Plan kosztów profilaktyki BHP na 2011r. [tys. zł]

21 Planowane nakłady inwestycyjne JSW S.A. w 2011r. [tys. zł]
7. Inwestycje Planowane nakłady inwestycyjne JSW S.A. w 2011r. [tys. zł]

22 W 2011 roku będą podejmowane działania mające na celu zabezpieczenie
7. Inwestycje W 2011 roku będą podejmowane działania mające na celu zabezpieczenie planowanych zdolności produkcyjnych w latach następnych: Rozbudowa poziomu 1050 oraz budowa poziomu 1290 w KWK „Budryk”, Rozbudowa poziomu 900 oraz budowa poziomu 1080 w KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka, Rozbudowa KWK „Borynia-Zofiówka” poprzez udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie złoża „Bzie-Dębina 1-Zachód” i „Bzie-Dębina 2-Zachód”, Rozbudowa poziomu 1000 w KWK „Pniówek”, Rozbudowa KWK „Pniówek” poprzez udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie złoża „Pawłowice-1”, Działania mające na celu integrację kopalń: „Borynia-Zofiówka” i „Jas-Mos”, Kontynuacja prac związanych z wykonaniem obowiązków wynikających z koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węgla kamiennego oraz gazu ziemnego i metanu z pokładów węgla kamiennego w obszarze „Gołkowice”, Kontynuacja prac w kierunku wykorzystania zasobów byłej kopalni „Żory” (południowa część złoża „Żory”) i pola Warszowice (zachodnia część złoża „Warszowice – Pawłowice Północ”), Prace związane z przygotowaniem do eksploatacji partii „Zgoń” KWK „Krupiński”.

23 7. Inwestycje Planowane nakłady inwestycyjne związane z poprawą BHP w kopalniach JSW S.A. w 2011r. [tys. zł]

24 Poziom EBITDA i nakładów inwestycyjnych [mln zł]
7. Inwestycje Poziom EBITDA i nakładów inwestycyjnych [mln zł]

25 Koszty produkcji węgla POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Pozostała działalność
8. Sytuacja ekonomiczno-finansowa sprzedaż węgla tys. ton średnia cena sprzedaży węgla 441,29 zł/tonę Przychody ze sprzedaży węgla 6 mld zł Koszty produkcji węgla 5 mld zł ,55 zł/tonę Zysk na węglu 1 mld zł, 78,41 zł/tonę PTE 2011 SPRZEDAŻ KOSZTY PRODUKCJI WYNIK 1 2 3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ koszty pracy 2,4 mld zł 172,33 zł 48% koszty usług obcych 1,2 mld zł 83,85 zł 23% materiały i energia 0,9 mld zł 64,98 zł 18% amortyzacja 0,4 mld zł 30,31 zł 8% pozostałe koszty 0,1 mld zł 10,08 zł 3% Pozostała działalność finansowa (+)35 mln zł operacyjna (-)147 mln zł pozostała sprzedaż (+)3 mln zł Zysk netto (+)775 mln zł

26 Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Rentowność obrotu netto
8. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Kluczowe wskaźniki biznesowe JSW S.A. na 2011 rok PTE 2011 Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 1,33 EBITDA 1 347 mln zł Rentowność obrotu netto 0,13 Zwrot na zaangażowanym kapitale ROIC 0,11 Zysk netto 775 mln zł 2010r. 0,13 2010r. 1,77 2010r. 0,15 2010r. 1 507 mln zł 2010r. 843 mln zł

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Jastrzębie Zdrój, styczeń 2011r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google