Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jastrzębie Zdrój, styczeń 2011r. Plan Techniczno-Ekonomiczny - Budżet Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na 2011r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jastrzębie Zdrój, styczeń 2011r. Plan Techniczno-Ekonomiczny - Budżet Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na 2011r."— Zapis prezentacji:

1 Jastrzębie Zdrój, styczeń 2011r. Plan Techniczno-Ekonomiczny - Budżet Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na 2011r.

2 2 Plan Techniczno-Ekonomiczny - Budżet JSW S.A. na 2011r. SPIS TREŚCI 1.Główne założenia do prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej w 2011 roku 2.Rynek – Sprzedaż 3.Produkcja 4.Roboty przygotowawcze 5.Zatrudnienie 6.Koszty 7.Inwestycje 8.Sytuacja ekonomiczno-finansowa

3 3 Podstawą opracowania planu jest Strategia rozwoju zakładów JSW S.A. na lata przyjęta Uchwałą Zarządu JSW S.A. nr 372/VI/2010 z dnia r. oraz pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą JSW S.A. Uchwałą nr 76/VII/2010 z dnia r. W zakresie strategii optymalizacji Grupy Kapitałowej JSW zakłada się kontynuację realizacji procesów przewidzianych zapisami Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007 – 2015, Strategii rozwoju zakładów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w latach 2010 – 2030 oraz Planu Rozwoju Grupy Kapitałowej JSW na lata 2010 – Ponadto, w związku z wystosowanym przez JSW S.A. do Walnego Zgromadzenia Spółki w 2010r. wnioskiem o upoważnienie Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu przygotowanie pierwszej publicznej oferty akcji JSW S.A. oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji spółki do obrotu na GPW, a także opierając się na prasowych oświadczeniach przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Państwa i Ministerstwa Gospodarki, zakłada się realizację przedmiotowego procesu w I półroczu 2011r. 1. Główne założenia do prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej w 2011 roku Założenia do prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej

4 4 W zakresie podstawowych wielkości ekonomicznych przyjęto określone w projekcie Ustawy Budżetowej Państwa na 2011r. wskaźniki: -średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3% -średnioroczne kursy walut: PLN/USD 2,88 PLN/EUR 3,75 W zakresie kosztów wynagrodzeń przyjęto następujące założenia: - w przewidywanym wykonaniu za 2010r. uwzględniono m.in. skutki wzrostu płac wynikające z Porozumień z 27 i 28 maja br., - ustalając koszty wynagrodzeń na 2011r. przyjęto wzrost średniej płacy miesięcznej o zakładany wskaźnik inflacji w wysokości 2.3% - koszty nie uwzględniają ewentualnych skutków wartościowania stanowisk pracy, zmian taryfikatora płac oraz wdrożenia ujednoliconego ZUZP, - wartość węgla deputatowego przyjęto na niezmienionym poziomie tj. w wysokości 588,35 zł z uwzględnieniem wskaźnika ubruttowienia 23,02% 1. Główne założenia do prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej w 2011 roku

5 5 W polityce zatrudnieniowej założono uzupełnienie stanu zatrudnienia w ilościach zabezpieczających obłożenie miejsc pracy powstałych wskutek odejść pracowników na emerytury i renty. W uzupełnieniach uwzględniono przyjęcia absolwentów szkół kształcących w kierunkach górniczych. Planowane w 2011 r. poziomy jednostkowych cen sprzedaży węgla będą wynikiem indywidualnych negocjacji z odbiorcami, ustalanych w oparciu o aktualnie znane lub prognozowane trendy cenowe na rynku. Nakłady inwestycyjne zaplanowano w wysokości mln zł (w tym 158 mln zł rezerwy inwestycyjnej). Przewiduje się, że źródłem pokrycia potrzeb inwestycyjnych będą środki własne, w tym EBITDA w planowanej wysokości mln zł. 1. Główne założenia do prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej w 2011 roku

6 6 2. Rynek - Sprzedaż Ceny stali, koksu i węgla koksowego w latach [średnie miesięczne, $/t] źródło: Steel Business Briefing

7 7 2. Rynek - Sprzedaż Średnia cena sprzedaży węgla w JSW S.A. [PLN/t] Obniżenie średniej ceny sprzedaży węgla z 465 zł/tonę wg przewidywanego wykonania w 2010r. do 441 zł/tonę w 2011r.

8 8 2. Rynek - Sprzedaż Sprzedaż węgla JSW S.A. [tys.ton] Planowana sprzedaż węgla w 2011r. wyniesie tys.ton, co oznacza wzrost o 487 tys.ton (+3,7%) w porównaniu do 2010r.

9 9 2. Rynek - Sprzedaż Przychody ze sprzedaży węgla JSW S.A. [mln zł]

10 10 3. Produkcja Planowana produkcja węgla netto w 2011r. [tony] Wzrost produkcji węgla netto o 405 tys.ton, tj. o 3%. Wzrost produkcji węgla koksowego o tys. ton, tj. o 12,6%. Wzrost udziału węgla koksowego w produkcji ogółem z 68,3% w 2010r. do 74,6% w 2011r.

11 11 3. Produkcja Planowane wydobycie dobowe kopalń JSW S.A. w 2011r. [ton/dobę] Wzrost wydobycia dobowego Spółki o ton/dobę, tj. o 4,3% w porównaniu do 2010r.

12 12 3. Produkcja Produkcja węgla [tys. ton]

13 13 4. Roboty korytarzowe Roboty korytarzowe [metry] Wzrost ilości wyrobisk korytarzowych ogółem o 17,7 km, tj. o 28,8%, w tym: wyrobiska ruchowe +10,0 km, wyrobiska inwestycyjne+ 7,7 km

14 14 5. Zatrudnienie Informacja o ruchu zatrudnienia [w osobach]

15 15 5. Zatrudnienie Planowane średnie zatrudnienie kopalń JSW S.A. w 2011r. [w osobach] Wzrost zatrudnienia średniego w Spółce o 200 osób.

16 16 Koszty osobowe i wydajność w latach Koszty Wzrost kosztów osobowych o 3,6% przy wzroście wydajności o 2,2%

17 17 Koszty produkcji węgla 6. Koszty Wzrost jednostkowego kosztu produkcji węgla o 18,28 zł/tonę, tj. o 5,3%

18 18 Koszty produkcji węgla 6. Koszty Wzrost jednostkowego kosztu produkcji węgla w KWK: Budryk, Krupiński, Borynia-Zofiówka. Spadek w KWK: Jas-Mos, Pniówek.

19 19 6. Koszty Struktura kosztów produkcji węgla w PTE 2011r. [%] Koszty osobowe stanowią 47,7% kosztu produkcji węgla Spółki, usługi obce 23,2%, pozostałe koszty 29,1%.

20 20 6. Koszty Plan kosztów profilaktyki BHP na 2011r. [tys. zł]

21 21 7. Inwestycje Planowane nakłady inwestycyjne JSW S.A. w 2011r. [tys. zł]

22 22 W 2011 roku będą podejmowane działania mające na celu zabezpieczenie planowanych zdolności produkcyjnych w latach następnych: 1.Rozbudowa poziomu 1050 oraz budowa poziomu 1290 w KWK Budryk, 2.Rozbudowa poziomu 900 oraz budowa poziomu 1080 w KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka, 3.Rozbudowa KWK Borynia-Zofiówka poprzez udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie złoża Bzie-Dębina 1-Zachód i Bzie-Dębina 2-Zachód, 4.Rozbudowa poziomu 1000 w KWK Pniówek, 5.Rozbudowa KWK Pniówek poprzez udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie złoża Pawłowice-1, 6.Działania mające na celu integrację kopalń: Borynia-Zofiówka i Jas-Mos, 7.Kontynuacja prac związanych z wykonaniem obowiązków wynikających z koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węgla kamiennego oraz gazu ziemnego i metanu z pokładów węgla kamiennego w obszarze Gołkowice, 8.Kontynuacja prac w kierunku wykorzystania zasobów byłej kopalni Żory (południowa część złoża Żory) i pola Warszowice (zachodnia część złoża Warszowice – Pawłowice Północ), 9.Prace związane z przygotowaniem do eksploatacji partii Zgoń KWK Krupiński. 7. Inwestycje

23 23 7. Inwestycje Planowane nakłady inwestycyjne związane z poprawą BHP w kopalniach JSW S.A. w 2011r. [tys. zł]

24 24 7. Inwestycje Poziom EBITDA i nakładów inwestycyjnych [mln zł]

25 25 8. Sytuacja ekonomiczno-finansowa sprzedaż węgla tys. ton średnia cena sprzedaży węgla 441,29 zł/tonę Przychody ze sprzedaży węgla 6 mld zł Koszty produkcji węgla 5 mld zł 361,55 zł/tonę Zysk na węglu 1 mld zł, 78,41 zł/tonę PTE 2011 SPRZEDAŻ KOSZTY PRODUKCJI WYNIK 123 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ koszty pracy 2,4 mld zł 172,33 zł 48% koszty usług obcych 1,2 mld zł 83,85 zł 23% materiały i energia 0,9 mld zł 64,98 zł 18% amortyzacja 0,4 mld zł 30,31 zł 8% pozostałe koszty 0,1 mld zł 10,08 zł 3% Pozostała działalność finansowa (+)35 mln zł operacyjna (-)147 mln zł pozostała sprzedaż (+)3 mln zł 123 Zysk netto (+)775 mln zł

26 26 PTE 2011 Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 1,33 EBITDA mln zł Rentowność obrotu netto 0,13 Zwrot na zaangażowanym kapitale ROIC 0,11 Zysk netto 775 mln zł Kluczowe wskaźniki biznesowe JSW S.A. na 2011 rok 8. Sytuacja ekonomiczno-finansowa 2010r. 1, r mln zł 2010r. 0, r. 0, r. 843 mln zł

27 27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Jastrzębie Zdrój, styczeń 2011r. Plan Techniczno-Ekonomiczny - Budżet Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na 2011r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google