Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ONZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ONZ."— Zapis prezentacji:

1 ONZ

2 Co to jest ONZ ONZ to skrót od nazwy Organizacja Narodów Zjednoczonych. Jest ona największą, międzynarodową organizacją na świecie, obejmuje swoim zasięgiem jego największy rejon. W jej skład wchodzą 192 państwa, a jedynymi, które nie są faktycznie w jej składzie to Palestyna i Watykan (nie należą także państwa zależne od innych oraz te formalnie uznawane za części innych krajów). Organizacja ta powstała jeszcze w czasach II wojny światowej, ważne dla jej powstania były też spotkania „Wielkiej Trójki”. ONZ powstało w roku, jak następstwo Ligi Narodów.

3 Cele ONZ Główny cel ONZ został zaczerpnięty z Ligi Narodów i jest to utrzymywanie światowego pokoju za wszelką cenę. By to zrealizować organizacja ta nie wyklucza użycia siły do przymusowego narzucenia pokoju narodom prowadzącym wojnę. Drugim najważniejszym zadaniem organizacji jest rozwijanie światowej przyjaźni i współpracy na tle gospodarczym i społecznym Zgodnie z art.1 Karty do celów ONZ należą: 1) utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa 2) rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami, opierając się na zasadach równouprawnienia i samostanowienia narodów 3) rozwijanie współpracy międzynarodowej dla rozwiązywania problemów gospodarczych, społecznych, kulturalnych i humanitarnych. 4) popieranie praw człowieka i zachęcanie do poszanowania tych praw, a więc Narody Zjednoczone były zdecydowane: 5)Uchronić przyszłe pokolenia od klęski wojny 6) Przywrócić wiarę w podstawowe prawa człowieka oraz równość narodów małych i dużych 7) Szanować traktaty i zobowiązania oparte na prawie międzynarodowym 8) Stosować tolerancję i żyć w dobrosąsiedzkim pokoju 9) Jednoczyć siły w celu utrzymania światowego pokoju 10) Używać sił zbrojnych tylko we wspólnym interesie 11) Załatwiać spory międzynarodowe droga pokojową 12) Unikać agresji 13) Podnosić stopę życiową, dążyć do postępu i pełnego zatrudnienia 14) Rozwijać międzynarodowa współpracę kulturalna i oświatową.

4 Państwa nie należące do ONZ
Palestyna i Watykan Państwa zależne od innych krajów Państwa formalnie uznawane za części innych krajów.

5 Struktura ONZ Zgromadzenie Ogólne –organ plenarny, reprezentujący wszystkie państwa członkowskie. Do jewgo zadań należy podejmowanie uchwał, wraz z Radą Bezpieczeństwa podejmują decyzje o przyjęciu, zawieszeniu i wykluczeniu w prawach członkowskich. Oprócz tego określa też budżet i wysokość składek, debatuje i zajmuje stanowisko we wszystkich należących do kompetencji organizacji. Zbiera się ono raz do roku na sesjach zwyczajnych, które organizowane są przeważnie we wrześniu. Oczywiście, może zebrać się też na sesji nadzwyczajnej lub na wniosek większości państw członkowskich. Siedziba znajduje się w Nowym Yorku. Rada Bezpieczeństwa – spoczywa na niej odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa w świecie. Należy do niej piętnaście państw z czego stałymi członkami są Chiny, Francja, ZSRR/Federacja Rosyjska, USA i Wielka Brytania. Pozostali członkowie są wybierani na okres 2 lat. Rada ta przyjmuje zlecenia dotyczące kwestii pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych, a także te dotyczące sytuacji zagrożenia lub naruszenia pokoju, te ostatnie mają charakter wiążący. Decyzje podejmowane są większością 9 głosów, jednak sprawy najważniejsze wymagają, by wszyscy członkowie byli zgodni, każdy z nich ma prawo weta. Rada Gospodarczo-Społeczna – koordynuje sprawy społeczne i gospodarcze. Składa się z 54 członków ,wybieranych na trzyletnia kadencję, z uwzględnieniem corocznej rotacji 1/3 członków. Prowadzi prace studyjne, przygotowuje konferencje międzynarodowe, inicjuje zawieranie konwencji, nadzoruje realizację programów społecznych i gospodarczych ONZ  Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości – składa się z 15 sędziów, ich kadencja wynosi 9 lat. Obowiązuje jednak zasada rotacji, dlatego co trzy lata zmienia się 1/3 składu sędziów. Mogą oni jednak zostać wybrani ponownie. Rozpatrują oni sprawy sporne między krajami, jednak tylko wtedy, kiedy one same zwrócą się do Trybunału lub kiedy tryb rozstrzygania sporów jest przez te państwa zastrzeżony w umowie międzynarodowej. Wyroki są dla państw wiążące. Oprócz tego wydaje on opinie prawne w sprawach skierowanych do niego przez Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa. Ich siedziba znajduje się w Hadze. Sekretariat – na pięć lat wybierany jest przez Zgromadzenie Ogólne Sekretarz Generalny ONZ, który stoi na czele sekretariatu. Do jego zadań należy administracja, zarządzanie Sekretariatem reprezentacja ONZ w kontaktach z krajami i innymi organizacjami, koordynuje działania systemu ONZ, prezentuje działania ONZ światowej opinii publicznej, pełni funkcję mediatora w sporach międzynarodowych.

6 Agendy ONZ Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO)
Organizacja Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) OŚwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD) Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA) Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC). Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) Powszechny Związek Pocztowy (UPU) Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) Światowa Organizacja Handlu (WTO) Układ Ogólny o Taryfach Celnych i Handlu (GATT) Międzynarodowy Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF) Urząd Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców (UNHCR) Organizacja NZ do spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) Konferencja Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD) UNESCO

7 Akcje ONZ 1950-1953 w Korei 1960-1964 w Kongo od 1964 roku na Cyprze
od 1967 roku na Bliskim Wschodzie w Zatoce Perskiej w Somalii  w Kambodży w była Jugosławia  w Rwandzie


Pobierz ppt "ONZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google