Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ka.pl Wyższa Szkoła Celna 1 Organizacja Narodów Zjednoczonych Kofi Annan, pochodzący z Ghany, jest siódmym Sekretarzem Generalnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ka.pl Wyższa Szkoła Celna 1 Organizacja Narodów Zjednoczonych Kofi Annan, pochodzący z Ghany, jest siódmym Sekretarzem Generalnym."— Zapis prezentacji:

1 http://tomekbalcerzak.republi ka.pl Wyższa Szkoła Celna 1 Organizacja Narodów Zjednoczonych Kofi Annan, pochodzący z Ghany, jest siódmym Sekretarzem Generalnym ONZ. Jako pierwszy Sekretarz Generalny wybrany spośród personelu organizacji objął swój urząd 1-go stycznia 1997 roku. 29 stycznia 2001 Zgromadzenie Ogólne, zgodnie z rekomendacją Rady Bezpieczeństwa, powołało go przez aklamację na drugą kadencję, rozpoczynającą się 1 stycznia 2002 i trwającą do 31 grudnia 2006 roku.

2 http://tomekbalcerzak.republika.pl 2Wyższa Szkoła Celna Siedziba Nowy Jork- status reguluje umowa między ONZ a USA z 26 VI 1947 r. Nowy Jork- status reguluje umowa między ONZ a USA z 26 VI 1947 r. Zgromadzenie Ogólne- NY Zgromadzenie Ogólne- NY Rada Bezpieczeństwa- NY Rada Bezpieczeństwa- NY Sekretariat- NY Sekretariat- NY MTS- Haga MTS- Haga Europejskie Biuro ONZ- Genewa Europejskie Biuro ONZ- Genewa Języki oficjalne: angielski, chiński, francuski, hiszpański, rosyjski, arabski. Języki oficjalne: angielski, chiński, francuski, hiszpański, rosyjski, arabski.

3 http://tomekbalcerzak.republika.pl 3Wyższa Szkoła Celna Geneza 14 VIII 1941 r. prezydent USA- Roosevelt i premier W. Brytanii- Churchill podpisują Kartę Atlantycką. 14 VIII 1941 r. prezydent USA- Roosevelt i premier W. Brytanii- Churchill podpisują Kartę Atlantycką. 24 IX 1941 r. do Karty dołączył ZSRR na konferencji międzyszojuszniczej w Londynie. 24 IX 1941 r. do Karty dołączył ZSRR na konferencji międzyszojuszniczej w Londynie. 1 I 1942 r. 26 państw w tym wielkie mocarstwa (z wyjątkiem Francji) oraz Polska podpisują w Waszyngtonie Deklarację Narodów Zjednoczonych. 1 I 1942 r. 26 państw w tym wielkie mocarstwa (z wyjątkiem Francji) oraz Polska podpisują w Waszyngtonie Deklarację Narodów Zjednoczonych. Moskwa-październik 1943 r. zapada decyzja o utworzeniu ONZ (ministrowie spraw zagranicznych USA, W. Brytanii i ZSRR oraz ambasador Chin). Moskwa-październik 1943 r. zapada decyzja o utworzeniu ONZ (ministrowie spraw zagranicznych USA, W. Brytanii i ZSRR oraz ambasador Chin).

4 http://tomekbalcerzak.republika.pl 4Wyższa Szkoła Celna Geneza 21 VII-7 X 1944- konferencja w Dumbarton Oaks- wstępny projekt Karty NZ. 21 VII-7 X 1944- konferencja w Dumbarton Oaks- wstępny projekt Karty NZ. Sygnatariusze uznają cele i zasady sformułowane w Karcie Atlantyckiej oraz zobowiązują się do zgodnego i wspólnego działania w celu pokonania faszyzmu. Sygnatariusze uznają cele i zasady sformułowane w Karcie Atlantyckiej oraz zobowiązują się do zgodnego i wspólnego działania w celu pokonania faszyzmu.

5 http://tomekbalcerzak.republika.pl 5Wyższa Szkoła Celna Geneza 3-11 II 1945 r. W. Churchill, F. D. Roosevelt i J. Stalin uzgadniają zasady glosowania w Radzie Bezpieczeństwa NZ (wymóg jednomyślności). 3-11 II 1945 r. W. Churchill, F. D. Roosevelt i J. Stalin uzgadniają zasady glosowania w Radzie Bezpieczeństwa NZ (wymóg jednomyślności). Chiny i Francja zaproszeni do organizowania konferencji założycielskiej. Chiny i Francja zaproszeni do organizowania konferencji założycielskiej. Francja odmówiła podpisania zaproszeń. Francja odmówiła podpisania zaproszeń.

6 http://tomekbalcerzak.republika.pl 6Wyższa Szkoła Celna Geneza W konferencji założycielskiej wzięło udział 50 państw (46 państw sygnatariuszy Deklaracji Narodów Zjednoczonych oraz Białoruś, Ukraina, Argentyna i Dania-zaproszone przez Konferencję). W konferencji założycielskiej wzięło udział 50 państw (46 państw sygnatariuszy Deklaracji Narodów Zjednoczonych oraz Białoruś, Ukraina, Argentyna i Dania-zaproszone przez Konferencję). Polska nie była zaproszona na Konferencję założycielską (Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, Rząd Londyński). Polska nie była zaproszona na Konferencję założycielską (Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, Rząd Londyński). 26 VI 1945 r. podpisanie Karty Narodów Zjednoczonych (Polska podpisała 16 X 1945 r.) 26 VI 1945 r. podpisanie Karty Narodów Zjednoczonych (Polska podpisała 16 X 1945 r.) 24 X 1945 r. wejście w życie po złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych przez 5 wielkich mocarstw i większość państw członków. 24 X 1945 r. wejście w życie po złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych przez 5 wielkich mocarstw i większość państw członków. 10 I 1946 r. – pierwsza sesja Zgromadzenia Ogólnego. 10 I 1946 r. – pierwsza sesja Zgromadzenia Ogólnego.

7 http://tomekbalcerzak.republika.pl 7Wyższa Szkoła Celna Główne cele Karty NZ Wyrzeczenie się stosowania przemocy w stosunkach międzynarodowych; Wyrzeczenie się stosowania przemocy w stosunkach międzynarodowych; Wyrzeczenie się ekspansji terytorialnej; Wyrzeczenie się ekspansji terytorialnej; Uznanie rozbrojenia jako podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego; Uznanie rozbrojenia jako podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego; Prawo wszystkich narodów do suwerenności i swobodnego wyboru formy rządów; Prawo wszystkich narodów do suwerenności i swobodnego wyboru formy rządów; Rozwój współpracy gospodarczej na zasadach równości i wzajemnych korzyści Rozwój współpracy gospodarczej na zasadach równości i wzajemnych korzyści

8 http://tomekbalcerzak.republika.pl 8Wyższa Szkoła Celna Główne cele Organizacji Narodów Zjednoczonych Utrzymywanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Utrzymywanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Stosowanie skutecznych środków zapobiegania konfliktom. Stosowanie skutecznych środków zapobiegania konfliktom. Tłumienie aktów agresji i innych naruszeń pokoju. Tłumienie aktów agresji i innych naruszeń pokoju. Rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami. Rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami. Poszanowanie zasady równouprawnienia i samostanowienia narodów. Poszanowanie zasady równouprawnienia i samostanowienia narodów.

9 http://tomekbalcerzak.republika.pl 9Wyższa Szkoła Celna Główne cele Organizacji Narodów Zjednoczonych Rozwiązywanie w drodze współpracy międzynarodowej zagadnień międzynarodowych o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym i humanitarnym. Rozwiązywanie w drodze współpracy międzynarodowej zagadnień międzynarodowych o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym i humanitarnym. Popieranie praw człowieka i podstawowych wolności. Popieranie praw człowieka i podstawowych wolności.

10 http://tomekbalcerzak.republika.pl 10Wyższa Szkoła Celna Zobowiązania członków ONZ Wszyscy powinni wykonywać w dobrej wierze zobowiązania wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych. Wszyscy powinni wykonywać w dobrej wierze zobowiązania wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych. Uznawać suwerenną równość wszystkich członków. Uznawać suwerenną równość wszystkich członków. Rozstrzygać swe spory środkami pokojowymi. Rozstrzygać swe spory środkami pokojowymi. Powstrzymywać się w stosunkach międzynarodwych od groźby użycia siły lub użycia jej przeciwko całości terytorialnej lub niepodległości któregokolwiek państwa. Powstrzymywać się w stosunkach międzynarodwych od groźby użycia siły lub użycia jej przeciwko całości terytorialnej lub niepodległości któregokolwiek państwa.

11 http://tomekbalcerzak.republika.pl 11Wyższa Szkoła Celna Zobowiązania członków ONZ Okazywać wszelką pomoc ONZ w każdej akcji podjętej zgodnie z Kartą NZ. Okazywać wszelką pomoc ONZ w każdej akcji podjętej zgodnie z Kartą NZ. Powstrzymywać się od udzielenia pomocy jakiemukolwiek państwu, przeciwko któremu ONZ zastosowała środki prewencyjne lub środki przymusu. Powstrzymywać się od udzielenia pomocy jakiemukolwiek państwu, przeciwko któremu ONZ zastosowała środki prewencyjne lub środki przymusu.

12 http://tomekbalcerzak.republika.pl 12Wyższa Szkoła Celna Zobowiązania członków ONZ Żadne postanowienia Karty nie upoważnia ONZ do ingerencji w sprawy, które z istoty swej należą do kompetencji wewnętrznych któregokolwiek państwa i nie zobowiązuje członków aby przekazywali takie sprawy do załatwienia w trybie przewidzianym przez Kartę. Żadne postanowienia Karty nie upoważnia ONZ do ingerencji w sprawy, które z istoty swej należą do kompetencji wewnętrznych któregokolwiek państwa i nie zobowiązuje członków aby przekazywali takie sprawy do załatwienia w trybie przewidzianym przez Kartę.

13 http://tomekbalcerzak.republika.pl 13Wyższa Szkoła Celna Członkostwo W czerwcu 1994 r. członkami ONZ były 194 państwa, obecnie 191 państw. W czerwcu 1994 r. członkami ONZ były 194 państwa, obecnie 191 państw. Członkami pierwotnymi były państwa, które uczestniczyły w konferencji założycielskiej w San Francisco bądź uprzednio podpisały Deklarację Narodów Zjednoczonych oraz podpisały i ratyfikowały Kartę Narodów Zjednoczonych. Członkami pierwotnymi były państwa, które uczestniczyły w konferencji założycielskiej w San Francisco bądź uprzednio podpisały Deklarację Narodów Zjednoczonych oraz podpisały i ratyfikowały Kartę Narodów Zjednoczonych.

14 http://tomekbalcerzak.republika.pl 14Wyższa Szkoła Celna Członkostwo Do ONZ może być przyjęte każde państwo miłujące pokój, które przyjmuje zobowiązania zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych i zdaniem ONZ jest zdolne i pragnie zobowiązania te wykonywać. Do ONZ może być przyjęte każde państwo miłujące pokój, które przyjmuje zobowiązania zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych i zdaniem ONZ jest zdolne i pragnie zobowiązania te wykonywać. Przyjęcie odbywa się w drodze uchwały Zgromadzenia Ogólnego podjętej większością 1/2 głosów członków obecnych i głosujących na zlecenie Rady Bezpieczeństwa. Przyjęcie odbywa się w drodze uchwały Zgromadzenia Ogólnego podjętej większością 1/2 głosów członków obecnych i głosujących na zlecenie Rady Bezpieczeństwa.

15 http://tomekbalcerzak.republika.pl 15Wyższa Szkoła Celna Członkostwo Państwa tzw. karłowate: Andora, Watykan, Kiribati, Nauru, Toga i Tuvalu- ograniczona zdolność materialna do wykonywania zobowiązań finansowych. Państwa tzw. karłowate: Andora, Watykan, Kiribati, Nauru, Toga i Tuvalu- ograniczona zdolność materialna do wykonywania zobowiązań finansowych. Status obserwatorów: Status obserwatorów: Szwajcaria; Szwajcaria; Watykan; Watykan; Organizacja Wyzwolenia Palestyny Organizacja Wyzwolenia Palestyny

16 http://tomekbalcerzak.republika.pl 16Wyższa Szkoła Celna Utrata członkostwa Zgromadzenie Ogólne na wniosek Rady Bezpieczeństwa może zawiesić w prawach członków, państwo, przeciwko któremu Rada Bezpieczeństwa zastosowała środki prewencyjne lub środki przymusu, jak też wykluczyć z ONZ państwo, które systematycznie łamie zasady Karty Narodów Zjednoczonych, większością 2/3 głosów. Zgromadzenie Ogólne na wniosek Rady Bezpieczeństwa może zawiesić w prawach członków, państwo, przeciwko któremu Rada Bezpieczeństwa zastosowała środki prewencyjne lub środki przymusu, jak też wykluczyć z ONZ państwo, które systematycznie łamie zasady Karty Narodów Zjednoczonych, większością 2/3 głosów.

17 http://tomekbalcerzak.republika.pl 17Wyższa Szkoła Celna Utrata członkostwa Państwo automatycznie traci prawo do glosowania z Zgromadzeniu Ogólnym, jeśli zalega ze spłatą składki za ostatnie 2 lata. Państwo automatycznie traci prawo do glosowania z Zgromadzeniu Ogólnym, jeśli zalega ze spłatą składki za ostatnie 2 lata. Dotychczas nie było jeszcze ani jednego przypadku w zawieszeniu prawa członkowskich bądź wykluczenia. Dotychczas nie było jeszcze ani jednego przypadku w zawieszeniu prawa członkowskich bądź wykluczenia.

18 http://tomekbalcerzak.republika.pl 18Wyższa Szkoła Celna Utrata członkostwa 1979- decyzja Zgromadzenia Ogólnego o niedopuszczeniu do obrad RPA w związku z prowadzeniem polityki kolonialnej wobec Namibii. (przywrócono w 1994 r.) 1979- decyzja Zgromadzenia Ogólnego o niedopuszczeniu do obrad RPA w związku z prowadzeniem polityki kolonialnej wobec Namibii. (przywrócono w 1994 r.) 1974 r.- państwa afrykańskie podjęły próbę wykluczenia RPA z ONZ za politykę apartheidu. Rada Bezpieczeństwa nie uchwaliła jednak odpowiedniego zalecenia na skutek weta państw zachodnich. 1974 r.- państwa afrykańskie podjęły próbę wykluczenia RPA z ONZ za politykę apartheidu. Rada Bezpieczeństwa nie uchwaliła jednak odpowiedniego zalecenia na skutek weta państw zachodnich.

19 http://tomekbalcerzak.republika.pl 19Wyższa Szkoła Celna Utrata członkostwa Karta Narodów Zjednoczonych nie przewiduje możliwości wystąpienia z ONZ. Karta Narodów Zjednoczonych nie przewiduje możliwości wystąpienia z ONZ. Styczeń 1965 r. Indonezja ogłosiła swe wystąpienie z ONZ-decyzja nie spotkała się ze sprzeciwem. Styczeń 1965 r. Indonezja ogłosiła swe wystąpienie z ONZ-decyzja nie spotkała się ze sprzeciwem. Wrzesień 1966 r. Indonezja powiadomiła, że pragnie wrócić do ONZ. Zgromadzenie Ogólne na zasadzie konsensusu, uznało, iż Indonezja nie wystąpiła z ONZ, a jedynie przerwała z nią współpracę. Wrzesień 1966 r. Indonezja powiadomiła, że pragnie wrócić do ONZ. Zgromadzenie Ogólne na zasadzie konsensusu, uznało, iż Indonezja nie wystąpiła z ONZ, a jedynie przerwała z nią współpracę.

20 http://tomekbalcerzak.republika.pl 20Wyższa Szkoła Celna

21 http://tomekbalcerzak.republika.pl 21Wyższa Szkoła Celna Organy główne

22 http://tomekbalcerzak.republika.pl 22Wyższa Szkoła Celna Organy główne Zgromadzenie Ogólne Zgromadzenie Ogólne Rada Bezpieczeństwa Rada Bezpieczeństwa Rada Gospodarczo-Społeczna Rada Gospodarczo-Społeczna Rada Powiernicza Rada Powiernicza Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Sekretariat Sekretariat

23 http://tomekbalcerzak.republika.pl 23Wyższa Szkoła Celna Zgromadzenie Ogólne Reprezentanci wszystkich państw członkowskich (do 5)+doradcy i eksperci. Reprezentanci wszystkich państw członkowskich (do 5)+doradcy i eksperci. Zazwyczaj obecni na sesji szefowie państw i rządów. Zazwyczaj obecni na sesji szefowie państw i rządów. W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzi 191 państw. W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzi 191 państw.

24 http://tomekbalcerzak.republika.pl 24Wyższa Szkoła Celna Zgromadzenie Ogólne-kompetencje Zajmuje się wszystkimi sprawami dotyczącymi ONZ. Zajmuje się wszystkimi sprawami dotyczącymi ONZ. Decyduje o przyjęciu nowych członków, wykluczeniu. Decyduje o przyjęciu nowych członków, wykluczeniu. Wybiera członków niestałych Rady Bezpieczeństwa, członków Rady Gospodarczo-Społecznej, Rady Powierniczej, Sekretarza Generalnego (na zlecenie Rady Bezpieczeństwa), wspólnie z Radą Bezpieczeństwa sędziów Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Wybiera członków niestałych Rady Bezpieczeństwa, członków Rady Gospodarczo-Społecznej, Rady Powierniczej, Sekretarza Generalnego (na zlecenie Rady Bezpieczeństwa), wspólnie z Radą Bezpieczeństwa sędziów Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

25 http://tomekbalcerzak.republika.pl 25Wyższa Szkoła Celna Zgromadzenie Ogólne-kompetencje Otrzymuje roczne sprawozdania z działalności innych organów ONZ. Otrzymuje roczne sprawozdania z działalności innych organów ONZ. Rozpatruje w/w raporty i formułuje odpowiednie zalecenia organom. Rozpatruje w/w raporty i formułuje odpowiednie zalecenia organom. Zatwierdza budżet ONZ. Zatwierdza budżet ONZ. Ustala skalę składki członkowskiej dla poszczególnych państw. Ustala skalę składki członkowskiej dla poszczególnych państw. Sprawuje nadzór nad działalnością Sekretariatu. Sprawuje nadzór nad działalnością Sekretariatu.

26 http://tomekbalcerzak.republika.pl 26Wyższa Szkoła Celna Zgromadzenie Ogólne- podejmowanie decyzji Każdy członek dysponuje 1 głosem. Każdy członek dysponuje 1 głosem. W sprawach ważnych (utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa, wyboru członków innych organów ONZ, członkostwa w ONZ, budżet)- większość 2/3 oddanych głosów. W sprawach ważnych (utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa, wyboru członków innych organów ONZ, członkostwa w ONZ, budżet)- większość 2/3 oddanych głosów. W pozostałych sprawach- zwykła większość głosów, w praktyce 55 % rezolucji w Zgromadzeniu Ogólnym podejmowanych jest na zasadzie konsensusu. W pozostałych sprawach- zwykła większość głosów, w praktyce 55 % rezolucji w Zgromadzeniu Ogólnym podejmowanych jest na zasadzie konsensusu.

27 http://tomekbalcerzak.republika.pl 27Wyższa Szkoła Celna Zgromadzenie Ogólne- podejmowanie decyzji Zalecenia Zgromadzenia mogą być adresowane do członka bądź organu ONZ. Zalecenia Zgromadzenia mogą być adresowane do członka bądź organu ONZ. Zgromadzenie ogólne nie może uchwalić zaleceń dla Rady Bezpieczeństwa w sprawach które należą do jej wyłącznej kompetencji. Zgromadzenie ogólne nie może uchwalić zaleceń dla Rady Bezpieczeństwa w sprawach które należą do jej wyłącznej kompetencji. Zgromadzenie Ogólne zbiera się raz w roku (trzeci wtorek września i zazwyczaj trwa do 22 grudnia)- sesja zwyczajna. Zgromadzenie Ogólne zbiera się raz w roku (trzeci wtorek września i zazwyczaj trwa do 22 grudnia)- sesja zwyczajna.

28 http://tomekbalcerzak.republika.pl 28Wyższa Szkoła Celna Zgromadzenie Ogólne- podejmowanie decyzji Zgromadzenie Ogólne może również zbierać się na nadzwyczajne sesje specjalne i sesje specjalne zwoływane przez Sekretarza Generalnego na żądanie Rady Bezpieczeństwa lub większości członków ONZ. Zgromadzenie Ogólne może również zbierać się na nadzwyczajne sesje specjalne i sesje specjalne zwoływane przez Sekretarza Generalnego na żądanie Rady Bezpieczeństwa lub większości członków ONZ. Obradom Sesji Zgromadzenia przewodniczy przewodniczący oraz 17 jego zastępców. Obradom Sesji Zgromadzenia przewodniczy przewodniczący oraz 17 jego zastępców. Przewodniczący jest wybierany spośród kandydatur przedstawianych kolejno przez poszczególne grupy regionów świata (Afryka, Azja, Europa Zachodnia, Wschodnia, Kraje Latynoamerykańskie, Zachodnia Półkula). Przewodniczący jest wybierany spośród kandydatur przedstawianych kolejno przez poszczególne grupy regionów świata (Afryka, Azja, Europa Zachodnia, Wschodnia, Kraje Latynoamerykańskie, Zachodnia Półkula).

29 http://tomekbalcerzak.republika.pl 29Wyższa Szkoła Celna Zgromadzenie Ogólne Zgromadzenie ma liczne organy pomocnicze: Zgromadzenie ma liczne organy pomocnicze: Komitet główny: Komitet główny: Polityczny Polityczny Bezpieczeństwa Bezpieczeństwa Ekonomiczny Ekonomiczny Społeczny Społeczny Humanitarny Humanitarny Administracyjno budżetowy Administracyjno budżetowy Prawny Prawny

30 http://tomekbalcerzak.republika.pl 30Wyższa Szkoła Celna Zgromadzenie Ogólne Komitet Ogólny (układa porządek dzienny sesji, przydziela głosy itp.) Komitet Ogólny (układa porządek dzienny sesji, przydziela głosy itp.) Komitet pełnomocnictw Komitet pełnomocnictw Komitet Specjalny ds. Operacji Pokojowych Komitet Specjalny ds. Operacji Pokojowych Komitet pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej itp. Komitet pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej itp.

31 http://tomekbalcerzak.republika.pl 31Wyższa Szkoła Celna Rada Bezpieczeństwa 5 członków stałych- Chiny, Francja, USA, W. Brytania i Rosja. 5 członków stałych- Chiny, Francja, USA, W. Brytania i Rosja. 10 członków niestałych, wybieranych na 2 lata przez Zgromadzenie Ogólne wg nast. klucza: 10 członków niestałych, wybieranych na 2 lata przez Zgromadzenie Ogólne wg nast. klucza: 5 spośród państw Afryki i Azji 5 spośród państw Afryki i Azji 2 z Ameryki Łacińskiej 2 z Ameryki Łacińskiej 2 z Europy Zachodniej i innych państw 2 z Europy Zachodniej i innych państw 1 z Europy Wschodniej 1 z Europy Wschodniej Dziesięciu członków niestałych RB w 2003 r. to: Angola (2004), Bułgaria (2003), Chile (2004), Gwinea (2003), Hiszpania (2004), Kamerun (2003), Meksyk (2003), Niemcy (2004), Pakistan (2004), Syria (2003). W nawiasie podano rok upływu kadencji kończącej się z dniem 31 grudnia. Dziesięciu członków niestałych RB w 2003 r. to: Angola (2004), Bułgaria (2003), Chile (2004), Gwinea (2003), Hiszpania (2004), Kamerun (2003), Meksyk (2003), Niemcy (2004), Pakistan (2004), Syria (2003). W nawiasie podano rok upływu kadencji kończącej się z dniem 31 grudnia.

32 http://tomekbalcerzak.republika.pl 32Wyższa Szkoła Celna Rada Bezpieczeństwa Każdy członek posiada 1 przedstawiciela Każdy członek posiada 1 przedstawiciela Państwo może zostać zaproszone na obrady Rady, jeżeli sprawa dotyczy tego państwa Państwo może zostać zaproszone na obrady Rady, jeżeli sprawa dotyczy tego państwa

33 http://tomekbalcerzak.republika.pl 33Wyższa Szkoła Celna Rada Bezpieczeństwa-kompetencje Ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego Ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego Jest głównym organem systemu bezpieczeństwa zbiorowego: Jest głównym organem systemu bezpieczeństwa zbiorowego: Zapobiega wszelkiego rodzaju zagrożeniom i naruszeniom pokoju, Zapobiega wszelkiego rodzaju zagrożeniom i naruszeniom pokoju, Podejmuje działania zmierzające do likwidacji naruszenia pokoju. Podejmuje działania zmierzające do likwidacji naruszenia pokoju. Kompetencje do pokojowego załatwiania sporów (dobre usługi, pośrednictwo, pojednawstwo) Kompetencje do pokojowego załatwiania sporów (dobre usługi, pośrednictwo, pojednawstwo)

34 http://tomekbalcerzak.republika.pl 34Wyższa Szkoła Celna Rada Bezpieczeństwa-kompetencje Uchwala pod adresem stron w sporze zalecenia w jaki sposób rozstrzygnąć konflikt Uchwala pod adresem stron w sporze zalecenia w jaki sposób rozstrzygnąć konflikt Wyłączne kompetencje do podejmowania zbiorowych środków- sankcji, których celem jest likwidacja zagrożenia lub naruszenia pokoju, sama ustala czy istniało takie zagrożenie czy nie. Wyłączne kompetencje do podejmowania zbiorowych środków- sankcji, których celem jest likwidacja zagrożenia lub naruszenia pokoju, sama ustala czy istniało takie zagrożenie czy nie.

35 http://tomekbalcerzak.republika.pl 35Wyższa Szkoła Celna Rada Bezpieczeństwa-kompetencje Sankcje mogą mieć charakter polityczny, gospodarczy, militarny. Sankcje mogą mieć charakter polityczny, gospodarczy, militarny. Karta NZ przewiduje zawarcie z członkami ONZ układów, na podstawie których państwa byłyby zobowiązane dostarczyć do dyspozycji ONZ na jej żądanie określonych kontyngentów wojskowych w celu zastosowania sankcji militarnych. Karta NZ przewiduje zawarcie z członkami ONZ układów, na podstawie których państwa byłyby zobowiązane dostarczyć do dyspozycji ONZ na jej żądanie określonych kontyngentów wojskowych w celu zastosowania sankcji militarnych. Rola Komitetu Wojskowego. Rola Komitetu Wojskowego.

36 http://tomekbalcerzak.republika.pl 36Wyższa Szkoła Celna Rada Bezpieczeństwa-podejmowanie decyzji Każdy przedstawiciel dysponuje 1 głosem Każdy przedstawiciel dysponuje 1 głosem Podjęcie uchwały w sprawach proceduralnych wymaga głosów 9 członków, wśród których powinny znajdować się glosy 5 stałych członków Podjęcie uchwały w sprawach proceduralnych wymaga głosów 9 członków, wśród których powinny znajdować się glosy 5 stałych członków Wstrzymanie się od głosu stałego członka Rady nie uniemożliwia podjęcia uchwały. Wstrzymanie się od głosu stałego członka Rady nie uniemożliwia podjęcia uchwały. W przypadku rozpatrywania sporu między członkami Rady, strony będące w sporze powinny wstrzymać się od głosu. W przypadku rozpatrywania sporu między członkami Rady, strony będące w sporze powinny wstrzymać się od głosu. Każdy stały członek RB ma prawo veta. Każdy stały członek RB ma prawo veta.

37 http://tomekbalcerzak.republika.pl 37Wyższa Szkoła Celna Rada Bezpieczeństwa-podejmowanie decyzji Wiążący charakter dla wszystkich członków ONZ mają uchwały podejmowane w związku z zagrożeniem lub naruszeniem pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz dotyczące wewnętrznego funkcjonowania. Wiążący charakter dla wszystkich członków ONZ mają uchwały podejmowane w związku z zagrożeniem lub naruszeniem pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz dotyczące wewnętrznego funkcjonowania. W przypadku niewykonania Rada może zastosować sankcje, łącznie z gospodarczymi i militarnymi. W przypadku niewykonania Rada może zastosować sankcje, łącznie z gospodarczymi i militarnymi. Rada pełni soją funkcję w sposób ciągły -24 godziny/ dobę. Rada pełni soją funkcję w sposób ciągły -24 godziny/ dobę.

38 http://tomekbalcerzak.republika.pl 38Wyższa Szkoła Celna Rada Gospodarczo-Społeczna 54 członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na 3 lata wg nast. klucza: 54 członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na 3 lata wg nast. klucza: 14 Afryka 14 Afryka 13 Europa Zachodnia 13 Europa Zachodnia 11 Azja 11 Azja 10 Ameryka Łacińska 10 Ameryka Łacińska 6 Europa Wschodnia. 6 Europa Wschodnia.

39 http://tomekbalcerzak.republika.pl 39Wyższa Szkoła Celna Rada Gospodarczo-Społeczna W 2003 roku w skład Rady wchodzą następujące państwa: Andora (2003), Argentyna (2003), Australia (2003), Azerbejdżan (2005), Benin (2005), Bhutan (2004), Brazylia (2003),Bułgaria (2004), Burundi (2004), Chile (2004), Chiny (2004), Ekwador (2005), Egipt (2003), Etiopia (2003), Finlandia (2004), Francja (2005), Ghana (2004), Grecja (2005), Gruzja (2003), Gwatemala (2004), Holandia (2003), Indie (2004), Iran (2003), Irlandia (2005), Jamajka (2005), Japonia (2005), Katar (2004), Kenia (2005), Kongo (2005), Republika Korei (2003), Kuba (2005), Libia (2004), Malezja (2005), Mozambik (2005), Nepal (2003), Niemcy (2005), Nigeria (2003), Nikaragua (2005), Pakistan (2003), Peru (2003), Afryka Południowa (2003), Portugalia (2004), Federacja Rosyjska (2004), Rumunia (2003), Salwador (2004), Arabia Saudyjska (2005), Senegal (2005), Szwecja (2004), Uganda (2003), Ukraina (2004), Wielka Brytania (2004), Włochy (2003), Stany Zjednoczone (2003) i Zimbabwe (2004). W 2003 roku w skład Rady wchodzą następujące państwa: Andora (2003), Argentyna (2003), Australia (2003), Azerbejdżan (2005), Benin (2005), Bhutan (2004), Brazylia (2003),Bułgaria (2004), Burundi (2004), Chile (2004), Chiny (2004), Ekwador (2005), Egipt (2003), Etiopia (2003), Finlandia (2004), Francja (2005), Ghana (2004), Grecja (2005), Gruzja (2003), Gwatemala (2004), Holandia (2003), Indie (2004), Iran (2003), Irlandia (2005), Jamajka (2005), Japonia (2005), Katar (2004), Kenia (2005), Kongo (2005), Republika Korei (2003), Kuba (2005), Libia (2004), Malezja (2005), Mozambik (2005), Nepal (2003), Niemcy (2005), Nigeria (2003), Nikaragua (2005), Pakistan (2003), Peru (2003), Afryka Południowa (2003), Portugalia (2004), Federacja Rosyjska (2004), Rumunia (2003), Salwador (2004), Arabia Saudyjska (2005), Senegal (2005), Szwecja (2004), Uganda (2003), Ukraina (2004), Wielka Brytania (2004), Włochy (2003), Stany Zjednoczone (2003) i Zimbabwe (2004).

40 http://tomekbalcerzak.republika.pl 40Wyższa Szkoła Celna Rada Gospodarczo-Społeczna Co roku zmienia się 1/3 składu Co roku zmienia się 1/3 składu Stali członkowie Rady Bezpieczeństwa faktycznie są również stałymi członkami Rady Gospodarczo-Społecznej, gdyż po upływie swej kadencji są ponownie wybierani. Stali członkowie Rady Bezpieczeństwa faktycznie są również stałymi członkami Rady Gospodarczo-Społecznej, gdyż po upływie swej kadencji są ponownie wybierani.

41 http://tomekbalcerzak.republika.pl 41Wyższa Szkoła Celna Rada Gospodarczo-Społeczna- kompetencje Rozwijanie międzynarodowej współpracy w dziedzinie gospodarczej, społecznej, kulturalnej, oświaty zdrowia oraz przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności. Rozwijanie międzynarodowej współpracy w dziedzinie gospodarczej, społecznej, kulturalnej, oświaty zdrowia oraz przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności. Omawianie aktualnych problemów w tych dziedzinach i uchwalenie odpowiednich zaleceń pod adresem Zgromadzenia Ogólnego, jej organizacji wyspecjalizowanych oraz członków ONZ. Omawianie aktualnych problemów w tych dziedzinach i uchwalenie odpowiednich zaleceń pod adresem Zgromadzenia Ogólnego, jej organizacji wyspecjalizowanych oraz członków ONZ.

42 http://tomekbalcerzak.republika.pl 42Wyższa Szkoła Celna Rada Gospodarczo-Społeczna- kompetencje Opracowywanie międzynarodowych konwencji i przedstawianie ich Zgromadzeniu do aprobaty. Opracowywanie międzynarodowych konwencji i przedstawianie ich Zgromadzeniu do aprobaty. Zwołuje konferencje międzynarodowe. Zwołuje konferencje międzynarodowe. Koordynuje działalność organizacji wyspecjalizowanych. Koordynuje działalność organizacji wyspecjalizowanych.

43 http://tomekbalcerzak.republika.pl 43Wyższa Szkoła Celna Rada Gospodarczo-Społeczna- podejmowanie decyzji Każdy członek Rady dysponuje 1 głosem Każdy członek Rady dysponuje 1 głosem Podjęcie uchwały wymaga większości głosów oddanych Podjęcie uchwały wymaga większości głosów oddanych Uchwały w sprawach nieproceduralnych mają charakter niewiążących zaleceń Uchwały w sprawach nieproceduralnych mają charakter niewiążących zaleceń Zbiera się 2 razy w roku na sesje zwyczajne Zbiera się 2 razy w roku na sesje zwyczajne

44 http://tomekbalcerzak.republika.pl 44Wyższa Szkoła Celna Rada Gospodarczo-Społeczna Ma kilka rodzajów organów pomocniczych (komisje funkcjonalne: Statystyczna, Ludności), komitety: Programów i Koordynacji, Organizacji Pozarządowych itp.). Ma kilka rodzajów organów pomocniczych (komisje funkcjonalne: Statystyczna, Ludności), komitety: Programów i Koordynacji, Organizacji Pozarządowych itp.).

45 http://tomekbalcerzak.republika.pl 45Wyższa Szkoła Celna Rada powiernicza Zadaniem Rady było sprawowanie nadzoru nad systemem powierniczym ONZ. Pierwotnie obejmował on 11 terytoriów, które stopniowo uzyskiwały niepodległość. Zadaniem Rady było sprawowanie nadzoru nad systemem powierniczym ONZ. Pierwotnie obejmował on 11 terytoriów, które stopniowo uzyskiwały niepodległość. Wszyscy stali członkowie RB (Chiny, Francja, Federacja Rosyjska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone) wchodzą w skład Rady Powierniczej (RP). Wraz z uzyskaniem niepodległości przez Palau, ostatniego Terytorium Powierniczego Narodów Zjednoczonych, RP zawiesiła formalnie swą działalność z dniem 1 listopada 1994 r. Rada Powiernicza wniosła poprawki do zasad proceduralnych, znosząc zobowiązanie odbywania corocznych posiedzeń i postanawiając zwoływać spotkania w razie potrzeby, na podstawie decyzji Rady, jej prezesa lub większości członków, a także decyzją Zgromadzenia Ogólnego lub Rady Bezpieczeństwa. Wszyscy stali członkowie RB (Chiny, Francja, Federacja Rosyjska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone) wchodzą w skład Rady Powierniczej (RP). Wraz z uzyskaniem niepodległości przez Palau, ostatniego Terytorium Powierniczego Narodów Zjednoczonych, RP zawiesiła formalnie swą działalność z dniem 1 listopada 1994 r. Rada Powiernicza wniosła poprawki do zasad proceduralnych, znosząc zobowiązanie odbywania corocznych posiedzeń i postanawiając zwoływać spotkania w razie potrzeby, na podstawie decyzji Rady, jej prezesa lub większości członków, a także decyzją Zgromadzenia Ogólnego lub Rady Bezpieczeństwa.

46 http://tomekbalcerzak.republika.pl 46Wyższa Szkoła Celna Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Państwa nie będące członkami ONZ mogą być stronami statusu MTS. Państwa nie będące członkami ONZ mogą być stronami statusu MTS. Skład: 15 sędziów (z Polski 1946-66 sędzią był B. Winiarski, a 1967-91 był nim M.Lachs. Skład: 15 sędziów (z Polski 1946-66 sędzią był B. Winiarski, a 1967-91 był nim M.Lachs. Sędziowie wybierani z listy osób wyznaczone przez grupy narodowe bezwzględną większością głosów przez Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa w głosowaniach przeprowadzonych w każdym z tych organów odrębnie. Sędziowie wybierani z listy osób wyznaczone przez grupy narodowe bezwzględną większością głosów przez Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa w głosowaniach przeprowadzonych w każdym z tych organów odrębnie. Sędziowie wybierani przy zachowaniu sprawiedliwości geograficznej. Sędziowie wybierani przy zachowaniu sprawiedliwości geograficznej.

47 http://tomekbalcerzak.republika.pl 47Wyższa Szkoła Celna Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości W 2003 r. urzędy sędziowskie piastują: Awn Shawkat Al-Khasawneh (Jordania) (2009); Nabil Elaraby (Egipt) (2006); Thomas Buergenthal (Stany Zjednoczone) (2006); Carl - August Fleischhauer (Niemcy) (2003) ; Gilbert Guillaume (Francja) (2009); Geza Herczegh (Węgry) (2003); Rosalyn Higgins (Wielka Brytania) (2009); Shi Jiuyong (Chiny) (2003); Pieter H. Kooijmans (Holandia) (2006); Abdul G. Koroma (Sierra Leone) (2003); Raymond Ranjeva (Madagaskar) (2009); Jose Francisco Rezek (Brazylia) (2006); i Vladlen S. Vereshchetin (Federacja Rosyjska) (2006). W 2003 r. urzędy sędziowskie piastują: Awn Shawkat Al-Khasawneh (Jordania) (2009); Nabil Elaraby (Egipt) (2006); Thomas Buergenthal (Stany Zjednoczone) (2006); Carl - August Fleischhauer (Niemcy) (2003) ; Gilbert Guillaume (Francja) (2009); Geza Herczegh (Węgry) (2003); Rosalyn Higgins (Wielka Brytania) (2009); Shi Jiuyong (Chiny) (2003); Pieter H. Kooijmans (Holandia) (2006); Abdul G. Koroma (Sierra Leone) (2003); Raymond Ranjeva (Madagaskar) (2009); Jose Francisco Rezek (Brazylia) (2006); i Vladlen S. Vereshchetin (Federacja Rosyjska) (2006).

48 http://tomekbalcerzak.republika.pl 48Wyższa Szkoła Celna Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości W MTS nie może zasiadać 2 sędziów z tego samego państwa. W MTS nie może zasiadać 2 sędziów z tego samego państwa. Kadencja sędziego 9 lat, może być wybrany ponownie. Kadencja sędziego 9 lat, może być wybrany ponownie. Co 3 lata zmienia się 1/3 składu. Co 3 lata zmienia się 1/3 składu. Pracami MTS kieruje Prezes i Wiceprezes, wybierani przez jego członków na 3 lata. Pracami MTS kieruje Prezes i Wiceprezes, wybierani przez jego członków na 3 lata. Państwo strona w sporze może wyznaczyć sędziego ad hoc jeżeli w skaldzie MTS nie ma sędziego mającego obywatelstwo takiego państwa. Państwo strona w sporze może wyznaczyć sędziego ad hoc jeżeli w skaldzie MTS nie ma sędziego mającego obywatelstwo takiego państwa.

49 http://tomekbalcerzak.republika.pl 49Wyższa Szkoła Celna Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości-kompetencje Rozpatruje spory między państwami, jeżeli zostały one mu przekazane za zgodą wszystkich stron sporu. Rozpatruje spory między państwami, jeżeli zostały one mu przekazane za zgodą wszystkich stron sporu. MTS podejmuje decyzje większością głosów. MTS podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równego podziału głosów glos Prezesa jest decydujący. W przypadku równego podziału głosów glos Prezesa jest decydujący. Wyroki są wiążące i nie ma od nich apelacji. Wyroki są wiążące i nie ma od nich apelacji. MTS wydaje również opinie w kwestach prawnych dla Zgromadzenia Ogólnego i Rady Bezpieczeństwa, a także innym organom ONZ. MTS wydaje również opinie w kwestach prawnych dla Zgromadzenia Ogólnego i Rady Bezpieczeństwa, a także innym organom ONZ.

50 http://tomekbalcerzak.republika.pl 50Wyższa Szkoła Celna Sekretariat Skalda się z Sekretarza Generalnego oraz personelu. Skalda się z Sekretarza Generalnego oraz personelu. Sekretarz wybierany jest przez Zgromadzenie Ogólne zwykłą większością głosów na zalecenie Rady Bezpieczeństwa, którego podjęcie wymaga jednomyślności wielkich mocarstw. Sekretarz wybierany jest przez Zgromadzenie Ogólne zwykłą większością głosów na zalecenie Rady Bezpieczeństwa, którego podjęcie wymaga jednomyślności wielkich mocarstw. Kadencja trwa 5 lat, może być wybrany ponownie. Kadencja trwa 5 lat, może być wybrany ponownie.

51 http://tomekbalcerzak.republika.pl 51Wyższa Szkoła Celna Sekretarz Generalny-kompetencje Mianuje personel ONZ przy uwzględnieniu sprawiedliwej reprezentacji geograficznej. Mianuje personel ONZ przy uwzględnieniu sprawiedliwej reprezentacji geograficznej. Składa sprawozdania Zgromadzeniu Ogólnemu z działalności Sekretariatu. Składa sprawozdania Zgromadzeniu Ogólnemu z działalności Sekretariatu. Bierze udział w głównych posiedzeniach organów ONZ (z wyjątkiem MTS) Bierze udział w głównych posiedzeniach organów ONZ (z wyjątkiem MTS) Podstawę Sekretariatu stanowią biura i departamenty z siedzibą w Nowym Jorku (United Nations Plaza) Podstawę Sekretariatu stanowią biura i departamenty z siedzibą w Nowym Jorku (United Nations Plaza) W skład Sekretariatu wchodzi również: W skład Sekretariatu wchodzi również: Europejskie Biuro ONZ w Genewie; Europejskie Biuro ONZ w Genewie; Sekretariaty regionalne komisji gospodarczej Sekretariaty regionalne komisji gospodarczej Ośrodki informacyjne ONZ w kilkudziesięciu krajach. Ośrodki informacyjne ONZ w kilkudziesięciu krajach.

52 http://tomekbalcerzak.republika.pl 52Wyższa Szkoła Celna Sekretariat-kompetencje Pełni funkcje administracyjno-wykonawcze. Pełni funkcje administracyjno-wykonawcze. Przygotowuje porządek dzienny i materiały sesji organów ONZ. Przygotowuje porządek dzienny i materiały sesji organów ONZ. Zwołuje sesje ONZ. Zwołuje sesje ONZ. Zapewnia personel do ich obsługi. Zapewnia personel do ich obsługi. Publikuje dokumenty organizacji. Publikuje dokumenty organizacji. Przeprowadza badania i przygotowuje projekty decyzji innych organów. Przeprowadza badania i przygotowuje projekty decyzji innych organów. Opracowuje projekty budżetu. Opracowuje projekty budżetu. Zbiera składki. Zbiera składki. Rejestruje umowy międzynarodowe. Rejestruje umowy międzynarodowe.

53 http://tomekbalcerzak.republika.pl 53Wyższa Szkoła Celna Agencje specjalne Większość z nich nosi nazwę organów pomocniczych. Większość z nich nosi nazwę organów pomocniczych. Różnica między Agencjami a organami polega na tym, że Agencje posiadają dużą autonomię. Różnica między Agencjami a organami polega na tym, że Agencje posiadają dużą autonomię. Powoływane przez Zgromadzenie Ogólne, które określa ich cel, strukturę i program działania. Powoływane przez Zgromadzenie Ogólne, które określa ich cel, strukturę i program działania. Kontrolę nad ich działalnością sprawuje Zgromadzenie Ogólne. Kontrolę nad ich działalnością sprawuje Zgromadzenie Ogólne. Wszystkie Agencje prowadzą zazwyczaj działalność operacyjną. Wszystkie Agencje prowadzą zazwyczaj działalność operacyjną. Finansowane są zazwyczaj ze środków własnych. Finansowane są zazwyczaj ze środków własnych.

54 http://tomekbalcerzak.republika.pl 54Wyższa Szkoła Celna Agencje specjalne- przykłady Fundusz ONZ Pomocy Dzieciom- UNICEF- opieka nad matką i dzieckiem; Fundusz ONZ Pomocy Dzieciom- UNICEF- opieka nad matką i dzieckiem; Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców- UNHCR; Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców- UNHCR; Program ONZ do Spraw Rozwoju- UNDP- pomoc techniczna dla państw; Program ONZ do Spraw Rozwoju- UNDP- pomoc techniczna dla państw; Program ONZ Ochrony Środowiska- UNEP; Program ONZ Ochrony Środowiska- UNEP;

55 http://tomekbalcerzak.republika.pl 55Wyższa Szkoła Celna Agencje specjalne- przykłady UNDP tworzy w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych globalną sieć na rzecz rozwoju, promując zmiany na lepsze i umożliwiając krajom wymianę doświadczeń, wiedzy i zasobów, które mają pomóc mieszkańcom globu w tworzeniu lepszego świata. Jesteśmy obecni w 166 krajach, współpracujemy z ich przedstawicielami nad rozwiązaniem problemów rozwojowych tak na narodowym jak i globalnym poziomie. Oferujemy doświadczenia nasze i naszych globalnych partnerów do tworzenia korzystnych lokalnych warunków dla rozwoju człowieka. UNDP tworzy w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych globalną sieć na rzecz rozwoju, promując zmiany na lepsze i umożliwiając krajom wymianę doświadczeń, wiedzy i zasobów, które mają pomóc mieszkańcom globu w tworzeniu lepszego świata. Jesteśmy obecni w 166 krajach, współpracujemy z ich przedstawicielami nad rozwiązaniem problemów rozwojowych tak na narodowym jak i globalnym poziomie. Oferujemy doświadczenia nasze i naszych globalnych partnerów do tworzenia korzystnych lokalnych warunków dla rozwoju człowieka.

56 http://tomekbalcerzak.republika.pl 56Wyższa Szkoła Celna Agencje specjalne- przykłady UNIDO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego z siedzibą w Wiedniu, jako wyspecjalizowana organizacja działająca w ramach systemu ONZ, wspiera procesy industrializacji i pomaga krajom rozwijającym się oraz krajom znajdującym się w okresie transformacji gospodarczej w uzyskaniu należnego miejsca w coraz bardziej zglobalizowanej gospodarce światowej. UNIDO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego z siedzibą w Wiedniu, jako wyspecjalizowana organizacja działająca w ramach systemu ONZ, wspiera procesy industrializacji i pomaga krajom rozwijającym się oraz krajom znajdującym się w okresie transformacji gospodarczej w uzyskaniu należnego miejsca w coraz bardziej zglobalizowanej gospodarce światowej.

57 http://tomekbalcerzak.republika.pl 57Wyższa Szkoła Celna Agencje specjalne- przykłady UNICEF-jego głównym celem statutowym, podobnie jak innych Komitetów, jest reprezentowanie interesów dzieci wobec władz i społeczeństwa oraz gromadzenie funduszy na działalność UNICEF w krajach rozwijających się.

58 http://tomekbalcerzak.republika.pl 58Wyższa Szkoła Celna Agencje specjalne- przykłady Polska jest krajem członkowskim Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od początku jej istnienia, to jest od 7 kwietnia 1948 r. Od tamtej pory 7 kwietnia obchodzi się na całym świecie jako Światowy Dzień Zdrowia. Główna siedziba Organizacji znajduje się w Genewie. Biuro Łącznika utworzone zostało w lipcu 1992 r. Jest ono integralną częścią Biura Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy (WHO EURO) z siedzibą w Kopenhadze. Działalność Organizacji w Polsce opiera się na istniejącej sieci ośrodków współpracy (Collaborating Centres, Counterparts i Focal Points), koordynowanych przez Biuro Łącznika WHO (Liaison Office) i wspieranych przez nie poprzez świadczenie pomocy technicznej.

59 http://tomekbalcerzak.republika.pl 59Wyższa Szkoła Celna Agencje specjalne- przykłady Głównym zadanie Banku Światowego jest zwalczanie biedy i bezrobocia oraz polepszanie standardu życia ludzi. Organizacja ta udziela pożyczek, prowadzi doradztwo, pomoc techniczną, prawną. Polska jest jednym z członków założycielskich Banku Światowego. W 1950 r. wystąpiliśmy z tej organizacji jednak powróciliśmy ponownie w 1986 r. Głównym zadanie Banku Światowego jest zwalczanie biedy i bezrobocia oraz polepszanie standardu życia ludzi. Organizacja ta udziela pożyczek, prowadzi doradztwo, pomoc techniczną, prawną. Polska jest jednym z członków założycielskich Banku Światowego. W 1950 r. wystąpiliśmy z tej organizacji jednak powróciliśmy ponownie w 1986 r.

60 http://tomekbalcerzak.republika.pl 60Wyższa Szkoła Celna Polska w ONZ Konferencja w San Francisco. Konferencja w San Francisco. Główne etapy obecności i działalności Polski w ONZ. Główne etapy obecności i działalności Polski w ONZ. Lata Lata 1945-1955 1945-1955 1956-1965 1956-1965 1966-1980 1966-1980 1981-1989 1981-1989 1989-obecnie 1989-obecnie

61 http://tomekbalcerzak.republika.pl 61Wyższa Szkoła Celna Wkład Polski w rozwój prawa międzynarodowego. Komisja Prawa Międzynarodowego ONZ. Komisja Prawa Międzynarodowego ONZ. Komisja Praw Człowieka. Komisja Praw Człowieka. Komisja ds. Zapobiegania Przestępczości i Wymiaru Sprawiedliwości. Komisja ds. Zapobiegania Przestępczości i Wymiaru Sprawiedliwości.

62 http://tomekbalcerzak.republika.pl 62Wyższa Szkoła Celna Inicjatywy pokojowe na forum ONZ Komisja Energii Atomowej. Komisja Energii Atomowej. Komisja Zbrojeń Konwencjonalnych. Komisja Zbrojeń Konwencjonalnych. Komitet ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej. Komitet ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej. Inicjatywy utworzenia stref bezatomowych. Inicjatywy utworzenia stref bezatomowych. Członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa. Członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa.

63 http://tomekbalcerzak.republika.pl 63Wyższa Szkoła Celna Udział Polski w misjach pokojowych ONZ Doraźne Siły Zbrojne ONZ. Doraźne Siły Zbrojne ONZ. Kontyngenty wojskowe. Kontyngenty wojskowe. Współpraca ONZ, NATO i Unii Europejskiej w zakresie misji pokojowych. Współpraca ONZ, NATO i Unii Europejskiej w zakresie misji pokojowych.

64 http://tomekbalcerzak.republika.pl 64Wyższa Szkoła Celna Misje Pokojowe ONZ Misje trwające: 1. Afryka: MINURSO UNAMSIL MONUC UNMEE MINUCI MINURSO UNAMSIL MONUC UNMEE MINUCI 2. Azja: UNMOGIP UNMISET UNAMA UNMOGIP UNMISET UNAMA 3. Bliski Wschód: UNTSO UNDOF UNIFIL UNIKOM UNTSO UNDOF UNIFIL UNIKOM 4. Europa: UNFICYP UNOMIG UNMIK UNFICYP UNOMIG UNMIK

65 http://tomekbalcerzak.republika.pl 65Wyższa Szkoła Celna Udział Polski we współpracy wielostronnej w dziedzinie gospodarki i spraw społecznych Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ. Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ. Europejska Komisja Gospodarcza ONZ. Europejska Komisja Gospodarcza ONZ. Pomoc techniczna na rzecz rozwoju Polski. Pomoc techniczna na rzecz rozwoju Polski. Program stypendialny. Program stypendialny. Program pomocy doradczej Umbrella. Program pomocy doradczej Umbrella.


Pobierz ppt "ka.pl Wyższa Szkoła Celna 1 Organizacja Narodów Zjednoczonych Kofi Annan, pochodzący z Ghany, jest siódmym Sekretarzem Generalnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google