Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Walski PREDA Olszanka, r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Walski PREDA Olszanka, r."— Zapis prezentacji:

1 Jacek Walski PREDA Olszanka, 26.02.2010 r.
Projekt założeń do planu zaoptarzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Jacek Walski PREDA Olszanka, r.

2 Gmina odgrywa ważną rolę w polityce energetycznej jako użytkownik energii oraz wpływa istotnie na infrastrukturę energetyczną, na wykorzystanie potencjalnych możliwości racjonalizacji gospodarki energetycznej i ochronę środowiska na obszarze swojego działania..

3 Ustawa o finansach publicznych.
Art. 35. 3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane: w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

4 Postawione zadanie. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe ma być dokumentem pożytecznym, użytecznym i na wskroś nowoczesnym.

5 Gmina Olszanka dzisiaj.

6

7

8

9 Gmina Olszanka dzisiaj.
Energia elektryczna. Rezerwy zasilania występują w miejscowościach: Czeska Wieś, Krzyżowiec, Gierszowice, Obórki. Wzmocnienia zasilania wymagają miejscowości: Jankowice, Przylesie.

10 Gmina Olszanka dzisiaj.
Energia elektryczna. Zamierzenia inwestycyjne w zakresie sieci rozdzielczej 110 kV: modernizacja dwutorowej linii 110 kV relacji Hermanowice-Groszowice, Hermanowice-Gracze (w tym m. in. wymiana przewodów roboczych na AFLs mm2), - wymiana w GPZ Hermanowice 2 transformatorów na jednostki 25 MVA oraz 16 MVA, budowa w okolicach miejscowości Przylesie stacji 110/15 kV bądź 400/110 kV wraz z powiązaniem z siecią 400 kV, 110 kV i 15 kV.

11 Gmina Olszanka dzisiaj.
Energia elektryczna. Zamierzenia inwestycyjne w zakresie sieci 15 kV i 0,4 kV: budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami z siecią 15 kV i 0,4 kV w Michałowie oraz Jankowicach Wielkich, budowa zasilania zakładu produkcji w Olszance (złącze kablowe 15 kV oraz linia kablowa 15 kV- 0,1 km).

12 Gmina Olszanka dzisiaj.
Ciepło. Paliwo węglowe jest dominującym paliwem w strukturze paliwowej pokrycia potrzeb cieplnych gminy Olszanka. Produkcja ciepła w oparciu o węgiel kamienny pokrywa 96% potrzeb cieplnych gminy. Produkcja ciepła w oparciu o olej opałowy, gaz płynny pokrywa 2 % potrzeb cieplnych. Udział produkcji ciepła w oparciu o energię elektryczną pokrywa 2 % potrzeb cieplnych.

13 Gmina Olszanka dzisiaj.
Paliwa gazowe. Gmina Olszanka nie jest zgazyfikowana. Mieszkańcy korzystają z gazu bezprzewodowego, dostarczanego w butlach. Przez teren gminy Olszanka przebiega gazociąg wysokoprężny relacji: Zdzieszowice – Gać – Wrocław o nominalnym ciśnieniu 6,4 MPa i przekroju DN 350, którego administratorem na terenie województwa opolskiego jest Spółka Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. z siedzibą w Warszawie. Długość gazociągu wysokoprężnego w granicach gminy wynosi 1 km. Na terenie gminy Olszanka nie ma żadnej stacji redukcyjno – pomiarowej pierwszego oraz drugiego stopnia.

14 Gmina Olszanka dzisiaj.
Głównym celem strategicznym gminy Olszanka w dziedzinie energetycznej jest rozwój infrastruktury technicznej, w tym m.in. modernizacja sieci oświetlenia ulicznego gminy, likwidacja linii napowietrznych NN i ich modernizacja, rozpoczęcie gazyfikacji gminy modernizacja kotłowni węglowych, wprowadzenie technologii energetycznych opartych na OZE.

15 Gmina Olszanka jutro. Prowadzona przez gminę Olszanka polityka proekologiczna, wspierająca dalsze przebudowy kotłowni węglowych na ekologiczne, wzrost świadomości ekologicznej oraz zamożności mieszkańców, będą przyczyniać się do stopniowego zmniejszania udziału paliwa węglowego w produkcji ciepła na korzyść paliw ekologicznych takich olej opałowy, gaz płynny jak również do wykorzystania energii elektrycznej i odnawialnej do celów grzewczych. Doprowadzenie gazu do gminy również może przyczynić się do poprawy stanu środowiska na tym terenie.

16 Zarządzanie energią. Wprowadzenie zarządzania energią:
analiza aktualnej sytuacji energetycznej inwentaryzacja i ocena wyposażenia decyzja Analiza i ocena TAK NIE Raport ze wskazaniem działań Realizacja zaleceń

17 Gmina Olszanka jutro. Lp. Gmina Pozostałe grunty i nieużytki [ha]
Nieużytki możliwe do wykorzystania Średnia ilość energii możliwa do wykorzystania w ciągu jednego roku [GJ] 1 Olszanka 463 93 5 186 2 Ogółem województwo 20 828

18 Gmina Olszanka jutro. Lp. Gmina Grunty orne [ ha ]
Grunty możliwe do wykorzystania [ha] Ilość energii możliwa do wykorzystania w ciągu jednego roku [GJ] 1 Olszanka 7413 1 112 19 179 2 Ogółem województwo 71 854

19 Gmina Olszanka jutro. Obecnie wzrasta zainteresowanie małymi układami skojarzonymi, którego odbiorcami, przy zachowaniu wskaźnika efektywności ekonomicznej inwestycji, mogą stać się zakłady pracy, szpitale, szkoły, osiedla mieszkaniowe. Celowym będzie przeprowadzenie analizy możliwości i opłacalności produkcji energii elektrycznej, biopaliw i gazu w skojarzeniu na bazie paliw odnawialnych i niekonwencjonalnych.

20 Zarządzanie kosztami energii.

21 Niezależny Operator Pomiarowy
Wolny rynek energii. Niezależny Operator Pomiarowy Sprzedawca energii Operator Systemu Dystrybucyjnego

22 Olsztyn - województwo śląskie
Efekty ekonomiczne. Olsztyn - województwo śląskie Wyszczególnienie – dotyczy: oświetlenie ulic Brutto Koszt energii przed audytem i przetargiem ,08 zł Koszt energii wg wybranej oferty ,26 zł Średnia cena za 1 MWh – ENERGA SA 275,16 zł Wybrana grupa taryfowa C12b Oszczędność 44 088,82 zł Oszczędność z przetargu i audytu 16% Prognoza wzrostu cen w czasie 12 miesięcy 12% Oszczędność wg prognozy wzrostu cen energii 32 473,57 zł Oszczędności ogółem (uzyskana + prognoza) 76 562,39 zł 28%

23 Wyszczególnienie – dotyczy: obiekty
Efekty ekonomiczne. Olsztyn - województwo śląskie Wyszczególnienie – dotyczy: obiekty Brutto Koszt energii i przesyłu przed audytem i przetargiem 86 300,00 zł Koszt energii po audycie 77 500,00 zł Koszt energii wg wybranej oferty 64 496,63 zł Średnia cena za 1 MWh oferty ENION Obrót sp.z o.o. 286,65 zł Średnia cena za 1 MWh oferty ENERGA SA 304,50 zł Oszczędność 21 803,37 zł Oszczędność z przetargu i audytu 28% Prognoza średniej wzrostu cen energii dla 12 miesięcy 12 % Oszczędność wg prognozy wzrostu cen energii 7 739,60 zł Oszczędności ogółem (uzyskana + prognoza) 29 542,97 zł 34%

24 Gmina Olszanka jutro. W opracowaniu zapoznamy się z problematyką:
03. Gospodarka cieplna 3.1. Bilans potrzeb cieplnych - stan istniejący 3.2. Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych 3.3. Kotłownie lokalne 3.4. Zapotrzebowanie na ciepło - przewidywane zmiany 3.5. Ceny nośników energii cieplnej 04. Gospodarka elektroenergetyczna 4.1. Stan istniejący 4.2. Przewidywane zmiany 05. Paliwa gazowe 5.1. Stan istniejący 5.2. Przewidywane zmiany

25 Gmina Olszanka jutro. Energia odnawialna 6.1. Wprowadzenie
6.2. Energia słoneczna 6.3. Energia wodna 6.4. Energia wiatru 6.5. Energia geotermalna 6.6. Biomasa 6.7. Energia biogazu oraz odpadów bytowo -gospodarczych

26 Gmina Olszanka jutro. 07. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych 7.1. Wprowadzenie 7.2. Racjonalizacja użytkowania mediów energetycznych 7.3. Efektywność energetyczna budynków komunalnych 7.4. Termomodernizacja 7.5. Planowane działania termomodernizacyjne gminy 7.6. Propozycje usprawnień racjonalizujących 7.7 Kampania promocyjna na rzecz racjonalnego wykorzystania energii Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii

27 Gmina Olszanka jutro. 10. Nakłady na rozwój energetyki
10.2. EkoFundusz 10.3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10.4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 10.5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 10.6. Fundacja Promocji Zdrowia i Odnawialnych Źródeł Energii 10.7. Narodowa Agencja Poszanowania Energii 10.8. Bank Ochrony Środowiska 10.9. Bank DnB NORD 10.10.Inicjatywa JASPERS Fundusz Spójności 11. Gminne zarządzanie energią 11.1. Eksploatacja i zarządzanie energią 11.2. Wprowadzenie gminnego zarządzania energią 11.3. Zarządzanie energią i środowiskiem w Gminie Olszanka

28 Rejonizacja średniorocznych sum promieniowania słonecznego całkowitego
padającego na jednostkę powierzchni poziomej w kWh/m2/rok Gmina Olszanka

29 Regiony Polski wykorzystujące energię słoneczną
Gmina Olszanka

30 Gmina Olszanka

31 Gmina Olszanka

32 Kontakt AM PREDA ul. Korczaka 4/8 46-040 Ozimek Tel. +48 77 544 99 20
Gsm Fax


Pobierz ppt "Jacek Walski PREDA Olszanka, r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google