Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZEŚCIOLATKI W SZKOLE. Dlaczego do szkoły..... czyli 7 powodów, dla których warto rozpocząć w tym roku naukę w szkole 1/ nowe panie w szkole i przedszkolu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZEŚCIOLATKI W SZKOLE. Dlaczego do szkoły..... czyli 7 powodów, dla których warto rozpocząć w tym roku naukę w szkole 1/ nowe panie w szkole i przedszkolu."— Zapis prezentacji:

1 SZEŚCIOLATKI W SZKOLE

2 Dlaczego do szkoły..... czyli 7 powodów, dla których warto rozpocząć w tym roku naukę w szkole 1/ nowe panie w szkole i przedszkolu 2/ w szkole bezpłatna opieka w świetlicy od 7.00-17.00 3/ jeszcze w tym roku mało liczne klasy 4/ jeszcze w tym roku klasy złożone tylko z 6 –latków 5/ nauczyciel opiekuje się dziećmi przez cały czas pobytu dziecka w szkole ( łącznie z przerwami) 6/ język angielski za darmo dla wszystkich dzieci 7/ bezpłatne dodatkowe zajęcia, których nie ma w przedszkolu 8/ smaczne, domowe obiady

3 Nowa podstawa programowa kładzie nacisk na indywidualne podejście do dziecka. Różnorodna oferta edukacyjna, wyposażenie klasy, zapewnienie opieki dzieciom, wprowadzenie m.in. zajęć komputerowych i z języka obcego, sprzyja rozwojowi dziecka.

4 Organizacja pracy w klasie I na początku klasy I przeprowadzona została diagnoza gotowości szkolnej. Jej wyniki pozwoliły kierować rozwojem dziecka. Odpowiednio do kategorii specjalnych potrzeb dzieci, organizujemy pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Są to zajęcia : zwiększające szanse edukacyjne dla uczniów zdolnych (zajęcia rozwijające zainteresowania) o dla uczniów mających trudności dydaktyczne l adaptacyjne (dodatkowe zajęcia z czytania i pisania, terapia pedagogiczna, zajęcia psychoedukacyjne, socjoterapia, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna W miarę potrzeb zakładamy Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia - KIPU i opracowujemy Plany Działań Wspierających - PDW.

5 Sala lekcyjna jest wyposażona w nowoczesne środki multimedialne : tablicę interaktywną, laptopa z dostępem do Internetu. Korzystamy z multibooka – interaktywnego podręcznika, kart pracy i plansz demonstracyjnych. W sali lekcyjnej jest część edukacyjna (tablice, ławki) i rekreacyjna (mamy kąciki tematyczne, gry i zabawki dydaktyczne, biblioteczkę). Uczniowie mogą zostawiać w szkole część swoich podręczników i przyborów szkolnych.

6 Wprowadzanie liter rozłożone jest na cały rok szkolny. Przeważają czynnościowe metody nauczania - dominującą formą zajęć matematycznych są gry, zabawy i sytuacje zadaniowe. Pakiet edukacyjny dostosowany jest do możliwości dziecka 6-letniego Stosujemy elementy oceniania kształtującego: podanie celu zajęć, kryteriów oceniania NaCoBeZu - na co będziemy zwracali uwagę, informację zwrotną słowną -jakie umiejętności uczeń opanował, nad czym musi jeszcze popracować i w jaki sposób, samoocenę oraz pomoc koleżeńską.

7 Przystąpiliśmy do Programu Szkoła z klasą 2.0, który kształtuje umiejętność odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Wypożyczamy książki w szkolnej bibliotece. Wspieramy akcje charytatywne.,,Studnia dla południa – m.in. ogólnopolska akcja charytatywna organizowana przez PAH

8 Podstawa programowa Przedszkole Dziecko uczy się : - porozumiewania z dorosłymi i dziećmi - czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych, porządku - płynnie mówić, uważnie słuchać, komunikować potrzeby - czynności intelektualnych ( przewiduje, wnioskuje ) - uczestniczyć w zajęciach ruchowych, zabawach, grach - zasad bezpieczeństwa - recytować, odgrywać role, odpowiednio zachowywać się podczas uroczystości - rytmiki, słuchać muzyki poważnej - kształtu, barwy - rozumieć działania prostych urządzeń domowych - dodawania, odejmowania ( na palcach ) - mierzyć krokami - słuchać, układać krótkie zdania - uważnie patrzeć - hymnu państwowego, godła, stolicy Czas spędzony w przedszkolu: - co najmniej 1/5 czasu na swobodną zabawę - co najmniej 1/5 czasu na gry i zabawy ruchowe - najwyżej 1/5 czasu na zajęcia dydaktyczne -2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne Nauczyciel obserwuje umiejętności dziecka, opisuje je, analizuje, Szkoła Dziecko uczy się : - wypowiadania - dbałości o kulturę języka - czytania, pisania - korzystania z pakietów edukacyjnych - porozumiewania się w języku obcym - odbioru muzyki - rozpoznawania grafiki, rzeźby, malarstwa - funkcjonować w grupie rówieśniczej - rozumienia i poszanowania przyrody - liczyć, mierzyć, odmierzać ( dokonywać zapisu) - obliczeń pieniężnych ( zna pojęcie długu) - obsługi komputera - obsługi prostych urządzeń domowych - dbania o bezpieczeństwo własne i innych - zasad zdrowego stylu życia - zasad gier zespołowych - pomagania osobom niepełnosprawnym - przestrzegania reguł w społeczeństwie dziecięcym i dorosłych - odpowiedniego zachowania podczas uroczystości szkolnych (apele) Czas spędzony w szkole : - 13 h / tyg zaj. dyd ( przerwy na zajęcia ruchowe) - 3 h / tyg zaj. w-f - 1 h / tyg zaj.plast - 1 h / tyg zaj. muz - 1 h / tyg zaj. komp - 2 h / tyg j. ang - 2 h / tyg religia Nauczyciel stosuje ocenę opisową umiejętności i zachowania na koniec semestru i roku szkolnego oraz oceny z religii

9 6-latki po I semestrze Zachowanie -przestrzegają regulaminów, -poprawne kontakty z rówieśnikami, -zaangażowani podczas zajęć, -włączają się w akcje charytatywne, -zdarza się zapominać przyborów, podręczników) Edukacja polonistyczna -wypowiedzi ustne i recytacja, -czytanie z przygotowaniem, -czytanie głośne bez przygotowania, -czytanie ze zrozumieniem, -wypowiedzi pisemne, -ortografia, gramatyka, pismo Edukacja matematyczna -liczenie, -działania, -geometria, stosunki przestrzenne

10 Edukacja przyrodnicza - treści przyrodnicze, - zasady bezpieczeństwa Edukacja artystyczno – techniczna Edukacja motoryczno – zdrowotna -gimnastyka, -gry zespołowe, -strój J. angielski

11 Jesteśmy przygotowani

12 sala 30

13

14 sala 31

15 Sala komputerowa

16 2 place zabaw

17 Udział w programie,,Radosna szkoła 12 tys. na pomoce dydaktyczne

18 Tablice interaktywne w każdej klasie z dostępem do internetu

19 Sale gimnastyczne

20 Szklanka mleka dla każdego ucznia

21 OWOCE W SZKOLE

22 LOGOPEDA

23 Stomatolog

24 Pedagog

25 Zajęcia plastyczne

26

27 Matematyka

28 Język polski

29 Zajęcia w planetarium

30 Zajęcia ruchowe

31 Zajęcia I pomocy

32 Braliśmy udział w ogólnopolskiej kampanii Śniadanie daje moc.

33 Uroczystości szkolne

34 Przerwa

35 Stołówka

36 Świetlica

37 Profesjonalna kadra nauczycielska Wszyscy nauczyciele ukończyli formę doskonalenia zawodowego Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji z projektu Kapitał Ludzki. Uczestniczyli w konferencjach metodycznych m.in. Sztuka motywowania - aby dziecko chciało chcieć oraz spotkaniach prowadzonych przez doradców metodycznych na temat specyfiki pracy z dzieckiem 6 - letnim Nauczyciele szkoły współpracują z nauczycielami przedszkola Nauczyciele w naszej szkole mają wysokie kwalifikacje stosują zasadę indywidualizacji oraz elementy metody behawioralnej i oceniania kształtującego zaspakajają potrzeby dziecka – bezpieczeństwa, aktywności, radości i zabawy, więzi z grupą, poczucia własnej wartości, ciekawości pracują metodami aktywizującymi mobilizują do pokonywania trudności i odkrywania własnych możliwości w przyjaznej atmosferze proponują interesujące metody i formy aktywności, uczą wytrwałości, wiary we własne siły, akceptacji samego siebie organizują interesujące wycieczki dydaktyczne, stosuje różnorodne środki dydaktyczne

38 W roku szkolnym 2010/2011 w Zespole Szkół nr 6 utworzono jedyną w Bydgoszczy klasę złożoną z uczniów 6-letnich. Podobnie w roku szkolnym 2011/2012. W roku szkolnym 2012/2013 mamy 2 klasy dzieci 6 - letnich od 3 lat mamy 44 uczniów, którzy rozpoczęli naukę jako dzieci 6-letnie. zapewniamy opiekę wychowawcy również podczas przerw lekcyjnych regulowany czas zajęć dla dzieci wydzielone miejsce i czas posiłków opieka świetlicowa obiady w najbardziej dogodnym dla uczniów czasie doprowadzanie dzieci na zajęcia dodatkowe

39 Rodzice dziecka są obowiązani do: dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia, informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku np. za granicą, zapewnienia dziecku warunków nauki w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego.

40 Rodzicu masz wybór! Jeśli Twoje dziecko urodziło się w 2007 roku – może pójść do szkoły jako 6 - latek we wrześniu 2013, lub za rok, jako 7 – latek z rocznikiem dzieci młodszych.

41 Od 2009 roku decyzję o wcześniejszym rozpoczęciu nauki przez dzieci podjęło ponad 350 tys. rodziców. Uważne analizy wykazują, że bardzo dobrze radzą sobie one w szkole, osiągając czasami lepsze wyniki niż ich siedmioletni koledzy. Szkoła daje dzieciom sześcioletnim więcej okazji do opanowania nowej wiedzy i umiejętności oraz kontaktu z dziećmi i dorosłymi. Dziecko, które zacznie rozwijać się wcześniej, będzie miało naturalną przewagę nad rówieśnikami, którzy zostali pozbawieni takiej okazji.

42 Z badań wynika, że już po roku nauki w szkole dzieci, które rozpoczęły ją jako 6-latki mają znacznie wyższe osiągnięcia z zakresu matematyki, czytania i pisania niż ich rówieśnicy, którzy w tym czasie chodzili do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Z kolei w testach po III klasie, w większości uzyskują wyniki lepsze, niż ich koleżanki i koledzy, którzy do szkoły poszli jako 7 - latki

43 Wcześniejsza nauka w szkole nie oznacza odbierania dziecku dzieciństwa, przeciwnie – w pełni wykorzystuje jego potencjał i stwarza optymalne warunki rozwoju.

44 Jeśli Państwa dziecko pójdzie do szkoły już teraz, będzie miało znacznie łatwiejszy start na późniejszych etapach edukacji.

45 Szanowni Państwo, jeżeli Wasze dziecko dobrze radzi sobie w przedszkolu, jest bystre, ciekawe świata, zadaje pytania i chce iść do szkoły, dajcie mu Państwo szansę na szybszy rozwój. Z pełnym przekonaniem zachęcamy Państwa do podjęcia przez Wasze dziecko nauki w szkole w wieku 6 lat. Pozwólcie Waszemu dziecku pójść o krok dalej…

46 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "SZEŚCIOLATKI W SZKOLE. Dlaczego do szkoły..... czyli 7 powodów, dla których warto rozpocząć w tym roku naukę w szkole 1/ nowe panie w szkole i przedszkolu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google