Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZEŚCIOLATKI W SZKOLE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZEŚCIOLATKI W SZKOLE."— Zapis prezentacji:

1 SZEŚCIOLATKI W SZKOLE

2 Dlaczego do szkoły ..... czyli 7 powodów , dla których warto rozpocząć w tym roku naukę w szkole
1/ nowe panie w szkole i przedszkolu 2/ w szkole bezpłatna opieka w świetlicy od / jeszcze w tym roku mało liczne klasy 4/ jeszcze w tym roku klasy złożone tylko z 6 –latków 5/ nauczyciel opiekuje się dziećmi przez cały czas pobytu dziecka w szkole ( łącznie z przerwami) 6/ język angielski za darmo dla wszystkich dzieci 7/ bezpłatne dodatkowe zajęcia, których nie ma w przedszkolu 8/ smaczne, domowe obiady

3 Nowa podstawa programowa kładzie nacisk
na indywidualne podejście do dziecka. Różnorodna oferta edukacyjna, wyposażenie klasy, zapewnienie opieki dzieciom, wprowadzenie m.in. zajęć komputerowych i z języka obcego, sprzyja rozwojowi dziecka.

4 Organizacja pracy w klasie I
na początku klasy I przeprowadzona została diagnoza gotowości szkolnej. Jej wyniki pozwoliły kierować rozwojem dziecka. Odpowiednio do kategorii specjalnych potrzeb dzieci, organizujemy pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Są to zajęcia : zwiększające szanse edukacyjne dla uczniów zdolnych (zajęcia rozwijające zainteresowania) o dla uczniów mających trudności dydaktyczne l adaptacyjne (dodatkowe zajęcia z czytania i pisania, terapia pedagogiczna, zajęcia psychoedukacyjne, socjoterapia, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna W miarę potrzeb zakładamy Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia - KIPU i opracowujemy Plany Działań Wspierających - PDW.

5 Sala lekcyjna jest wyposażona w nowoczesne środki multimedialne :
tablicę interaktywną, laptopa z dostępem do Internetu. Korzystamy z multibooka – interaktywnego podręcznika, kart pracy i plansz demonstracyjnych. W sali lekcyjnej jest część edukacyjna (tablice, ławki) i rekreacyjna (mamy kąciki tematyczne, gry i zabawki dydaktyczne, biblioteczkę).   Uczniowie mogą zostawiać w szkole część swoich podręczników i przyborów szkolnych.

6 Wprowadzanie liter rozłożone jest na cały rok szkolny.
Przeważają czynnościowe metody nauczania - dominującą formą zajęć matematycznych są gry, zabawy i sytuacje zadaniowe. Pakiet edukacyjny dostosowany jest do możliwości dziecka 6-letniego Stosujemy elementy oceniania kształtującego: podanie celu zajęć, kryteriów oceniania NaCoBeZu - na co będziemy zwracali uwagę, informację zwrotną słowną -jakie umiejętności uczeń opanował, nad czym musi jeszcze popracować i w jaki sposób, samoocenę oraz pomoc koleżeńską.

7 Przystąpiliśmy do Programu „Szkoła z klasą 2
Przystąpiliśmy do Programu „Szkoła z klasą 2.0”, który kształtuje umiejętność odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Wypożyczamy książki w szkolnej bibliotece. Wspieramy akcje charytatywne. ,,Studnia dla południa” – m.in. ogólnopolska akcja charytatywna organizowana przez PAH

8 Podstawa programowa Przedszkole Szkoła Dziecko uczy się :
- porozumiewania z dorosłymi i dziećmi - czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych, porządku - płynnie mówić, uważnie słuchać, komunikować potrzeby - czynności intelektualnych ( przewiduje, wnioskuje ) - uczestniczyć w zajęciach ruchowych, zabawach, grach - zasad bezpieczeństwa - recytować, odgrywać role, odpowiednio zachowywać się podczas uroczystości - rytmiki, słuchać muzyki poważnej - kształtu , barwy - rozumieć działania prostych urządzeń domowych - dodawania, odejmowania ( na palcach ) - mierzyć krokami - słuchać, układać krótkie zdania - uważnie patrzeć - hymnu państwowego, godła, stolicy  Czas spędzony w przedszkolu: - co najmniej 1/5 czasu na swobodną zabawę - co najmniej 1/5 czasu na gry i zabawy ruchowe - najwyżej 1/5 czasu na zajęcia dydaktyczne 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne Nauczyciel obserwuje umiejętności dziecka, opisuje je, analizuje, Dziecko uczy się : - wypowiadania - dbałości o kulturę języka - czytania, pisania - korzystania z pakietów edukacyjnych - porozumiewania się w języku obcym - odbioru muzyki - rozpoznawania grafiki, rzeźby, malarstwa - funkcjonować w grupie rówieśniczej - rozumienia i poszanowania przyrody - liczyć, mierzyć, odmierzać ( dokonywać zapisu) - obliczeń pieniężnych ( zna pojęcie długu) - obsługi komputera - obsługi prostych urządzeń domowych - dbania o bezpieczeństwo własne i innych - zasad zdrowego stylu życia - zasad gier zespołowych - pomagania osobom niepełnosprawnym - przestrzegania reguł w społeczeństwie dziecięcym i dorosłych - odpowiedniego zachowania podczas uroczystości szkolnych (apele) Czas spędzony w szkole : - 13 h / tyg zaj. dyd ( przerwy na zajęcia ruchowe) h / tyg zaj. w-f h / tyg zaj.plast h / tyg zaj. muz h / tyg zaj. komp h / tyg j. ang h / tyg religia Nauczyciel stosuje ocenę opisową umiejętności i zachowania na koniec semestru i roku szkolnego oraz oceny z religii

9 Edukacja polonistyczna Edukacja matematyczna
6-latki po I semestrze Zachowanie przestrzegają regulaminów, poprawne kontakty z rówieśnikami, zaangażowani podczas zajęć, włączają się w akcje charytatywne, zdarza się zapominać przyborów, podręczników) Edukacja polonistyczna wypowiedzi ustne i recytacja, czytanie z przygotowaniem, czytanie głośne bez przygotowania, czytanie ze zrozumieniem , wypowiedzi pisemne, ortografia, gramatyka, pismo Edukacja matematyczna liczenie, działania, geometria, stosunki przestrzenne

10 Edukacja przyrodnicza
- treści przyrodnicze, - zasady bezpieczeństwa Edukacja artystyczno – techniczna Edukacja motoryczno – zdrowotna gimnastyka, gry zespołowe, strój J. angielski

11 Jesteśmy przygotowani

12 sala 30

13

14 sala 31

15 Sala komputerowa

16 2 place zabaw

17 Udział w programie ,,Radosna szkoła” 12 tys. na pomoce dydaktyczne

18 Tablice interaktywne w każdej klasie z dostępem do internetu

19 Sale gimnastyczne

20 Szklanka mleka dla każdego ucznia

21 OWOCE W SZKOLE

22 LOGOPEDA

23 Stomatolog

24 Pedagog

25 Zajęcia plastyczne

26

27 Matematyka

28 Język polski

29 Zajęcia w planetarium

30 Zajęcia ruchowe

31 Zajęcia I pomocy

32 Braliśmy udział w ogólnopolskiej kampanii „Śniadanie daje moc”.

33 Uroczystości szkolne

34 Przerwa

35 Stołówka

36 Świetlica

37 Profesjonalna kadra nauczycielska
Wszyscy nauczyciele ukończyli formę doskonalenia zawodowego „Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji” z projektu Kapitał Ludzki. Uczestniczyli w konferencjach metodycznych m.in. „Sztuka motywowania - aby dziecko chciało chcieć” oraz spotkaniach prowadzonych przez doradców metodycznych na temat specyfiki pracy z dzieckiem 6 - letnim Nauczyciele szkoły współpracują z nauczycielami przedszkola Nauczyciele w naszej szkole mają wysokie kwalifikacje stosują zasadę indywidualizacji oraz elementy metody behawioralnej i oceniania kształtującego zaspakajają potrzeby dziecka – bezpieczeństwa, aktywności, radości i zabawy, więzi z grupą, poczucia własnej wartości, ciekawości pracują metodami aktywizującymi mobilizują do pokonywania trudności i odkrywania własnych możliwości w przyjaznej atmosferze proponują interesujące metody i formy aktywności, uczą wytrwałości, wiary we własne siły, akceptacji samego siebie organizują interesujące wycieczki dydaktyczne, stosuje różnorodne środki dydaktyczne

38 W roku szkolnym 2010/2011 w Zespole Szkół nr 6 utworzono jedyną w Bydgoszczy klasę złożoną z uczniów 6-letnich. Podobnie w roku szkolnym 2011/2012. W roku szkolnym 2012/2013 mamy 2 klasy dzieci 6 - letnich od 3 lat mamy 44 uczniów, którzy rozpoczęli naukę jako dzieci 6-letnie. zapewniamy opiekę wychowawcy również podczas przerw lekcyjnych regulowany czas zajęć dla dzieci wydzielone miejsce i czas posiłków opieka świetlicowa obiady w najbardziej dogodnym dla uczniów czasie doprowadzanie dzieci na zajęcia dodatkowe

39 Rodzice dziecka są obowiązani do:
• dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia, • informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku np. za granicą, • zapewnienia dziecku warunków nauki w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego.

40 lub za rok, jako 7 – latek z rocznikiem dzieci młodszych.
Rodzicu masz wybór! Jeśli Twoje dziecko urodziło się w 2007 roku – może pójść do szkoły jako 6 - latek we wrześniu 2013, lub za rok, jako 7 – latek z rocznikiem dzieci młodszych.

41 Od 2009 roku decyzję o wcześniejszym rozpoczęciu nauki przez dzieci podjęło ponad 350 tys. rodziców. Uważne analizy wykazują, że bardzo dobrze radzą sobie one w szkole, osiągając czasami lepsze wyniki niż ich siedmioletni koledzy. Szkoła daje dzieciom sześcioletnim więcej okazji do opanowania nowej wiedzy i umiejętności oraz kontaktu z dziećmi i dorosłymi. Dziecko, które zacznie rozwijać się wcześniej, będzie miało naturalną przewagę nad rówieśnikami, którzy zostali pozbawieni takiej okazji.

42 Z badań wynika, że już po roku nauki w szkole dzieci, które rozpoczęły ją jako 6-latki mają znacznie wyższe osiągnięcia z zakresu matematyki, czytania i pisania niż ich rówieśnicy, którzy w tym czasie chodzili do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Z kolei w testach po III klasie, w większości uzyskują wyniki lepsze, niż ich koleżanki i koledzy, którzy do szkoły poszli jako 7 - latki

43 Wcześniejsza nauka w szkole nie oznacza
odbierania dziecku dzieciństwa, przeciwnie – w pełni wykorzystuje jego potencjał i stwarza optymalne warunki rozwoju.

44 Jeśli Państwa dziecko pójdzie do szkoły już teraz,
będzie miało znacznie łatwiejszy start na późniejszych etapach edukacji.

45 Pozwólcie Waszemu dziecku pójść o krok dalej…
Szanowni Państwo, jeżeli Wasze dziecko dobrze radzi sobie w przedszkolu, jest bystre, ciekawe świata, zadaje pytania i chce iść do szkoły, dajcie mu Państwo szansę na szybszy rozwój. Z pełnym przekonaniem zachęcamy Państwa do podjęcia przez Wasze dziecko nauki w szkole w wieku 6 lat. Pozwólcie Waszemu dziecku pójść o krok dalej…

46 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "SZEŚCIOLATKI W SZKOLE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google